6. De transformatie

6. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Doe moeite om propaganda te herkennen, het is altijd een herhaling van grove onwaarheden. Kies geen partij in een oorlog. Verheerlijk nooit geweld en de dood van medemensen. Propaganda en censuur domineren de informatieoorlog. Het is bewust sterk sturen van jongeren betreffende de verzonnen klimaatcrisis met de aangestoken bosbranden.
Wees alert op psychologische omkeertrucs die de waarheid bagatelliseren, zoals: ‘De Frankisten hebben het zeker weer gedaan?’. Het zijn de globalistische volksmenners die een wig drijven tussen jou en jouw naasten. Omdat ze met zo weinig zijn, kunnen ze ons overwinnen als ze ons van elkaar scheiden en ons tegen elkaar op te zetten. Neem hun propaganda niet aan.
Heb YHWH lief met heel je hart en geef om je naasten (Matt. 22:37-38).

De objectiviteit in de journalistiek is verdwenen, het is het tijdperk van de grote misleiding. Het is beter om de tv en kranten weg te doen en niet te luisteren naar hun propaganda en angst- en haat-taal betreffende Christenen die kritisch nadenken. Zoals de lockdowns met zijn isolatie, het zgn. nieuwe normaal, waarmee de natuurlijke warmte en liefde tussen mensen verdwijnt.
Leidt als jongere geen oppervlakkig (internet) leven. Voorkom geestelijke armoede en depressie door een diepe band in het echte leven te ontwikkelen en niet in het surrogaat leven, de misleidende zelfingenomendheid en de vaak materialisme verheerlijkende  social media.
Of wat nu komt opzetten, de virtuele computer (met een bril) gegenereerde wereld. Laat je niet isoleren van echte vriendschap. Doe niet mee aan groepsgedrag door de zijde van de goddeloze wereld te kiezen. Meelopers met deze doorgedraaide LGBT-wereld zullen zwaar teleurgesteld worden.
Video van Greg Reese; Hoewel slechts 0,3 procent van de bevolking zich identificeert als transgender, pleegt 40 procent van de transgenders zelfmoord.

(Romeinen 1:24-27) 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.  26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Op welke gebieden zijn de Kabbalisten volop actief?

In het vorige artikel spraken we hoe de Frankisten zijn georganiseerd en wat hun plannen zijn. Het is een internationale georganiseerde misdaadgroep, het is maffia. En wie de maffia (uit boeken en films) kent weet, dat deze mensen ten koste van alles doorgaan om hun macht en middelen met chantage en omkoping uit te breiden.

De Ashkenazi families Roggenfelder en Bauer

De naam van de schatrijke John D. Rockefeller is een ‘verbastering’ van Roggenvelder of Roggenfelder (bron Wikipedia). De naam van Mayer Rothschild was Mayer Amschel Bauer, maar hij veranderde deze in de  familienaam Rothschild.

Rockefeller

Aan het einde van de 19e eeuw werd John D. Rockefeller een zeer rijk man. Hij richtte in 1870 Standard Oil Corporation op, dat al snel onder vuur kwam te liggen door de agressieve overnames. In 1911 moest Standard Oil vanwege zijn monopolie worden opgesplitst in 34 bedrijven, zoals o.a. ExxonMobil en Texaco Chevron en BP.
Rockefeller stapte in de filantropie, waardoor hij belasting kon ontwijken op een manier die zijn vermogen ten goede zou komen. In 1913 richtte hij de Rockefeller Foundation op en vervolgens de Universiteit van Chicago en het Rockefeller Institute for Medical Research, waardoor hij de medische onderzoeksagenda kon bepalen.
De Foundation oriënteerde zich op de ‘ziektekiemtheorie’, die stelt dat ziektekiemen als enige verantwoordelijk zijn voor ziekte en het gebruik van geneesmiddelen noodzakelijk maken als behandeling. Met natuurlijk patenteerbare geneesmiddelen.
Met dat uitgangspunt financierde Rockefeller de campagne om deze te implementeren bij de reguliere geneeskunde en hiermee de concurrentie uit te sluiten. De campagne van Rockefeller veroorzaakte de sluiting van meer dan de helft van de medische scholen in de VS, en veroorzaakte daarmee de minachting voor homeopathie, osteopathie, chiropractie, nutritionele, holistische, functionele en natuurlijke medicijnen en leidde tot de opsluiting van veel praktiserende artsen. Natuurgeneeswijzen werden verboden als kwakzalverij.
Zie de video: Hoe Rockefeller de controle over het Medical School-systeem overnam

Naast de vele bijwerkingen van deze geneesmiddelen blijkt dat veel jonge artsen nu zwaar in de schulden zitten, gevangen in een systeem van protocollen en richtlijnen. Houdt een arts zich niet aan het voorgeschreven protocol door b.v. natuurlijke geneeswijze toe te passen, dan loopt hij groot risico zijn licentie te verliezen.
Zoals gedurende ‘Covid-19’ de Midazolam- (palliatief middel) doden in de UK van vooral ouderen, de Remdesivir ‘protocollen’ (met nierfalen) en de ventilator-methode in de VS waar zieke mensen feitelijk zijn ge-euthanaseerd, alsmede het onthouden van eten en drinken. En waar familie hun naasten niet mochten bezoeken.

De Rockefeller Foundation stond aan de basis van het Lockstep 2010 Scenario, de blauwdruk van de afgelopen corona-hoax.
Citaat David Rockefeller: ‘Onder het mom van een pandemie zullen we een gevangenisstaat creëren’. Het is het begin van een politiestaat om burgers te controleren en te monitoren.

De Schrift spreekt over de financiële instellingen en de gewone banken als ‘het grote Babylon’ (zie voor het grote Babylon ook: 1. Babylon de Grote )

(Openbaring 18:21,23) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden….23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

Strong’s Concordance: tovenarij – 5331 – pharmakeia
Definitie: het gebruik van medicijnen, drugs of spreuken

De oprichting van de instituten VN en de WHO
De superrijke (Joodse) Rockefeller Foundation had vanaf het begin een grote invloed op de VN, de opvolger van de Volkerenbond. Het was John D. Rockefeller Jr. die 8 miljoen dollar neertelde voor het grondperceel van de VN, langs de East River in New York. Officieel is de VN opgericht door Roosevelt en Churchill, maar officieus dus in nauw overleg met de belanghebbende Rockefeller.
Dan de World Health Organisation (WHO), een onderdeel van de VN.
De Rockefeller Foundation was de organisatie voor het maken van het prototype voor de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) : International Health Division.
De WHO wordt door de bedenkelijke Bill Gates als grootste donateur gesteund. We komen op de VN en WHO in een volgend artikel nog uitgebreid terug.

De twee machtigste groepen met nauwe banden met het Frankisme
Het zijn de Rockefellers met hun investerings-maatschappijen, de VN, WHO en de farmacie, en de Rothschilds met hun investerings-maatschappijen, het geldsysteem en de centrale banken.
Het is belangrijk om te begrijpen dat deze kleine maar extreem rijke en machtige groep de controle heeft over centrale banken, politici en rechters, de geestelijkheid en ook de media. Die blijken bijna allemaal ‘te koop’ of ‘te manipuleren’. Jezus moest niets hebben van dit soort bedriegers met dit soort woekerpraktijken:

(Mattheüs 21:12-13) 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Rothschild

Het zionistische huis van Rothschild is een van de machtigste financiële instituten ter wereld en controleert het wereldwijde centrale- banken netwerk en de Bank for International Settlements (BIS – het hoofdkantoor van de centrale banken) te Bazel, Zwitserland. De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door afgevaardigden van Rothschild. Er zijn diverse europese kantoren zoals o.a. in Parijs en Frankfurt, maar een van de belangrijkste kantoren van het financiële imperium, de thuisbasis van Rothschild,  is gevestigd in ‘the City of London’.
De ‘Central Bank of England’ bevindt zich in de oude Londense binnenstad op een klein perceel. Het is het financiële hart van Engeland en hier zijn de machtigste financiële en economische instituten gevestigd. De City of London is geen eigendom van Engeland. Het is, net als het Vaticaan in Rome, een aparte onafhankelijke staat met een eigen onafhankelijke politiemacht.
Volgens onderzoekers beslaat de wereldwijde krediet-vordering door de woeker van de familie Rothschild ‘half the wealth of the world’.
De (Joodse) satanische Frankisten hebben in onze dagen helaas de hele financiële wereld in hun greep. Het kartel van centrale banken is het ultieme monopolie op overheidskrediet, en met het overheidskrediet de satanische controle over elk aspect van ons leven. Ze gebruiken deze grenzeloze voorraad van ons geld om onze bedrijven, politici, medici, massamedia, wetenschap, politie, leraren enz. te kopen.
De samenleving is hiermee totaal geïnfiltreerd en ondermijnd. Hetzelfde geldt voor denktanks, stichtingen, ngo’s, beroepsverenigingen en grote goede doelen.  Inlichtingendiensten bedienen deze groep van centrale bankiers.

Hoe zijn de centrale banken in het verleden geïnfiltreerd?
Toen de voormalige kolonie van Engeland, de VS, als verlengstuk van het ‘Westen’ steeds productiever begon te worden, zagen de beheerders van private centrale banken (met name Rothschild in Londen) hun kans in de VS.
De architect van de Amerikaanse centrale bank, de FED, was in werkelijkheid de Rothschild tussenpersoon Jacob Schiff.

Nu zijn we aangekomen aan het einde van het traject van de centrale banken om de geldkraan los te zetten (Quantitative Easing) en om de rente zeer laag te houden en staatsobligaties op te kopen. De schulden van de naties worden nu onhoudbaar. De torenhoge staatsschuld alleen al van de VS is nu ongeveer 30.000 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/ Daar zijn de extra schulden van de FED zelf, de afzonderlijke staten, gemeentes, bedrijven en privé personen met hun leningen en creditcards nog niet bij opgeteld. De private centrale bank van de VS, de FED, heeft door de quantitative easing op zijn balance-sheet de waarde van passieve en actieve schulden alleen al in 2020 laten oplopen van 4M naar 7M (naar 7.000 miljard dollars).
Gedurende de 20e eeuw hebben veel centrale banken de nationale economie laten overstromen met fiat-valuta doordat overheden door begrotingstekorten onverantwoorde uitgaven deden en zijn als gevolg daarvan ingestort.


Centrale banken verhogen de rente om de inflatie te beteugelen. Als er een kritisch punt is gepasseerd is het over met de waarde van de valuta en volgt hyperinflatie. Zoals dat recent in Zimbabwe gebeurde met zijn biljetten van 100 miljoen dollar. De prijzen verdubbelden dagelijks toen Zimbabwe in 2008 een hyperinflatie had.


Papiergeld en onbeheerste nationale schulden hebben in het verleden de valuta altijd gedevalueerd (devalueren is in waarde verminderen, ook wel inflatie genoemd).
Volgens financieel analist Peter Schiff hebben de Centrale Banken recent de moeder van alle bubbels gecreëerd. We stevenen af op een doelbewuste ineenstorting. De enorme uitbreiding van de geldvoorraad zal binnenkort dus leiden tot hyperinflatie.
De redding van het oude financiële systeem zal worden gepresenteerd in de vorm van een digitaal universeel basisinkomen en de Centrale Bank Digitale Valuta (CBDC) in combinatie met digitale ID’s (identificatie middelen) zoals paspoorten of ingebrachte chips. Het Wereld Economisch Forum (WEF), een belangrijke promotor van de Great Reset, is zeer uitgesproken over het afschaffen van contant geld en het overgaan op een centraal gecontroleerde en programmeerbare digitale valuta. Het zal fungeren als een nieuwe laag van controle en toezicht. De Bank for International Settlements (BIS) in Bazel spreekt over ‘de absolute controle van geld‘.

Wat zegt de Schrift hier over?
De tekst in Daniël 2:42 (de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos) gaat volgens ons onderzoek in Openbaring over de opkomst van het tien-tenen-rijk in het laatst der dagen:

(Daniël 2:41-42) 41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.  42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.

De 8e wereldmacht
De Schrift spreekt over zeven (militaire) wereldmachten, die zouden komen over Gods volk (eerst de Joden, nu de Christenen). Zie : 5. Gods plagen voor de onberouwvollen. Maar er zal volgens de Schrift ook een achtste wereldmacht komen.
Volgens ons onderzoek in Openbaring bestaat de 8e wereldmacht of rijk dat was en niet is, uit een financieel rijk, met de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken (zie hiervoor ook: wereldmachten 9:

(Openbaring 17:7-8,11-12) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest (financiële wereldmacht) dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan….11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Waarom is dit rijk (Daniël 2:42) dan zo meedogenloos maar tevens zo broos?
Ze sleuren de hele wereld mee in hun bankiers-trucs met rente heffen op fiat schuldgeld, geld dat niet door goud of andere waarde gedekt is en dus makkelijk ‘bijgedrukt of gegenereerd’ kan worden. Ze beheren met harde hand de schuldpapieren. Ook verlagen ze in golven de rente opdat er enorme bedragen worden geleend, door mateloos geld bij te drukken om daarna de rente te verhogen en vervolgens insolvente bedrijven voor een habbekrats op te kopen.

Het in de voorgaande Schriftplaats genoemde beest is het scharlakenrode beest  (met de hoer op de rug), vol van godslasterlijke namen en dit is het rijk van de centrale banken.  Deze 10 koningen zullen slechts 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen. (zie ook: 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen )

In 2008 viel het geldzuchtige systeem zowat uiteen. Met enorme bedragen werden de gewone banken gered.
Het rijk van centrale banken is ook broos, omdat de staatsschulden opkopen en bijdrukken en daarmee de schuldberg extreem te laten groeien niet oneindig kan blijven doorgaan, of beter vertaald, om door te gaan deze rijken nog rijker te maken. Het betreft de maçonnieke Joodse bankiers, deze kleine groep exorbitant rijke personen, de 8e financiële wereldmacht van centrale banken.
Ook de Quantitative-Ease programma’s (het opkopen van staats-obligaties of schulden) zijn zeer bedenkelijk, want welke huisvader zou privé nog veel meer schulden gaan maken als oplossing om zijn schulden in de greep te krijgen?
Het is zoals Lord Jacob Rothschild het medio 2016 verwoordde:
‘This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World’

Want volgens de Schrift willen de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken meer, ze willen een nieuwe (financiële) wereldorde. Dat is de reden dat de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken het onderliggende financiële geldzuchtige systeem van banken, de hoer, berooid en naakt zullen maken, haar zullen ontdoen van al haar macht en haten en vernietigen.
De gewone banken zullen het uiteindelijk dus niet overleven na het invoeren van de CentraleBankDigitalCurrency (CBDC).
(Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid’)

Het gala van 2019 van het Wereld Joods Congres was een toonbeeld van ongeëvenaarde macht en rijkdom:

Michael Mirilashvili ($3 billion), Moshe Kantor ($4 billion), Henry Kissinger ($180 million), Ron Lauder ($4 billion), Leonard Lauder ($21 billion), Boris Lozhkin ($500 mill), Baron David de Rothschild & Lord Jacob Rothschild (family net worth estimates range up to $700 trillion.) – [Collage by ‘If Americans Knew’]

Het krediet systeem en de onaflosbare schulden
Het private centrale bankkartel heeft een autonome status afgedwongen en is de ultieme monopolie. Het doel van de particuliere Joodse banken is om dit te vertalen in een monopolie op politiek, economisch en spiritueel gebied. Ze willen de rijkdom van alle landen bezitten, ook alle privébezit en zelfs alle niet-Joden als slaven:

(Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

Een uitspraak van de voormalig voorzitter, dhr. Greenspan: ‘The FED is an independent agency, there is no government wich can overrule actions that we take.’

De huidige Joodse satanistische Frankisten nemen nu zelf de beslissingen voor de wereldwijde injectie en voedsel genocide, in samenspraak met het WEF en de VN, de vrijmetselarij en de hieraan gelieerde organisaties. Verdere ondersteuning wordt verleend door (Joodse) miljardairs zoals de heren Gates en Soros, (Joodse) internet bedrijven als Google, Facebook en Microsoft en de door Joden bestuurde investerings-maatschappijen zoals Blackrock en Vanguard.

Google/YouTube, Facebook/Whatsapp en Microsoft zijn Joods eigendom en worden door Joden beheerd:

Larry Page (moeder Joods) en Sergey Brin (ouders Joods): Google en Youtube


Mark Zuckerberg (ouders Joods): Facebook en Whatsapp

Bill Gates: Microsoft, Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi

Hij is een crypto-Jood, dat betekent dat hij een Jood is maar voor de buitenwereld een ander geloof aanhangt.

Mary Maxwell – de dochter van de bankier en directeur bij de Federal Reserve Bank James Maxwell – is de moeder van Bill Gates en was Joods, waarmee Bill eveneens Joods is.

(Voor Frankisten, zie: 4. De transformatie )
De Frankisten zullen echter niet zomaar naar een ander financieel systeem verhuizen. Er zal eerst een katalysator komen. Oorlogen, burgeroorlogen en hongersnoden zijn altijd die katalysator geweest en oorlogen, burgeroorlogen en hongersnoden zullen dat opnieuw zijn. Vervolgens bieden zij de oplossing met hun  programmeerbare digitale valuta.

Ook communistische landen hebben een centrale bank
Het communisme kent eveneens financiering door banken en een bankelite met zijn invloed. Centrale bankiers zoeken totalitaire macht over alle naties. Communisme past uitstekend bij de Frankistische centrale bankiers, want communisme vereist eveneens de ontmanteling van natie, ras, religie en familie, zelfs van onze gedachten en gedrag.
Ook Rusland en China hebben een door Rothschild gedomineerde Centrale Bank.
De enige landen – volgens humansarefree – die in 2019 zijn overgebleven zonder een centrale bank die eigendom is van of wordt beheerd door de Rothschild-familie, zijn:  Cuba     Noord Korea     Iran     Syrië     Venezuela
Het zijn deze landen waar de VS oorlogszuchtige taal tegen uitslaat of economisch boycot. Afghanistan, Irak en Libië waren vóór de interventie ook onafhankelijk.

Het wereldwijde geldsysteem staat op omvallen
Zoals eerder aangegeven zijn de schulden van met name westerse landen enorm groot. De Joodse superrijken (zoals Rothschild en Rockefeller) houden hun vermogen liever geheim, en verzamelen via investerings- maatschappijen en grondaankopen ‘echte waarde’ naar zich toe:

(Psalm 94:2) 2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.
(Maleachi 4:1) 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

Alle oorlogen zijn bankiers-oorlogen
Oorlog voeren is extreem duur. De bankiers zijn de enigen die een oorlog kunnen financieren, en ze zijn tevens de enigen die er profijt van hebben. Banken hebben altijd geprofiteerd van oorlog vanwege de schuld die ontstaat, om vervolgens de olie en kostbaarheden te roven en om landen open te stellen voor ‘hun’ bedrijven en herstelopdrachten.
Veel mensen beginnen zich te realiseren dat er een beperkt aantal financiële groepen bestaan die de wereld domineren en zien de connectie tussen het militair-industrieel complex en de Wall Street-banken.  Ze doorzien het gespeelde theater, de politieke spelletjes, de revoluties en de oorlogen. Al deze conflicten zijn al lang van te voren gepland.

Douglas Macgregor (1953) is een gepensioneerde kolonel van het Amerikaanse leger en regerings-functionaris, een auteur, adviseur en televisie commentator. Hij speelde een belangrijke rol op het slagveld in de Golfoorlog. (Wikipedia)

De Khazaarse maffia blijft infiltreren en kaapt alle Westerse instellingen, inclusief het leger, de gezondheidsdiensten en vooral de geheime diensten.
Ook wordt er veel geld naar politici geleidt voor hun verkiezings campagnes, om ze te bezitten en hen te kunnen gebruiken. Ze bepalen ook de agenda van de farmaceutische industrie en bezitten de MainStreamMedia (zie: 4. Jongeren).
Ze willen echter wel voorkomen dat hun Khazaarse identiteit bekend wordt.

Denis Healey, voormalige Britse Minister van Defensie: ‘Wereldgebeurtenissen gebeuren niet per ongeluk. Ze zijn verzonnen om te gebeuren … de meeste worden opgevoerd en beheerd door degenen die de portemonnee vasthouden.’

Twee eeuwen geleden zei Gutle Schnapper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild:
‘Als mijn echtgenoot geen oorlog wil, zal er geen oorlog zijn.’

(Joodse) banken die de FED bezitten,volgens ‘2nd Smartest Guy’:
New York:                           Goldman Sachs – Rockefeller – Kuhn & Loeb – Lehman
Parijs en Londen:               Rothschild
New York en Parijs             Lazard
Rome:                                 Israel Moses Seif
– met ondersteuning van:
Hamburg                           Warburg
New York                           JP Morgan Chase

Steeds komen dezelfde grote aandeelhouders voorbij, de ‘grote vier’ genoemd:
BlackRock – State Street – Vanguard – Fidelity
Van Vanguard is bekend dat het een Naamloze Vennootschap betreft waarvan de eigenaren niet bekend worden gemaakt.

Banken hebben groot profijt van oorlogen gehad, echter het grootste deel van al de militaire conflicten had nog een hoofdreden en dat was het vestigen van een centrale bank in landen die nog niet tot hun ‘invloedskring’ behoorden.
In 1790 sprak Mayer Amschel Rothschild de woorden: ‘Geef mij de controle over het geld van een natie en het maakt mij niet uit wie de wetten maakt’.

Volgens Daniël zouden nog vóór de komst van de Antichrist 3 koningen door de centrale bankiers worden geofferd:

(Daniël 7:7-8) 7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. 8 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Video: presidenten van de VS die pleitten voor een centrale bank in staatseigendom
Drie VS-presidenten die tegenstand boden tegen een ‘private’ centrale bank, omdat ze tegen de woekerwinsten waren van de private Joodse bankiers, werden vermoord:
16e president  Abraham Lincoln –      Greenbacks               1865     vermoord
20e president James Garfield     –      Banking Statement    1881    vermoord
35e president JF Kennedy         –       execution order 1110 1963    vermoord

Het IMF is nauw verweven met Rothschild’s BIS Bank; de BIS, IMF en de Wereldbank hebben blijkbaar een ‘gemeenschappelijke’ externe website.
De Joodse Rothschilds en andere Wall Street banken hebben stilletjes de financiële basis gelegd voor de oprichting van een compleet ‘climate banking system’ voor hun ‘debt-for-nature’ acties en andere pressiemiddelen, om arme landen hun bodemschatten en grondgebied af te pakken en doen er alles aan om hun hele overkoepelend geldsysteem van IMF, Wereldbank, centrale banken en BIS-structuur in stand te houden. Ze doen dit om de wereld te monopoliseren naar hun visie van ‘duurzame ontwikkeling’ ten behoeve van hun NieuweWereldOrde.

Al in 1988 werd er geschreven in ‘The Economist’ dat er , vanaf 1988, over 30 jaar een wereld-betaalmiddel zou komen. ‘The Economist’ is een economisch nieuwsblad dat nauw verbonden is met de Rothschild familie.

Recentelijk werd dit, in 2018, ook openlijk toegegeven door Lord Rothschild.

Tot slot:

Het communisme was nooit een aangelegenheid om de gewone mensen te ‘redden’ of te ‘beschermen’, maar altijd een van bovenaf ingegeven tirannie om de slaafklasse te ‘besturen’ voor de oligarchen. De nieuwe versie van het communisme kreeg van het WEF het label van ‘technocratie’ . Alle kleine en middelgrote ondernemingen zullen verdwijnen. Gewone onschuldige Joden zullen echter de schuld krijgen:

(Openbaring 22:11) 11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Christenen stellen echter geloof in het gezonden ‘Woord van God’ (Johannes 1:1-4):

(Johannes 5:46-47) 46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

Het volgende schreef Mozes over Jezus:

(Deuteronomium 18:18-19) 18 Ik zal een Profeet voor hen (de Israëlieten) doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. 19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.

Jezus discipelen van het eerste uur, Filippus en Nathanaël, herkenden de beloofde Messias:

(Johannes 1:46) 46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. (zie ook Handelingen 3:22-23, 7:37)

Geloof daarom Jezus woorden onvoorwaardelijk. Er zal geen redding komen door mensen. Bid voor Gods koninkrijk (Matt. 6:9-10) en laat YHWH weten dat je er naar verlangt.

In het volgende artikel: Op welke gebieden zijn de Kabbalisten volop actief?
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *