7. De transformatie

7. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur verdient het om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Als een partner nog niet gedoopt of volledig ondergedompeld is in Christus, heb dan geduld. Want wanneer je een partner zoekt, kom dan niet onder een ongelijk juk met een ongelovige:

(2 Korinthe 6:14-15) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

Zoek een godvruchtige Christelijke partner, en heb elkaar lief. Wordt één met elkaar door het huwelijk. Het zal jouw beste vriend of vriendin blijken te zijn. En als je verkeerd begonnen bent, ga dan samen in gebed en ga dan alsnog huwen om de relatie met God te herstellen.
Christelijke liefde is de bescherming van een man van zijn (onvolmaakte) vrouw en om haar diep te waarderen, haar trouw te blijven en haar innige vriendschap te beantwoorden. En voor een vrouw om haar (onvolmaakte) man te ondersteunen waar ze kan, als een tegenhanger, deugdzaam en zich volledig over te geven om door haar man gewaardeerd en geliefd te worden. Christelijke mannen heersen nooit over hun vrouw maar ondersteunen haar godvruchtige werkzaamheden en haar talenten. Voorbeelden van vrouwen met hun talenten zijn o.a.:

Febe (Romeinen 16:1-2), Deborah (Richteren 4:4-5), Dorkas of Tabitha uit Joppe (Handelingen 9:36), Lydia de purperverkoopster uit Thyatira (Handelingen 16:14-15), Aquila en Priscilla (Handelingen 18:26), de vier dochters van Filippus (Hand. 21:8-9), enz.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Welke organisaties hebben de Kabbalisten zoal opgetuigd?

De VN en de WHO

Er zijn verschillende klokkenluiders over wat de bedoelingen zijn van de WHO:

VIDEO (NL ondertiteld): Klokkenluider van de WHO legt globalistische agenda bloot

In een interview met talkshowhost Del Bigtree spreekt Dr. Astrid Stuckelberger (Ph.D.) met een Bachelor of Science (BSc) in genetische psychologie  en een doctoraat in de volksgezondheid  haar zorgen uit.
Zij heeft gedurende haar carrière bij de WHO gewerkt op het gebied van pandemiebeheer en internationale gezondheidsregulering. Dr. Stuckelberger is de auteur van diverse boeken, wetenschappelijke artikelen en VN/EU-rapporten.
De huidige status is, volgens Dr. Stuckelberger, dat de agenda van de WHO werd veranderd. Er kwam plotseling een speciale sessie van de World Health Assembly in nov 2021, dat was erg vreemd. Iets voor een oorlogssituatie. Er werd een nieuw soort verdrag voorbereid. Alle lidstaten kregen het document. Ze wilden hierin de grondwetten van de lidstaten  buiten werking stellen. De WHO-grondwet zou die overnemen. Met artikel 19-22 van de WHO grondwet kan de WHO tijdens een noodsituatie de definities veranderen zoals die van een pandemie en immuniteit bepalen door vaccinaties. Zij bepalen de diagnostiek en de geneesmiddelen. In artikel 19,20 staat dat 2/3 meerderheid voldoet om allen het ermee eens te laten zijn. Het bedrijf McKinsey heeft een grote rol gespeeld in de uitvoeringsplannen.

Michele Bachmann, een voormalig congreslid uit Minnesota, zei dat ze een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering bijwoonde, van de governance-afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omdat de Biden-administratie wijzigingen had voorgesteld om de WHO te wijzigen van een adviesorgaan naar een regelgevende en handhavingsinstantie. Om deze te machtigen en noodbevoegdheden te geven over gezondheid. De nieuwe bevoegdheden onder het ‘pandemische verdrag’ zouden de WHO, een tak van de Verenigde Naties, in staat stellen lockdowns, maskers en vaccins af te dwingen en het invoeren van  vaccinpaspoorten om te mogen reizen. Ze waarschuwde dat het verdrag de soevereiniteit van alle 194 lidstaten zou overdragen aan de WHO, waardoor de landen onderworpen zouden worden aan de wil van de VN.

Op 1 juli 2023 heeft de WHO het EU-systeem van digitale COVID-19-certificering, een vorm van een vaccinpaspoort, overgenomen om een wereldwijd systeem op te zetten voor verificatie van gezondheidsdocumenten. Michele Bachmann zei dat deze stap eenvoudigweg werd aangekondigd in plaats van het wachten op wereldwijde verdragen. Ze verklaarde dat het wereldwijde digitale paspoort de eerste bouwsteen is die digitale valuta, digitale gezondheidsdossiers en ons hele leven samenvoegt tot een digitale QR-code.

Dr. Meryl Nass, epidemioloog van biologische oorlogsvoering,  onthulde dat de gevolgen voor de volksgezondheid enorm zijn en uiterst zorgwekkend. De WHO legt in feite de basis om controle te krijgen over alle aspecten van ieders leven, over de hele wereld, onder auspiciën van ‘bioveiligheid’. Ze heeft een indringende waarschuwing afgegeven over de rol van de WHO, die van plan is alle landen vóór 2030 van hun soevereiniteit te ontdoen.

Tijdens de internationale COVID-top van het Europees Parlement in mei in Brussel, België, verklaarde Nass dat de gezondheidsautoriteiten het pandemische verdrag van de WHO zullen gebruiken om het idee op te leggen dat klimaatverandering, dieren, planten, watersystemen en ecosystemen allemaal bedreigd worden en we een wereldregering nodig hebben om ze te beschermen.

Volgens Meryl Nass zal het Pandemic-verdrag alle mensenrechtenbeschermingen verwijderen die momenteel van kracht zijn in de Internationale Gezondheidsregeling (IHR), zoals strikte censuur en digitale paspoorten afdwingen, de vrijheid van meningsuiting volledig afschaffen en dicteren welke geneesmiddelen in elk land moeten worden voorgeschreven.
Volgens Dr. Meryl Nass ‘ondergaan we een staatsgreep… onder het mom van paraatheid voor pandemieën en de bioveiligheidsagenda.

De agenda van de instituten VN en WHO

Uit een geheim memorandum van Henry Kissinger bleek dat de adviezen en aanbevelingen destijds niet ver genoeg gingen volgens hem. Hij kwam op 10 december 1974 met een memorandum dat pas in 1989 geopenbaard werd.

In het geheime memorandum van Henry Kissinger drong hij er erop aan om al vanaf de jaren zeventig en tachtig dringend maatregelen te nemen ter vermindering van de vruchtbaarheid. Zijn doelstelling was, niet meer dan 8 miljard mensen op aarde.

De escalerende regelgevende aanval op landbouw producenten van Nederland en de Verenigde Staten tot Sri Lanka en daarbuiten is nauw verbonden met de ‘Agenda 2030’ Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de VN-partners op het World Economic Forum (WEF), vertelden talrijke experts aan ‘The EpochTimes’.

Er is tientallen jaren toegewerkt naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Voor de VN moet in 2050 de hele globale agenda – met als tussenfase agenda 2030 – uitgerold zijn.
Volgens de eerde genoemde klokkenluider Astrid Stuckelberger worden de WHO en de media aangestuurd door mensen die boven VN-secretaris-generaal Guterres staan, zoals bijvoorbeeld de Rockefeller Foundation. ‘Iedereen weet dat, dus ik kan het zeggen….’

Volgens Patrick O’Carroll lanceerden de kabbalisten op 11 maart 2020 Operatie Covid-hoax, maar deze operatie was oorspronkelijk gebaseerd op het Rockefeller Lock Step-document uit 2010. Dat document was zo genoemd omdat de B’nai B’rith-loge (die haar dagelijkse orders geeft aan de wereldwijde vrijmetselarij) wilde dat alle vrijmetselaars van de wereld in de pas zouden lopen.
B’nai Brith, Hebreeuws voor zonen van het – oude – verbond, is vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties door zijn lidmaatschap van de Coördinating Board of Jewish Organizations.  De B’nai B’rith leende een aantal functies van de vrijmetselarij en richtte in veel landen loges op en is zoals gezegd de spil in de wereldwijde vrijmetselarij.


Uiteindelijk wil deze Nieuwe Wereldregering dat de huidige VN zal ophouden te bestaan en vervangen zal worden door een Joodse VN.

Munt:

Amerikaanse Nikki Haley voor de VN in ‘Jeruzalem’

De Rockefeller Foundation is dus de originator van het ‘Wereldwijde Vaccinatie-Initiatief.‘
Verscholen achter façades, zoals de WHO en het WEF, zijn miljardairs die zich voordoen als ‘filantropen’ bezig hun zakken nog meer te vullen, terwijl ze proberen de rest van de mensheid via het WEF te dwingen niets meer te bezitten.
Al deze miljardairs. zoals de Rothschilds, Rockefellers, Gates, Soros … en koningshuizen sturen als grootaandeelhouders Blackrock en Vanguard aan.

De oorsprong van ‘the Great Reset’ was nooit het team van Schwab, maar David Rockefeller, voorzitter van de Chase Manhattan Bank, en zijn protegé en later Klaus Schwab’s adviseur Maurice Strong.
Het was Maurice Strong die als voorzitter van de ‘Earth Day VN-conferentie’ van Stockholm in 1972 een economische strategie van bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld propageerde om ‘het milieu te redden’. Hij gaf toe dat  het rapport van de Club van Rome (waarin werd beweerd dat de opwarming van de aarde ontstaat door CO2) slechts een verzonnen list was om verandering af te dwingen.

De WHO werkt (eveneens weer samen met de Rockefeller Foundation) aan het plan om een ‘Global Pandemic Radar’ uit te voeren, om de wereldwijde paraatheid bij pandemie ook uit te breiden met een paraatheid bij klimaatverandering.

Volgens tientallen jaren aan gegevens van de ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’ is er geen correlatie tussen CO2 en stijgende oceaanspiegels.  De langzame, gestage stijging van de zeespiegel vond plaats vanaf 1855 en daarna, lang voordat er kolencentrales, dieseltrucks, privéjets en massaal auto’s bestonden. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN waarschuwt de wereld dat de zeespiegel de komende tien jaar aanzienlijk zal stijgen. De NOAA-gegevens zijn in directe tegenspraak met de hysterie van het IPCC.

Topklimaatwetenschapper luidt de klok: ‘Global Warming’ crisis’ is gefabriceerd.
Dr. Judith A. Curry is een Amerikaanse klimatoloog en voormalig voorzitter van de ‘School of Earth and Atmospheric Sciences’ aan het Georgia Institute of Technology. Ze  waarschuwt het publiek dat beweringen over een ‘crisis’ in verband met de zogenaamde ‘opwarming van de aarde’ gefabriceerd of verzonnen zijn. Bedoeld om het publiek bang te maken en te laten geloven dat we een ‘klimaatnoodtoestand’ moeten bestrijden.
De VN creëerde de Wereldklimaatraad (IPCC). ‘De IPCC moest zich niet op de voordelen van de globale opwarming concentreren. Het mandaat van de IPCC was om te zoeken naar gevaarlijke, door mensen veroorzaakte klimaat- veranderingen.’
De onderzoekers kwamen er al snel achter dat men alleen geld kreeg wanneer men alarmerende beweringen over de ‘door de mens gemaakte klimaatverandering’ opstelde.

Wetenschapper Roger Pielke jr. van de Universiteit van Colorado schreef voor Forbes hoe ambtenaren van het VN-klimaatpanel IPCC ‘extreme CO2-scenario’s ontwikkelden die werden gebruikt om van daaruit uitkomsten met een gevaarlijk hoge temperatuur te creëren.
Het worstcasescenario werd zo het officiële scenario van het IPCC. Veel discussies over klimaatverandering zijn gebaseerd op extreme maar ongeloofwaardige toekomstscenario’s.
Het besluit van het IPCC om gebruik te maken van één scenario, het rampscenario, heeft ertoe bijgedragen dat we vrijwel alleen nog maar apocalyptische klimaatverhalen horen.
Maar voor Guterres (VN) is het ‘IPCC-rapport’ code rood voor de mensheid.

Pedofilie

VN-afgevaardigde Victor Madrigal-Borloz heeft in een rapport aan de 53e zitting van de VN-Mensenrechtenraad aangegeven, dat Christenen en andere religieuze groeperingen zich volledig moeten schikken naar de globalistische agenda van de LGBTQ-ideologie. Het is een verplichting. Christenen moeten hun geloof volgens hem dan maar herintepreteren.

De VN dringt er bij regeringen op aan om seks tussen volwassenen en minderjarigen te legaliseren: ‘Want pedofielen verdienen ook liefde’
Het rapport heeft de titel: ‘The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty.’ Echter, verborgen op pagina 22 van het rapport verklaart de VN: ‘Met betrekking tot de handhaving van het strafrecht, moet elke voorgeschreven minimumleeftijd voor toestemming voor seks op niet-discriminerende wijze worden toegepast. De handhaving mag niet worden gekoppeld aan het geslacht/geslacht van deelnemers of meerderjarigheid voor het huwelijk.’ (wat gedogen van pedofilie betekent)

Gelekte WHO-documenten onthullen het plan om kinderen te dwingen seksuele partners te hebben. De VN heeft, in samenwerking met de WHO en de door Bill Gates gefinancierde Rutgers stichting, de volgende fase van hun oorlog tegen de mensheid gelanceerd, waarbij kleine kinderen in het basisonderwijs wereldwijd worden geseksualiseerd, om pedofilie te normaliseren.

Tedros Adhanom Ghebreyesus  is de directeur-generaal van de World Health Organisation.

Tedros was de derde meest machtige persoon binnen TPLF [Tigray Peoples Liberation Front], een communistische extremistische partij in Ethiopie. Al vanaf 1990 stond deze partij al op de lijst van terroristische organisaties, opgesteld door de Verenigde Staten. De ‘Global Terror database’.
In 2007 heeft Tedros als minister van Volksgezondheid een enorme cholera uitbraak verborgen gehouden, terwijl de VN ter plaatse positief getest had op cholera. Internationale organisaties werd echter verboden om deze uitbraak als een cholera uitbraak te benoemen en moesten het ‘acute water diarree’ noemen. Tienduizenden mensen in andere landen raakten ook geïnfecteerd en er stierven vele mensen aan cholera.

Hans Vogel in ‘The Unz review’. schrijft: Secretaris-generaal Guterres vertelt de wereld dat het ‘tijdperk van wereldwijd koken is aangebroken’. Guterres, een man die ons de les leest maar die zelf al geruime tijd in verband wordt gebracht met beruchte pedofielen en onder wiens auspiciën als Portugese premier (1995-2002) het seksueel misbruik van minderjarigen in de zogenaamde Casa Pia-huizen plaatsvond.
Het betreft ‘de casus van Casa Pia’, een weeshuis in het centrum van Lissabon dat jarenlang dienst deed als bordeel voor beroemdheden. Doktoren vonden meer dan 100 van de kinderen die hier gehuisvest waren, de meesten tussen de 10 en 13 jaar oud, sommigen doof of anderszins gehandicapt. Velen met ernstig lichamelijk letsel door extreem misbruik. Beelden van de misdaden werden verspreid door een kinderpornonetwerk.
Casa Pia was als misbruikschandaal in Portugal bijzonder aangrijpend, aangezien politici en andere bekende publieke figuren werden aangeklaagd, waaronder … voormalig minister van Arbeid Paulo Pedroso en voormalig premier António Guterres. Guterres nam ontslag uit de post van zijn premier, kort voordat het schandaal losbarstte.

Aangehaald uit de inleiding van 4. De transformatie
De organisaties Verenigde Naties (VN) en World Health Organisation (WHO) slaan helemaal door in hun (demonische) programma’s van seksonderwijs aan kinderen.
De WHO dringt aan op ‘masturbatie voor jonge kinderen’, voor peuters, en moedigt aan vragen te stellen over genderidentiteit voor kinderen van 4 jaar– Steve Watson.

Video (NL ondertiteld): Oligarchen bezitten de VN

Călin Georgescu, voormalige stafmedewerker van de club van Rome, is een Roemeense senior expert in duurzame ontwikkeling, en 17 jaar stafmedewerker (uitvoerend directeur) op milieugebied bij de Verenigde Naties geweest. Reiner Fuellmich (Duitse advocaat) interviewt de ex-VN topman Călin Georgescu uit Roemenië, die een boekje open doet over de macht van de oligarchen over de VN, via het WEF (World Economic Forum) en hoe deze instanties volledig de hele wereld hebben overgenomen. Het wereldwijde oligarchische systeem heeft de controle, niet de VN. De VN is het platform, de brug, voor het oligarchische systeem volgens Călin Georgescu.

De agenda 2030 is de Davos agenda van het WEF, beide (het WEF alsook de VN) zijn NGO’s.
NGO’s zijn als private organisaties onafhankelijk van de overheid. De medewerkers worden niet gekozen maar aangesteld als hun gehoorzame medewerkers.
Volgens Călin Georgescu gaat de controle over het financiële en bancaire stelsel.

Dat het oligarchische systeem van banken de absolute controle wil hebben, is ook wat de Schrift schrijft over de hoer. De hoer, die de aarde corrumpeert met haar verdorven financiële hoererij:

NBG51 (Openbaring 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.
(Micha 7:9-10) 9 Ik zal de toorn van de HEERE dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal Zijn gerechtigheid zien. 10 Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei: Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat.

God heeft de 10 koningen (volledig aantal) van de centrale banken in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren door eensgezind met één doel voor ogen de hoer, de gewone banken, te laten vernietigen:

(Openbaring 17:17) 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Ze voeren hiermee onbewust de rechtvaardige wil van God uit, want God wil dat de hoer wordt gestraft en vernietigd. De hoer met de naam ‘het grote Babylon’ op het voorhoofd, haar rook stijgt op tot in eeuwigheid:

(Openbaring 18:8-9) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.
(Op. 19:3) 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

De Schrift spreekt over zeven (militaire) wereldmachten, die zouden komen over Gods volk (eerst de Joden, nu de Christenen). Zie : 5. Gods plagen voor de onberouwvollen.

Één van de 7 wereldmachten, de laatste wereldmacht de VS, raakt in de laatste dagen als dodelijk gewond. Dat dit beest alleen de laatste of 7e wereldmacht de VS kan zijn, blijkt uit  Op. 13:12. Daar staat dat de Antichrist (die sprak als Satan) de macht uitoefent voor de ogen van het beest met de 7 koppen, die van de dodelijke wond genezen was. De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar nadat de kop dodelijk gewond is, zal de Antichrist (zeer binnenkort) worden gepresenteerd. Samengevat zal de VS dus – als 7e  wereldmacht – dodelijk gewond raken, maar zal daarna weer herstellen:

(Openbaring 13:12) 12 En het (het beest met 2 hoorns, de Antichrist) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

Het is zeer waarschijnlijk dat met de VN en WHO de macht geconsolideerd gaat worden, alles gebaseerd op ‘gezondheid’ en ‘klimaatverandering’,  maar volgens de Schrift echter wel gekoppeld aan het nieuwe (CBDC?) geldsysteem. De machthebbers achter de centrale banken zullen de werkelijke machthebbers blijken te zijn.

De petrodollar (gebaseerd op olie) zal gaan vallen door de wereldhandel in andere valuta en daarmee de militaire macht van de VS. Het is een geplande om eerst de economie kapot te maken en rellen te veroorzaken, om met martial law de macht te grijpen. Het vrijmetselaarsmotto ‘ordo ab chao’ (orde uit chaos) zal daarna geactiveerd worden, en tijdens deze chaos zal na invoering van hoogstwaarschijnlijk de CBDC de VS weer hersteld worden als de wereldmacht.
Zoals we in 6. De transformatie hebben besproken zal er dus een 8e wereldmacht komen van centrale banken met hun eigen (CBDC) geldsysteem ‘dat was en niet is’, het is een financieel rijk met de 10 ‘ongekroonde’ koningen: (zie ook:10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen)

(Openbaring 17:7-8,11-12) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest (financiële wereldmacht) dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan….11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Digitale valuta van de centrale bank (CBDC) zal een einde maken aan alle menselijke vrijheid. Trap niet in de beloften van anonimiteit en gegevensbescherming. Het zijn misleidingen om de kwaadaardige bedoelingen achter de wereldwijde uitrol van CBDC te maskeren. Het doel van CBDC is om een dictatuur te vestigen.

Eigenschappen van de VN

Hun effectiefste wapen is hun propaganda, een oneindig aantal crisissen bedenken en dan door misleiders een verband laten opdissen tussen de zogenaamde ‘klimaatcrisis’ en de volksgezondheid. Zeggen dat je voor vrede bent (VN), maar door de geheime diensten bewust oorlogen uitlokken en blijven opstoken met middelen van de burgers en de mond dicht houden als er verboden clustermunitie wordt gebruikt. (die vele kleine bommetjes bevat die niet allemaal ontploffen, die later zorgt voor veel onschuldige burgerslachtoffers)
Elke dag worden we met doemberichten overspoeld, braaf door-gepapegaaid door kritiekloze media die bedenkelijke instanties citeren als de eerder genoemde IPCC.
Het is vanuit de VN (mede een Rockefeller instituut) een manier om via ‘groepsdruk’ controle te krijgen over de energie- en voedselproductie wereldwijd.
Elke (afgedwongen) planeconomie is echter, voor welk ‘mooi’ doel dan ook, gedoemd te mislukken. Het is het invoeren van het communisme. En die mislukking gaan we nu weer  meemaken, met bureaucraten en activisten die voor boeren bepalen wanneer te zaaien of te oogsten, en ook nog met welk gewas en met welke bestrijdingsmiddelen.

VN-secretaris-generaal Guterres is een nauwe bondgenoot van World Economic Forum-CEO Klaus Schwab. Het WEF heeft samen met de centrale banken een gezamenlijk doel.

Guterres, VN Secretaris-Generaal en Klaus Schwab             foto: website WEF

Het World Economic Forum en de VN ondertekenen een strategisch partnerschapskader om gezamenlijk de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen. Onderdeel van het plan is ook het efficiënter maken en het controleren van alle levensvormen, inclusief de mens. Bedoeld wordt het transhumanisme en het implementeren van een aangepast menselijk ras, om de wereld naar hun ideeën te veranderen.
Technocratie is een verzonnen en onnatuurlijke vorm van economie die zich gedraagt als totalitarisme en die social-engineering vereist om te kunnen werken. Beheersing en beïnvloeding van de bevolking is cruciaal.
Het zal beginnen met het censureren van andersdenkende mensen. Wanneer het vrije woord effectief het zwijgen wordt opgelegd, zal de vervolging beginnen. Het werkt altijd door propaganda, door massa psychose van een menigte.

Het WEF

Ook het WEF is slechts een uitvoerend orgaan, echter een bereidwillig uitvoerend orgaan. Dus wie zit er achter het WEF? Het grote geld. BlackRock is de grootste donor en supporter van wat misschien wel de rijkste en meest criminele NGO ter wereld is, het WEF, belastingvrij en wettelijk beschermd en gevestigd in Genève, Zwitserland.
Het WEF beveelt regeringen aan om het publiek te verbieden auto te rijden om ‘wereldwijd koken van de aarde’ te bestrijden.

Stéphane Bancel, CEO van Moderna, is betrapt op het toegeven aan zijn vrienden op het World Economic Forum dat zijn bedrijf in 2019 – voordat de pandemie begon – 100.000 doses Covid-19-vaccindoses produceerde.
Volgens Bancel schokte hij zijn personeel in 2019 door hen te vertellen dat de productie van het mysterieuze vaccin waaraan ze hadden gewerkt het komende jaar zou moeten worden verhoogd tot een miljard doses omdat ‘er een pandemie zal komen…’

Tot slot:

Voormalig president Trump is door de Israël Heritage Foundation op 10 juli 2023  onderscheiden met de zilveren Torah kroon van Jeruzalem.

Rabbi Berger, de Rabbi die verantwoordelijk is voor het graf van Koning David, met een Torah rol met zilveren kroon.

Is Trump degene die hun messias moet aankondigen of is hij genomineerd om als hun messias de gouden kroon (Ps. 21:3) en Torah rol te ontvangen, hun Koning?  De zalving zal worden voorafgegaan door het offeren van een rode vaars voorafgaand aan het uitvoeren van offerplechtigheden. Het as van een verbrandde rode vaars wordt gebruikt voor de reiniging. Zoals bekend is het begrip ‘Joden’ een verzamelnaam voor diverse stromingen. De orthodoxe Joden, zoals Chabad Lubavitch, bereiden zich met de vaars voor op Numeri hfdstuk 19:1-10.
Een vaars is een jonge (vrouwelijke) koe van 2-3 jaar oud.

Het Tempelinstituut in Jeruzalem, dat de bouw van een tempel op het tempelplein te Jeruzalem nastreeft, kondigde op 12 juli 2015 aan dat het in Israël een kudde rode koeien wil fokken, om volkomen exemplaren te verkrijgen die voldoen aan de Bijbelse vereisten.

De vijf rode vaarzen arriveerden op 15 september 2022 in Israël, en zijn nu ongeveer 2 jaar oud.  De ceremonie moet plaatsvinden rond de leeftijd van 3 jaar.
Het geeft wel aan dat de komst van de Antichrist in een stroomversnelling komt en zeer nabij is.
Christenen hebben een volmaakte, getrouwe en barmhartige Hogepriester. Jezus bloed reinigt ons:

(Hebreeën 9:13) 13 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

In het volgende artikel: Wat zal er nog meer volgen?
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *