8. De transformatie

8. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Ga niet met deze wereld participeren om stoer te doen of om niet uit de toon te vallen, maar bereid je als jongere en als jong-volwassene voor op een wereldwijd getuigenis, want binnenkort zal de profetie van de twee getuigen in vervulling gaan. De tijd daarvoor is aangebroken, omdat volgens de Schrift gedurende de grote verdrukking twee getuigen van de Heer op aarde zullen zijn. Volgens ons onderzoek de tegenbeeldige Mozes en Elia.
De twee getuigen roepen op ‘tot inkeer’ en zijn ‘de aankondigers’ van de komst van de Koning Jezus als redder van Zijn discipelen:

(Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

In rouwkleding of in zakken gehuld betekent, dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt waar berouw bij past. Ieder mens die berouw toont is waardevol en zal gered worden.
Duizend tweehonderd zestig dagen’  = 3,5 (profetische) jaren van ieder 360 dagen.
Volgens Daniël 7:25 zal de Antichrist de macht van het heilige volk te gronde richten:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal  hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Tijd + tijden + een halve tijd = 3,5 tijd en staat gelijk aan 3,5 (profetisch) jaar = 1260 dagen.
Dus met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen, de genomineerde heiligen en alle getrouwe discipelen zal de wederkomst geschieden.
Velen zullen als beloning als heilige verzegeld worden en een speciale koning- en priesterpositie krijgen in de glorieuze stad, het Nieuwe Jeruzalem. Want de verzegeling van de genomineerde nog levende heiligen volgt vlak voor hun opname in de hemel:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

De twee heilige getuigen en inmiddels verzegelde heiligen worden allen opgenomen in de hemel, de Heer tegemoet (1 Thess. 4:16-17):

(Openbaring 11:11-12) 11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen (de 2 getuigen) en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Na hun aankomst In de hemel neemt Gods koninkrijk een aanvang (Op. 11:15).
Daarna volgt er nog een periode van iets meer dan 3,5 jaar van grote verdrukking op aarde,  voordat Gods ‘getrouwe’ heilige volk wordt opgenomen in de hemel (Matt. 24:14).
Het is de vervulling van de laatste jaarweek (zie 4. Gods plagen voor de onberouwvollen ):

(Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

.                                 (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Wat zal er nog meer volgen, hoe werkt wereld-controle?

De wereld wordt gedomineerd door een kleine groep, die als een misdaadsyndicaat zich het wereldwijde geldsysteem en geldcreatie heeft toegeëigend, en het farmaceutische systeem heeft overgenomen door door chemische middelen en injecties.

Geld is altijd bedoeld geweest als ruilmiddel. Deze lieden spreken echter over ‘de grote reset’, maar eenieder die nadenkt zal het vreemd vinden om van het ene fiat geld (gebakken lucht) over te gaan op het andere fiat geld (gebakken lucht – CBDC), maar nu met zeer grote implicaties omdat dit geld geprogrammeerd kan worden als een dystopisch vrijheids-beperkend instrument.

De Frankfurter Schule en Tavistock

Onze ontvankelijke jeugd en jong-volwassenen worden op de scholen en universiteiten gehersenspoeld met het Joodse Frankfurter Schule en Tavistock gedachtegoed van vrije seks en geslachtskeuze. Deze lieden willen het soevereine Christelijke gezin in diskrediet  brengen met hun praatjes.

De Frankfurter Schule
Jongeren van nu worden wel de nakomelingen van de ’68 generatie genoemd. Veel van het gedachtegoed van de socialistische bewegingen kwam uit de koker van de Frankfurter Schule met hun bedenkelijke slogan ‘Make love not war’, met seks problemen oplossen, terwijl het juist gaat om vrede na te streven.
Toen Hitler aan de macht kwam moesten zij (het was een Joods instituut) uit Duitsland vluchten en kwamen uiteindelijk terecht in de VS en ondersteunden de studierichting sociologie bij de Columbia University in New York. Van daaruit verspreidde hun werkgebied zich naar de meeste  andere universiteiten om onze jongeren te brainwashen.

De kritische theorie kan gezien worden als een voortzetting van het marxisme, door overal kritiek op te hebben bij ‘vermeende’ onderdrukking, discriminatie of uitbuiting. Een recent voorbeeld is de kritische rassentheorie, het opzetten tegen blanken, wat ze ‘white supremacy’ noemen. Iedere blanke is vanaf de geboorte slecht.
De kritische rassentheorie (CRT) wordt gepromoot onder het mom van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) -initiatieven.
Een van de belangrijkste ideeën van de Frankfurter Schule was om het idee van Sigmund Freud (Ashkenazi Jood) van ‘pansexualisme’ te doceren – het omverwerpen van traditionele relaties tussen mannen en vrouwen. Panseksualiteit of omniseksualiteit is open staan voor alle soorten van seksualiteit naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten: heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit, en transgenderisme.
In de sporen van de Frankfurter Schule kwam in de jaren 60 en 70 de Flower-Power periode, de massale seksorgieën, de communes, de hippies en het ongehuwd samenwonen.
Overal in de wereld zijn deze Frankisten nu lesprogramma’s aan het uitrollen om kleine kinderen te perverteren met masturbatie en genderverwarring, en om seks met kinderen (pedofilie) te legaliseren.

Tavistock
Winter Watch: de Tavistock-methode van hersenspoeling en sociale psychiatrie – geschreven door Rus Winter.

Van 1930 tot 1933 studeerde Kurt Lewin (1890-1947) psychologie en sociologie aan de Universiteit van Frankfurt  (ook bekend als de Frankfurter Schule) in Duitsland en werd in 1932 directeur van het Tavistock Institute (Londen).
In de periode voordat de VS deelnamen aan de Tweede Wereldoorlog, stuurde Roosevelt generaal William Donovan naar Londen voor indoctrinatie voordat hij het Office of Strategic Services (OSS) oprichtte, de voorloper van de CIA. Het hele OSS-programma, evenals de CIA, heeft altijd gewerkt volgens de richtlijnen van het Tavistock Institute.
Instabiele kinderen worden makkelijke gebruiksmiddelen voor de CIA met hun MK-ultra.
De CIA gebruikt drugs (zoals LSD) en hypnose bij patiënten met geestelijke problemen, psychiatrische patiënten, om hen ertoe te brengen op commando het vuur te openen.
Dr. Lewin (en Tavistock) propageerden de theorie van de topologische psychologie, die tot op de dag van vandaag ’s werelds meest geavanceerde methode van gedragsverandering is; het wordt hersenspoeling genoemd.
Strak gecontroleerde massamedia zouden kunnen worden gebruikt om ‘regressieve mentale toestanden op te wekken (prikkels) en grotere labiliteit te produceren’.
Zelfs uit de vroegste klinische onderzoeken naar televisie bleek duidelijk dat kijkers in een relatief korte tijdsperiode in een tranceachtige staat van semi-bewustzijn terechtkwamen, gekenmerkt door een gefixeerde blik. Hoe langer men keek, hoe uitgesprokener de blik.
Social engineering is het kernprincipe van deze psychologische zwendel.

Nog onlangs werd een door de belastingbetaler gefinancierde genderidentiteitskliniek in Groot-Brittannië zwaar bekritiseerd vanwege het goedkeuren van een behandeling met testosteron en een dubbele subcutane borstamputatie bij een vrouwelijke patiënt bij wie veertien afzonderlijke psychische stoornissen waren vastgesteld.
De verontrustende zaak werd openbaar gemaakt tijdens een recente rechtszaak tegen de controversiële Tavistock-kliniek

De rattenvangers van Khazaria

Wie kent niet het verhaal van de gebroeders Grimm: de rattenvanger van Hamelen.
Hoe een rattenvanger met een hypnotiserende fluit kinderen meelokt.
Het is niet anders met de rattenvangers van Khazaria, met geld, macht en seks als hypnotiserende fluit worden hele horden mensen meegelokt en als hun chantabele  onderdanen gemaakt (zoals via Epstein met zijn seks-eiland).
Mensen waarop we moeten kunnen vertrouwen, zoals politici, politie en leger werken vervolgens niet meer voor ons. Ze werken voor het belang van de investeerders van grote bedrijven, maar uiteindelijk voor het centrale Khazaarse bankkartel dat over de mensheid wil heersen. De centrale bankiers houden het geld dat ze creëren als schuld in hun boeken. Veel van de lieden die hen ondersteunen pikken een graantje mee van het geld. Ook de leiders  van het WEF (Schwab en Harari) zijn vooruitgeschoven medewerkers. Vooral Rothschild en Rockefeller zijn de rattenvangers, de echte ontvangers van macht en geld.

Hun werkwijze is ‘Controlled opposition’, het hele politieke spectrum van beide zijden wordt door hen geleid. Beide zijden worden met hun hypnotiserende fluit bespeeld, maar zoals gezegd komen uiteindelijk alle goedgelovigen terecht in de fuiken van Rothschild en Rockefeller. Voor deze bankiers geldt geen communisme of kapitalisme, geen links of rechts gedachtegoed. In beide gevallen controleert het  Kabbalistische kartel alle rijkdom en macht. ‘Wij beheren zowel links als rechts’ , zei Kuhn Loeb bankier.
De meeste mensen lopen in deze fuik, met uitzondering van een klein groepje kritische mensen, die standvastig geloof blijven stellen in de woorden van de Christus. Christenen, die bidden voor Gods koninkrijk als de ultieme oplossing dat echte vrede zal brengen.

Gewone banken zijn steeds actiever geworden in het pushen van de globalistische agenda, voor ‘diversiteit’ en voor ‘klimaatmaatregelen’. Ze zijn afhankelijk van het centrale bankensysteem, en van investeringsmaatschappijen zoals Blackrock en Vanguard die woke gedrag en ‘klimaathysterie’ eisen van de ontvangers van hun investeringen.

Lobbyisten, zoals de grote consulting firmas, de NGO’s, de denktank ‘Council on Foreign Relations’ en het WEF hebben de controle overgenomen over alles wat we doen.
Ambtenaren die een eed gezworen hebben voor het land worden nu opzij gezet voor consultants die beter doen wat de top in de politiek hen als opdracht geeft.

Er is een diepgewortelde relatie tussen de adviesindustrie en de manier waarop het bedrijfsleven en de overheid vandaag de dag worden beheerd volgens Mariana Mazzucota en Rosie Collington.

Echter ook NGO´s, hedgefondsen en stichtingen zoals ‘the Bill & Melinda Gates Foundation’ en ‘Soros Open Society’ bepalen de politieke belangen.
Het is echter de voornaamste taak van politici, om advocaten te zijn van het volk, hun dienaren te zijn en niet de  handlangers van lobbyisten.

Voormalig vice-president bij Pfizer, Dr. Mike Yeadon:

‘In 1992 kwamen de regeringen van de wereld samen in Rio en ze hielden de (VN) Earth Summit. Ze tekenden in essentie om te zeggen dat er in 2030 geen democratische regering meer zou zijn, en geen persoonlijk vervoer. Daarom proberen ze je van de weg af te dwingen door 15 minuten steden .’

De rol van het leger

Gelukkig hebben we het leger nog dat ons zal beschermen, denken veel mensen. Helaas, absoluut niet als we de corona-hoax beschouwen:

Volgens ‘the expose news’ blijkt uit gegevens van de Amerikaanse regering dat het Amerikaanse ministerie van Defensie (DOD) op 12 november 2019 een contract heeft gegund aan Labyrinth Global Health INC. voor ‘COVID-19-onderzoek’, ten minste een maand vóór de vermeende opkomst van het nieuwe coronavirus en drie maanden voordat het officieel Covid-19 werd genoemd. (zie de site voor de bewuste contract-order)
De wereld wist pas 11 februari 2020 van Covid-19, want pas toen noemde de WHO de nieuwe ziekte officieel Covid-19.

Volgens de voormalige Pfizer Vice President, Dr. Mike Yeadon, is dit lang van tevoren gepland. Hij heeft volgens zeggen in zijn netwerk informatie gekregen, waaruit blijkt dat legers en overheidsagentschappen aan alle onderdelen, zoals ook de PCR-testen en media-hysterie, hier minstens 25 jaar naartoe hebben gewerkt.
Er zijn in alle landen personen van te voren op de hoogte geweest van de angstpandemie die zou komen. Zij speelden hun rol. (belanghebbenden van het WEF en de eugenetica)
Het past in het satanistische Kabbalistische gedachtengoed om de wereldbevolking drastisch te reduceren.

Volgens voormalig farmaceutisch directeur Sasha Latypova is het Amerikaanse leger direct betrokken bij de creatie en distributie van de zogenaamde Covid-19-vaccins.
Een interview van de farmacie insider Sasha Latypova met Jan Jekielek (Epoch-Times).
Na heel veel onderzoek te hebben gedaan, kwam Latypova tot de conclusie dat de Covid-pandemie ‘een militaire operatie’ is, en zei: ‘Deze zogenaamde vaccins, het zijn niet echt vaccins, maar deze injecties zijn vervaardigd in het kader van defensiecontracten, met gebruikmaking van de Productiewet, andere transactiebevoegdheid en autorisatie voor gebruik in noodgevallen in het kader van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Als deze dingen samen worden gebruikt, zijn goede fabricagepraktijken helemaal niet van toepassing op deze producten.’

Latypova vervolgde: ‘Het is een oorlogsdaad. Ze gebruiken de Defense Production Act, zijn machinerie en het Amerikaanse leger. Zelfs internationaal wordt dit vanuit dit leger gedistribueerd naar overzeese legers, niet via de farmaceutische distributieketen. Alle normale drempels werden gepasseerd. Pfizer produceerde volgens het DOD (department of defence) contract. NIH (national institutes of health) voegde zich voor deze operatie samen met de DOD .

Volgens Robert F Kennedy jr. was Warpspeed de NSA. De injecties kwamen niet van pharma maar van het pentagon (darpa) en werden geproduceerd door aanbestede defensie aannemers. Dus de NSA had met de uitrol van vaccins, met Warpspeed, een vinger in de pap. Het was een militaire organisatie vanuit het military industrial complex.

De uitrol van 5G
De uitgebreide rol van het leger in 5G zou kunnen leiden tot ‘massale gegevensverzameling, tracking en monitoring’ van Amerikaanse burgers, schrijft Suzanne Burdick, Ph.D., in ‘The Defender’. De chief information officer van het Amerikaanse leger en voormalig adjunct-directeur van de CIA, John Sherman, zei dat zijn kantoor de controle over alle 5G-gerelateerde activiteiten in het Amerikaanse leger zal overnemen en de 5G-pilotprogramma’s van het leger zal uitbreiden – een stap die volgens critici zou kunnen leiden tot meer toezicht op Amerikaanse burgers.

Crisanna Shackelford, Ph.D. , een expert in niet-lineaire oorlogsvoering en voormalig DOD-inlichtingenprofessional met 32 jaar ervaring, vond het nieuws over Sherman’s overname en uitbreiding van de 5G-inspanningen door het Pentagon dan ook ‘zorgelijk.’
Crisanne vertelde ‘The Defender’: ‘DOD’s betrokkenheid bij 5G zou kunnen leiden tot de militarisering van de technologie, waardoor de scheidslijnen tussen civiele en militaire toepassingen vervagen.’

De geheime diensten en de ambtenarij

De inlichtingendiensten zoals de CIA, Mossad en MI-6, de politie en het leger zijn volgens  Patrick O’Carroll de handhavers van de bankiers en van hun grote bedrijven. Alle diensten en instituten die ‘geheimhouding’ kennen, daar zitten de Frankisten en Kabbalisten (Cabal) vuistdiep in geïnfiltreerd.

Directeur-generaal Akerboom van de Nederlandse AIVD vertelt in een video op twitter (X) over de ‘dreiging’ die uitgaat van anti-institutioneel extremisme: ‘We zien een beweging die gelooft dat er internationaal en in Nederland een – kwaadaardige elite –  aan de macht is die met een geheime agenda de bevolking zou willen onderdrukken of zelfs vermoorden.’

Dit is weer de psychologische omkeertruc die gebruikt door personen die zich geconformeerd hebben aan deze ‘elite’ en waarschuwende mensen verdacht willen maken.

Europarlementariër Marcel de Graaff reageerde op twitter (X): ‘Uit Wob-documenten blijkt dat deze man zijn medewerkers de nutteloze lockdowns, mondkapjes en QR-codes liet opdringen aan OMT en RIVM, nepnieuws over vaccins liet verspreiden en social media-accounts liet blokkeren.’

Council on Foreign Relations
Met de Amerikaanse denktank CFR (Council on Foreign Relations) oefent de Joodse Morgan-Rockefeller groep sinds 1921 een heel uitgesproken invloed uit op het economische wereldbeeld:
“De Council on Foreign Relations (CFR) is de Amerikaanse tak van een samenleving die is ontstaan in Engeland … (en) … gelooft dat nationale grenzen moeten worden uitgewist en een wereldregering moet worden ingevoerd.”—Professor of History Carroll Quigley, Georgetown University, in his book “Tragedy and Hope.”
In Engeland bestaat er een soortgelijk instituut, het Royal Institute of International Affairs, ook wel Chatham House genoemd.

Trilaterale Commissie
De Trilaterale Commissie is een geheime privéorganisatie (NGO) die dient als stuurgroep voor samenwerking tussen Japan, West-Europa en Noord-Amerika. Deze is opgericht in 1973 door David Rockefeller en Zbigniew Brzeziński om een wereldwijde economische macht te creëren, die superieur is aan de politieke regeringen van de betrokken natiestaten.
De Trilaterale Commissie roept 2023 uit tot ‘jaar één’ van ‘de nieuwe wereldorde’.

Google en Facebook
Google wordt gecontroleerd door de CIA
Google heeft momenteel minstens 165 medewerkers van de Amerikaanse geheime dienst CIA in dienst in hogere functies. Het Trust & Safety-team van Google wordt geleid door drie voormalige CIA-agenten die toezicht houden op ‘desinformatie en haatdragende taal’.

Vanuit dit oogpunt zou zelfs iedere goed gelovende persoon zich moeten realiseren dat  veel van de informatie die we op internet op Google of Facebook zien is gemanipuleerd.

Volksgezondheid
De Vaccinatiealliantie en Denktank Desinformatie waren initiatieven binnen een veel groter geheel, schrijft onderzoeks-journalist Cees van den Bos in Bomen & Bos Substack.
Want in november 2018 verstuurde toenmalig staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid een brief aan de Kamer om de vaccinatiebereidheid voor het Rijks Vaccinatieprogramma (RVP) te vergroten. Hieruit is de de Vaccinatiealliantie ontstaan en later de Denktank Desinformatie opgericht. Het document met de titel ‘Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases‘ van de Europese commissie laat zien dat de  Nederlandse organisaties Vaccinatiealliantie en Denktank Desinformatie een onderdeel vormen van Agenda 2030 van de VN en door het aanmoedigen van de injecties voldoen aan de Sustainable Development Goals van het World Economic Forum, ook wel Great Reset-doelen genoemd.
De Europese Commissie pleit voor ruimhartige steun aan Gavi en Cepi, die zijn opgericht door de Gates Foundation en het WEF. In 2020 heeft Nederland circa 375 miljoen euro aan deze oncontroleerbare Vaccin-NGO’s betaald.

Komen wereldleiders ons redden?

De Westerse regio’s zijn volledig onder beheer van de Kabbalisten en het WEF met hun ‘young global leaders’, die allemaal dezelfde slogans roepen. Het blijkt onmogelijk dat een Britse of Canadese premier of Amerikaanse president niet onder de volledige controle van de Kabbalisten staat. Elke prominente politicus wordt blijkbaar gechanteerd of gekocht voordat deze in aanmerking komt door de gebruikelijke instanties zoals Mossad, CIA, MI6.

Het WEF heeft Joodse belangen

Israëls hoofd Ashkenazische rabbijn Yisrael Meir Lau, links, voorzitter van het gewetensberoep, rabbijn Arthur Schneier, centrum, en de Joodse Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (Andy Mettler/swiss-image.ch)

De Verenigde Staten
Neocons of nieuwe-conservatieven
Neocons worden ook wel ‘Liberal Imperialists’ genoemd, zoals Susan Rice, Victoria Nuland en Samantha Power.
Irving Kristol (Brooklyn, 22 januari 1920 – Washington D.C., 18 september 2009) was een Amerikaans publicist die beschouwd wordt als de grondlegger van het Amerikaans neoconservatisme. Kristol werd geboren in een orthodox-Joods gezin, afkomstig uit de Oekraïne. (Wikipedia)
De neocons willen doorgaans ‘hun soort democratie’ door gewelddadige staatsgrepen tegen democratisch gekozen regeringen orkestreren door kleurenrevoluties, zoals ze met name deden in het geval van Oekraïne en momenteel proberen te doen in Venezuela en Iran. Deze leiders worden dan – als rechtvaardiging –  ‘wrede dictators’ genoemd.

Neocon Zbigniew Brzezinski werd geboren in Warschau, Polen, op 28 maart 1928 in een aristocratische rooms-katholieke (crypto-Joodse) familie. Hij diende als (veiligheids-) adviseur van verschillende VS-presidenten. Brzezinski was mede-oprichter van de Trilaterale Commissie samen met David Rockefeller en was directeur van 1973 tot 1976.
Brzezinski is de auteur van ‘The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives’, een boek uit 1997 over VS-geopolitiek.  De taak waar de Verenigde Staten voor staan, stelt hij, is om de enige politieke arbiter in Euraziatische landen te worden en om de opkomst van een rivaliserende macht die onze materiële en diplomatieke belangen bedreigen, te voorkomen. Zijn beschermelingen, onder wie de Oekraïense Joodse emigrante Victoria Nuland, is de huidige staatssecretaris van politieke zaken.

De Amerikaanse  staatssecretaris van politieke zaken, Victoria Nuland, poseert met leden van de regering die ze in Oekraïne heeft geïnstalleerd.

Victoria Nuland is getrouwd met de Jood Robert Kagan, die de oorlog in Irak plande.
Robert Kagan is de zoon van Yale-professor Donald Kagan, een Russische Jood en eveneens – net als Irving Kristol – een van de grondleggers van het neoconservatisme.
Momenteel zijn de top drie ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Tony Blinken, Wendy Sherman en Victoria Nuland) allemaal Kabbalistische Joden.

Maar er zijn gelukkig ook veel Joden die niets van deze oorlogshitsers moeten hebben.
De Joodse vredesgroep Tikkun heeft onlangs een vernietigend artikel – geschreven door  Jeffrey Sachs – gepubliceerd over de Joden die strijden voor oorlog. Het is getiteld ‘Oekraïne is de nieuwste neocon-ramp’ en beschrijft hoe de oorlog in Oekraïne het hoogtepunt is van een 30-jarig project van de Amerikaanse neoconservatieve beweging.

Het ‘Project for the New American Century’ (PNAC, Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw) is een Amerikaanse, neoconservatieve denktank. PNAC werd in 1997 opgericht als een organisatie die zich het wereldwijde Amerikaanse leiderschap tot doel stelt.

De neocons worden weer aangestuurd door de bankiers (deep state), want alle oorlogen zijn vanwege de grote financiële belangen en financiële uitgaven en winsten bankiers-oorlogen. De Neocons willen nu weer oorlog met China.
De bevolking  in de VS zien een kleine minderheid van ‘Joden’ (2,4% in de VS) die praktisch alle bepalende funkties bekleden en hun land naar de vernietiging leiden door middel van oorlogen, cultuuroorlogen, woeker en seks.
President Biden heeft een groot aantal Joden op de belangrijkste plaatsen gepositioneerd.

Rusland
Poetin is een Jood.
Niemand weet hoeveel controle chassidische groepen hebben over Vladimir Poetin, wiens handler Chabad opperrabbijn Berel Lazar zou zijn.

Zo deed Poetin mee met de vermeende Covid 19-pandemie, net zoals de meeste andere landen ter wereld dat deden. Rusland was een van de eersten in het introduceren van vaccinatiepaspoorten. Begin 2022 begon de Bank of Russia met het testen van haar ‘digitale roebel’, de digitale valuta (CBDC) van de Russische Centrale Bank

Poetin tekent de wet betreffende de digitale roebel.

Russisch parlement keurt de wet betreffende de digitale roebel goed

Praktisch alle Russische en Oekraïense oligarchen zijn Joods.

De Russische president Vladimir Poetin ontsloeg de topfunctionaris Alexei Pavlov wegens kritiek op Chabad. Het Russische staatspersbureau TASS meldde dat het Kremlin zijn besluit heeft gepubliceerd.
Poetin is destijds aan de macht gekomen door de Federatie van Joodse Organisaties in Rusland. De Joodse voorzitter van deze organisatie, Abramovich, verklaarde in een interview in 2005 dat Poetin als etnische Jood het Israëlische staatsburgerschap kon verkrijgen als hij dat wilde, omdat zijn moeder Joods was.

In de (korte) ‘Rense Video’: Chabad-joden geven aan dat ze Rusland bezitten – Hebben controle over Poetin – Meer deals tussen Rusland en Israël dan mensen weten.

Ook de premier Dmitri Medvedev is een Jood, omdat zijn moeder Joods is.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die de Joodse elite in 2010 in Moskou ontmoette, verbaasde iedereen met informatie over het gebruik van het Hebreeuws door de toenmalige president Dmitri Medvedev.
Medvedev heeft tevens een uitstekende relatie met Chabad opperrabbijn Berel Lazar.

.

China
Tot op de dag van vandaag is de prominente Joodse familie Kadoorie een van China’s grootste buitenlandse investeerders en de familie ontmoet regelmatig Chinese topleiders, waaronder Xi Jinping.Het proces van ‘de bekering’ van China tot het communisme en plaatsen van hun leider  Mao Zedong werd van begin tot eind beheerd door Joden en het is duidelijk dat zij aan de top van de CCP zaten nadat ze hen aan de macht hadden gebracht.

Klaus Schwab van het WEF prijst China de hemel in met hun sociaal kredietsysteem, waarbij alle Chinese burgers een bepaalde score krijgen op basis van hun gedrag.
In de herinnering blijven de heftige maatregelen gedurende de Chinese Covid- lockdowns, zoals de agressieve inzet van het leger en de deuren van bewoners van flats die dicht gelast werden.
Toespraak Xi Jinpeng in Davos: China roept de wereld op om samen te werken om mondiale uitdagingen aan te pakken, met name COVID-19 en de klimaatverandering.
Zo hangt de vlag er dus bij in China, geheel in overeenstemming met het WEF.

Samenvattend; Christenen vestigen hun hoop niet op deze wereld, maar op Gods koninkrijk. Christenen zien uit naar de wederkomst van de Christus voor redding uit deze wereld.

Tot slot:

In het vorige artikel hebben we gezien dat de huidige wereldmacht, de VS, als dood zal worden, maar dat de wond zal genezen onder leiding van de Antichrist (Op. 13:12).
Het zal allemaal beginnen met de val van het huidige fiat geldsysteem.
Dan zal de wereld een ongekende financiële ramp meemaken, geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie.
Daarna zal er een oorlog uitbreken tussen de VS en Rusland samen met China.
Want volgens Daniël 11:21 zal in ‘latere tijd’ een verachtelijk man opstaan:

(Daniël 11:21) 21 In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.

In Daniël 11:35  wordt de ‘tijdsperiode’ van deze koning beschreven als de tijd van het einde:

(Daniël 11:35) 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Dit wordt ondersteund door Daniël 11:31 waar over ‘de verwoestende gruwel opstellen’ wordt gesproken, waar ook Jezus over sprak:

(Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.
(Mattheüs 24:15,21-22) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! ….21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Volgens ons onderzoek heeft Daniël 11:21-45 op die basis een dubbele vervulling.
Als 1e vervulling wat het Joodse volk zou overkomen in 70 n.Chr.  met de vernietiging van de tempel, en als 2e vervulling wat de Christenen in de laatste dagen zal overkomen met het merkteken (Op. 13:16-17), nu met de Antichrist als koning.

(Daniël 11:40) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen.

Deze koning van het zuiden zal een Islamitische koning zijn, en het Sieraadland (Israël) aanvallen. De Islam wil voor hun religie werelddominantie, een wereldomvattend kalifaat.
Israël is in de Schrift het Sieraadland (Ezechiël 20:6).
De koning van het noorden (de VS) zal Israël binnenvallen om het land te beschermen tegen de omringende landen :

(Daniël 11:41) 41 Hij (de VS) zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen….

In die periode zullen er geruchten komen (van machtige landen) uit het oosten (China) en het noorden (Rusland) en de koning van het noorden (de VS) zal hier van schrikken:
(Zie hiervoor ook: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht)

(Daniël 11:44-45) 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

De 7e wereldmacht, de VS, zal in het Sieraadland militair verslagen worden en niet (door de gebruikelijke NAVO-partners) geholpen worden. De militaire macht zal tot een einde komen.
In die periode zal de financiële 8e wereldmacht van Joodse centrale banken, die was en niet is, slechts zeer kort (1 Bijbels uur) regeren (Op. 17:11-12). Dat geldsysteem zal als een wapen tegen Gods volk gebruikt worden en YHWH zal in de grote oorlog Armageddon Zijn oogappel, Zijn volk, redden van Zijn tegenstanders door Zijn Zoon.

In het volgende en laatste artikel: Wat zegt de Schrift  verder over de laatste dagen?
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *