9. De transformatie

9. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Satan was volgens Jezus een mensenmoordenaar vanaf het begin:

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva, werd beïnvloed door Satan en luisterde naar hem. Hij doodde zijn rechtvaardige broer Abel (Gen. 4:8):

(1 Johannes 3:11-12) 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood….

Kaïn was een kind van Satan, zoals nu ook veel kinderen van Satan werkzaam zijn.
Want wat is Satanisme?
Het is satanisme om als kinderen van Satan vergeven te zijn van seksuele rituelen. Met porno, drag-queens, kinderen seksualiseren, seks orgiën en overspel. Net als Satan hebben ook zijn kinderen behagen in het doden van mensen met injecties, oorlogen, marteling,  vergiftiging door farma-producten en door mensen honger te laten lijden. Mensen laten lijden is hun methode om de bevolking te dwingen hun afgoderij van Satan te accepteren, zodat de mensheid – net als zijzelf – in een geestelijke en mentale erbarmelijke staat komt. Daar scheppen deze Kabbalisten blijkbaar genoegens in, door mensen in deze haat en angst-modus te dwingen.
Wanneer kinderen of volwassenen toch in de val van de duivel lopen, is onderwijs met zachtmoedigheid de enige manier om die personen te bereiken met de waarheid:

(2 Timotheüs 2:24-26) 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

Maar wees bedachtzaam, besteedt geen moeite aan agressieve of onbeschofte mensen. Laat je nooit geestelijk beschadigen door goddelozen, ga dan meteen weg:

(Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Gooi dus geen parels voor de zwijnen, maar richt je liever op zachtmoedige mensen:

(Mattheüs 7:6) 6 Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Thema: Welke transformatie kunnen we verwachten?

In het vorige artikel hebben we besproken hoe de genomineerde heiligen na de twee getuigen profetie worden verzegeld en direct na de overleden heiligen uit de dagen van de apostelen worden opgenomen, de Heer tegemoet:

(1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
(Openbaring 7:4) En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Jezus parousia of wederkomst is te vergelijken met een bliksemschicht:

(Mattheüs 24:26-27) 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn… (zie ook Lukas 17:23-24)

Jezus komst wordt ook beschreven als ‘op, in of met’ de wolken van de hemel, door de wolken onttrokken aan het oog van de mensen:

(Handelingen 1:9-11) 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Zie ook Lukas 21:27 en Openbaring 1:7)

Heiligen werden als eerste gezocht onder de Israëlieten in de dagen van de apostelen, maar in de laatste dagen worden ze gezocht onder de geestelijke Israëlieten, de niet-Joden.
Het Joodse volk was dus eerste uitgekozen om Gods volk te zijn (Deut. 7:6). Abraham en zijn nageslacht werden gezegend (Gen 12:2-3). Abraham was de vader van de Joodse natie.
Uit dit volk zou de Messias geboren worden (Jeremia 23:5, Daniël 9:25). Jezus was een Jood in de geslachtslijn van Abraham en David (Matth. 1:1). De Joden waren de eerste genodigden maar de meesten wilden niet:

(Mattheüs 22:2-7) 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. 4 Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. 7 Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.

Na de hemelvaart van de Messias veranderde er veel voor de niet-Joden:

(1 Petrus 2:10) 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 

Door geloof in Christus woorden worden we kinderen van God (Gal. 3:26), wat we bevestigen  door de waterdoop (Gal.3:27). Christenen hoeven dus geen biologische Jood te zijn, maar wel één zijn in Christus (Gal. 3:28). En als we in Christus zijn, dan behoren we tot Abrahams zaad (Gal.3:29).

Er zal volgens de Schrift een transformatie komen naar een dystopische wereld door lieden die het grootste deel van alle rijkdom al hebben maar nu de ultieme macht willen over de geest van de mensen. Voor hún welzijn, door alle overgebleven mensen in slavernij te hebben met hun geest in afgoderij aan Satan, ook wel de grote verdrukking genoemd:

(Mattheüs 24:21) 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Digitale valuta van de centrale banken is het eindspel
In het vorige artikel hebben we gezien dat uiteindelijk de macht van de 7e  wereldmacht, de VS, niet meer gevonden zal worden (Daniël 11:44-45)), in die periode zal de 8e wereldmacht van centrale banken voor 1 Bijbels uur regeren (Op. 17:11-12) :

(Openbaring 17:17) 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Digitale valuta van de centrale bank (CBDC) zal een einde maken aan alle menselijke vrijheid. Trap niet in de beloften van anonimiteit en gegevensbescherming. Het zijn misleidingen om de kwaadaardige bedoelingen achter de wereldwijde uitrol van CBDC te maskeren. CBDC is het meest verstrekkende sociale controlemechanisme dat ooit is bedacht. Het doel van CBDC is om een Kabbalistische dictatuur te vestigen.

Wat gebeurt er na de wederkomst en opname van de heiligen?

Jezus waarschuwingen voor de periode na de opname van de heiligen zijn helder:

(Lukas 17:23) 23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan.

Na de wederkomst en opname van de heiligen volgt namelijk nog iets meer dan een halve jaarweek (3,5 jaar) prediking (en verdrukking) voor de overige discipelen.
(Zie voor de 70 weken profetie en de jaarweek: 4. Gods plagen voor de onberouwvollen)

Het huwelijk tussen Jezus en de bruid, de 144.000 heiligen, zal vlak voor de opname van de overige discipelen worden voltrokken. Wanneer deze tweede halve jaarweek is verstreken, dan worden ook de overige discipelen van Jezus opgenomen in de hemel.
Onderstaand zal het teken van Jezus zijn, vlak voor de vernietiging, dat bedoeld is om de grote schare te verzamelen door de engelen om opgenomen te worden in de hemel:

(Mattheüs 24:29-31) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal,

Dan zullen de getrouwe Christenen de bruiloftsgasten zijn op het bruiloftsfeest, voor het avondmaal van de bruiloft in de hemel:

(Lukas 12:35-38) 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.
(Openbaring 19:7-9) 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Na de opname van de grote schare zal God ingrijpen en zal al het leven op aarde vernietigd worden, de planten, de dieren en de goddeloze mensen. Doe daarom tot het laatst je uiterste best om nog zoveel mogelijk mensen te redden.

De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als drager van een ‘nieuwe’ mantel of gewaad. Het enige wat verwisseld wordt, is de bovenlaag, al het leven zal worden herschapen op de nieuwe aarde:

Flares worden geclassificeerd op sterkte, waarbij X geldt als de sterkste. Mogelijk zullen zonnestormen in combinatie met een bruine dwergster die voorbijraast de flares heviger maken, en zal het aardmagnetisme dan weinig of geen bescherming bieden:

(Lukas 21:25) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
(Openbaring 8:10-11) 10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.
(Jesaja 24:19-20) 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
(Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. (zie ook Psalm 102:26-27, Jesaja 34:4, 51:6)
(2 Petrus 3:7) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
(Mattheüs 13:40) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld.

Als de jaarweek is geëindigd, gedurende de dag van de Heer, zullen alle elementen verbranden, zelfs de dampkring, zeeën en oceanen zullen verdampen met een gedruis:

(2 Petrus 3:10) 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

De grote schare Christenen zullen dienaren zijn voor God YHWH in de ‘hemelse’ na’os, in het heilige gedeelte van de hemelse tempel, voor de troon van God (Op. 7:14-15).

Wat gebeurt er na die 1000 jaar?

Na die 1000 jaar in de hemel mogen alle bewoners naar de nieuwe aarde, een gloednieuwe schepping, met bladeren tot genezing (Op. 22:2), om tot in eeuwigheid gezond en jong te blijven. Als de nieuwe schepping gereed is, zal het Nieuwe Jeruzalem (de organisatie met Jezus, de heiligen , de profeten en de grote schare Christenen) uit de hemel neerdalen naar de nieuwe aarde:

(Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (zie ook Jes. 66:22)
(Openbaring 21:5) 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar,…
(Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

De overige mensen, die een positief oordeel hebben gekregen (Op. 20:11-15), krijgen na 1000 jaar een herkansing (Op. 20:5) en worden op de nieuwe aarde tot leven opgewekt.

Jij hebt een enorm voorrecht, jij bent in die 1000 jaar tot volmaaktheid gegroeid bij jouw Schepper en onder directe leiding van jouw Koning Jezus.

Propaganda over klimaatverandering

Meer dan 1.600 wetenschappers ondertekenen ‘Geen klimaatnoodtoestand’ verklaring – auteur Naveen Athrappully, via The Epoch Times.  Internationale wetenschappers hebben  gezamenlijk een verklaring ondertekend waarin ze het bestaan van een klimaatcrisis van de hand wijzen en benadrukken dat kooldioxide gunstig is voor de aarde, in tegenstelling tot het populaire alarmistische verhaal.

Aardbevingen, overvloedige regens, orkanen, bosbranden. Het kan tegenwoordig met techniek bereikt worden.
Het betreft zeer geavanceerde Environmental Modification Techniques (ENMOD), die o.a.  extreme moessons in Pakistan en India veroorzaken. De bevolkingen wordt verteld dat het de  ‘klimaatverandering’ is, en dat dit het resultaat is van de koolstofvoetafdruk van de mensheid. Het klimaat blijft echter altijd veranderen, afhankelijk van de intensiteit van de zon en van de rotatie van de aarde met zijn deviaties in verschillende richtingen. Het is allemaal een onderdeel van de prachtige schepping.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project), dat begon met een faciliteit in Alaska,  wordt gebruikt om delen van de ionosfeer op te warmen met krachtige radiostralen. De ionosfeer vormt de bovenste laag van de atmosfeer.
Niet alleen het weer zal als een wapen van mass-destruction worden ingezet.
Het leger heeft zeer krachtige laserwapens en magnetronwapens, DirectEnergyWeapons.

Onlangs was er de verwoestende ramp in de stad Lahaina, op het eiland Maui, Hawaï.

Autos met gesmolten lichtmetalen velgen  op een grasveld met in de nabijheid hele stukken intact gras. Het gesmolten lichtmetaal loopt hier in de goot. Hoogst ongebruikelijk.

Goederen met de kleur blauw bleken nauwelijks of niet beschadigd.

Deze wapens werken op bepaalde golflengtes en hebben met hun gebruikte  golflengte een energieoverdracht met specifieke vermogens voor de verschillende kleuren.
(Het slot  van de ingesloten video, met 6.66 x 1014 Hertz als frequentie van de kleur blauw is slechts toeval. Zie voor 666 : 19. Het geheim van de wetteloosheid)

Korte video van Hustle Bitch over Lahaina: Ze logen! Dit heeft NIET de brand veroorzaakt van het bloedbad in Maui – ondertiteling NL kan aangezet worden –

Gouverneur Josh Green van Hawaï is van Joodse herkomst. Recent hield hij een gerichte toespraak bij de Verenigde Naties waarin hij uitlegde hoe Hawaï de eerste staat zal zijn in de VS, en de eerste plaats zal zijn in de hele wereld, die zal overstappen op 100% hernieuwbare energie en de duurzame economische plannen van het WEF zal uitrollen.

Wat gebeurde er tijdens de ramp; Er klonk voor de bewoners geen noodalarm en het bluswater was afgesloten. Volgens ooggetuigenverslagen blokkeerden de politieagenten van Maui de ontsnappings- en evacuatieroutes. De politieagent zei: ‘Ik heb orders om ze hier te houden’. Verschillende vluchtende bewoners verbrandden levend in hun auto.
Meer dan 2000 kinderen zijn nu nog vermist in Lahaina Maui. Scholen in Lahaina werden die dag gesloten. Veel kinderen waren alleen thuis omdat hun ouders aan het werk waren.
Niets is wat het lijkt, al deze zaken wordt volgens een draaiboek in scene gezet.

Het ultieme satanische kinderoffer is weer gebracht.

En als je denkt dat er onlangs alleen maar wildvuren zijn geweest in California, Canada Australië en Griekenland, bekijk dan eens onderstaand plaatje. Een groot deel van de wereld staat in brand.

https://www.geamap.com/en/fires#zoom=3&lat=-34.8&lon=-288.9&layer=3&overlays=TFFFFFFFFFFFFFFFF

.

.

Griekse functionarissen zeggen dat 79 mensen zijn gearresteerd wegens brandstichting, van de recente bosbranden. Minister van Civiele Bescherming Vassilis Kikilias zei dat brandstichters door het hele land branden blijven stichten.

Korte video over wereldwijde wildvuren van livinfree20.1 :  https://www.tiktok.com/@br549dukes/video/7269399808010472734

Na deze – voor een groot deel – aangestoken wildvuren zullen de globalisten klimaatverandering claimen en maatregelen afdwingen. Het is echter bewust de aarde vernietigen (Op. 11:18). Aan hun (slechte) vruchten zult u hen herkennen (Matt. 7:19-20).

De Antichrist en zijn tekenen, en wat zegt de Schrift.

Wanneer de Antichrist verschijnt, zal dat met leugens en met groot vertoon zijn:

(2 Thessalonicenzen 2:9) 9 hem (de wetteloze), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…

Zoals alle grote dictators in de geschiedenis zal ook de Antichrist verafgood willen worden (2 Thess. 2:4). De valse profeet zal opzienbarende tekenen laten zien, zoals vuur uit de hemel (Op. 13:13). Dat zou hij zomaar kunnen doen op Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï, om hiermee God te evenaren. Zie hiervoor ook 3. Aanbidding van het ‘beeld’ :

(Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Jebel Al-Lawz, de naam van de plaatselijke bevolking voor de berg Sinaï, waar Mozes de stenen tafelen ontving, ligt in Neom, Saoedi-Arabië.

Korte video: NEOM in Progress

Het decennium van de 3D holografische laser projectie systemen
Al geruime tijd kennen we laser projectie systemen, waarbij de laser op een medium moet schijnen om zichtbaar licht te kunnen projecteren. Zoals een scherm, wolk, waterdamp enz.
Hologrammen lijken driedimensionaal, maar het gebeurt op een 2D-oppervlak. Om die reden hebben deze projecties ook beperkte hoeken om de hologrammen te kunnen observeren.
Maar er is nog een andere ontwikkeling.
Volumetrische displays in de vrije ruimte, of displays die lichtgevende beeldpunten in de ruimte of lucht creëren. Met dergelijke laser projectie systemen kunnen in lucht afbeeldingen geproduceerd worden die vanuit vrijwel elke richting zichtbaar zijn.
Recent is de femtoseconde laser (10 tot de macht -15 sec) gepresenteerd om luchtplasma hologrammen te projecteren door kleine luchtdeeltjes heel kort te verwarmen en te ioniseren. Door de korte pulsjes voelt de geïoniseerde lucht aan als schuurpapier. Door interactieve camera’s te gebruiken kunnen de projecties worden ‘aangeraakt’.

Video: projectie van verschillende dieren Museum Malakka

Video Phish, whales and dolphins:

https://www.youtube.com/watch?v=Yhm7_sSLh8U

Laat u niet misleiden met imponerende projecties van zgn. buitenaardsen, UFO’s of andere schouwspelen aan de hemel zoals mensen die in de hemel worden getild.
De laserprojecties zullen nog veel indrukwekkender en realistischer worden. Zoals de projectie van afgodische afbeeldingen. De Antichrist zal alle registers opentrekken om Christenen te misleiden.

Geheim Project Blue Beam
In 1994 schreef de Canadese schrijver Serge Monast een boek ‘Project Blue Beam’  waarin de  NASA samen met de VN aan een wereldwijde coup zouden werken, om mensen te laten geloven dat buitenaardse aliëns op het punt staan de wereld te veroveren. Het zou de methode zijn om de mensheid te onderwerpen aan de Nieuwe Wereldorde, die de aliëns vervolgens zou ‘verslaan’.
Volgens Monast is het plan, dat de NASA de VN zal ondersteunen door enorme hologrammen te maken van ufo’s die ze vervolgens zullen projecteren in de lucht. Mensen zullen die ufo’s zien en zeer angstig worden. Ook fake hemelopnames door middel van projecties werden door Monast beschreven.

Onvruchtbaarheid
We gaan een tijdperk in waar mannen en vrouwen veel minder vruchtbaar zullen zijn. Dat is ook het plan en daarom willen ze dat eenieder die injecties neemt. Of om via water en/of via ons voedsel alsnog die rommel binnen te krijgen. De vee stapels in de VS worden er ook al mee geïnjecteerd. Daarnaast worden ook in elk land de 5G torens uit de grond gestampt. Er zal er bijna geen ontkomen zijn aan de ongezonde 5G elektromagnetische straling van 700 Mhz, van 3,5 Ghz of van 26 Ghz. Een magnetron werkt op 2,45 Gigahertz.

Biometrische herkenning
De wereldwijde regeringen zijn door het WEF geïnstalleerd, de young global leaders, en zijn gechanteerd, omgekocht of bedreigd om hun geplande acties uit te voeren. De acties van de extreem grote banken om met biometrische gegevens te betalen zullen steeds verder gaan. Van gezichtsherkenning, handpalm herkenning tot een geïmplementeerde chip. (de gruwel, het merkteken Op. 13:16-17).

We staan aan de vooravond van de samensmelting van synthetische biologie en menselijke biologie, en het injecteren van chips in mensen, het satanische transhumanisme.

Het ontzeggen van vlees, zuivel en auto’s
14 Amerikaanse steden ondertekenen het WEF-verdrag om vlees, zuivelproducten en privéauto’s tegen 2030 te verbieden:
Austin, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York City, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Washington, D.C., Seattle

De 15 minuten steden
Hoe slimme steden de mensheid opsluiten in concentratiekampen met open lucht
Een Smart City is een stedelijke omgeving met bovenmatige surveillance- en dataverzamelingstechnologieën die zelfs de meest intieme, persoonlijke details van alle mensen kunnen monitoren en vastleggen.
De gekochte media zullen het je wel weer vertellen als onvermijdelijk, en claimen het op ‘klimaatverandering’. Ze wakkeren de  hysterie aan om de koolstofvoetafdruk te verminderen; eet geen vlees, rijd niet in auto’s, vlieg niet, blijf thuis, constante controle is volgens hen nodig. Dat zijn in een notendop de  nieuwe 15-minuten steden voor de gewone mensen, de nieuwe lockdowns, echter niet voor de elite.

EU-parlementslid Christine Anderson waarschuwt: Digitale ID’s zullen verplicht zijn en zal de bevolking gevangen houden in hun stad van 15 minuten.

Hoe gaan ze de landelijke gebieden veranderen in 15-minutensteden?
Door re-wildingprogramma’s; het vrijlaten van wolven, beren, leeuwen, bevers, bizons en everzwijnen op het platteland die zijn bedoeld om mensen naar de steden te dwingen.
De 15 minuten steden zullen dus waarschijnlijk worden omringd door wilde dieren:

(Openbaring 6:8) 8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

De genocide volgens Ed Dowd
‘Covid-19 is een misdaad omdat het een cover-up is’, zei hij in gesprek met talkshowhost Greg Hunter van USAWatchdog.com.
Voormalig Blackrock-vermogensbeheerder Ed dowd heeft becijferd dat alleen al in 2022 zo’n 30 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking is gedood, of invalide is geraakt of  niet kan werken. Indien de persoon wel werkt, is deze chronisch ziek. Elke dag melden duizenden mensen zich ziek en volgens Dowd is het biowapen daarvan de oorzaak.
Ook de sterftecijfers van kinderen in Groot-Brittannië stijgen volgens hem snel.
Het heeft economisch grote gevolgen, er zullen moeilijk vakkrachten te vinden zijn.
Hij voorspelt dat bevoorradingsketens en de samenleving nagenoeg stil komen liggen:

(Lukas 21:9-11) 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. 10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Tot slot:

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Er is geen middenweg, de keuze ‘voor leven’ moet gemaakt worden.

Er zullen spotters komen die zullen proberen om ons vaste geloof te ondermijnen:

(2 Petrus 3:3-4) 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

Het gaat een benauwde tijd worden. Om dit te overwinnen zullen Christenen de ingezette  transformatie, ook wel de menselijke transhumanisatie in een communistische wereldorde, moeten doorstaan in geloof. Vele Christenen zullen de dood in de ogen zien en toch geen angst hebben, omdat ze de belofte van Gods rechtvaardige koninkrijk kennen, de belofte van het Nieuwe Jeruzalem in de hemel wat de weg is naar volmaaktheid. En na 1000 jaar de belofte van eeuwig leven op de nieuwe aarde met een gloednieuwe schepping:

(Spreuken 414-16) 14 Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. 15 Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij! 16 Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan, zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen.

Geef nooit op, laat de eeuwige beloning nooit door goddelozen wegroven:

(Psalm 119:69-72) 69 Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd, maar ík neem Uw bevelen met heel mijn hart in acht. 70 Hun hart is zo ongevoelig als vet, maar ík verblijd mij in Uw wet. 71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren. 72 De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver.

Einde van de artikelreeks.
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *