22. Een ramp van ongekende impact

De financiële ramp.pdf

Nieuwsbrief

Veel mensen vinden het scheppingsverhaal maar een mythe, een verzonnen verhaaltje. Jezus geslachtsregister wordt echter beschreven in Lukas 3:23-38, tot aan Adam toe. Let ook eens op Jezus antwoord aan de Farizeeën:

(Mattheüs 19:4) 4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,…. (zie ook Gen. 1:27)

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat Satan bestaat.
Opnieuw een helder antwoord van Jezus  aan de Farizeeën (Joh. 8:13):

(Johannes 8:43-44) 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Waarom noemde Jezus Satan een mensenmoordenaar van het begin af?
Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva, werd beïnvloed door Satan en luisterde naar hem. Hij doodde zijn rechtvaardige broer Abel (Gen. 4:8)(1 Joh. 3:11-12).

Waarom noemde Jezus Satan ‘de vader van de leugen’?
Adam en Eva mochten niet van de vruchten van ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’ eten (Gen. 2:9), anders zouden ze volgens God sterven (Gen. 3:3). Satan loog tegen Eva dat ze beslist niet zou sterven als ze er van zou eten, maar dat haar ogen geopend zouden worden en als God zou zijn, kennend goed en kwaad (Gen. 3:4-5). Hij, Satan, wist echter dat God over een ondubbelzinnig feit sprak ‘van sterven als ze van deze boom aten’ en dat het sterven de werkelijkheid voor Adam en Eva zou worden als ze niet gehoorzaamden. Ze werden zich na het eten van de boom bewust van hun naaktheid. Na deze ernstige overtreding van Adam en Eva werden ze uit het paradijs verdreven (Gen. 3:24) en konden niet meer eten van ‘de boom des levens’ die in het midden van de hof stond (Gen. 2:9). Uiteindelijk stierven Adam en Eva op hoge leeftijd.
God YWHW liet de mensheid echter niet aan hun lot over, en heeft het plan van een menselijke familie, eeuwig levend op een paradijsaarde, nooit losgelaten. De beloofde Messias kwam, om de onvolmaaktheid van mensen te kunnen herstellen.

.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Een ramp van ongekende impact zal zich zeer binnenkort voltrekken

(2 Korinthe 11:3,14-15) 3 Maar ik vrees dat,  zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is….14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Paulus waarschuwde de Christenen in Korinthe. Wordt niet misleid door mooie toespraken van verandering en beloftes van gouden bergen. Satans kinderen imiteren hun vader door weldoordachte propaganda, echter vol met leugens.
Wordt daarom geen deel van deze wereld vol bedrog, leugens en afgoderij:

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Satans dienaren doen zich voor als dienaren van rechtvaardigheid, zoals de familie Rothschild. Complotdenkers zijn geobsedeerd door de familie Rothschild, is de titel van een artikel in  ‘The Economist’, dat eigendom is van de familie Rothschild:
Complottheoretici zijn geobsedeerd door de familie Rothschild
Het invloedrijke economische magazine is er ontsteld over dat volgens ‘complotdenkers’ de verwoestende branden op Maui in augustus 2023 zijn veroorzaakt door laserstralen, opgewekt door Chinese satellieten en Rothschild als belanghebbende wordt genoemd. Ze willen altijd de indruk wekken onschuldig te zijn en willen zeker niet ontmaskerd worden. Maar vraag hen dan eens naar het verwerpen en afschaffen van CBDC, want voor hen zál en móét CBDC doorgaan.

De verkiezingen

Volgens de ‘globalistische’ WEF-oprichter Klaus Schwab zal de toekomstige AI-technologie de noodzaak van verkiezingen elimineren.
Klaus Schwab: ‘Digitale technologieën hebben vooral een analytisch vermogen, nu gaan we over op een voorspellend vermogen”, zegt hij. ‘De volgende stap zou kunnen zijn om over te gaan naar een prescriptieve of voortschrijdende modus, wat betekent dat je niet eens meer verkiezingen hoeft te houden omdat je al kunt voorspellen. Waarom hebben we dan nog verkiezingen nodig?, merkt hij op.’

Artificial Intelligence (AI) of  Kunstmatige Intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) is het vermogen van een computersysteem, om menselijke vaardigheden na te bootsen zoals redeneren, leren en problemen oplossen, waar voorheen menselijke intelligentie of inzicht voor nodig was. AI is dus een verzamelnaam geworden voor applicaties die meestal complexe (voorheen menselijke) taken uitvoeren. AI  heeft echter wel een bias of vooringenomenheid voor haar geboden oplossingen, evenals uitkomsten gebaseerd op ‘woke’ gedrag.

Het beest met 2 hoorns, de Antichrist

(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

De Antichrist heeft support van de allerrijksten en kan een constructie zijn met een schaduwkoning, omdat het beest (een afbeelding van de Antichrist) twee hoorns heeft. Hoorns betekenen in de Schrift ‘koningen of machten’. Er staat in Op.13:11 ‘als die van het Lam’, het Lam werkt nauwkeurig samen met Zijn hemelse Vader (Joh. 17:21). President Biden wordt  – volgens thePeoplesVoice – nu door oud-president Obama  gesouffleerd.

In Daniël 8 (zie hieronder) wordt er ineens een verband gelegd met de tijd van het einde wanneer de Christelijke afval compleet is, en wordt er gesproken over een meedogenloze koning (de Antichrist) die zich dan openbaart. Die zal zich verheffen (vers 25) en zal tegen de Koning der Koningen (YHWH) opstaan (2 Thess. 2:4) en zal Christenen vervolgen:

(Daniël 8:17, 23-25) 17 …. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde….23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

Hij is net als Satan een tegenstander van God, en verheft zich boven al wat God genoemd wordt. Hij wil Gods schepping veranderen, knoeien met genetisch materiaal en zich bezighouden met transhumanisme. Hij zal zich verheffen en als koning en als God in de geheel nieuwe tempel gaan zitten op de berg Moria, de tempelberg. Er is sinds 70 n.Chr., na de verwoesting van de 2e tempel door de Romeinen, geen Joodse tempel meer gebouwd op de tempelberg in Jeruzalem. Deze nieuw tempel is al in voorbereiding om gebouwd te worden. Het bovenstaande gedeelte uit Daniël wordt uitgebreid besproken in: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld . Getrouwe Christenen zullen ‘deze persoon’ direct herkennen als de Antichrist van het laatste uur.

Het bedrog

Vervalste verkiezingen
Hij zal met bedrog (Dan. 8:25) de verkiezingen winnen en het koningschap grijpen door gekonkel (Dan. 11:21).
Dat de Joodse invloed in de VS groot is, is ook wat broeder Nathanael in deze video zegt. Amerikaanse Joden vormen maar 2,4 % van de bevolking van de VS, maar de regering Biden bestaat uit meer dan 70 procent uit zionistische Joden. Voor broeder Nathanael is dat meer dan opmerkelijk. Dat is echter niet het enigste bedrog:
De acteur die de dubbelganger speelt van Joe Biden betrapt terwijl hij naar auto liep zonder bescherming van de geheime dienst.

Joe Biden, of de acteur die hem speelt, is al verschillende keren betrapt op ongewone huid, als een masker.

Magiërs, bezweerders en tovenaars

Magie en tovenarij werden door de oude Chaldeeën van Babylonië ontwikkeld en beoefend. In de 6e  eeuw voor Christus schreef Daniël, dat het Babylon in zijn dagen vol was met tovenarij en zwarte magie:

(Daniël 2:2,27) 2 Toen zei de koning (koning Nebukadnezar van Babel) dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen vóór de koning staan….27 Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven.

Na de spraakverwarring in Babel (Gen. 11:8), toen de mensen zich over de hele aarde gingen verspreiden, namen zij kennis van deze magie met zich mee .
In zijn brief aan de Galaten schrijft Paulus occultisme of toverij tot ‘de werken van het vlees’ behoren en wie zulke dingen beoefenen, zullen Gods koninkrijk niet zullen beërven:

(Galaten 5:19-21) 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

De Khazaren
Khazarië stond bekend om zijn rovers en zwarte magie. De bevolking omarmde – naar het voorbeeld van hun koning Bulal – het Jodendom en werden Asjkenazische Joden genoemd. Asjkenazische Joden zijn niet het nageslacht van de Bijbelse Hebreeën, en ook geen Semieten (nageslacht van Sem, de zoon van Noach). Zie hiervoor: 4. De transformatie.

De ADL  Anti-Defamation League of B’nai B’rith houdt zich dan ook bezig met bedenkelijk acties, wat ‘antisemitisme’ betreft, omdat het grootste deel van het wereldwijde Jodendom Asjkenazische Joden betreft.
De Joodse loge B’nai Brith, Hebreeuws voor zonen van het – oude – verbond, richtte in veel landen loges op en is de spil in de wereldwijde vrijmetselarij.

De Rothschild Khazaarse maffia creëerde een weldoordacht plan om de controle over de centrale banken te bewerkstelligen en ook om het hele Judaïsme te kapen, gebaseerd op de Kaballa en het daarbij behorende 5-delige boekwerk de Zohar.
Ze bezitten de MainStreamMedia voor hun propagandadoeleinden.

De Kabbala is een boekenreeks, waarin het mystieke Joodse occulte geloof of esoterie (verborgen kennis voor ingewijden) is beschreven, een Joodse dwaalleer dus met hoofdzakelijk mystieke of verborgen geheimen dat zijn oorsprong heeft gedurende de Joodse ballingschap in Babylon.
Babylon stond bekend om zijn afgoderij, met zijn pantheïsme of veelgodendom (Jeremia 50:2).
(Zie voor Kabbala en Zohar eveneens: 4. De transformatie)

(Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

De belangrijkste boekenreeks (vijfdelig) van de Kabbala is de Zohar. De Zohar is de meest occulte boekenreeks van de Kabbala en betekent (occult) ‘licht’ of ‘helderheid’.
Het is een mystiek commentaar op de Thora (vijf boeken van Mozes), geschreven in middeleeuws Aramees en middeleeuws Hebreeuws met zeer cryptische taal met een verborgen betekenis en veel erotische taal.

De ‘verlichten’ die ook wel ‘de illuminati’ worden genoemd
De aanbidders van de 5-delige Zohar, wat ‘licht’ of ‘helderheid’ betekent, worden de ‘(occult) verlichten’ of ‘illuminati’ genoemd.
Volgens de Encyclopedia Britannica:
Illuminati is een benaming die vanaf de 15e eeuw in gebruik is en toegepast op verschillende groepen personen die beweerden buitengewoon verlicht te zijn.

De Beierse illuminati:
Misschien was de groep die het nauwst verbonden was met de naam illuminati een kortstondige beweging van republikeins vrij denken, opgericht op 1 mei 1776 door Adam Weishaupt, professor kerkelijk recht in Ingolstadt en voormalig Jezuïet.
In 1770 gaven de geldschieters (die het Huis van Rothschild van tevoren hadden georganiseerd), Adam Weishaupt de opdracht om de eeuwenoude ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ te herzien en te moderniseren om de Synagoge van Satan de ultieme wereldheerschappij te geven. Weishaupt voltooide zijn taak op 1 mei 1776.
Het plan vereiste de vernietiging van alle bestaande regeringen en religies.

Zohar betekent (occult) licht. Het topje van de pyramide bevat ‘de verlichten’ of illuminati door hun kennis van de Zohar.

Als het Rothschild misdaad cyndicaat het geldsysteem wil laten crachen, zal dit gebeuren tijdens een (georganiseerde) gebeurtenis, nog indrukwekkender als de ramp met de twin-towers in New York. Daar moet hun onschuld aan opgehangen worden, en daarna de censuur van alle dissonante stemmen die het officiële verhaal niet ondersteunen.
Het zal voor veel mensen werken als cognitieve dissonantie, onderdrukking van gezond verstand door stress, veroorzaakt door de tegenstrijdige berichtgeving. Door de overvloed aan leugens is er dan geen touw meer aan vast te knopen.

Een ramp van ongekende impact zal zich zeer binnenkort voltrekken

De petrodollar als wereldreserve-valuta verliest in rap tempo terrein
In het verleden was papieren geld volledig gedekt door goud, en kon het naar believen weer omgeruild worden in goud. Later werd het papieren geld voor een gedeelte gedekt door goud, niet iedereen kwam het immers tegelijk omruilen voor goud. Dit heette het fractioneel reserve bankieren.
Maar na het volledig loskoppelen van papieren geld en goud door president Nixon in 1971 kwam hier verandering in. Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen. Als de schuld of het krediet nog opgebracht kan worden. De wereldmacht de VS heeft decennia lang in volledige weelde kunnen baden.
De torenhoge staatsschuld van de VS is nu ongeveer 32.000 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/
De collectieve publieke, bedrijfs- en private schulden bedragen bijna 100 biljoen dollar, en wanneer binnenkort de inflatie weer gaat gieren door verhoogde olieprijzen, zal de prijsinflatie onbeheersbaar worden.
Korte video: China dumpt Amerikaanse staatsobligaties om record hoeveelheden goud te kopen nu de vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar verzwakken.

De nieuwe koolstofvrije (CO2-vrije) economie zal voor de meeste betrokken bevolkingen permanente bezuinigingen betekenen. Er zal voorzien worden in een universeel basisinkomen (UBI), te betalen in Centrale Bank Digitale Valuta (CDBC). Dit zal betekenen dat niemand zijn eigen geld zal hebben, behalve de uitverkoren belanghebbenden, aangezien alle transacties zullen worden bewaakt en gecontroleerd door de centrale banken. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘VN en klimaat’: 5. Net als Jezus satans wereld overwinnen.

Agenda 2030

Het wereldwijde geldsysteem staat op omvallen. De schulden van landen zijn enorm groot. De ‘Centrale Banken’ die onder beheer staan van het Rothschild imperium willen een gedigitaliseerde gecontroleerde samenleving. Ze willen totale controle van alle geld, mensen en middelen.
Daar dient die nobele VN agenda 2030 dus voor, een plan uit de koker van Rockefeller om bevolkingen alles af te nemen, genocide te plegen en de rest in slavernij te houden.

De Schrift spreekt over zeven (militaire) wereldmachten, die zouden komen over Gods volk (eerst de Joden, nu de Christenen). Zie : 5. Gods plagen voor de onberouwvollen.
Één van de 7 wereldmachten, de laatste wereldmacht de VS, raakt in de laatste dagen als dodelijk gewond. Dat dit beest alleen de laatste of 7e wereldmacht de VS kan zijn, blijkt uit Op. 13:12. Daar staat, dat de Antichrist (die sprak als Satan) de macht uitoefent voor de ogen van het beest met de 7 koppen, die van de dodelijke wond genezen was. De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar nadat de kop dodelijk gewond is, zal de Antichrist (binnenkort) worden gepresenteerd. Samengevat zal de VS dus – als 7e wereldmacht – dodelijk gewond raken, maar zal daarna weer herstellen:

(Openbaring 13:12) 12 En het (het beest met 2 hoorns, de Antichrist) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

De dodelijke wond zal geen totale militaire verslagenheid betekenen, immers de kop zal weer genezen. Bij een nucleaire aanval of oorlog is dat zeer moeilijk of niet mogelijk. De Frankisten, die de geldstromen beheersen,  zullen echter niet zomaar naar een ander financieel systeem kunnen verhuizen zonder represailles.
(Voor Frankisten, zie: 4. De transformatie)

Er zal eerst een katalysator komen. Het zal een aanslag zijn met buitengewoon veel impact zijn, want de Schrift spreekt over ‘met vuur verbrand worden’. Dat verbranden betreft de hoer, die de aarde corrumpeert met haar verdorven financiële hoererij:

(Openbaring 18:8-9) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.

Het vernietigen van deze hoer, de gewone banken en financiële instellingen, zal worden gevolgd door chaos, voedseltekorten en ziektes:

(Markus 13:8) 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.
Willibr.(Lukas 21:9-11) 9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond. 10 Toen sprak Hij tot hen: Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk;  11 er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.

[Pestilentiën zijn per definitie plagen, zoals de zwarte dood van 1347 tot 1352. Algemeen wordt bevestigd dat de zwarte dood of pest het gevolg was van infectie met de bacterie ‘Yersinia pestis’ door knaagdieren zoals ratten die vlooien in hun vacht meebrachten die de pestbacterie droegen]

————————————————————————————————————–
Hypothese: Een grote (georganiseerde) ramp zal binnenkort het financiële hart van de de 7e wereldmacht, de VS, treffen. Het meest voor de hand liggend is ‘Wall Street’ en de directe omgeving met banken en financiële instellingen. Het kan zomaar weer een ramp zijn naar het model van de verwoesting met vuur van de stad Lahaina, op het eiland Maui, Hawaï, met de bekende DirectEnergyWeapons. (Zie hiervoor ook: 9. De transformatie)
Deze wapens werken op bepaalde golflengtes en hebben met hun gebruikte  golflengte een energieoverdracht met specifieke vermogens voor de verschillende kleuren.

God heeft de 10 koningen (betekent volledig aantal) van de centrale banken in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren door eensgezind met één doel voor ogen de hoer, de gewone banken en financiële instellingen, te laten vernietigen:

(Openbaring 17:16) 16 En de tien hoorns (de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken) die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

Wanneer het precies zal gebeuren is onbekend, maar het zal zich heel binnenkort voltrekken. Dat feit kunnen we weten omdat de Antichrist in aantocht is.
Hoogstwaarschijnlijk ruim voor de verkiezingen van begin nov. 2024 in de VS.
De martial law (staat van beleg) zal worden afgekondigd, de verkiezingen zullen worden geannuleerd. Vervolgens introduceren ze hun  programmeerbare digitale valuta op wereldschaal.
————————————————————————————————————–

De voorbereidingen voor de Antichrist zijn al ver gevorderd.
Zie hiervoor ook het slotgedeelte van 7. De transformatie

Martial Law, de staat van beleg

Dan zal de wereld een ongekende financiële ramp meemaken, geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie. De staat van beleg is het opleggen van directe militaire controle.
De sporen van de Khazaarse maffia moeten worden uitgewist en de gewone banken zullen wereldwijd als schuldigen worden aangewezen.
De huidige wereldmacht, de VS, zal als dood worden beschouwd door de financiële ellende, maar de wond zal genezen onder leiding van de Antichrist (Op. 13:12).

Tot slot:

De Schrift vertelt ons dat al die verdrukkingen en ontberingen slechts tijdelijk zullen zijn:

(Jesaja 25:8-9) 8 Hij (de HEERE van de legermachten) zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.
(Openbaring 7:17) 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Alle tranen zullen afgewist worden. En in dat nieuwe rechtvaardige paradijs, op de nieuwe aarde, zal de natuurlijke dood, pijn en ouderdom niet meer zijn:

(1 Korinthe 15:54-55) 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Want de vroegere dingen zoals rouwen, jammeren of pijn zijn opgehouden te bestaan:

(Jesaja 35:10) 10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
(Jesaja 65:18-19) 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Einde artikel
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *