Boek: De Openbaring deel 4

Openbaring deel 4.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                       versie 1.3

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 4:

Hoofdstuk 11: vanaf vers 15; Gods koninkrijk neemt een aanvang
Hoofdstuk 12: De zwangere vrouw en de vuurrode draak
Hoofdstuk 13: Het beest met 7 koppen en 10 hoorns, de wereldmachten

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Patronen: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard
In deel 2; De vier beschrijvingen van het directe einde
In deel 3; Het patroon van de drie weeën
Nu in deel 4; de dubbele vervulling van: gruwel, verdrukking en 70e jaarweek

Gedurende Zijn prediking kondigde Jezus de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel aan:
(Mattheüs 24:1-2) 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.
Na een beleg van Jeruzalem door een omheining met puntige palen in 66 n.Chr. werd Jeruzalem met inbegrip van de tempel in 70 n.Chr. door de Romeinen vernietigd onder leiding van Titus, de zoon van de Romeinse keizer Vespasianus. De Joden in Jeruzalem werden van de buitenwereld en van het voedsel afgesneden.

De dubbele vervulling van de gruwel van verwoesting:
De eerste vervulling van de gruwel van verwoesting was dus in 70 n.Chr. waarbij Jeruzalem met de 2e  tempel werd verwoest door de Romeinen.
Jezus sprak in dit verband over ‘de gruwel van de verwoesting’:
(Mattheüs 24:15-16) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
In Mattheüs 24:15 staat in de tussengevoegde zin ‘laat hij die het leest, daarop letten!’ wat zoiets betekent als ‘om dit met onderscheidingsvermogen te lezen’.
Daniël beschrijft diverse malen de verachtelijke koning (de Antichrist) in de laatste dagen, zoals in onderstaand gedeelte:
(Daniël 11:21,31) 21 In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen….31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.
Volgens ons onderzoek moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende situaties, de heilige plaats Jeruzalem met zijn gruwel (de omsingeling met puntige palen) en in de eindtijd de heilige plaats met zijn gruwel.
Wat is een heilige plaats? Dat is zonder meer Gods tempel, daar waar God woont.
In de eindtijd vormen Christenen de tempel van God:
(2 Korinthiërs 6:16) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. (zie ook:  1 Korintiërs 3:16-17)
Het is duidelijk dat met ‘de tempel van God’ de Christenen – als eerste de heiligen maar in zekere mate ook de grote schare (Rom. 11:16) – worden bedoeld, de Christenen zijn na de komst van de Messias Gods volk geworden (Gal. 3:26-29).
De 2e vervulling is wat de Christenen in de laatste dagen zal overkomen die gedwongen zullen worden om het merkteken te accepteren om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:16,17). Dat zal tevens het aanbidden van het (afgods-) beeld inhouden:
(Openbaring 14:9-10 ) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

De dubbele vervulling van de verdrukking:
In Mattheüs 24:21 spreekt Jezus over een grote verdrukking die dan zal plaatsvinden, zoals die er nog nooit is geweest en er ook nooit meer zijn zal.
Nu heeft er gedurende de belegering van Jeruzalem een grote verdrukking plaatsgevonden, ongeveer 1 miljoen Joden vonden destijds de dood.
Echter, in Mattheüs 24:29-30 staat, dat er tijdens die grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen:
(Mattheüs 24:29-30) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
Met deze genoemde grote verdrukking kan dus onmogelijk de verdrukking in 70 n.Chr. zijn bedoeld, want meteen na de verdrukking van die dagen zal Jezus op de wolken terugkomen om Zijn uitverkorenen, de heiligen, bijeen te brengen (1 Thess. 4:16-17). Deze, door Jezus genoemde grote verdrukking, wordt ook bevestigd door Openbaring 3:10 en Daniël 12:1 waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die over de gehele wereld moet komen.

De dubbele vervulling van de 70e jaarweek:
De 70 weken profetie in Daniël:
(Daniël 9:23-27) 23 Bij het begin van uw (Daniëls) smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik (Gabriel) zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden….
Bepalend is wanneer Jezus de Messias werd, oftewel wanneer Jezus werd gedoopt en de Heilige Geest ontving, die als een duif op Hem neerdaalde (Matt. 3:16). Dat was in +/- 29 n.Chr. (Zie voor de verdere berekening: Boek: De erfgenamen).
Vanaf de tijd dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias verstreken er 7+62= 69 weken. Omdat de komst van de Messias bepalend is, is het duidelijk dat dit geen weken van 7 dagen moeten zijn, maar weken van 7 jaar. Het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen volgens het decreet van Artaxerxes (Nehemia 2:1-8 en Ezra 7:11-26) moet dan dus 69 jaarweken eerder zijn geweest.
Er zijn duidelijke overeenkomsten van de prediking van Jezus versus de prediking van de 2 getuigen. Zoals; de vervulling van de twee getuigen profetie door het getuigenis van de twee heilige profeten (Op. 11:1-14) zal 42 maanden van 30 dagen (is een halve jaarweek) in beslag nemen (Op. 11:2-3). Dat is net zo lang als Jezus bediening van 3,5 profetisch jaar of eerste halve jaarweek (Dan. 9:27). De getuigen doen grote tekenen (Op. 11:6), zoals Jezus ook grote tekenen deed (Hand. 2:22). De getuigen worden gehaat (Op. 11:6) zoals Jezus ook gehaat werd (Joh. 7:7). Geen teken van leven gedurende 3,5 dag (Op. 11:7-8), zoals Jezus ook 3,5 dag niet levend gezien werd (Matt.12:40). De 2 getuigen kregen een opstanding uit de dood (Op. 11:11), zoals Jezus weer tot leven werd opgewekt (Matt. 28:6). Zowel de getuigen als Jezus werden in de hemel opgenomen (Op. 11:12). Het getuigenis van de 2 profeten  is daarmee een dubbele vervulling van de 70e jaarweek.
Het Mozaïsche wetsverbond zou voor de Joden na Jezus dood nog een halve jaarweek (+/- 3,5 jaar) van kracht blijven. Daarna zouden hun terugkerende offers in de tempel niet meer geaccepteerd worden. Dat zal ook zo zijn in de 2e vervulling, het Nieuwe verbond zal nog een halve jaarweek van kracht blijven.
Gedurende deze laatste halve jaarweek zal de prediking van de grote schare aan alle mensen plaatsvinden, waarna de grote schare wordt opgenomen in de hemel:
(Mattheüs 24:13-14) 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Hoofdstuk 11: vanaf vers 15; Gods koninkrijk neemt een aanvang

Na de vervulling van de twee getuigen profetie, wanneer de zevende engel op de bazuin blaast, krijgt Gods lang verwachte Koninkrijk (Matt. 6:9-10) na duizenden jaren eindelijk een aanvang:

 • (Op. 11:15 ) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Na het blazen van de zevende engel op de 7e en laatste bazuin klonken er luide stemmen van vreugde en dankzegging in de hemel. De heiligen worden opgenomen in de hemel, de Heer tegemoet:
(1 Korinthe 15:52) 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
(1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Alle leden van de Koninkrijksregering zijn nu aanwezig, de regering is compleet.
Gods koninkrijk zal vanaf dan alle koninkrijken van de wereld gaan omvatten en God zal weer Koning zijn tot in eeuwigheid, samen met Zijn Zoon Jezus als Onderkoning:
(Openbaring 10:7) 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.
Had God – als Schepper – dan geen Koninkrijksmacht meer?
Door de zonden en de ongehoorzaamheid van de eerste mensen in het paradijs kreeg Satan de mensheid in zijn macht, ze hadden hem immers geloofd. Het is vrijwel zeker dat de zondeval het moment is geweest dat Satan God heeft aangeklaagd, met de reden dat onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. En dat hij vervolgens de ruimte heeft geëist om dat te bewijzen en de rol als heerser heeft afgedwongen voor God en voor alle engelenzonen. Het was een belangrijke vraag, een strijdvraag, en alle engelenzonen waren hier dus getuige van:
(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; (zie ook Johannes 14:30)
God YHWH heeft om deze reden in het paradijs het rechtmatige Koningschap moeten afleggen. Satan – met zijn leugens – werd vervolgens vervloekt voor de misleiding van de eerste mensen (Gen. 3:14) en er ontstond vijandschap tussen Satans zaad en het zaad van Gods kinderen:
(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;….
Over de almachtige God YHWH staat geschreven dat Hij als de Schepper (van alles wat leeft) uiteindelijk de rechtmatige Koning zal worden, over heel de aarde:
(Zacharia 14:9) 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.
Dit zal plaatsvinden op de nieuwe aarde, als alle vijanden inclusief ‘de dood’ verslagen zijn en Jezus ‘de ultieme koninkrijksmacht’ overdraagt aan Zijn Vader:
(1 Korinthe 15:24) 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij (Jezus) het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
Dan, als God de ultieme koninkrijksmacht op Zich heeft genomen, zal Jezus (aangeduid als Mijn Knecht David) tot in eeuwigheid Vorst of Onderkoning blijven:
(Eze. 37:25) 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.
Zowel de Vader als de Zoon zullen dan beiden ‘Koning der koningen en Heer der Heren’ zijn:
(1 Timotheüs 6:15-16) 15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16 Hij (YHWH) Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien….
(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn (Jezus) bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. (Zie ook Op. 17:14)

 • (Op. 11:16-18) 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

De 24 ouderlingen zijn de 24 heilige profeten uit de Hebreeuwse Geschriften.
Zie hiervoor ook de beschrijving van Op. 4:4 in het Boek: De Openbaring deel 1.
Ze werpen zich nederig neer en aanbidden hun hemelse Vader. Ze zijn dankbaar dat God weer de Koninkrijksmacht op zich heeft genomen. De mensen van de wereld zijn toornig geworden van de plagen en het predikingswerk van de twee getuigen.
Maar nu is Uw toorn gekomen, Vader, over de kinderen van de ongehoorzaamheid:
(Kolossenzen 3:5-6) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
Nu zal er een oordeel geveld worden over de doden, over het geven van beloningen aan Gods dienaren; de profeten, de heiligen en aan de grote schare:
(Jesaja 24:23) 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.
De profeten stemmen ermee in, om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

 • (Op. 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Na het openen van het tempelheiligdom (na´os) in de hemel volgen een aardbeving en grote hagel. Er is ook in de hemelse tempel geen scheidingsgordijn meer, de toegang tot het allerheiligste is open. Via de Middelaar is God voor Zijn kinderen te bereiken. Nu de tempel volledig is geopend, is ook de ark van het verbond met de cherubs erop zichtbaar.
De ark van het verbond was de tegenbeeldige troon van God:
(Exodus 25:22) 22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.
Sinds de Babylonische ballingschap is de ark van het verbond op aarde verdwenen.
Het gebruik van de ark van het verbond zal in de nieuwe tempel op de nieuwe aarde niet opnieuw ingesteld worden als de verblijfplaats van God midden tussen Zijn volk:
(Jeremia 3:15-17) 15 Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. 16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.
Dat de ark wordt getoond, betekent dat God wil aangeven dat Hij tussen Zijn huidige volk, de Christenen, wil verblijven. Vooral ook op de huidige ‘oude’ aarde.
De ark van het verbond bevatte langs de staf van Aäron, die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond een gouden kruik met manna (Hebr. 9:4).
Het manna dat de Israëlieten 40 jaar in de woestijn gegeten hebben voorkwam niet dat ze stierven. Aan Jezus discipelen geeft de Vader echter het ‘ware brood’ uit de hemel opdat een mens daarvan symbolisch kan eten en niet zal sterven. Christus dwingt niemand om dit leven gevende manna (het brood en de wijn) te nemen, maar Christus geeft het aan allen die ernaar verlangen en stappen hebben genomen om er geschikt voor te zijn:
(Johannes 6:47-51) 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
De donderslagen, bliksemstralen en aardbevingen (Op. 11:19) zijn een manifestatie van Gods aanwezigheid, van Gods autoriteit. Vooral bij het geven van nieuwe wetten en nieuwe openbaringen zoals in dit geval met de plagen en oordelen die binnenkort zullen volgen (voor de donderslagen, zie ook Op. 4:5, Op. 8:5, Op. 16:18).
De stemmen die te horen zijn betekenen de luide instemming van de 24 profeten.

Openbaring Hoofdstuk 12+13 zijn verklarende beschrijvingen van o.a. de beesten en van wat er in de hemel gebeurt, Hoofdstukken die allebei behoren bij Hoofdstuk 11, de 2 getuigen profetie Op. 11:1-13 en de aanvang van Gods koninkrijk (Op.11:15-17). Dat het geen doorlopende volgorde is, kunnen we weten omdat het symbolische kind dat in de hemel geboren wordt in Op. 12:5 een Koninkrijk-organisatie betreft bestaande uit 144.000 heiligen en Jezus. De heiligen zijn echter dan al opgenomen gedurende de 7e bazuin volgens Op. 11:15.
In Op. 13:7 wordt het beest (de 7e wereldmacht, de VS) macht gegeven om op aarde oorlog te voeren tegen de heiligen. Wederom, de heiligen zijn dan al opgenomen in de hemel gedurende de 7e en laatste bazuin volgens Op. 11:15.

Hoofdstuk 12: De zwangere vrouw en de vuurrode draak 

 • (Op. 12:1-2) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Johannes beschrijft vervolgens een groot teken in de hemel, een ongewone gebeurtenis. Een ‘symbolische’ vrouw, getooid met de zon en de maan is onder haar voeten. Ze heeft een kroon van 12 sterren. Het getal 12 komt in de Schrift voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 apostelen. Deze voorstelling met hemellichamen hebben we eerder gezien in een droom van Jozef in Genesis 37:
(Genesis 37:9-10) 9 Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen?
De ‘12 sterren’ verwijzen hier naar Jozef en zijn elf broers, de 12 patriarchen van de 12 stammen van Israël. Ook bij de beschreven vrouw zijn de sterren dus een afspiegeling van de 12 stammen van Gods verbondsvolk.
Het was de belofte van God, die via Mozes tot de  Israëlieten werd gesproken, van een koninkrijk van priesters, van een heilig volk (Ex. 19:5-6).
De genoemde vrouw heeft barensnood. Jezus vertelde ons in Zijn dagen op aarde over weeën, die de bewoonde wereld zouden treffen:
(Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
De symbolische vrouw is de hemelse organisatie van engelen, het hemelse Sion.
De weeën van de symbolische hemelse vrouw hebben een relatie met de weeën op aarde. Nu, na al die jaren, is de vrouw hoogzwanger en beginnen plotseling de weeën. Zie hiervoor  Boek: De Openbaring deel 3  – Het patroon van de drie weeën

Satan weet bijzonder goed wie deze hemelse vrouw is:
(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,…..
De beschreven zwangere vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder, de ‘bestaande’ hemelse organisatie sinds de schepping.
Ook Satan en zijn demonen maakten oorspronkelijk deel uit van deze hemelse organisatie, van Gods kinderen. Het is ook het hemelse Jeruzalem van vrijheid, in tegenstelling tot het aardse Jeruzalem van slavernij:
(Galaten 4:25-26) 25 Want deze (slavin) Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.
Het ‘bestaande’ hemelse Jeruzalem blijkt een organisatie te zijn met een zeer groot aantal engelenzonen met hun taken:
(Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…
Getooid met de zon, de maan onder haar voeten heeft de betekenis van continu verlichting door de heerlijkheid van God en van het Lam (zie Op. 21:23).

 • (Op. 12:3) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.

Uit Op. hfdstk 12 blijkt dat deze ‘grote vuurrood gekleurde draak’ de oude slang is, die duivel en satan wordt genoemd:
(Openbaring 12:9) 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt….
Deze grote draak heeft 7 koppen en 10 hoorns en heeft zijn oorsprong in de hemel.
De  zeven koppen betekenen zeven wereldmachten die (zie Op. 13:1-2) zullen komen vanaf de roeping van Abraham uit Ur over Gods volk (eerst de Joden, nu de Christenen) tot de aanvang van Gods koninkrijk: Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Romeinse rijk, nu de VS.

Het grote beeld in  Daniël 2:31-34  geeft inzicht in de laatste 5 genoemde wereldmachten, te beginnen met Babylon als het hoofd van goud, Medo-Perzië als de borst en armen van zilver, Griekenland als de buik en dijen van brons, Romeinse rijk als benen van ijzer en de VS als de voeten van ijzer en leem.
Wat is de relatie van Satan met de 7 wereldmachten?
Hem is alle macht gegeven over de wereld, zie de beschrijving bij Op. 11:15. Hij bepaalt dan ook wie die macht krijgt:
(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
De 10 hoorns duiden 10 koningen aan.
Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid of volledigheid’; zoals de 10 dienaren met 10 ponden om zaken mee te doen, de 10 meisjes met de 10 olielampen, enz. De 10 horens in de wereldmachten duiden een volledig, maar onbepaald aantal opeenvolgende koningen aan binnen die wereldmachten. De 7 diademen duiden op gekroonde koningen, het zijn 7 wereldmachten met een gekroonde koning, oftewel de politieke of militaire opeenvolgende wereldmachten.

 • (Op. 12:4) 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Engelen worden soms in de Schrift beschreven als sterren of, zoals in Job 38:7, als morgensterren. Het derde deel van de engelen, een groot aantal engelen, is onder invloed van Satan en deze engelen worden door Satan gedwongen om naar de aarde te gaan, ze worden door hem uit de hemel geworpen.
De draak, Satan, stond voor de hemelse hoogzwangere vrouw. Als de moeder symbolisch is, dan is het kind ook symbolisch. Het is een nieuwe organisatievorm, een verwijzing naar het Nieuwe Jeruzalem, als vervanging voor het ‘oude’ hemelse Jeruzalem. Daar in het Nieuwe Jeruzalem zal ‘het kind’ als Koninkrijksregering plaats nemen. Satan, omschreven als een grote vuurrode draak, staat klaar om het kind te verslinden dat de vrouw wil gaan baren (Op. 12:4). Hij wil deze nieuwe organisatie, de Koninkrijksregering van Jezus met de 144.000 heiligen, meteen vernietigen.
Hij beseft terdege dat aan zijn macht een einde zal komen als dit kind geboren wordt.

 • (Op. 12:5) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kinddat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Een symbolische zoon wordt geboren, een Koninkrijks-organisatie bestaande uit mannelijke priesters (1 Petrus 2:9) en Jezus als Hogepriester (Hebreeën 4:14).
Het kind, de organisatie, wordt meteen onder bescherming genomen door God zelf.
Dit kind zal ‘hoeden met een ijzeren staf’. Het verwijst naar de manier van regeren van de nieuwe koninkrijksregering die ingrijpend zal zijn voor de goddeloze heidenvolken in de laatste dagen, dan zal er kracht van uit gaan:
(Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
(Psalmen 2: 6-9) 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij (Jezus) gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
Schaapherders hadden in Jezus dagen op aarde een stok en een staf bij zich.
De herdersstaf bestond uit een lange, rechte stok met een ronde haak. De staf diende in de eerste plaats als ‘wandelstok’ voor de herder. Daarnaast gebruikte de herder zijn staf o.a. om de schapen bij elkaar te drijven en te weiden (Micha 7:14). Met een tik van de staf werd het vee gecorrigeerd. De stok was voor de roofdieren van de schapen bedoeld, om ze bij de schapen weg te meppen. Hoeden met een ijzeren staf is volgens ons daarom bedoeld als beeldspraak. Dat doet normaal gesproken geen enkele herder en betekent daarom ook iets anders. Hoeden met een ijzeren staf heeft iets dramatisch, het is een oordeel uitspreken over de goddelozen:
(Openbaring 19:15) 15 En uit Zijn mond (Jezus) kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn.
(Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
In het laatste uur, als de koninkrijksregering of ‘het kind’ is geïnstalleerd, is het nog steeds mogelijk om berouw te tonen. Voor de onberouwvollen, die niet opgeschreven staan in het boek des Levens, is het zeer zeker een voorbode van een verschrikkelijk drama wat hen binnenkort te wachten staat.
Er volgt nog een verrassende constatering over ‘dit kind’ door Jesaja:
(Jesaja 66:7-8) 7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 
In bovenstaande Schriftplaats heeft Jesaja wel een punt. Voor de vrouw (hemelse Sion) weeën krijgt, wordt er al een zoon geboren. Dan komen vervolgens de weeën en word er een andere zoon geboren. Waarom profeteerde Jesaja dan dat er een zoon geboren zou worden voordat de weeën begonnen?
De 24 (mannelijke) profeten zitten al vóór het openen van het 1e  zegel van de boekrol rondom de troon van God  (Op. 4:4), dus eerder als de 144.000 heiligen opgenomen worden in de hemel na de 2 getuigen profetie (Op.11:12-15), gedurende de laatste bazuin. Dit is dan ook het kind, de 24 profeten, dat volgens Jesaja zonder weeën geboren wordt. Maar het tweede kind dat wordt gebaard, de 144.000 heiligen, is voor de hemelbewoners en voor Satan als vorst van de wereld (Joh. 14:30) organisatorisch veel ingrijpender als de 24 profeten rondom de troon.
De aankondiging van deze hemelse Koninkrijksregering in het Nieuwe Jeruzalem is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw heeft (Op. 12:2). Dit zal door de engelenorganisatie als ‘zeer ingrijpend’ ervaren worden want de heiligen zullen rechtspreken in het Nieuwe Jeruzalem:
(1 Korinthe 6:3) 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?….
God bekommerd Zich direct om dit mannelijke kind. Nadat de heiligen bij de laatste bazuin (1 Thess. 4:16-17) zijn opgenomen in de hemel en het koninkrijk een aanvang heeft genomen, wordt het pasgeboren Kind (de Koninkrijksregering) door God ‘weggerukt tot zijn troon’ waar de 24 ouderen al zijn en waar de 144.000 heiligen eveneens veilig zullen zijn.

 • (Op. 12:6) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen (een halve jaarweek).

Maar ook de symbolische vrouw, het hemelse Sion waartoe de engelen behoren, moet voor haar bescherming vanwege Satan in de woestijn ondergebracht worden:
(Op. 12:14) 14 6 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.
Strong’s Concordance: woestijn – 2048 érēmos
– een onontgonnen, onbevolkte plaats; een desolaat (verlaten) gebied;

De kwetsbare hemelse engelenorganisatie, de vrouw of moeder (Gal. 4:26), stemt volledig in met Gods plannen voor een Koninkrijksregering en is hiermee tegen Satans macht. Ze moet vluchten voor Satans wraak en wordt een halve jaarweek ondergebracht op een veilige plek in een woestijn of een verlaten woestenij op aarde. Het zal een plaats zijn die voor Satan zeer moeilijk te vinden zal zijn.

 • (Op. 12:7) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Een hevige strijd of oorlog breekt er uit in de hemel. Satan met zijn engelen voeren strijd tegen Michaël en zijn engelen in (Gods) hemel gebied. De maat is vol voor deze aanklager, die onze broeders dag en nacht aanklaagde voor God YHWH:
(Openbaring 12:10) 10 …. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
Satan is een leugenaar en misleider, maar de laatste druppel is het willen vernietigen van ‘het pasgeboren kind’, de Koninkrijksregering  (Op. 12:4) :
(Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

 • (Op. 12:8-9) 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Satan en zijn engelen worden verslagen door Michaël. Er is dan geen plaats meer voor Satan en zijn engelen in de hemel en vervolgens blijft alleen de aarde nog voor hen over. Maar voor de grote schare zal de verdrukking nog groter worden als Satan samen met zijn engelen uit Gods hemel worden geworpen:
(Lukas 10:18) 18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

 • (Op. 12:10-11) 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Een luide stem klinkt van iemand in de hemel, vanwege het enorme belang van de bekendmakingen over Gods koninkrijk. Want vanaf het moment dat Satan uit de hemel is geworpen wint het koninkrijk meteen volop aan kracht. Hij heeft er blijkbaar een handje van om de Christelijke broeders bij iedere gelegenheid te beschuldigen.
Het bloed van het Lam heeft de weg geopend voor de overwinning op Satan:
(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Jezus heeft Satan overwonnen, door Zijn dood en de opstanding uit de dood:
(Hebreeën 2:14-15) 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij (Jezus) eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
Door Jezus zoen-offer is er voor alle mensen een opstanding mogelijk worden.
Jezus apostelen (m.u.v. Judas Iskariot), de verzegelde heiligen en vele discipelen van de grote schare zijn gedurende hun getuigenis trouw gebleven tot in de dood.
Ze hebben hun leven niet liefgehad maar hebben degene die macht had over de dood – dat is de duivel –  eveneens overwonnen:
(1 Korinthe 15:54-55) 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

 • (Op. 12:12) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

De bewoners van de hemel kunnen zich verheugen door de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Satan zal de hemel niet meer verontreinigen en daarom blijven de bewoners van de hemel rein voor Gods aangezicht, alsook het Nieuwe hemelse Jeruzalem dat rein zal blijven:
(Openbaring 21:23,27) 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp….27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
Satan weet dat hij op dat moment nog maar weinig tijd heeft om oorlog te voeren tegen Gods volk op aarde (de laatste halve jaarweek). Het is Satan en zijn demonen bekend dat ze gestraft zullen worden (Matt. 8:28-29). Satan kan samen met zijn engelen zijn plannen op aarde in grote woede uitvoeren in de laatste halve jaarweek:
(1 Petrus 5:8-9)  8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
In Gods hemel of dimensie mag hij dan nooit meer terugkeren. Echter op aarde, en in de ‘menselijke’ hemel, in de atmosfeer, mag hij vertoeven. Hij is immers een geest, een cherub met vleugels (Ezechiël 28:14-15).

 • (Op. 12:13-14) 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (een halve jaarweek), buiten het gezicht van de slang.

Als Satan ziet dat zijn invloed beperkt moest blijven tot de aarde en dat ook nog slechts voor een beperkte tijd, gaat hij de symbolische hemelse vrouw mateloos vervolgen. Aan de vrouw worden twee vleugels van een grote arend gegeven, de machtigste van alle vogels en een van de snelste vogels tijdens de vlucht. De kwetsbare engelenorganisatie wordt voorbereid op een snelle vlucht, zodat deze haar achtervolger kan afschudden en een veilige plaats kan bereiken.
De vrouw zal vluchten naar een desolaat (verlaten) gebied wat veilig is voor haar is en waar de vrouw spiritueel zal worden gevoed gedurende 3,5 profetische jaren:
(Mattheüs 4:3) 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
De getrouwe leden van de grote schare, die gedurende de laatste halve jaarweek getrouw tot de goddelozen prediken, zullen in het boek des levens staan en verzekerd zijn van een hemelse opname.

 • (Op. 12:15-16) 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

De slang (Satan), die uit zijn bek water spuwt als een rivier om de vrouw te laten meesleuren is beeldspraak. Uit een mond kan niet zoveel water komen, maar wel zoveel kwaad en onrecht:
(Psalm 10:7) 7 Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list, onder zijn tong is kwaad en onrecht.
Het betekent dat Satan (met zijn leger) in grote toorn zal proberen een aanslag te plegen op de vrouw (de engelenorganisatie) door een stortvloed van verbaal geweld toe te passen om te proberen haar weg te vagen of te vernietigen, maar hij zal hier niet in slagen. De aarde komt de vrouw die het mannelijke Kind gebaard had te hulp. Dit betekent dat de stortvloed van verbaal geweld zijn doel mist zoals water door de aarde wordt opgenomen en aan de oppervlakte verdwijnt. In dit geval heeft de engelenorganisatie zich goed verborgen op aarde, de plaats is goed gekozen. De dreiging van de stortvloed aan kwaad is daarmee verdwenen. Het is voor deze engelen een soortgelijke redding, als de Psalmist de redding door God beschrijft:
(Psalm 124:2-7) 2 als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, 3 dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde; 4 dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan; 5 dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. 6 Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. 7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.
Nadat Satan uit de hemel is  geworpen kan de vrouw (een groot deel van de engelen organisatie) die moest vluchten, weer terugkeren naar de hemel.

 • (Op. 12:17) 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

De draak of Satan is een slechte verliezer, en als hij in zijn toorn de vrouw niet kan verslaan richt hij zich op de overigen van haar nageslacht (Gen. 3:15), getrouwe Christenen die tegen hun medemensen spreken over de Christus. De heiligen zijn op dat moment al opgenomen in de hemel en Gods koninkrijk heeft al een aanvang genomen. De ‘overigen’ van haar nageslacht zijn de grote schare getrouwen die vervolgd zullen worden gedurende  de laatste halve jaarweek door Satan en zijn nageslacht. De kinderen van Satan op aarde nemen deel aan die grote vervolging (Op. 7:14). Toch zal de grote schare een laatste wereldwijde prediking houden tegen alle goddelozen en afgodendienaren om berouw te tonen (Matt. 24:14). Daarna zal de deur voor redding definitief worden gesloten (Lukas 13:24-27).

 • (Op. 12:18) 18 En ik stond op het zand bij de zee.

Johannes stond in het visioen op het zand van de zee en kreeg toen een visioen van een beest dat uit het water opsteeg, zie Op. 13:1-2. Dit visioen lijkt sterk op het visioen in Daniël 7, waar de profeet vier beesten uit de zee zag opkomen, want ook in Daniël is er een komst van een beest uit de zee:
(Daniël 7:2-3) 2 Daniël nam het woord en zei: ’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, 3 en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden.
In het eerste regeringsjaar van koning Belsazar van Babel krijgt Daniël een visioen over 4 wereldmachten die zouden komen over Gods volk (de Joden in die dagen) vanaf de laatste koning Zedekia van Juda in de lijn van David. Het visioen beeldde dus vier koningen of wereldmachten af (Dan. 7:1-12).
Babylon, de leeuw met vleugels van een arend
Medo-Perzië, de beer, met drie ribben in zijn muil
Griekenland, het Luipaard, met vier vleugels en 4 koppen
Romeinse rijk, een schrikwekkend, zeer sterk dier met 10 hoorns
Daniël 8:16-24 geeft inzicht in de namen van deze vier wereldmachten.

Hoofdstuk 13: Het beest met 7 koppen en 10 hoorns, de wereldmachten

 • (Openbaring 13:1-2) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak (Satan) gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

Het beest met 7 koppen en tien hoorns heeft gelijkenis met het vuurrode beest uit (Op. 12:3), de grote vuurrood gekleurde draak die de oude slang is, die duivel en satan wordt genoemd. De draak kwam uit de hemel (Op. 12:3), dit beest komt uit de (mensen-)zee. (Op. 17:15 – de wateren zijn volken, menigten, naties en talen)
De 7 koppen betekenen 7 wereldmachten en het beest leek op een panter, met poten als van een beer en een muil als van een leeuw. De eigenschappen komen vrijwel overeen met het visioen van de 4 dieren uit Daniël 7:1-12, zie (Op.12:18).
Op zijn 10 hoorns waren 10 diademen, gekroonde koningen van opeenvolgende militaire en politieke wereldmachten.
De draak of Satan geeft dit beest zijn wereldmacht, want Satan is de vorst of heerser van deze wereld (Joh. 12:31, 14:30). Hij geeft de macht aan wie hij wil (Lukas 4:6).
De 7 wereldmachten van Satan, de 7 krankzinnige wereldmachten, moesten door Nebukadnezar uitgebeeld worden. Hij ontving na de eerste droom over het grote beeld – zie de beschrijving bij Op. 12:3 – zijn tweede droom.

De betekenis van de droom van een hoge boom die omgehakt en omsloten werd; Dit betekende dat Nebukadnezar ‘7 tijden’ als een krankzinnige in het veld moest verblijven totdat hij door vernedering tot inzicht zou komen over zijn wereldmacht Babylon:
(Daniël 4:24-25,37) 24 dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt: 25 Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil…..37 Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.
De koning verbleef zeven tijden of zeven profetische jaren als een waanzinnige onder de dieren van het veld totdat hij God en Zijn rechtmatige koninkrijk erkende.
Pas toen werd de boom ontsloten en werd Nebukadnezar in ere hersteld.
Uiteindelijk zal Gods koninkrijk alle andere koninkrijken verbrijzelen (Daniël 2:44).

 • (Op. 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

De Schrift spreekt over zeven (militaire) wereldmachten, die zouden komen over Gods volk (eerst de Joden, nu de Christenen) vanaf Abrahams roeping uit Ur.
Eén van de 7 wereldmachten, de laatste wereldmacht de VS, raakt in de laatste dagen als dodelijk gewond als gevolg van oorlogvoering:
Willibr. (Op. 13:14) 14 En het (beest met twee horens, de Antichrist) misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.
Dat dit alleen de laatste of 7e wereldmacht (de VS) kan zijn, blijkt uit (Op. 13:12) :
(Openbaring 13:12) 12 En het (beest met 2 hoorns, de Antichrist) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar pas nadat de kop dodelijk gewond is, zal de Antichrist (dus binnenkort) worden gepresenteerd.
Deze 7e wereldmacht, de VS, zal letterlijk tot het einde blijven bestaan, dat kunnen we weten vanwege de genoemde tekenen in onderstaande Schriftplaatsen:
(Openbaring 13:11-14) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak (de Antichrist). 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
(Openbaring 19:19-20) 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest (nu de VS) werd gegrepen, en met hem de valse profeet (de Antichrist), die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had,….
Dit bovenstaande is belangrijk in verband met de profetieën uit Daniël. Want in de eindtijd zal er opnieuw een (religieuze) oorlog plaatsvinden in het Midden-Oosten. Mogelijk is de huidige oorlog van Israël in het Midden-Oosten hiervoor de aanleiding.
De reden voor de beschreven oorlog in Daniël 11:40-45 is, dat de orthodoxe Kabbalistische Joden de Antichrist als God willen gaan vereren (2 Thess. 2:3-4).

De ambassadeur van de VS, David Friedman, kreeg bij een bezoek op 28 mei 2018 aan Achiya, een ultra-orthodoxe Joodse liefdadigheidsgroep, een gefotoshopte plaat te zien van een nieuwe tempel op de plaats van de gouden koepel. (bron twitter) De moslim gemeenschap ging toen volledig door het lint.
De koning van het zuiden in onderstaande profetie van Daniël zal vrijwel zeker een Islamitisch land met zijn koning zijn, omdat de aanval uiteindelijk is bedoeld om het Joodse Israël aan te vallen. De VS, de koning van het noorden,  zal terugslaan en veel landen in het Midden Oosten overrompelen:
(Daniël 11:40-41,44-45) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden (een Islamitische koning) hem (de 7e wereldmacht, de VS) met de hoorns stoten. En de koning van het noorden (de VS) zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij (de VS) zal het Sieraadland binnentrekken (= Israël zie  Eze. 20:6),….44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.
In die periode zullen er geruchten komen (van machtige landen) uit het oosten (China) en het noorden (Rusland) en de koning van het noorden (de VS) zal hier van schrikken. De 7e wereldmacht, de VS, zal in het Sieraadland militair verslagen worden en niet (door de gebruikelijke NAVO-partners) geholpen worden. De 7e militaire wereldmacht zal dan als dodelijk gewond raken (Op. 13:3).

De militaire afstraffing zal echter geen onherstelbare militaire verslagenheid betekenen, immers de kop zal weer genezen. Alhoewel er in (Op. 13:14) staat ‘door het zwaard’, is het volgens ons onderzoek mogelijk dat de 7e wereldmacht – de VS – langs een verlies door de oorlog, tevens ook compleet bankroet gaat. Oorlog voeren is zeer kostbaar, de staatsschuld is volgens zerohedge al 34.000 miljard dollar:  https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/
De economische crash zal dan niet alleen de VS treffen, maar banken in veel landen.
[Het is zeker mogelijk dat de VS na zijn bankroet door centrale bankiers (financieel) wordt geholpen met een nieuw financieel systeem (CentralBankDigitalCurrency) en zich vervolgens weer als de 7e  wereldmacht kan presenteren, maar nu volledig afhankelijk van deze centrale bankiers. Hier komen we nog op terug]

In het Boek: De Openbaring deel 2 schreven we, dat de ruiter op het rode paard met zijn zwaard al aan het rijden is, en dat betekent oorlogen en bloedvergieten:
(Openbaring 6:4) 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.
Eenieder kan zelf zien, hoe de vrede van de wereld op dit moment wordt weggenomen.
Wat we nu zien, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de oorlog van Israël in het Midden-Oosten en de Chinese plannen om Taiwan over te nemen, ze zorgen voor toenemende spanning op het wereldtoneel:
(Mattheüs 24:6) 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

 • (Op. 13:4) 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

De mensen aanbidden de draak, Satan, vanwege de hernieuwde macht van het beest dat genezen was van de dodelijke wond. Ze geloven zijn propaganda van wapens en maar geld blijven sturen om oorlogen te winnen. En om nog meer mensen te offeren op het altaar van Satan. En ook dat het nieuwe betalingssysteem CBDC  zo geweldig is en een goede oplossing, dat het een zegen voor de mensen is. In werkelijkheid is het een dyspotisch systeem van controle, afdwingen van gedrag en afnemen van vrijheden. Ook aanbidden de mensen het beest (de huidige wereldmacht, de VS). Ze geloven de oorlogspropaganda die opgehangen wordt om de absolute wereldmacht te blijven en de propaganda dat de 2 getuigen zo’n verschrikkelijke kwelling zijn (Op. 11:7).
Kies als Christen nóóit partij bij machtige wereldspelers, Satan is hun heerser. Christenen verlangen naar Gods koninkrijk en naar onze Vredevorst (Jes. 9:5).

 • (Op. 13:5) 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden (een halve jaarweek) lang te doen.

En het (het beest) spreekt grote woorden en godslasteringen. ‘Grote woorden’ heeft de betekenis van zich heel belangrijk voordoen om autoriteit uit te stralen. Godslasteringen of blasfemie heeft de betekenis van het bespotten van God of het verheffen boven God. Met de macht van Satan (Op. 13:2) die is gegeven aan het ‘beest’, nu de VS, zullen de 2 getuigen en de heiligen tijdens de 2 getuigen profetie 42 maanden lang (de eerste halve jaarweek) worden veracht en hun getuigenis en oproep tot berouw worden bespot (Op. 13:7).

 • (Op. 13:6-7) 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Deze genezen wereldmacht zal leugens vertellen over God, God lasteren en Zijn heilige Naam lasteren. Hij zal leugens vertellen over Gods tempel in de hemel en over de hemelbewoners. De 7e wereldmacht zal erin slagen om de 2 getuigen samen met de heiligen grotendeels te verstommen. De genezen wereldmacht zal de hele wereld onder controle krijgen met het nieuwe financiële slavensysteem CBDC.
Helaas ontvangt ‘het beest’ de macht over alle volken, waaronder ook het heilige volk, als eerste de heiligen maar ook de grote schare Christenen (Rom. 11:16).

 • (Op. 13:8-9) 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

Propaganda accepteren is het aanbidden van Satan, de grote leugenaar en misleider, en het aanbidden van het beest, de krankzinnige VS als wereldmacht.
(Zie hiervoor ook Op.13:1-2, de zeven krankzinnige tijden van Nebukadnezar.)
Alle onrechtvaardigen, die allen niet in het boek des levens staan, en die op de aarde wonen zullen de propaganda accepteren, geloven en uitvoeren en daarmee het beest – de krankzinnige VS als wereldmacht – aanbidden:
(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
De rechtvaardigen, die naar Gods woord handelen, zullen Gods Koninkrijk beërven:
(Mattheüs 13:43) 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

 • Willibr. (Op. 13:10) 10 Wie bestemd is voor gevangenschap, hij gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, hij zal omkomen door het zwaard. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen.

In Op. 13:10 staat gedeeltelijk hetzelfde beschreven als in de tweede brief aan de gemeente in Smyrna:
(Openbaring 2:9-10) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
Gevangenschap en dood door het zwaard zullen Christenen, maar vooral de heiligen  treffen. De standvastige genomineerde heiligen zullen vlak voor hun hemelse opname verzegeld worden (Op. 7:3). Getrouwe Christenen staan in het boek des levens en zullen de prijs voor hun trouw ontvangen. De genoemde verdrukking van tien dagen is een aanduiding voor ‘volledigheid’, voor zo lang als het zal duren.

 • (Op. 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

Hieraan zal de valse profeet of Antichrist te herkennen zijn, dat hij zal zich voordoen als het Lam, een weldoener,  maar dat hij zal spreken als de draak, als Satan met zijn leugens. Dat dit beest ‘uit de aarde’ opkomt, geeft aan dat zijn gedrag niet van mensen afkomstig is (water, zee – Op. 17:15), maar dat hij gebruik maakt van onreine engelen (de afgrond, Tartarus – Op. 20:3).
Deze Antichrist is voor de orthodoxe Joden hun lang verwachtte Messias. Zij noemen deze zgn. messias ‘Masjiach ben David’ (Messias, de zoon van David). Helaas hebben ze de echte Messias, de Zoon van God, niet onderscheiden.
Na de afval zal deze meedogenloze koning, de Antichrist, verschijnen:
(Daniël 8:23-24) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.
Eigen vertaling (2 Thessalonicenzen 2:3,7-8) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is….7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.
Deze valse profeet zal direct medeplichtig zijn aan de dood van de twee heilige profeten:
(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (de Antichrist) spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd (eerste halve jaarweek).
Te gronde richten betekent verwoesten, (laten) elimineren. Dat zal hij samen doen met het beest uit de afgrond, dat is het misdaadsyndicaat van centrale banken:
(Openbaring 11:7)….zal het beest dat uit de afgrond opkomt (centrale banken), oorlog met hen (de 2 getuigen) voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
(Op de centrale banken, het scharlakenrood beest uit de afgrond, komen we terug)
De Antichrist zal als koning van de 7e wereldmacht, de VS, met zijn macht een Nieuwe Wereld Orde initiëren, door de controle van alle mensen en middelen via een kleine groep rijken, Kabbalistische Joodse bankiers, te centraliseren. Hij doet dit door het confisqueren van alle eigendom en gebruikmaking van surveillance technologieën, vrijheid-beperkingen en identificatie-systemen, zoals die nu in China uitgeprobeerd worden. De mensheid zal vervallen in slavernij aan de exorbitant rijken door dit controlesysteem. Daarbij zullen velen de eindeloze oorlogspropaganda en  aangeprate angst voor ziektes en voor het klimaat de 7e wereldmacht accepteren.

 • (Op. 13:13) 13 En het (andere beest met twee horensdoet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

In Openbaring wordt de Antichrist beschreven als de valse profeet in de laatste dagen, het wilde beest met twee horens. Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht:
(Openbaring 19:20) 20 En het beest (de 7e wereldmacht) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had…….
(2 Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…
Deze valse profeet zal – volgens ons onderzoek – zijn activiteiten en tekenen vooral tot uitdrukking brengen in de stad het grote Babylon, een stad die uiteindelijk vernietigd zal worden. De beschreven stad is volgens ons onderzoek de nieuwe stad van Saoedi-Arabië, NEOM. (Zie voor NEOM: 4. Aanbidding van het ‘beeld’ en zie de beschrijving in het Boek: De Openbaring deel 3 onder Op. 11:13)

 
NEOM is gesitueerd aan zowel de Rode Zee als aan de golf van Aqaba.
De rode marker op het rechter plaatje is de berg Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï.
NEOM is dus gesitueerd op de plek, waar ook het oude Midian lag.

 • Willibr. (Op. 13:14) 14 En het (beest met twee horens) misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.

De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar pas nadat de kop van de 7e wereldmacht dodelijk gewond is (Op. 13:2), zal de Antichrist (dus binnenkort) worden gepresenteerd. Hij zal allerlei tekenen en wonderen doen (2 Thess. 2:9).
De hele wereld is onder dominantie van Joodse Kabbalistische bankiers en vermogenden, ook wel Frankisten genoemd, die via hun gekochte Media steeds sterker hun propaganda verspreiden. (Voor Frankisten, zie: 4. De transformatie)
Ze willen dat hun geld een bepalende rol speelt in de macht over niet-Joden en passen om die reden niets anders dan maffia-methodes toe om dat te bereiken:
(Mattheüs 19:24) 24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.
Globalisering verwijst normaal gesproken naar onafhankelijke, soevereine staten.
Maar daar is hier geen sprake van, hier wordt 1 wereldcentrum van macht bedoeld.
Volgens financieel analist Peter Schiff hebben Centrale banken de moeder van alle bubbels gecreëerd. We stevenen af op een doelbewuste ineenstorting van het oude financiële systeem.
Wanneer de petrodollar instort en de banken tegoeden bevriezen, zullen de rellen vrijwel onmiddellijk beginnen. Massale hongersnood, chaos, wetteloosheid, geweld, ziekte en ontvolking zullen volgen. De ineenstorting van de dollar is een opzettelijk plan van deze gewetenloze Frankisten.
De VS zal als de 7e kop van het beest  weer tot leven komen als een wereldmacht die totaal afhankelijk is van een kleine groep exorbitant rijken, door de eerder genoemde Frankisten of Satanisten.
De Antichrist zal met zijn financiële vrienden, met weinig volk (Dan. 11:23) de oplossing bieden door slinkse streken (Dan. 11:21).
Vervolgens moedigt hij de mensen aan om een beeld of afbeelding te maken voor het 7-koppige beest van de wereldmachten, nu de 7e wereldmacht, de VS.
Het doet denken aan het gouden beeld dat Nebukadnezar liet maken.

Koning Nebukadnezar liet een gouden beeld maken waarvan de hoogte 60 el was, +/- 30m.
Het gouden afgodsbeeld was een symbool van wereldmacht, Babylon was in die dagen de grote wereldmacht. Dat het beeld van goud was gaf de verheven positie van het rijk aan.
(Daniël 3:5-6) 5 Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. 6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.
Het beeld of afbeelding dat de mensen binnenkort onder druk van de Antichrist moeten maken (Op. 13:14) heeft echter de kenmerken van het beest met de 7 koppen als beschreven in Op. 13:2 dat leek op een panter met de poten als van een beer en een muil als van een leeuw.
De afbeelding van het beest zal volgens ons onderzoek in de grote stad Babylon gemaakt worden. Dat is de grote stad NEOM, waar het beeld of Satan aanbeden moet worden en van waaruit besloten wordt om al degenen die niet aan deze afgoderij willen deelnemen (de Christenen) vervolgd zullen worden:
(Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.
Het woord NEOM betekent ‘Nieuwe Toekomst’. ‘In 2025 moet de eerste fase van de bouw zijn afgerond’, meldde persbureau Reuters. Korte video: NEOM in Progress
Dit stond er voorheen op hun site: www.neom.com onder het tabblad BIOTECH:
‘De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.’ 
Maar wie zich zal verheffen boven God, die zal weten dat YHWH onze God is:
(Jesaja 46:5,9-10) 5 Met wie wilt u Mij vergelijken en met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? …. 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.…

In NEOM bevindt zich Jebel al-Lawz, oftewel de berg Sinaï in het Horeb gebergte.
De berg heeft een zwartgeblakerde top:
(Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

 • (Op. 13:15) 15 En hem (de Antichrist) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

De afbeelding van het 7-koppige beest zal van nature geen leven hebben, maar de Antichrist ontvangt de macht van Satan om de afbeelding een levende geest te geven. Bedenk dat Satan het 7-koppige beest zijn kracht, zijn troon en macht gaf (Op. 13:2). Als voorbeeld een beeld met meerdere dierlijke eigenschappen:


De Etruskische bronzen Chimaera van Arezzo (4e eeuw vChr.) in het Museo archeologico nazionale di Firenze.

Sinds het stamcelonderzoek en in het verlengde daarvan de genetische modificatie, is er een enorme ontwikkeling op dat onderzoeks- gebied geweest, zoals muizen met een stamcel ingeplant van menselijke hersenen. Wat er in NEOM met genetisch materiaal van mensen, dieren en planten gaat gebeuren zal alle Christelijke rode lijnen overschrijden. God heeft namelijk de hele schepping met al het genetisch materiaal uitzonderlijk goed, functioneel en indrukwekkend gemaakt:
(Genesis 1:31) 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
Het beeld of afbeelding heeft rechtstreeks te maken met afgoderij.
Satan heeft al eerder aangegeven om aanbeden te willen worden:
(Lukas 4:6-7) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.
Het zal hoogstwaarschijnlijk geen gewone geest of demon zijn, maar hij (Satan) zal plaatsnemen in dit samengestelde gedrocht, deze chimaera afbeelding.
Dat gedrocht zal zelfs kunnen spreken, en dat hebben we reeds eerder door Satan gedemonstreerd gezien in Genesis 3:1.
Iedereen zal dit beeld moeten aanbidden, de propaganda geloven, anders zult u worden gedood (Op. 13:15). En waar zal dit gedrocht Satans geest ontvangen? Waarschijnlijk waar Mozes de stenen tafelen ontving en het wetsverbond ontving, bij de berg Sinaï. Hij zal hoogstwaarschijnlijk kiezen voor het afgodsaltaar waarop ook het gouden kalf destijds stond.


Achter de hekken het altaar waarop het gouden kalf stond, en waar het Joodse volk aan het reidansen was (Ex. 32:19). Het is vlak bij de berg Sinaï in ‘NEOM’, Saoedi-Arabië.
Degenen die het beeld aanbidden, mogen tevens drinken van de wijn van de toorn van God (Op. 14:9-10).

 • (Op. 13:16-17) 16 En het (het beest met 2 hoorns, de Antichrist) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Voor God YHWH en dus ook voor Christenen is afgoderij een regelrechte gruwel.
In Mattheüs 24:15 wordt gesproken over ‘de gruwel van de verwoesting’.
(Zie hiervoor; Patronen: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard
Deel 4; de dubbele vervulling van: gruwel, verdrukking en 70e jaarweek)
In de eindtijd zal een verachtelijke koning (Daniël 8:23-26) koning worden van de herstelde 7e en laatste wereldmacht, de VS. Hij (de Antichrist) zal een gruwel van verwoesting bewerkstelligen voor de Christelijke gemeenschap, door hen te forceren om het beeld of afbeelding te aanbidden en hen het (slaven-)merkteken als bevestiging te geven (Op. 13:16-17). Deze afgoderij geeft vervolgens toegang of permissie om te kunnen kopen of verkopen, dus om boodschappen te kunnen doen.
Ware christenen zullen het merkteken nooit accepteren, omdat het de aanbidding is van de heerser over het wilde beest (Op. 14:9-10). Het is de aanbidding van Satan.
Dan zal hij, de Antichrist, Christenen belagen door vleierijen, door misleiding en door leugens te vertellen (1 Joh. 4:1-3). De getrouwen zal hij onbarmhartig vervolgen:
Willibr. (Daniël 11:32) 32 Degenen die het verbond slecht onderhouden brengt hij door vleierijen tot afval, maar het volk, dat zijn God kent, is sterk en weerstaat.
Dit ‘merkteken’ zal voor getrouwe Christenen de climax vormen van de grote verdrukking:
(Daniël 9:27b) 27b Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn (de Antichrist), zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.
(Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.
Ook God gruwt van het hele genetische modificatie verhaal, van mensen zie zich verheffen boven God. Echter, getrouwe discipelen van Jezus zijn en blijven het licht van de wereld:
(Jakobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
Het merkteken zal mogelijk een nanochip zijn, geïmplanteerd via de vaccinatienaald.
Wat Satan wil is dat regeringen, na de bangmakerij, het vaccineren gaan verplichten.
Deze nanochip gaat veel verder dan alleen vaccinaties. Het is een uniek ID, een merkteken van slavernij of eigendom.

Nanochip

Christenen zijn vrij en zijn geen slaven van de materieel rijken op deze aarde:
(Johannes 8:32,36) 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken….36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
(Psalm 49:6-8) 6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen? 7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven.
Alle Christenen die moedig en in sterkte vertrouwen op hun God zullen verdrukt worden. Jezus heeft ons verzekerd dat degenen die getrouw blijven ondubbelzinnig hun beloning zullen ontvangen en dat ze tot in eeuwigheid erfgenamen zullen zijn van Gods Koninkrijk:
(Mattheüs 16:25) 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
(Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand….
Het merkteken zal daarom HET teken zijn voor Christenen om Jezus aanstaande wederkomst te herkennen.

 • (Op. 13:18) 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest (de Antichrist) berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

In de gehele Schrift komt dit getal 666 nogmaals voor in 1 Koningen 10 (en in het vrijwel identieke gedeelte in 2 Kronieken 9:13-14):
(1 Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.
Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar, afgezien van de diverse andere inkomsten.
Deze koning (de Antichrist) kan een constructie zijn met een schaduwkoning, omdat het beest (de Antichrist) twee hoorns heeft dat sprak als de draak (Op.13:11).
Hoorns betekenen in de Schrift meestal koningen. De mens met het getal 666 is 1  persoon (of 2 personen) die een grote rijkdom en zeer veel middelen ter beschikking heeft op dit moment, evenals koning Salomo dat had. Laat u niet verleiden door rijkdom.
Wees streng voor uzelf, en dood in uw geest uw ledematen of lichaamsdelen die u laten struikelen en ga in gebed. En doe dat iedere keer opnieuw als dat nodig is:
(Mattheüs 26:41) 41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Wordt vervolgd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *