Boek: De Openbaring deel 6

Openbaring deel 6.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                             versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 6:

Hoofdstuk 17: De vrouw op het scharlakenrode beest
Hoofdstuk 18: De val van het grote Babylon
Hoofdstuk 19: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Patronen: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard
In deel 2; De vier beschrijvingen van het directe einde
In deel 3; Het patroon van de drie weeën
In deel 4; de dubbele vervulling van: gruwel, verdrukking en 70e jaarweek
In deel 5; De antichrist, handlanger van Satan en Christenvervolger
Nu in deel 6; Het grote Babylon, de oneerlijke vrouw, de stad die zich verheft

De geldzuchtige vrouw in Zacharia:
Liefde voor geld en woekeren met geld vormt een patroon door de hele Schrift:
(Spreuken 1:19) 19 Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn, die ontneemt haar bezitters het leven.
De profeet Zacharia ontvangt in een visioen – in een ‘vliegende boekrol’ (Zach. 5:1) – inzicht over oneerlijkheid. De oneerlijkheid wordt gesymboliseerd door een vrouw:
(Zacharia 5:3) 3 Toen zei Hij (de engel) tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, vanhier weggevaagd worden.
In Zacharia’s visioen wordt een vrouw beschreven in een efa (inhoudsmaat), en ze wordt beschreven als ‘goddeloosheid’. Deze vrouw mag de symbolische efa, de maat van zonde, niet verlaten. De engel duwt haar terug in de efa, waaruit ze wilde opstaan, en sluit de efa met een zware loden deksel:
(Zacharia 5:8) 8 En Hij zei: Dit is vrouwe Goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de efa en Hij wierp het loden gewicht op de opening ervan.
(Micha 6:10-11) 10 Zijn er in het huis van de goddeloze nog schatten door goddeloosheid verkregen en een krappe efa, wat te verfoeien is? 11 Zou Ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak valse weegstenen?
Deze symbolische vrouw, die verdorvenheid of goddeloosheid heet, zal haar straf dus niet ontlopen. Bedoeld wordt de bedriegerij en het oneerlijke zakendoen in geld en gedrag. Elke dief en een ieder die onrechtvaardig is zal worden weggevaagd:
(Zacharia 5:9-11) 9 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. 10 Toen zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen? 11 Hij zei tegen mij: Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst.
Deel tweestromenland
Uitgeverij J.B. Wolters

De vrouw in de efa wordt naar Sinear gebracht, Zuid-Mesopotamië, waar Babylon ligt (Gen. 11:2,9). Daar zal ze op een voetstuk worden geplaatst. Het tafereel beschrijft de geldzuchtige situatie in het oude Babylon.
De geldzuchtige vrouw in Openbaring:
Ook in Openbaring wordt over een geldzuchtige vrouw gesproken, een hoer, getooid met goud, edelgesteente en parels, en met een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid (Op. 17:3-4).
Ze heeft op haar voorhoofd geschreven staan: ‘Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde’ (Op. 17:5).  Ook deze vrouw heeft buitengewoon grote liefde voor de mammon (geld of rijkdom). Een hoer heeft een oud beroep, maar hebzucht en geldzucht zijn ook zeer oud. Een hoer verkoopt haar lichaam voor geld, zoals ook geldzuchtige personen hun geweten verkopen voor geld.
De hoer’ vertegenwoordigt de geldzucht en liefde voor geld van het oude Babylon.
De grote stad’ vertegenwoordigt de verheffing van het oude Babylon boven God, door de aanbidding van hun wereldmacht en hun afgoden.
Zowel ‘de hoer’ als ‘de grote stad’ hebben dus een relatie met het gedrag in het oude Babylon. De stad Babel (Grieks Babylon) had een grote rijkdom aan schatten:
(Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.
Winstbejag is hebzucht, het is financiële afgoderij:
(Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
Zoals het vergaren van rijkdom en schatten uit andere landen op hun rooftochten. Babel had ook de kostbare tempel inventaris gestolen en toegeëigend. Daarnaast moesten de veroverde landen schatting betalen of vaak als slaaf komen werken. De vergelijking van een geldzuchtig financieel systeem met een hoer is dus passend.
Deze vrouw, het geldzuchtige financiële systeem, die in haar hebzucht velen tot wanhoop gedreven heeft:
(Op. 18:15-16) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,
Christenen worden in de Schrift meermaals gewaarschuwd voor liefde voor geld:
Christenen nemen afstand van deze geldzuchtige wereld:
(1 Timotheüs 6:10-12) 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken….
(Hebreeën 13:5) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
De stad, ‘het oude Babylon’:
Het oude Babylon, destijds een metropool, was een stad met zijn afgoden, en met zijn verheffing boven God.
Volgens historici had de stad Babel vele tempels met vele afgoden zoals Mardoek, de zonnegod Sjamasj, de maangod Sin, de vruchtbaarheidsgodin Isjtar en afgoden als Anu, Enlil en Ea (Jeremia 50:2).
Uit het gouden beeld dat Nebukadnezar liet maken toont de verheffing van Babel boven God. Want koning Nebukadnezar liet een gouden beeld maken waarvan de hoogte 60 el was, +/- 30m.
Het gouden afgodsbeeld was een symbool van wereldmacht, Babylon was in die dagen de grote wereldmacht. Dat het beeld van goud was gaf de verheven positie van het rijk aan:
(Daniël 3:5-6) 5 Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. 6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.
Reeds eerder had het oude Babel een reputatie van verheffing door een enorm hoge toren te bouwen, i.p.v. te luisteren naar Gods opdracht om de aarde te vullen. God gaf hen destijds spraakverwarring en verspreidde hen over de aarde (Gen. 11:9).
Maar de grootste verheffing moest nog komen. Het Babylonische rijk onder Nebukadnezar had de gouden en zilveren voorwerpen van de tempel meegenomen. Belsazar, de (mede-) koning van de Chaldeeën, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken er wijn uit en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen (Daniël 5:2-4). Kores (Cyrus II de Grote) van Perzië veroverde Babylon en Belsazar werd daarbij gedood.
Het oude Babylon zal sindsdien nooit meer bewoond worden:
(Jeremia 50:38-39) 38 De droogte over zijn wateren, zodat zij droogvallen! Want het is een land van beelden. Zij gedragen zich als een waanzinnige door verschrikkelijke afgoden! 39 Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena’s wonen, struisvogels zullen er wonen. Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond, van generatie op generatie zal het niet worden bewoond.
De grote stad, ‘het grote Babylon’:
In de laatste dagen zal er een stad zijn, NEOM, die zich buitengewoon zal verheffen boven Gods schepping, met de wetenschap als afgod:
Dit stond er voorheen op hun site: www.neom.com onder het tabblad BIOTECH:
‘De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nano  biologie en bio-engineering.’
De afgoderij heeft betrekking op het ultieme geloof in de voortschrijdende wetenschap met zijn injecties, genetische modificatie, transhumanisme, digitale identificatie methodes en klimaatpropaganda.
De locatie NEOM is de plaats, waar de financiële instituten of investerings-partijen (de vrouw) fors in zullen investeren als het centrum van de nieuwste wetenschap.
Maar ook het chimaera afgodsbeeld zal daar aanbeden worden (Op.13:14-15).
De Schrift beschrijft ‘het grote Babylon’ als een echte stad, die net als het oude Babylon vernietigd zal worden. Het volgende staat er over geschreven:
(Openbaring 18:2) 2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

Hoofdstuk 17: De vrouw op het scharlakenrode beest

 • (Op. 17:1) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren

Eén van de zeven engelen met gouden gordels (Op. 15:6), waarschijnlijk een seraf zie de beschrijving bij Op. 15:1, wil Johannes het oordeel laten zien over een grote hoer, een vrouw die alle morele beginselen overboord heeft gegooid.
De grote stad, het grote Babylon is al verscheidene malen in Johannes visioen genoemd, zoals in Op.14:8 (de grote stad is gevallen) en in Op. 16:19 (de grote stad viel in drie stukken uiteen). Volgens Jeremia woonde Babel ‘aan grote wateren’:
(Jeremia 51:13)  13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.
De betekenis van ‘wateren’ bij het oude Babel is de Eufraat en de aangelegde waterpartijen. Maar bij ‘de hoer’ betekent het geen letterlijk wateren, maar volken, menigten, naties en talen:
(Openbaring 17:15) 15 En hij zei tegen mij:  De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

 • (Op. 17:2) 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Met deze ‘wijn van hoererij’ wordt bedoeld dat deze financiële hoer de koningen bedwelmt door hen rijkdom te geven, door hen pracht en praal te geven, en om hen als een machtig persoon belangrijk te laten zijn in hun koninkrijk en daarbuiten.
De koningen van de aarde zijn overspelig naar hun Schepper toe en hebben net als de koning in Babel ontucht met de financiële hoer gepleegd:
(Jeremia 51:7) 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige….
Maar ook de overige bewoners van de aarde bedwelmt deze financiële hoer met haar geld. De aardbewoners worden dronken gemaakt (verliezen hun verstand en zelfbeheersing) van haar wijn. Sommigen kopen aandeelpakketten op leenbasis, anderen een motor of caravan op afbetaling, weer anderen kopen luxeartikelen of reizen op afbetaling. Overvloed maar ook schulden komen er voor hen:
(Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
(2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….
Probeer als Christen schuldenvrij te leven. Christenen weten dat echte rijkdom wordt opgebouwd in de hemel:
(2 Korinthe 6:10) 10 als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.
(Lukas 6:20) 20 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.

 • (Op. 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.

Johannes wordt in het visioen meegevoerd naar een woestijn, NEOM is gesitueerd in een woestijn in Saoedi-Arabië. Mozes leidde de Israëlieten uit Egypte door de golf van Aqaba heen naar de berg Sinaï (Jebel al Lawz) in de woestijn (Ex. 19:2) :
(Exodus 3:1) 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.
Dit scharlakenrode beest heeft eveneens zeven koppen en tien hoorns, net als het beest dat uit de zee opkwam en de 7 wereldmachten vertegenwoordigd (Op. 13:1-2) en net als de vuurrode draak, die Satan vertegenwoordigd:
(Openbaring 12:3) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.
Satan geeft het beest uit de zee zijn kracht , macht en autoriteit, hij is de vorst van deze wereld (Joh.12:31, 14:30), evenals dat hij aan het scharlakenrode beest zijn kracht , macht en autoriteit geeft.
Dat het beest scharlakenrood gekleurd is met 7 koppen en 10 hoorns, geeft aan dat het ‘verwant’ is met de draak of Satan, die als een vuurrode draak wordt voorgesteld met 7 koppen en 10 hoorns.
(Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid of volledigheid’)

De opeenvolgende beesten:
Op. 12:3    De vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns uit de hemel; Satan
Op. 13:1    Het beest met 7 koppen en 10 hoorns uit de zee; de 7 wereldmachten
Op. 13:11  Het beest met 2 hoorns die sprak als de draak uit de aarde; de Antichrist
Op. 17:3,8 Het scharlakenrode beest met 7 koppen en 10 hoorns uit de afgrond,
.                 de centrale banken

Het is dus weer een organisatie van de tegenstander van God, Satan, ook omdat het beest vol zit met godslasterlijke namen. Het zijn de private centrale banken als ondersteuners van de financiële wereld, waar we nog op terugkomen.
In Ezechiël wordt gesproken over een boodschap aan de koning van Tyrus, maar in werkelijkheid betreft het een boodschap aan Satan:
(Ezechiël 28:14-16) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.
Satan is een cherub, een engel met vleugels, van een hoge orde die voorheen heilige taken voor het aanzien van God vervulde. Oneerlijke handel blijkt zijn oorsprong te hebben bij Satan. Daar is hij blijkbaar heer en meester in, met handelspartners die met geweld zijn gaan meedoen. Financiële instellingen hebben zich geïnfecteerd met Satans gedachtegoed van onrechtvaardige handel en woeker, ze zijn hiermee kinderen van Satan geworden:
(1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,…. 
Op dat scharlakenrood beest zit een vrouw gepositioneerd. De vrouw wordt gedragen door een onderliggend financieel systeem (beest) van fiat geld zonder onderliggende waarde.

 • (Op. 17:4) 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.

De verschijning van de vrouw is er een van uitzonderlijke pracht, met de kleuren purper en scharlaken en behangen met goud en edelstenen, zoals belangrijke personen dat hebben. Ze heeft de status als van een koningin:
(Openbaring 18:7) 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.
Het heeft een overeenkomst met wat Jesaja schrijft over de stad Babel:
(Jesaja 47:8) 8 Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen.
De gouden beker met onreinheid vertegenwoordigt  de bedwelmende manieren, waarmee zij de gruwelen van haar woeker uitoefent, met welke oplichterij ze anderen door haar onreine geldhandel en financiële onrechtvaardigheid zal verleiden.

 • (Op. 17:5) 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Het is bij deze symbolische hoer een aanduiding, een zegel, om deze naam op het voorhoofd te dragen. Een naam, die haar goddeloos gedrag goed beschrijft.
Ze wordt ‘de moeder van de hoeren’ genoemd, omdat ze hét grote voorbeeld in financiële afgoderij en het beoefenen van allerlei gruwelen is, om nog veel en veel rijker te worden. Het is niet dus alleen maar een hoer, een goddeloze vrouw, maar iemand die hoererij aanmoedigt en het hebzuchtige geldsysteem aan superrijke families heeft doorgegeven. Anderen volgden haar voorbeeld, zoals het Amerikaanse rijk met zijn petrodollar. De handelwijze van deze vrouw staat los van de locatie waar het gebeurt, maar zal na de vernietiging van de hoer gewoon doorgaan met het scharlakenrode beest met het satanische CentralBankDigitalCurrency systeem.

 • (Op. 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd. 

Johannes ziet dat de vrouw dronken is van het bloed van de heiligen en van de grote schare. Het verwondert Johannes, dat deze persoon, met zo’n pracht en praal en waar zo veel mensen groot respect voor tonen, zo intens slecht kan zijn. Want de hoer geeft niets om godvrezende mensen, zoals haar investeringen aangeven in de genetische modificatie en voor alles wat voor haar lucratief is zoals oorlogen:
(Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.
Dronken worden van het bloed is een uitdrukking die de euforie van de vrouw aangeeft, wanneer haar tegenstanders in grote aantallen gedood worden:
(Jeremia 46:10) 10 Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed….

Na Jezus hemelvaart kwam er een vervolging van Zijn discipelen, met name door de geldzuchtige Farizeeën (Lukas 16:14) en door de toenmalige Farizeeër Paulus (Hand. 9:1-4). Antiochië werd een belangrijk oord waar de Christenen naar toe konden vluchten.
Na de brand in Rome in 64 n.Chr. gaf keizer Nero de Christenen hiervan de schuld en liet hij de Christenen zeer wreed martelen en tot de dood toe vervolgen. In de 12e eeuw werden de Waldenzen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië wreed vervolgd,  Christelijke gemeenschappen die in eenvoud en nederigheid leefden.
Maar het bloed waar de vrouw dronken van is, heeft een andere belangrijke oorzaak. Gedurende de 7e en laatste wereldmacht, de VS, zal er veel Christelijk bloed vergoten worden als gevolg van de financiële belangen van deze hoer.
Alle oorlogen zijn bankiers-oorlogen:
Oorlog voeren is duur. De bankiers zijn de enigen die een oorlog kunnen financieren, en ze zijn tevens de enigen die er profijt van hebben. Door oorlogen gaat de schuldratio van natiën steil omhoog. Banken hebben altijd groot profijt van oorlogen gehad, ze investeren in beide partijen. Echter het grootste deel van al de militaire conflicten heeft nog een speciale hoofdreden en dat is het vestigen van een centrale bank in landen die nog niet tot hun ‘invloedskring’ behoorden. De enige landen – volgens humansarefree – die in 2019 zijn overgebleven zonder een centrale bank die eigendom is of wordt beheerd door de Rothschild-familie, zijn:  Cuba   Noord-Korea   Iran   Syrië   Venezuela
Het zijn deze landen waar de VS oorlogszuchtige taal tegen uitslaat of boycot met sancties. Afghanistan, Irak en Libië waren vóór de interventie ook onafhankelijk.
Centrale bankiers zijn er op uit om je bezittingen en rijkdommen zoveel mogelijk af te pakken, dat is hun bedrijfsmodel, en ze weten als geen ander hoe gemakkelijk het is om de leiders van een land te corrumperen. In 1790 sprak Mayer Amschel Rothschild de woorden: ‘Geef mij de controle over het geld van een natie en het maakt mij niet uit wie de wetten maakt’.
Door de centrale banken een onafhankelijke status te geven hebben regeringen deze private bankiers onbeperkte en ongecontroleerde toegang gegeven over ons geld.
De jongste slogan is: ‘You’ll own nothing and be happy’. Alles afnemen dus.
Volgens Daniël zal de Antichrist betrokken zijn bij het misdaadsyndicaat van private centrale banken, en drie koningen werden in de aanloop hiervoor reeds geofferd:
(Daniël 7:7-8) 7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. 8 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
Drie VS-presidenten die tegenstand boden tegen een ‘private’ centrale bank, omdat iedere natie dat zelf prima kan regelen zonder de totaal onnodige woekerwinsten van de private Joodse kabbalistische bankiers. Ze werden om die reden vermoord:

16e president Abraham Lincoln –     Greenbacks               1865    vermoord
20e president James Garfield    –     Banking Statement    1881    vermoord
35e president JF Kennedy         –     execution order 1110 1963    vermoord
Video: U.S. Presidents Who Advocated A Publicly-Owned Central Bank

De Wereldbank en het IMF zijn nauw verweven met Rothschild’s BIS Bank, de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel is de overkoepelende centrale bank van alle centrale banken. Centrale banken hebben maar één echte functie. Het is niet het behouden van de  werkgelegenheid. Ze zijn er om economieën te beschermen tegen de verwoestingen door torenhoge inflatie. Hun taak is ‘prijsstabiliteit’ bereiken.
Maar ze meten zich nu een totaal nieuwe rol aan als directe banken.

 • (Op. 17:7) 7 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns.

De engel zag dat Johannes zich verwonderde over de vrouw. Hij besluit om Johannes het geheim te vertellen van de vrouw en van het scharlakenrode beest. 

 • (Op. 17:8) 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Het scharlakenrode beest rijst op uit de afgrond of bodemloze put. De afgrond is een verwijzing naar Tartarus, de gevangenis waar onreine engelen en Satan en zijn demonen thuishoren.
Het beest waarop de vrouw zit ‘was, en is niet’. Het was reeds vanaf oude tijden een soort wereldmacht van het geld. Het is niet een militaire of politieke  wereldmacht, maar het is toch een soort koninkrijk of wereldmacht, zij het van een andere soort. Het zal er toch in een andere vorm zijn, als de centrale banken, als een financiële wereldmacht.
Heel binnenkort zal dit beest zich als de dystopische financiële wereldmacht prominent manifesteren als de CentralBankDigitalCurrency wereldwijd wordt uitgerold, een digitaal geldsysteem met programmeerbare sociale controle.
De wereld zal dan een ongekende financiële ramp meemaken, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie.

 • (Op. 17:9) 9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.

In deze Schriftplaats wordt gevraagd het verstand te gebruiken met wijsheid, er is wijsheid of inzicht nodig om het te interpreteren. Bergen zijn verhogingen, symbolen van macht of wereldmacht. Zoals Babylon dat geografisch in een vlakte lag, maar geestelijk een verwoestende berg wordt genoemd:
(Jeremia 51:25) 25 Zie, Ik zál u (Babylon), berg die te gronde richt, spreekt de HEERE, u, die heel de aarde te gronde richt! Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, Ik zal u van de rotsen afrollen en Ik zal u maken tot een berg die in brand staat.
De vrouw zit op 7 koppen welke 7 bergen zijn. De vrouw zal er zijn met de status van een  koningin en met koninklijk gezag (Op. 18:7) gedurende de 7 wereldmachten.
Het is een bevestiging van alle tijden, van de macht van de bankiers met hun geld. 

 • (Op. 17:10-11) 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

In Johannes dagen was het Romeinse rijk de 6e wereldmacht, 5 wereldmachten over Gods volk vanaf de roeping van Abraham uit Ur waren er al geweest; Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en het Romeinse rijk. Er moest echter nog de 7e  politieke of militaire wereldmacht over Gods volk komen, de VS.
Gedurende de 2e wereldoorlog (1940-1945) is de VS de onbetwiste wereldmacht geworden, nu ongeveer 80 jaar geleden. Slechts een relatief korte tijd dus, en zal dat ook slechts een relatief korte tijd blijven (Op. 17:10).
Daniël legde de droom uit van koning Nebukadnezar over een beeld met voeten van leem en ijzer, de 7e wereldmacht, de VS. En de tenen, een onderdeel van de voeten, van ijzer en leem. Dat is de 8e financiële wereldmacht van centrale banken:
(Daniël 2:41-42) 41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. 42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.
De VS, de wereldmacht met de genezen kop Op. 13:3, zal tot het einde operationeel en afhankelijk blijven van de Antichrist samen met de 8e financiële wereldmacht.
De 8e wereldmacht, de centrale banken, bepaalt zelf de financiële regels en heeft de wereld economisch in zijn greep, want bijna alle centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-Bank, de geheime bank in Bazel, die de globale geldwereld bestuurt.
Het scharlakengekleurde beest komt voort uit de 7e wereldmacht, ‘is uit de 7’.

 • (Op. 17:12-13) 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

De 10 hoorns zijn 10 koningen en duiden een volledig onbepaald aantal van koningen aan, 10 is een aanduiding voor ‘compleetheid of volledigheid’. In de dagen van Johannes zijn deze koningen van de centrale banken nog niet geïnstalleerd.
Het valt op dat er niet wordt gesproken over diademen als openbare identificatie van de kronen van de koningen zoals bij het beest met 7 koppen en 10 hoorns uit de zee:
(Openbaring 13:1) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen,….
De ‘achtste’ betekent zoals eerder gezegd niet de achtste in een opeenvolgende reeks, maar als parallelle (financiële) wereldmacht gedurende de laatste dagen.
Het beest dat de 7 wereldmachten afbeeld heeft diademen, het zijn gekroonde koningen. Bij het beest dat de 8e financiële wereldmacht afbeeld, betreft het ongekroonde koningen. Ze zullen verschijnen gedurende de laatste dagen.
Het zijn de 10 koningen van de centrale banken die één uur koninklijke macht ontvangen, één Bijbels uur is een zeer korte tijdsperiode. Deze hebben een gezamenlijk doel om een wereld betalingssysteem op te zetten.
Een betalingssysteem gebaseerd op een merkteken om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:17), om daarmee verplicht het gedrocht of Satan te moeten aanbidden (Op. 13:15). Elk parallel systeem van goud of zilver zal verboden worden.

 • (Op. 17:15-16) 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 

In Op. 17:1 wordt het oordeel over de hoer aangekondigd, wat nu uitgevoerd wordt.
De hoer ontleent haar status en macht aan de mensen wereldwijd. De 10 hoorns of ongekroonde koningen van het scharlakenrode beest zullen de hoer gaan haten.
De mensheid is nu bijna compleet overgenomen door een extreme vorm van kwaadaardigheid, de 8e financiële wereldmacht van centrale banken. Het zijn de maçonnieke Joodse bankiers, deze kleine groep exorbitant rijke personen, die een beperkt aantal mensen willen laten overblijven als hun nieuwe slaven met een afgodisch betalingssysteem. Ook de gewone banken zullen het uiteindelijk niet overleven, de centrale banken zullen de hoer – de gewone financiële instellingen en banken – haten en vernietigen. Nu zijn we langzamerhand aangekomen aan het einde van het traject van de centrale banken in hun hybride-oorlog tegen de mensheid, een oorlog op de bevolking door propaganda, leugens en verstoringen van het internet, het elektriciteitsnet en voedselzekerheid.
De 10 koningen van de centrale banken willen een systeem met absolute controle, het CBDC geldsysteem. Dat is de reden dat de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken het onderliggende financiële geldzuchtige systeem van banken, de hoer, berooid en naakt zullen maken, haar zullen ontdoen van al haar macht en al haar aantrekkelijkheid. Ze zal door iedereen worden gezien voor wat ze is, een onreine goddeloze hoer zonder schoonheid, net zoals Jeruzalem eens een hoer was:
(Ezechiël 16:35-37,40-41)  35 Daarom, hoer, hoor het woord van de HEERE! 36 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden, en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt, 37 daarom, zie, ga Ik al uw minnaars die u behaagd hebt, allen die u bemind hebt, met allen die u gehaat hebt, bijeenbrengen, ja, Ik zal hen van rondom bijeenbrengen tegen u en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw naaktheid zullen zien….40 Daarop zullen zij een menigte tegen u laten opkomen. Zij zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken. 41 Zij zullen uw huizen met vuur verbranden….
Het zal dus niet goed aflopen gaan met deze hoer, die alle mensen met financiële trucs en corruptie hun geld heeft afgenomen en hen van schuld afhankelijk heeft gemaakt, die mensen financieel heeft uitgewrongen.
Volgens de Schrift zal het geldsysteem zoals we dat nu kennen onderuit gaan en een economische ramp bewerkstelligen. De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, degenen die de hoer hebben voorzien van goedkoop fiat geld, zullen haar grondig (laten) vernietigen (verbranden – Op. 17:16) als het mis gaat. 
De BIS in Bazel spreekt over de ‘absolute controle van geld‘. De redding zal dan worden gepresenteerd in de vorm van een digitaal universeel basisinkomen.

 • (Op. 17:17) 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. 

God heeft de 10 koningen in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren door eensgezind met één doel voor ogen de hoer, de gewone banken, te (laten) vernietigen. En ze zullen daarbij ‘unaniem’ het scharlakenrode beest of centrale banken, hun koningschap of financiële macht geven totdat Gods woorden zijn volbracht. Ze voeren hiermee onbewust de rechtvaardige wil van God uit, want het is God wil dat de hoer wordt gestraft, maar ook dat in de eindfase het scharlakenrode beest, de centrale banken, van de kabbalistische Joodse eigenaars wordt gewist.
En dit laatste met reden, omdat ze de 2 heilige getuigen hebben gedood (Op. 11:7) :
(Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

 • (Op. 17:18) 18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

De engel, waarschijnlijk een seraf – Op. 17:1, legt aan Johannes uit dat de vrouw de grote stad Babylon is, die een koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Met deze woorden eindigt de uitleg van de engel over ‘het geheim van de vrouw’ (Op. 17:7).
Want ‘de vrouw, de hoer’, vertegenwoordigt de geldzucht en liefde voor geld van het oude Babylon (Jeremia 51:12-13). De hebzucht en geldzucht van de elite en de leiders en koningen van de aarde zijn voor iedereen waarneembaar (Op. 17:2).

Hoofdstuk 18: De val van het grote Babylon

 • (Op. 18:1) 1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

Nadat een engel (waarschijnlijk een seraf) het mysterie van de vrouw en van het scharlakenrode beest heeft uitgelegd, komt er een nieuwe aankondiging. Een andere engel met grote macht daalt neer, en de aarde werd verlicht met de heerlijkheid van de engel. Er wordt dus een engel gestuurd met grote macht, met een hoge positie in de directe nabijheid van God:
(Mattheüs 25:31) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.
De beschrijving komt overeen met Christus, de door God aangestelde Rechter. De Zoon van de mensen komt met een grote heerlijkheid, passend bij Zijn positie,  gestuurd door de Koning der koningen YHWH om het absolute vonnis te gaan uitspreken. Het is dezelfde engel – Jezus – als die het boekje aan Johannes overhandigde, dat hij moest opeten:
(Openbaring 10:1) 1 En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur.

 • (Op. 18:2) 2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

Met een krachtige stem roept de engel (Jezus) dat het vonnis nu uitgevoerd zal worden over de grote stad. Aan de hele mensenwereld wordt bekendgemaakt dat het vonnis nu voltrokken zal gaan worden:
(Jeremia 50:35,40)  35 Het zwaard over de Chaldeeën, spreekt de HEERE, en over de inwoners van Babel, over zijn vorsten en over zijn wijzen!….40 Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de HEERE, zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven.
(Jesaja 13:19) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra.
(Jesaja 21:9) 9 Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.
De grote stad zal een onreine plaats worden waar de demonen vertoeven en een schuilplaats worden voor wilde dieren:
(Jesaja 13:21) 21 Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen.

 • (Op. 18:3) 3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

Nu wordt het onderwerp verlegd van de grote stad naar de hoer zelf, met haar beker met bedwelmende wijn (Op. 17:2). Vanwege deze wijn komt de toorn van God, vanwege haar hoererij of overspeligheid met de mammon of geld:
(Nahum 3:4) 4 Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen.
Alle volken, koningen en kooplieden hebben zich laten bedwelmen of verleiden met deze financiële afgoderij. De volken hebben zich laten verleiden met hun aankopen, de koningen met hun legers en weelde en de kooplieden met hun fortuinlijke handel.

 • (Op. 18:4-5) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

Een ander laat zijn stem horen, het is mogelijk God die Zijn eigen volk waarschuwt, want God is verbolgen over haar onrecht. Het zullen de beslissingen uit deze grote stad zijn, het grote Babylon of NEOM,  waar de grote financiële partijen (de vrouw) investeren in de verheffing boven God, in de wetenschappelijke afgoderij en die de vervolging en het doden van Gods volk zullen ondersteunen en uitvaardigen.
De zonden van deze overspelige stad hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, tot aan Gods troon. De bevolking is door haar propaganda voorgelogen en de prachtige schepping is geweld aangedaan door haar verheffing en genetische vervuiling.
Christenen worden gesmeekt uit het grote Babylon (NEOM) te blijven of er uit weg te vluchten om niet betrokken te raken bij de ondergang die over haar zal komen:
(Jeremia 51:6-8) 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. 8 Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken…..

 • (Op. 18:6-7) 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Dan zegt de stem (God YHWH) om de hoer in dubbele mate te vergelden als waar mee zij Gods volk onrecht heeft aangedaan. Dit is eindelijk de vergelding volgens het gevelde oordeel, wat in Op. 14:8 staat beschreven:
(Openbaring 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
Vanwege haar losbandig en goddeloos gedrag en zoals zij zichzelf verheerlijkte met haar exclusieve gebouwen en weelderige pracht en praal, wordt haar nu alle rijkdom afgenomen. De beker met wijn van haar losbandigheid wordt nu de beker van Gods wraak (Rom. 12:19). De arrogante vrouw, die dacht dat haar niets zou kunnen gebeuren en dacht dat ze als koningin geen kommer en kwel zou zien, zoals banken die worden beschouwd als te groot om failliet te kunnen gaan (too big to fail) :
(Jesaja 47:8-9) 8 Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen. 9 Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen, vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen.
Het zal een pijnlijke en onverwachte gewaarwording zijn voor de hoer als de schuldeconomie, met zijn rijkdom en winstbejag tot een einde komt. Door de CBDC’s (centrale bank digital currencies) zal de rol van de hoer uitgespeeld zijn en zal ze door de centrale banken de schuld gegeven worden van de crisis. De hoeveelheid rampspoed die ze veroorzaakte zal haar dubbel vergolden worden:
(Jesaja 40:2) 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.

 • (Op.  18:8) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Het vonnis luidt, dat op één dag, onverwacht, haar plagen tegelijkertijd zullen komen. Dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met vuur. De hoer zal compleet vernietigd worden, die alle mensen met financiële trucs hun geld afhandig geld heeft gemaakt en de mensen financieel heeft uitgewrongen. De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen het onderliggende financiële geldzuchtige systeem uiteindelijk haten en naakt en berooid achterlaten (Op. 17:16).
Dan wordt de Satanische Nieuwe Wereld Orde geïmplementeerd, met zijn merkteken om te kunnen kopen of verkopen. Dit betekent totale controle van de mensheid met de valse profeet of Antichrist als ‘messias’ en koning van de laatste en 7e wereldmacht, de VS:
NBG51 (Daniël 11:21,23) 21 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken….23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig volk.

 • (Op. 18:9-10) 9  En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. 10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

Na de vernietiging van deze hoer zullen de koningen van de aarde over haar rouwen wanneer ze de rook van haar vernietiging zien. Ze hebben hoererij bedreven met haar en hebben grote rijkdom vergaard en oorlogen kunnen voeren door deze vrouw, maar dat komt nu tot een einde. Ze wenen over haar en jammeren dat alle financiële krediet samen met haar volkomen zal worden afgesneden. Maar ze houden gepaste afstand, want ze zijn bang en willen niet betrokken raken bij haar vernietiging.

 • (Op. 18:11-13) 11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: 12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, 13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

De kooplieden van de aarde zullen jammeren over de vrouw vanwege het verlies van hun snelgroeiende winsten en de verschillende commerciële voordelen die ze hadden. Door het financiële drama koopt niemand meer hun waren. Ze treuren niet om de toorn van God, maar om het verlies van hun handel. De bekende grote kostbaarheden van de kooplieden komen eerst: goud, zilver, edelstenen en parels. Daarna de waardevolle materialen die voor kleding worden gebruikt: fijn linnen, paarse stoffen, zijde en scharlaken stoffen. Dan volgen de materialen die worden gebruikt om de inrichting van huizen te verfraaien:  allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer. Gevolgd door de gebruiksartikelen: kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe. Als laatste de lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensenDe  mensenhandel of slavenhandel, zoals in de dagen van Babylon gebruikelijk was, zoals dat ook in Tyrus was (Ez. 27:13).

 • (Op. 18:14) 14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.

Alle heerlijke vruchten waar u, de vrouw,  zo verlangend naar hebt uitgekeken en alle andere zaken waar u zo van genoot zullen u worden onthouden. U zult ze beslist niet meer ontvangen en alles wat u hebt zal u worden afgenomen. Het zal voor de vrouw, het financiële systeem, een einde betekenen van alle welvaart en luxe.

 • (Op. 18:15-16) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

De kooplieden zullen eveneens op grote afstand blijven om geen deel te hebben aan haar plagen en zullen zeggen dat in één uur die grote rijkdom is verwoest. De vrouw, die wordt vereenzelvigd met het grote Babylon, zal alle rijkdom verliezen. Ze zullen jammeren over haar. Het is hetzelfde van wat de koningen van de aarde ook al in Op. 18:10 gezegd hebben, dat voor de grote stad Babylon in één uur het oordeel is gekomen. Dit zal zijn gedurende het koningschap van de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, die één uur koninklijke macht zullen ontvangen (Op. 17:12).

 • (Op. 18:17-19) 17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

De scheepsbemanningen herhalen opnieuw, dat ze in één uur, in een relatief korte periode, is verwoest. Het wordt door hen nu voor de derde keer uitgesproken. Als eerste door de koningen van de aarde, vervolgens door de kooplieden en nu dus door bemanningen van de schepen.
En de kapiteins en de hele bemanning op de schepen staan veraf, bang om dichterbij te komen. Als ze de rook van haar brand (vernietiging) zien,  zeggen ze: ‘Wie is aan deze grote stad gelijk?’. Opnieuw wordt er gejammerd over de vrouw.
Want de vrouw maakte allen eigenaren, die schepen in de zee hadden, rijk. En zij wierpen stof op hun hoofd, wenend en jammerend. Het werpen van stof op het hoofd is een veel voorkomend gedrag van weeklagen en rouw onder  oosterlingen. Zoals het ook gebeurde bij Job, toen zijn vrienden stof strooiden op hun hoofd (Job 2:12). En hetzelfde gold ook voor het oude Babel, dat moest neerzitten in het stof:
(Jesaja 47:1) 1 Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel; zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de Chaldeeën. Want men zal u niet meer noemen: weekhartig en teergevoelig.
Wat de zeelui betreft, het grote Babylon, NEOM, is gesitueerd aan zowel de Rode Zee als aan de golf van Akaba.

 • NBG51 (Op. 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

Iedereen in de hemel moet zich verheugen over haar ondergang, dat de goddeloze hoer is vernietigd. De engelen in de hemel, de 144.000 heiligen waaronder de apostelen en de 24 profeten. De vrouw is berecht voor haar overtredingen tegen Gods volk. God heeft het vergoten bloed van Zijn volk op haar gewroken, haar schuldig bevonden en laten vernietigen. Aan een gigantisch kwaad wordt een einde gemaakt. Want het waren de beslissingen, afgedwongen door deze (geldzuchtige) vrouw, die hebben geleid tot de dood van Gods volk:
(Openbaring 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus….
Over de grote schare wordt nog niet gesproken in de Schriftplaats.
In Boek: De Openbaring deel 2  Patronen, zijn in de vierde beschrijving van het directe einde de profeten en de heiligen reeds opgenomen in de hemel.
Na de vernietiging van de vrouw volgt er een grote vervolging, mede door de centrale bankiers met hun CBDC’s, het nieuwe digitale (blokchain) betaalsysteem:
De invoering van de zeven Noachide wetten (Sheva Mitzvos) zal de inleiding vormen voor de grote vervolging van Christenen. De Noachide-wetten (7 wetten van Noach) zijn zeven oude wetten die Joodse Rabbi’s zien als de basis van de geciviliseerde samenleving. Ze vertegenwoordigen het ‘absolute minimum’ voor alle mensen, ook voor niet-Joden of heidenen. Ze worden de Noachide-wetten genoemd omdat men gelooft (volgens de Talmoed) dat ze na de vloed aan de kinderen van Noach werden gegeven. Iedereen die een van deze wetten overtreedt, wordt onderworpen aan de doodstraf door onthoofding (Talmoed traktaat Sanhedrin 57a).
Idem; “The Encyclopedia Judaica, 1192” … schending van een van de zeven wetten die aan de Noachide onderwerpen, is de doodstraf door onthoofding. “
De Joodse Rabbi’s erkennen Jezus niet als de Messias en niet als de Zoon van God.

 • (Op. 18:21-23) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. 22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. 23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

Zoals de hoer die wordt vergeleken met de geldzucht van Babylon zal worden vernietigd, zal ook de letterlijke stad van verheffing boven God, het grote Babylon of NEOM, worden vernietigd. Toen pakte een machtige of krachtige engel een grote steen op en wierp die in de zee. Zo zal het grote Babylon vernietigd worden en nooit meer gevonden worden:
(Jeremia 51:64) 64 Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen….
Nooit zullen er meer vreugde, muziek, huwelijken en ambachtslieden meer zijn, zelfs  lamplicht zal er niet meer zijn:
(Jeremia 25:10) 10 Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp.

Strong’s Concordance: tovenarij – 5331 – pharmakeia
Definitie: het gebruik van medicijnen, drugs of spreuken

De genoemde kooplieden zijn de grote bedrijven, de groten van de aarde, met hun bedrieglijke handel zoals we die nu kennen van Big Pharma met hun injecties, Big Tech met zijn verslavende social media en miljardairs met hun beurshandel. Door de tovenarij of bedrog van deze grote bedrijven zijn velen misleid met ernstige gevolgen.
Magie en tovenarij werd al door de oude Chaldeeën van Babylonië ontwikkeld en beoefend. In de 6e eeuw voor Christus schreef Daniël, dat het Babylon in zijn dagen vol was met tovenarij en magie:
(Daniël 2:2) 2 Toen zei de koning (Nebukadnezar) dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken….

 • NBG51 (Op. 18:24) 24 En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met het onrecht door de hoer, het vergoten bloed van Christenen als gevolg van haar financieel gekonkel door de eeuwen heen:
(Op.  17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.
Deze hoer heeft zoveel bloed vergoten, van de heiligen en alle andere Christenen die door de geschiedenis heen gesneuveld zijn door haar betaalde oorlogen en door haar financiële belangen en vervolging. Aangenomen wordt dat aantallen tot in de miljoenen getrouwe Christenen daarbij wereldwijd om het leven zijn gekomen.

Hoofdstuk 19: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

 • (Op. 19:1-2) 1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.

Er klinkt een groot koor van stemmen in de hemel. Halleluja wordt in de Psalmen gebruikt als een lofzang: Looft of prijst de Heer YHWH; redding en heerlijkheid en eer en kracht voor de Heer, onze God.
En ook in Openbaring is het een loflied, een hymne. Het loflied wordt nu gezongen door de heiligen in de tegenwoordigheid van God zelf, als een danklied van vreugde voor de overwinning op de hoer die de aarde corrumpeerde met haar verdorven financiële hoererij en het bloed van met name heiligen op haar geweten heeft:
(Openbaring 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus….
(Micha 7:9-10) 9 Ik zal de toorn van de HEERE dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal Zijn gerechtigheid zien. 10 Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei: Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat.
Gods oordelen laten zien dat God rechtvaardig is en getrouw, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld in Zijn wraak voor het door haar vergoten bloed van Zijn volk:
(Romeinen 12:19) 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

 • (Op. 19:3) 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

En opnieuw zongen de heiligen ‘Halleluja’ omdat de gebeurtenis zo glorieus was  van de vernietiging van de hoer met de naam ‘het grote Babylon’ op het voorhoofd:
(Openbaring 18:8) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
Haar rook stijgt eveneens op tot in eeuwigheid, net als die van de Satan aanbidders:
(Openbaring 14:9-11) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid….
Dat de rook voor eeuwig opstijgt is een uitdrukking dat de vernietiging voor eeuwig als voorbeeld dient.

 • (Op. 19:4) 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren (levende schepselen) wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

De vierentwintig profeten en de vier serafs werpen zich neer en aanbidden God die op de troon zit. Ook zij sluiten zich instemmend en goedkeurend aan (Amen) bij het loflied, door God te loven en te prijzen met het woord ‘Halleluja’.

 • (Op. 19:5) 5 En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

Een stem lijkt uit het midden van de troon te komen. Het kan niet de stem van God zelf zijn, want de stem zegt: ‘Loof onze God, grote schare’. Het is vrijwel zeker de stem van een seraf vol met ogen, die dicht bij Gods troon verblijft:
(Openbaring 4:6) 6 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren (levende schepselen), vol ogen van voren en van achteren.
De seraf moedigt als Gods dienstknechten van de grote schare aan om God te loven.

 • (Op. 19:6) 6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

Een geluid als het gedruis van vele wateren is veel massaler als een luide stem van een grote menigte (Op. 19:1). Het zijn de massaal instemmende stemmen van de engelen. Ze verheffen hun stem met Halleluja! God is de rechtmatige Koning geworden, Zijn tegenstanders zullen nu worden aangepakt. De donderslagen die volgen zijn een manifestatie van Gods aanwezigheid, van Gods autoriteit.

 • (Op. 19:7-9) 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Wie is degene die tot Johannes spreekt in Op. 19:7-9? Het meest waarschijnlijke  is het de engel die in Op. 17:1 wordt genoemd, een seraf, een van de zeven engelen met gouden gordels (Op. 15:6), die de zeven schalen hadden. De engel die de hele uitleg doet over de hoer en nu uitleg geeft over de bruid.
Het is de officiële verbintenis van de Christus met de 144.000 heiligen. De bruiloft van het Lam is gekomen en de bruid is gekleed in smetteloos blinkend fijn linnen als bevestiging van haar rechtvaardige daden. De bruid, de 144.000 heiligen, zijn door hun rechtvaardigheid, getrouwheid en morele eigenschappen als maagden beschreven. Het zijn – door middel van het bloed van de Christus – de  gekochte eerstelingen uit de mensen, die zich niet besmet hebben met afgoderij:
(Openbaring 14:4) 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
Al Gods kinderen zijn uitgenodigd het feestmaal te gebruiken ter ere van de bruiloft van het Lam met ‘de bruid’:
(Mattheüs 22:2-3,9) 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.…. 9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden.
Vertaald (Jesaja 61:10) 10 Ik heb grote vreugde in YHWH, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de kledingstukken van redding, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom met een priestertulband, en als een bruid die zich tooit met haar sieraden.
Het huwelijk tussen Jezus en de bruid, de 144.000 heiligen, zal vlak voor de opname van de grote schare discipelen worden voltrokken:
(Lukas 12: 35-36) 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.
De grote schare getrouwen zijn waakzaam geweest en zijn geroepen om in de hemel deel te nemen aan het avondmaal van het Lam met zijn bruid (de 144.000 heiligen):
(Mattheüs 25:1-2,10) 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas…. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 
Jezus heeft toegezegd om zijn bruiloftsgasten te komen bedienen tijdens het bruiloftsmaal wanneer de officiële verbintenis heeft plaatsgevonden:
(Lukas 12:37) 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

 • (Op. 19:10) 10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Johannes is volledig overweldigd door de uitnodiging van een enorme grote schare bruiloftsgasten die na hun opname zullen verschijnen. De impuls om de boodschapper te aanbidden, die Johannes zulke heftige visioenen heeft onthuld, is menselijk. Maar de engel of seraf verbiedt Johannes om hem te aanbidden en berispt hem. Dienstknechten van God mogen niet aanbeden worden zoals ook de apostel Petrus dat verbood:
(Handelingen 10:25-26) 25 En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. 26 Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens.
De woorden ‘aanbid God’ worden door de engel zeer nadrukkelijk uitgesproken.
De engel of seraf behoort eveneens tot degenen die het getuigenis van Jezus hebben, zoals al degenen die zich bezighouden met de evangelisatie en degenen die hun leven inrichten naar Jezus getuigenis en Jezus hierin volledig ondersteunen.

 • (Op. 19:11) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 

In Johannes visioen wordt de hemel geopend, en een getrouwe Ruiter op een wit paard verschijnt, om de zuiverheid van de strijd uit te drukken. En in gerechtigheid oordeelt Hij, al Zijn oorlogs- handelingen zijn rechtvaardig. Het tafereel doet denken aan het eerste zegel van de boekrol die het Lam opende:
(Openbaring 6:2) 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.
Deze getrouwe en waarachtige persoon op het witte paard is een afbeelding van Jezus, die met volmaakte beheersing trouw is gebleven aan Zijn Vader, en die oprecht is geweest gedurende Zijn hele loopbaan als Woordvoerder.
Nu breekt er echter een andere fase aan. Het huwelijk of verbintenis is voltrokken en nu is Jezus als Koning gereed om het oordeel uit te voeren wat geveld is over de goddelozen en tegenstanders van God  (Armageddon), om deze finalestrijd in rechtvaardigheid uit te voeren om Zijn discipelen van de grote schare te redden.
Het zwaard uit Jezus mond zijn duidelijk oordeelsboodschappen (Op. 2:16).
De grote oorlog van God zal een oorlog zijn zoals tijdens de 10e plaag in Egypte.
In die tijd gaf God de Joden het bevel het Pascha te eten en de deurposten met het bloed van het lam te bestrijken voor hun bescherming (Ex. 12:13). Gods volk zal gered worden, al degenen die in ‘het boek des levens’ staan geschreven (Op. 3:5). Aan het einde van de finale oorlog (Armageddon) tegen het Lam zal de hemelse opname voltooid worden (Op. 16:16-17), de discipelen zullen samen met Jezus overwinnen. Wanneer de Zoon des mensen verschijnt in een (witte) wolk (Op. 14:14), dan komt voor getrouwe Christenen van de grote schare opeens de bevrijding:
(Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

 • (Op. 19:12) 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

De ogen als een vuurvlam duidt op het scherpe en zuivere waarnemingsvermogen, om de toestand van de harten te kunnen beoordelen:
(Openbaring 2:18) 18 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper….
Jezus heeft vele namen: Herder, Verlosser, Middelaar, Zoon van God, Messias, het Woord van God, Vredevorst, enz.
Na Zijn opstanding is Jezus verhoogd naar de verheerlijkte positie die Hij voorheen had, maar nu met een nog voortreffelijker Naam:
(Filippenzen 2:6,9) 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn….9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,….
Op Jezus hoofd zijn vele diademen of kronen te zien, dat verklaart de unieke naam:
(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn (Jezus) bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

 • ( Op. 19:13-15) 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Jezus is het Woord van God (Joh. 1:1). In dit gedeelte wordt Jezus ‘het Woord van God’ genoemd, omdat de strijd gaat over het verwerpen van het goede nieuws.
De legers in de hemel die Jezus volgen op witte paarden zijn gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos, om hun zuiverheid en heiligheid aan te duiden.
Het zijn de engelen die in opdracht van Jezus de grote schare gaan verzamelen.
Jezus heeft zijn bovenkleed (symbolisch) gedoopt in het bloed van de goddelozen, in het bloed van onberouwvolle verstokte zondaars:
(Jesaja 63:2-4) 2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn  grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
Dezelfde symboliek beschrijft ook het treden van de wijnpersbak:
(Joël 3:13) 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot.
De goddelozen zullen beslist sterven. Het tafereel wordt symbolisch voorgesteld als het treden van druiven in de wijnpers, met mensenbloed als sap. Precies zoals druiven worden verpletterd onder de voeten van degenen die in het wijnvat treden:
(Op. 14:19-20) 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. 20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.
Jezus zal ook het definitieve oordeel uitspreken met ‘het zwaard van zijn mond’:
(Openbaring 2:16) 16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.
Symbolisch, met de ijzeren staf of ‘roede van Zijn mond’, zal Jezus het oordeel uitspreken over de goddeloze mensen:
(Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
De werkelijke vernietiging van de goddelozen echter zal gebeuren door vuur:
(2 Petrus 3:7) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
(Mattheüs 13:40) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld.
Jezus zal, samen met zijn engelenlegers, de grote schare met grote spoed redden voor het hemelspektakel een aanvang neemt, voor het vernietigende vuur ontvlamt.

 • (Op. 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

Op Jezus hoofd zijn vele diademen of kronen te zien (Op. 19:12), dat verklaart de terechte naam van ‘Koning der koningen’.
(Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen….
Gods opgerichte koninkrijk zal in de allerlaatste uren zegevieren over alle koningen:
(Daniël 2:44) 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

 • (Op. 19:17-18) 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

Johannes zag een engel dicht bij de zon staan, vanwege de zon was alleen een silhouet te onderscheiden.  Het is blijkbaar een andere engel dan degenen die hem eerder hadden bericht. Dit gedeelte heeft veel gemeenschappelijk met wat Ezechiël moest opschrijven:
(Ezechiël 39:17-18) 17 En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. 18 U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan.
Het is een vervolg van Jezus strijd (op het witte paard) in gerechtigheid, tegen al degenen die zich als goddelozen verzetten tegen de aanvaarding van het goede nieuws, van Jezus evangelie. Alle mensen zullen ter verantwoording worden geroepen bij deze wereldomvattende strijd. Het beeld wat de engel schetst is dat er vanwege Gods gerechtigheid een grote slachting zal plaatsvinden. Een symbolische slachting. En dat de dode lichamen van de onberouwvolle vijanden van Christus zullen worden achtergelaten, als een groot (avond-)maal voor de aaseters.

 • (Op. 19:19) 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

Het beest, de 7e wereldmacht, de VS en de koningen van de aarde zijn door de demonen verzameld voor deze grote strijd (Op. 16:14). De strijd om Jezus discipelen te vervolgen en zo mogelijk te doden.
Oorlog voeren met ‘wapens’ tegen de verheerlijkte Jezus en het hemelse leger is letterlijk gezien niet mogelijk. Het is een oorlog met leugenwoorden om de kinderen van God  aan te klagen en te beschuldigen (zie Op. 12:10), wat de climax van de grote verdrukking van Christenen op aarde zal zijn (Daniël 12:11-12) :
(Markus 13:19) 19 Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.

 • (Op. 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Nu zal de lang verwachte eindafrekening komen:
Willibr (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.
Het is het einde van de Antichrist als koning en ‘messias’. Het beest met 7 koppen en 10 hoorns, de wereldmachten nu de VS, zal verbrijzeld worden (Daniël 2:44) :
(Daniël 7:10-12) 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. 11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn (Antichrist) sprak. Ik keek toe totdat het dier (wereldmacht) gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. 12 Ook de rest van de dieren (koningen van de aarde) ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.

 • (Op. 19:21) 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Alle aanbidders of gelovigen van de propaganda van de laatste wereldmacht, de VS, met de Antichrist als koning en alle aanbidders van het ‘levende’ beeld van die wereldmacht en al degenen die het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand hebben ontvangen als identificatie, ze zullen allemaal Gods toorn ondergaan (Op.14:9-11). Jezus zal met het zwaard van Zijn mond in het bijzijn van het hemelse leger de definitieve veroordeling uitspreken over deze mensen. Alle vogels en roofvogels van de hemel zullen zich (symbolisch) verzadigen met de karkassen van de verslagenen. Het betekent ook het einde van de andere medeplichtige koningen van de aarde. De goddelozen en aanbidders van afgoden zullen worden gedood door het vuur en zwavel dat wereldomvattende zal zijn en komen in het oordeel voor een evt. herkansing. Alle doden, getrouwen en goddelozen, komen in het oordeel:
Willibr. (Johannes 5:28-29) 28 Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. 29 Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.
(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. 
(Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.
Satan – de bron van al het kwaad – zal 1000 jaar worden opgesloten in Tartarus om op de nieuwe aarde kort vrijgelaten worden (Op. 20:2) om dan vernietigd te worden:
(Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn….

Wordt vervolgd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *