1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

1. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.4
Deel 1

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————
Christenen worden geleerd barmhartigheid en empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het dichtschroeien van het geweten (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

De psychopaat, de slechtheid in een mens

Volgens onderzoek hebben ongeveer 3% van de mannen en 1% van de vrouwen psychopathische trekken. Gemiddeld komt een hoge mate van psychopathie voor bij 1% van de populatie. Er zijn dus verschillende graduaties betreffende psychopathie.
Een psychopaat heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) of in het Engels APD- Antisocial Personality Disorder. Dit betekent dat deze persoon zich voortdurend antisociaal gedraagt. Hij kan zich niet aanpassen aan het gangbare sociale gedrag in de maatschappij en heeft manipulatieve neigingen. Niet iedereen met ASP is echter een psychopaat en niet elke psychopaat zal een misdadiger worden. Het risico op gewelddadig gedrag is echter verhoogd. In een ergere vorm is er ook sprake van crimineel gedrag: diefstallen, oplichting, seksuele delicten, brandstichting, geweld en verwondingen. Ze voelen geen angst en zijn hardvochtig, kunnen weinig empathie opbrengen en vinden het geen probleem een ander te belazeren. Eigenbelang is voor hen zeer  belangrijk. Ook is een psychopaat narcistisch (egocentrisch), echter psychopathie gaat in het antisociale gedrag verder dan narcisme.

Een verzameling eigenschappen, die onderzoekers vaststelden

  • Psychopaten hebben een gebrek aan empathie en hebben vaak moeite om zich in te leven in de gevoelens en behoeften van anderen. Ze hebben geen of weinig emotionele diepgang. Sociale vaardigheden zijn voor hen een probleem en komen ongevoelig over.
  • Ze hebben een oppervlakkige charme en zijn manipulatief. Het zijn meestal gladde praters en vertellen vaak sterke verhalen om zich anders voor te doen dan ze zijn. Ze willen heel graag in het midden van de belangstelling staan en zijn niet te onderschatten sluw.
  • Het zijn pathologische oftewel ziekelijke leugenaars en hebben er weinig moeite mee om betrapt te worden op een leugen. Ze onderbouwen hun leugens door te zweren op hun verhaal. Ze kunnen hun leugens heel overtuigend, berekenend en geloofwaardig brengen.
  • Ze hebben een gebrek aan berouw of schuldgevoel. Ze voelen over het algemeen geen schuld of spijt voor hun acties, zelfs niet als ze anderen schaden. Meestal proberen ze om het leed nog te verergeren. Hierbij wekken ze de indruk, dat deze persoon dat verdiende. Ze hebben weinig angst voor straf, en gemaakte beloften komen ze niet na.
  • Een psychopaat teert vaak op het succes en geld van een ander.
  • Ze hebben een gebrek aan beheersing. Een psychopaat kan snel zijn beheersing verliezen en voelt zich om het geringste aangevallen door een ander. Kritiek wordt beantwoord met gewelddadige taal. Bij het verliezen van de controle kan de psychopaat een verwoestende invloed op de tegenpersoon hebben.
  • Psychopaten zijn snel verveeld en vertonen vaak impulsief en roekeloos gedrag zonder rekening te houden met de gevolgen. Zoals ze impulsief zijn in een relatie of huwelijk. Deze kan zo worden beëindigd, of een baan kan zo worden opgezegd. Ze hebben veel oppervlakkige en losse seksuele relaties. De psychopaat laat het slachtoffer daarna vaak niet met rust en kan zomaar een stalker worden.
  • Psychopaten worden soms gevormd door een verslavingsziekte, waardoor er een karakterverandering is opgetreden en er een psychopathische persoonlijkheid ontstaat.
  • Psychopaten hebben doorgaans al gedragsproblemen in de vroege jeugd, zoals liegen, vechtpartijen, stelen, brandstichting en geweld tegen mensen en dieren. Al in de tienerjaren hebben deze personen vaak te maken gehad met veroordelingen.
  • Er moet een onderscheid gemaakt worden in ‘predatory psychopaths – roofzuchtige psychopaten’, die een gepland actief jachtgedrag laten zien en impulsieve psychopaten, die spontaan gewelddadig gedrag vertonen.

Heeft Satan psychopathische kenmerken?

Jezus noemde Satan ‘de boze’ in het modelgebed:

(Mattheüs 6:13) 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze…..

Strong’s Concordance    –     ponéros: boze
Usage: evil, bad, wicked, malicious, (slothful) –
.               kwaadaardig, slecht, goddeloos, erop uit om iemand schade toe te brengen

In Ezechiël wordt gesproken over een boodschap aan de koning van Tyrus, maar in werkelijkheid betreft het een beschrijving van Satans (wan-)gedrag:

Eigen vertaling (Ezechiël 28:11-19) 11 Het woord van de HEER kwam tot mij: 12 Mensenzoon, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tegen hem: Dit zegt de HEER GOD: U was het zegel van volmaaktheid, vol wijsheid en volmaakt in schoonheid. 13 U was in Eden, de tuin van God. Elke soort kostbare steen bedekte u: carneool, topaas en diamant, beril, onyx en jaspis, saffier, turkoois en smaragd. Je bevestigingen en zettingen waren van goud vervaardigd; ze werden vervaardigd op de dag dat je werd geschapen . 14 U was een gezalfde bescherm-cherub, omdat ik u had aangesteld. U was op de heilige berg van God; u liep tussen de vurige stenen. 15 Vanaf de dag dat u werd geschapen, was u onberispelijk in uw gedrag, totdat er ongerechtigheid in u werd gevonden. 16 Door de overvloed van uw handel werd u  gewelddadig in uw midden en zondigde u. Daarom heb ik u in schande verdreven van de berg van God, en heb ik u, bescherm-cherub, verbannen van tussen de vurige stenen. 17 Uw hart werd trots vanwege uw schoonheid. Ter wille van uw pracht hebt u uw wijsheid verdorven. Dus wierp ik u op de aarde; Ik heb u als een schouwspel gemaakt voor de koningen. 18 U hebt uw heilige positie ontheiligd door de omvang van uw ongerechtigheden in uw oneerlijke handel. Dus liet ik vuur uit uw binnenste komen, en het verteerde u. Ik bracht u tot as op de aarde voor de ogen van iedereen die naar u keek. 19 Iedereen onder de volken die u kent, is verontwaardigd over u. U bent een object van verschrikking geworden en u zult niet meer voor eeuwig bestaan.

Ark van het verbond met de cherubs

Satan is een cherub, een engel van een hoge orde met beschermende vleugels, die voorheen heilige taken voor het aangezicht van God vervulde.

.

.

.

Eze. 28:12 vol wijsheid en volmaakt in schoonheid; Satan was een bevoorrechte schepping, vol van schoonheid en wijsheid
Eze. 28:13 U was in Eden; Satan had een taak in Eden, in de tuin van God
Eze. 28:13 Elke soort kostbare steen bedekte u; Hij was gezegend met kostbaarheden
Eze. 28:14 U was een gezalfde bescherm-cherub; Hij was een heilige cherub, zoals de cherubs met hun vleugels op de ark van het verbond
Eze. 28:14 U was op de heilige berg van God; Satan had toegang tot Gods woonplaats
en liep tussen de vurige stenen. Hij was in de directe nabijheid van God
Eze. 28:15 onberispelijk in uw gedrag; Vanaf zijn schepping was hij onberispelijk
Eze. 28:16 Door de overvloed van uw handel werd u gewelddadig; Hij werd verslaafd aan handel drijven, aan hebzucht. Hij werd gewelddadig en ging zondigen.
Eze. 28:16 Daarom heb ik u in schande verdreven van de berg van God; Hij was niet meer te handhaven in de nabijheid van God en oneervol verdreven van Gods woonplaats
Eze. 28:17 Uw hart werd trots vanwege uw schoonheid; Satan ontwikkelde een trots hart
Eze. 28:18 U hebt uw heilige positie ontheiligd; Zijn oneerlijke handel was een struikelblok om zijn heilige positie in ere te houden
Eze. 28:18 Dus liet ik vuur uit je binnenste komen; straf en verwoesting werden zijn deel
Eze. 28:18 Ik bracht u tot as op de aarde; Het zou hem verteren, zijn val zou groot zijn
Eze. 28:19 U bent een object van verschrikking geworden; Christenen zullen hem mijden
Eze. 28:19 u zult niet meer voor eeuwig bestaan; Voor Satan zal het eeuwige leven niet meer van toepassing zijn

Hij is een manipulator en misleider
Nadat Satan was verbannen uit Gods directe nabijheid, ging hij erop uit om in het paradijs, in Eden, de eerste mensen te misleiden.
Mensen hebben van nature een geweten ontvangen om Gods wil te doen en om de waarheid van leugens te onderscheiden:

(Romeinen 2:14-15) 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Ook Satan weet dat mensen van nature een geweten hebben waarmee ze vrij precies de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden. Daarom pakt hij zijn leugens in.
Hij mengt zijn leugens met waarheid of met wat heel aannemelijk lijkt.
Wordt het eerste gedeelte geaccepteerd, dan gaat hij steeds verder met zijn leugens zodat mensen verstrikt raken in zijn leugens en deze gaan geloven als de waarheid.
We zien de eerste toepassing van deze truc al in het paradijs, bij de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’. Satan in de gedaante van een slang sprak tegen Eva om haar aan het twijfelen te brengen om haar te misleiden:

(Genesis 3:1-5) 1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Hij, Satan, wist echter dat God over een ondubbelzinnig feit sprak ‘van sterven als ze van deze boom aten’ en dat het sterven de werkelijkheid voor Adam en Eva zou worden als ze niet gehoorzaamden. Ze werden zich na het eten van de boom bewust van hun naaktheid. Na deze ernstige overtreding van Adam en Eva werden ze uit het paradijs verdreven (Gen. 3:24) en konden niet meer eten van ‘de boom des levens’ die in het midden van de hof stond (Gen. 2:9). Uiteindelijk stierven Adam en Eva op hoge leeftijd. Satan (als slang – zie Op. 12:9) zaaide dus eerst twijfel en sprak vervolgens leugens tegen Eva.

Jezus gaf eens een helder antwoord aan de huichelachtige Farizeeën:

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Net zoals dat het geval was bij Adam en Eva en Kaïn, heeft Satan de begeerte (Joh. 8:44), om de relatie tussen God en de mensen te verstoren en om de mensenwereld te misleiden:

(Openbaring 12:9) 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt….

Hij is een gewelddadige mensenmoordenaar
(Johannes 8:44) 44 ….die was een mensenmoordenaar van het begin af…..

Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva, werd beïnvloed door Satan en luisterde naar hem. Hij doodde zijn rechtvaardige broer Abel (Gen. 4:8):

(1 Johannes 3:11-12) 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood….

Kaïn was een kind van Satan, zoals nu ook veel kinderen van Satan werkzaam zijn.

Jezus verraad en marteldood
Satan voer in Judas Iskariot om Jezus te verraden:

(Lukas 22:3) 3 Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde.

De geestelijke leiding, kinderen van Satan (Joh. 8:44), haalden de menigte over om Jezus te laten martelen en te laten doden:

(Mattheüs 27:20-25) 20 Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. 21 De stadhouder (Pilatus) antwoordde hun en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. 22 Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat Hem gekruisigd worden! 23 Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden! 24Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. 25 En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!

Satan zal niet aarzelen om ook Jezus discipelen, de Christenen, te laten elimineren.

Hij wil egocentrische aanbidding
Satan wil zich gelijkstellen met de almachtige God (YHWH) en zich verheffen boven de Zoon van God:

(Jesaja 14:12-14) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Jezus wordt door Satan verzocht tot aanbidding van hem
Na Jezus doop door Johannes de Doper, ging Jezus naar de woestijn om daar 40 dagen te vasten. Dan vraagt Satan aan Jezus om hem te aanbidden:

(Mattheüs 4:8-9) 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Het beeld aanbidden in Openbaring
Christenen zullen in de laatste dagen gedwongen worden om het merkteken te accepteren om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:16,17). Dat zal tevens het aanbidden van het (afgods-) beeld inhouden:

(Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het (het beest met 2 hoorns, de Antichrist) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

In de eindtijd zal een verachtelijke koning (Daniël 8:23-26) koning worden van de herstelde 7e en laatste wereldmacht, de VS. Hij (de Antichrist) zal een gruwel van verwoesting bewerkstelligen voor de Christelijke gemeenschap, door hen te forceren om het beeld of afbeelding te aanbidden en hen het (slaven-)merkteken als bevestiging te geven (Op. 13:16-17). Wie aan deze afgoderij meedoet krijgt vervolgens toegang of permissie om te kunnen kopen of verkopen, dus om boodschappen te kunnen doen.
Ware christenen zullen het merkteken nooit accepteren, omdat het de aanbidding is van de heerser over het wilde beest, van Satan:

(Openbaring 14:9-10 ) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Het is dus de absolute aanbidding van Satan.
Dan zal hij, de Antichrist, Christenen belagen door vleierijen, door misleiding en door leugens te vertellen (1 Joh. 4:1-3). De getrouwen zal hij onbarmhartig vervolgen:

Willibrord (Daniël 11:32) 32 Degenen die het verbond slecht onderhouden brengt hij door vleierijen tot afval, maar het volk, dat zijn God kent, is sterk en weerstaat.

Dit ‘merkteken’ zal voor getrouwe Christenen de climax vormen van de grote verdrukking.
Satan is egocentrisch en wil als de almachtige God zijn en als God aanbeden worden.

Hij heeft de leiding over deze goddeloze wereld
Door de zonden en de ongehoorzaamheid van de eerste mensen in het paradijs kreeg Satan de mensheid in zijn macht, ze hadden hem immers geloofd. Het is vrijwel zeker dat de zondeval het moment is geweest dat Satan God heeft aangeklaagd, met de reden dat onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. En dat hij vervolgens de ruimte heeft geëist om dat te bewijzen en de rol als heerser heeft afgedwongen voor God en voor alle engelenzonen. Het was een belangrijke vraag, een strijdvraag, en alle engelenzonen waren hier dus getuige van:

(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
(Efeze 2:2) 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
(2 Korinthe 4:4) 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Hij wil de mensenkinderen laten lijden
Dat Satan mensen wil laten lijden, blijkt uit de geschiedenis van Job.
Satan sprak zijn twijfel uit over de reden waarom Job zo vroom en oprecht was. Daarop gaf God al Jobs eigendommen en kinderen voor deze speciale beproeving in Satans hand, maar aan Jobs leven mocht hij niet komen:

(Job 1:11-12) 11 Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. 12 De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.

Wat bleek, Satan gebruikte zijn toestemming om macht te gebruiken over de krachten van de natuur en er viel vuur uit de hemel dat de schapen en knechten verteerde. Er stak een hevige stormwind op die het huis waarin Jobs kinderen verbleven deed instorten (Job 1:16,19). Satan kreeg ook macht over gewelddadige acties (Job 1:15,17) en over ziektes en zweren (Job 2:7). Maar hij kon niet verder gaan dan God toeliet.
Met al zijn macht is hij dus niet in staat om Gods bescherming te doorbreken, maar we moeten de cherub satan echter zeker niet onderschatten.
Hij heeft de leiding over deze wereld en oorlogen en al het leed wat daar mee samengaat interesseren hem niet. Evenals de vaccinatieslachtoffers, het zijn allemaal offers die op zijn altaar worden gebracht.

Hij doet zich mooi voor met gladde verhaaltjes
Satan doet zich mooi voor alsof hij de waarheid spreekt en de oplossing heeft voor alle problemen, als een engel van het licht:

(2 Korinthe 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Ook Satans kinderen doen zich mooi voor met gladde praatjes.

Hij wil zijn tegenstanders verslinden en vermorzelen
(1 Petrus 5:8) 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Als iemand het woord van God ontvangt en het nog niet volledig begrijpt, komt hij Gods woord verwarren of verdraaien:

(Mattheüs 13:19,37-40) 19 Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is….37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld.

Hoe kunnen we Satan weerstaan?

Houdt uw blik in vastberadenheid steeds op Jezus Christus, die Satan (die macht over de dood had) in getrouwheid heeft overwonnen:

(Hebreeën 2:14-15) 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Geen enkele Christen zal eenvoudig door de problemen van de laatste dagen heen kunnen navigeren, daar zal Satan wel voor zorgen:

(2 Timotheüs 2:24-26) 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.
(Jakobus 4:7-8) 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen….
(1 Johannes 5:18) 18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.
(Efeze 6:11-12,16) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten….16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

We moeten, zoals Jezus ons leerde, in gebed vragen om ons te bevrijden van Satan:

(Mattheüs 6:13) 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

In de volgende artikelen in deze reeks gaan we verder met Gods barmhartigheid, de oorzaken van psychopathie, de kindertijd van psychopaten en kopieer gedrag van jonge kinderen, het verschil tussen psychopaten en sociopaten, Jezus gelijkenissen over barmhartigheid, Satan’s kinderen herkennen, de kenmerken van de leiders van deze wereld, Gods kinderen tonen barmhartigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *