2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

2. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.4
Deel 2                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.

Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we het kenmerkende gewelddadige en egocentrische gedrag van Satan, zijn schaamteloze bedrog, leugens en manipulatie om de eerste mensen te laten zondigen en hun kind te laten vermoorden. En dat zonder een spoor van empathie of spijt.

Is psychopathie aangeboren?

Volgens onderzoekers kunnen ook kinderen al psychopathische neigingen vertonen. Er zijn dus beschadigende factoren al in de jonge jaren.
Zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap roken, alcohol of drugs gebruiken blijken gewelddadiger kinderen te krijgen. De Amerikaanse professor Adrian Raine verwijst in zijn boek ‘Het gewelddadige brein’ naar onderzoeken die dit aantonen.
Ook vaccinaties en veel stress kunnen schade berokkenen aan het ongeboren kind.
Veel stoffen die een zwangere vrouw inneemt, komen via de moederkoek (placenta) in het bloed van de baby terecht.
Wat zwangere vrouwen absoluut moeten vermijden voor de ongeboren vrucht zijn:
Roken, sterke drank, drugs, hormonale en zware geneesmiddelen en alle vaccinaties, sterk bewerkt voedsel zoals fastfood, koekjes en chips.
Hormonale disbalans of sterke schommelingen zorgen voor stemmingswisselingen, maar voor de ongeboren vrucht kunnen deze schade aanrichten. Volgens onderzoekers spelen de hormonen een rol bij de vrucht, zoals het vrouwelijke hormoon oestrogeen en bij vrouwen in geringe mate ook het ‘mannelijke hormoon’ testosteron. Een verhoogde aanwezigheid van dit laatste hormoon kan volgens onderzoekers psychopathische kenmerken veroorzaken.
Het bovenstaande geldt eveneens voor zogende moeders.

Amygdala

Uit onderzoek blijkt dat de amygdala, het deel van de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij emoties, bij psychopaten afwijkend functioneert in bedreigende situaties of bij emotionele prikkels. Er volgt ook geen angstreactie bij bedreiging of verdriet en angst als anderen iets overkomt. Volgens onderzoekers kan ook de prefrontale cortex (het voorste deel van de frontale kwab – frontal lobe) een rol spelen in dit gedrag.
De frontale kwab regelt onder andere gedrag, beoordelingsvermogen, en impulsbeheersing.
Niemand wordt echter geboren met psychopathie, kinderen worden beslist niet met slechtheid in hun hart geboren. Sommige kinderen worden met beschadigingen (veroorzaakt gedurende de zwangerschap) geboren, en hebben daardoor een hoger risico op het ontwikkelen van psychopathie. Het is echter zoals een oude volkswijsheid luidt:
‘Kinderen worden niet slecht geboren, maar slecht gemaakt.’

Wat zijn hiervan zoal de oorzaken?
Het niet ervaren van een warm gezin met gezamenlijke activiteiten. Gezinnen die weinig samen ondernemen, zoals studie van de Bijbel, samen eten, spelletjes spelen, sporten, samen fietsen, bezoeken van tentoonstellingen, een voorstelling bijwonen, museums bezoeken.  Het zijn ouders die meestal niet geïnteresseerd zijn in hun kind tijdens de jonge kinderjaren.
Dat kan zijn door alcohol- of drugsgebruik of een verslaving van de ouders of gescheiden ouders, waardoor een kind verwaarloosd wordt. Maar ook misbruik van een kind, een traumatische jeugd, mishandeling, bovenmatige stress, leven in een gewelddadige of criminele omgeving, zwaar beladen dingen horen van de ouders of extreem gedrag zien van ouders wat een kind niet kan dragen of verwerken. Een gebrek aan positieve sociale invloeden kunnen de ontwikkeling van psychopathisch gedrag aanzwengelen. Wanneer dat gebeurt heeft een kind in zijn kinderjaren al veel problemen door liegen, diefstallen, spijbelen, brandstichting, manipuleren, geweld tegen mensen en dieren, zoals honden of katten. Een slechte of inconsequente opvoeding, emotionele verwaarlozing, is dus de basis voor psychopathie, waarbij tijdens de opvoeding de nadruk ligt op extreem straffen geven in plaats van het kind te prijzen en te belonen.

Emotionele verwaarlozing
Wanneer een opvoeding veel te weinig geborgenheid en genegenheid biedt, vooral in de baby- en peuterfase, kan een kind een persoonlijkheid ontwikkelen waarin het moeilijk kan socialiseren en het persoonlijk overleven (het egocentrisme) veel te belangrijk wordt. Dit gedrag, deze onevenwichtigheid kan op latere leeftijd in een antisociaal gedrag zichtbaar worden. In de jeugdjaren kan als gevolg van de emotionele verwaarlozing een hechtingsstoring ontstaan, vooral naar de ouders toe.

Kopieer gedrag van jonge kinderen
Kinderen zien wat hun ouders doen en hoe ze zich gedragen, wel of niet met geweld, wel of niet met liefde en barmhartigheid.
Ze kopiëren veel van hun ouders, het zijn tenslotte hun belangrijkste opvoeders.
Als ouders slecht of overspelig gedrag hebben, lijden de kinderen hier sterk onder.

In de Schrift verschijnt de HEER op verzoek aan Mozes en trekt aan hem voorbij:

(Exodus 34:6-7) 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. (Zie ook Numeri 14:18)

Van slechte ouders zullen de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht nog door God gecorrigeerd moeten worden, om het kopiëren van de oorspronkelijke slechtheid uit te wissen.

Het Christelijk opvoeden van onze kinderen is het dienen van God

Goddeloosheid leidt tot dwaasheid en kwaad
Een greep wijsheden uit het boek Spreuken, onder inspiratie (grotendeels) geschreven door Salomo, om ‘onze zonen en dochters’ te beschermen voor de goddeloosheid en het kwaad in deze wereld:

(Spreuken 1:8-9,15-16,32) 8 Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, 9 want ze zijn een bevallige krans om je hoofd, en schakels van een ketting om je hals. 10 Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in…15 Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad, 16 want hun voeten snellen naar het kwaad en zij haasten zich om bloed te vergieten…. 32 want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen.

Gods woord aannemen is de sleutel tot de kennis van God:

(Spreuken 2:1-5,11-14) 1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, 2 om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, 3 ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, 4 als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, 5 dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden….11 Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen, 12 om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, 13 van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, 14 van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad.

Vertrouw op God en u zult gezegend worden:

(Spreuken 3:5-7,12,29-33,35) 5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. 7 Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade….12 Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is….29 Smeed geen kwaad tegen je naaste, terwijl hij onbezorgd bij jou woont. 30 Klaag een mens niet zonder reden aan als hij jou geen kwaad heeft gedaan. 31 Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, 32 want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om. 33 De vloek van de HEERE rust op het huis van de goddeloze, maar de woning van de rechtvaardigen zal Hij zegenen….35 Wijzen zullen eer ontvangen, maar dwazen laden schande op zich.

Vermijdt het pad van de goddelozen, blijf een schijnend licht:

(Spreuken 4:14-19,24-27) 14 Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. 15 Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij! 16 Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan, zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. 17 Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden, 18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. 19 De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen….24 Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. 25 Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. 26 Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. 27 Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!

Wees dankbaar en tevreden met uw partner:

Eigen vertaling (Spreuken 5:18-23) 18 Laat uw levensbron gezegend zijn, en verheug u in de vrouw van uw jeugd. 19 Als een liefhebbende hinde, een sierlijke ree. Laat haar borsten je altijd tevredenstellen en wees voor altijd in de ban van haar liefde. 20 Mijn zoon, waarom zou je in vervoering raken van een overspelige vrouw of een verleidster omarmen? 21 Want de wegen van een mens liggen voor de ogen van YHWH, en Hij overweegt al zijn paden. 22 De ongerechtigheden van een goddeloze houden hem gevangen, hij is verstrikt in de touwen van zijn eigen zonde. 23 Híj zal sterven omdat er geen correctie was, vanwege zijn overvloed aan dwaasheid zal hij gaan dwalen.

Verdorven mensen zijn te herkennen aan hun zondig gedrag:

(Spreuken 6:12-20) 12 Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond, 13 knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers. 14 In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeedt te allen tijde kwaad en hij brengt twisten teweeg. 15 Daarom zal plotseling zijn ondergang komen, opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is. 16 Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: 17 hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, 19 een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt. 20 Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet.

Voor onze Schepper is goddeloosheid een gruwel:

(Spreuken 8:7,13) 7 Ja, Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen: goddeloosheid is voor Mijn lippen een gruwel….13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Een dwaas is iemand, die zich buitengewoon schandelijk gedraagt:

(Spreuken 10:11,18,23-25) 11 De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.…18 Wie haat toedekt, heeft valse lippen, en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas.…. 23 Zoals het voor een dwaas een spel is zich schandelijk te gedragen, zo is wijsheid dat voor iemand met inzicht. 24 Wat de goddeloze vreest, dat zal hem overkomen, maar van rechtvaardigen vervult God het verlangen. 25 Zoals een wervelwind voorbijgaat, is de goddeloze er niet meer, maar de rechtvaardige is een eeuwig fundament.

Een kwaaddoener zal niet onschuldig verklaard worden:

(Spreuken 11:18-21,27) 18 De goddeloze doet een bedrieglijk werk, maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon. 19 Ware gerechtigheid is ten leven, najagen van kwaad leidt tot de dood. 20 De verkeerden van hart zijn voor de HEERE een gruwel, maar de oprechten van weg zijn Hem welgevallig. 21 Hand op hand: een kwaaddoener zal niet voor onschuldig gehouden worden, maar het nageslacht van rechtvaardigen zal ontkomen….27 Wie het goede nastreeft, zoekt welgevallen, maar wie het kwade najaagt, die zal het overkomen.

Een dwaas is in zijn eigen ogen wijs en wil anderen daarmee bedriegen:

(Spreuken 12:3-6,10-12,15-16,22-23) 3 Door goddeloosheid kan geen mens standhouden, maar de wortel van de rechtvaardigen is onwankelbaar. 4 Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. 5 De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog. 6 De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van de oprechten zal hen (de oprechten) redden…. 10 De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos. 11 Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt, is een mens zonder verstand. 12 Wat de goddeloze begeert, is een vangnet van kwaad, maar de wortel van de rechtvaardigen brengt vrucht voort…. 15 De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs. 16 De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie schrander is, bedekt schande….22 Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig. 23 Een schrander mens houdt kennis bedekt, maar het hart van de dwazen roept dwaasheid uit.

Voor een dwaas is het een gruwel om zich van zijn kwade werken af te keren:

(Spreuken 13:5-6,16-21) 5 De rechtvaardige haat een leugenachtig woord, maar de goddeloze brengt zichzelf in een kwade reuk en handelt schandelijk. 6 Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar in het verderf…. 16 Al wie schrander is, handelt met kennis van zaken, maar een dwaas verspreidt dwaasheid. 17 Een goddeloze bode vervalt in het kwaad, maar een betrouwbare gezant betekent genezing. 18 Armoede en schande zijn er voor wie vermaning verwerpt, maar wie bestraffing in acht neemt, zal geëerd worden. 19 Een vervuld verlangen is aangenaam voor de ziel, maar voor dwazen is het een gruwel zich van het kwade af te keren. 20 Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. 21 Het kwaad achtervolgt de zondaars, maar de rechtvaardige zal men het goede vergelden.

De werken van een dwaas zijn en blijven louter dwaasheden:

(Spreuken 14:3,7-9,16-18,24-25,29) 3 In de mond van een dwaas ligt een roede voor zijn hoogmoed, maar de lippen van wijzen waken over hen (de wijzen)….7 Ga een dwaze man uit de weg: van zijn lippen zult u geen kennis opdoen. 8 De wijsheid van een schrandere is zijn eigen weg te begrijpen, maar de dwaasheid van dwazen is bedrog. 9 De dwaas spot met een schuldoffer, maar onder de oprechten heerst welwillendheid….16 Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten en waant zich veilig. 17 Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid, en een man vol listige plannen zal gehaat worden. 18 De onverstandigen erven dwaasheid, maar de schranderen omringen zich met kennis….24 De kroon van de wijzen is hun rijkdom, de dwaasheid van de dwazen blijft dwaasheid. 25 Een betrouwbare getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast, is een bedrieger….29 Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.

Dwaasheid wordt, voor mensen zonder verstand, als heel belangrijk ervaren:

(Spreuken 15:2,5-9,14,20-22,26,28) 2 De tong van wijzen maakt kennis goed, maar de mond van dwazen vloeit over van dwaasheid….5 Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander. 6 In het huis van een rechtvaardige is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval. 7 De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen. 8 Het offer van goddelozen is voor de HEERE een gruwel, maar het gebed van oprechten is Hem welgevallig. 9 De weg van een goddeloze is voor de HEERE een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief..…. 14 Een verstandig hart zoekt kennis, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid…. 20 Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaas mens veracht zijn moeder. 21 Dwaasheid is blijdschap voor een mens zonder verstand, maar iemand met inzicht houdt de rechte weg. 22 Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is dwaasheid.….26 De plannen van een kwaaddoener zijn voor de HEERE een gruwel, maar lieflijke woorden zijn rein….28 Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad.

Trots en hoogmoed zal de goddelozen ten val brengen:

(Spreuken 16:5-6,17-18,27-30) 5 Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel. Hand op hand: hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. 6 Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des HEEREN keert men zich af van het kwade.…. 17 De gebaande weg van oprechten is zich af te keren van het kwade: wie zijn weg in acht neemt, bewaart zijn ziel. 18 Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val….27 Een verdorven man graaft kwaad op, en op zijn lippen is het als een verzengend vuur. 28 Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden. 29 Een man van geweld misleidt zijn naaste en brengt hem op een weg die niet goed is. 30 Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit.

Mensen van kwade wil liegen tegen hun medemensen:

(Spreuken 17:4,7,10-13,15) 4 Een kwaaddoener slaat acht op bedrieglijke lippen, een leugenaar hoort een verderfelijke tong aan…. 7 Een lip die voortreffelijke dingen spreekt, past niet bij een dwaas, hoeveel te minder een vals woord bij een aanzienlijke…. 10 Een bestraffing werkt dieper in op een verstandige, dan een honderdtal stokslagen op een dwaas. 11 Een opstandige zoekt slechts het kwade, en er zal een meedogenloze bode naar hem toe gestuurd worden. 12 Laat iemand een beer die van jongen beroofd is, maar tegenkomen, maar niet een dwaas met zijn dwaasheid. 13 Wie kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken….15 Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de HEERE een gruwel, allebei.

Waar goddelozen samenkomen ontstaan schandelijke bezigheden:

(Spreuken 18:1-3) 1 Een zelfzuchtige jaagt, hij barst los tegen alle wijsheid. 2 Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. 3 Waar een goddeloze binnenkomt, komt ook verachting, en met schande komt ook smaad.

Ouders, corrigeer uw kinderen wanneer dat nog kan:

(Spreuken 19:5,18,26-28) 5 Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden, en wie leugens blaast, zal niet ontkomen….18 Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, maar laat het niet in u opkomen hem te doden….26 Wie zijn vader mishandelt, zijn moeder wegjaagt, is een zoon die beschaamd maakt en schandelijk handelt. 27 Houd maar op, mijn zoon, naar vermaning te luisteren, als je toch van de woorden van de kennis afdwaalt.  28 Een verdorven getuige spot met het recht, en de mond van de goddelozen verslindt onrecht.

Een goddeloze heeft geen empathie voor zijn naaste:

(Spreuken 21:4,10) 4 Een hooghartige oogopslag en een trots hart – het pas ontgonnen land van goddelozen – zijn zonde….10 De ziel van een goddeloze is belust op het kwade, zijn naaste vindt geen genade in zijn ogen.

Ga niet om met slechte mensen, vermijd hen:

(Spreuken 22:3-6,24-25) 3 Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan voort en zullen daarvoor boeten. 4 Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven. 5 Dorens en strikken liggen op de weg van wie slinks is, wie zijn leven wil bewaren, houdt zich ver daarvan. 6 Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken….24 Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een driftig iemand, 25 anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf.

Gehoorzaam in de jonge jaren uw vader en uw moeder:

(Spreuken 23:9,22-25) 9 Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij zal het verstand in uw woorden verachten….22 Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je moeder niet wanneer zij oud is. 23 Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. 24 De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen, wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. 25 Laten je vader en je moeder zich verblijden, en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen.

Doe geen moeite om dezelfde materiële dingen te bezitten als slechte mensen:

(Spreuken 24:1-2,19-20,24,26) 1 Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet naar om bij hen te zijn, 2 want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken onheil….19 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen, 20 want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd….24  Wie tegen een goddeloze zegt: U bent rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem verwensen….26 Zoals een vervuilde bron en een verdorven fontein, zo is een rechtvaardige die voor de ogen van een goddeloze wankelt.

Een dwaas valt telkens weer terug in zijn eigen dwaasheid:

(Spreuken 26:4-12,24) 4 Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, anders zou ook u aan hem gelijk worden. 5 Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. 6 Wie boodschappen verzendt door de hand van een dwaas, snijdt zichzelf de voeten af en drinkt geweld in. 7 Zoals de benen van een verlamde slap neerhangen, zo is een spreekwoord in de mond van dwazen. 8 Zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij die een dwaas eer geeft. 9 Zoals een doorn in de hand van een dronkaard dringt, zo is een spreekwoord in de mond van dwazen. 10 Groten doen iedereen verdriet aan, zij huren dwazen in en zij huren voorbijgangers in. 11 Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. 12 Hebt u iemand gezien die wijs is in zijn eigen ogen? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem….24 Wie haat draagt, veinst met zijn lippen, maar in zijn binnenste zint hij op bedrog.

Slechte mensen zonder Goddelijke wijsheid zijn onverbeterlijk:

(Spreuken 27:11-12,22) 11 Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart, dan heb ik wie mij smaadt, iets te antwoorden. 12 Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten….22 Al zou u de dwaas met een stamper in een vijzel stampen tussen het graan, zijn dwaasheid zou niet van hem wijken.

Toon barmhartigheid in uw leven:

(Spreuken 28:12-15,27) 12 Als rechtvaardigen opspringen van vreugde, geeft het veel glans, maar als goddelozen verschijnen, zijn mensen ver te zoeken. 13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. 14 Welzalig is een mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de HEERE, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. 15 Als een brullende leeuw en een jagende beer is een goddeloze die over een arm volk heerst….27 Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben, maar wie zijn ogen toesluit, zal veel vervloekt worden.

Een dwaas denkt maar alles te mogen zeggen wat in hem opkomt:

(Spreuken 29:11-12,15-17,27) 11 Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom. 12 Als een heerser acht slaat op een leugenachtig woord, worden al zijn dienaren goddeloos….15 De stok en de bestraffing geven wijsheid, maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. 16 Als goddelozen talrijk worden, worden de overtredingen talrijk, maar de rechtvaardigen zullen bij hun val toezien. 17 Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken….27 Een man die onrecht doet, is een gruwel voor rechtvaardigen, maar wie oprecht van weg is, is een gruwel voor een goddeloze.

In de volgende artikelen in deze reeks gaan we verder met Gods barmhartigheid,
het verschil tussen psychopaten en sociopaten, Jezus gelijkenissen over barmhartigheid, Satans kinderen herkennen, de leiders van deze wereld, Gods kinderen tonen barmhartigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *