3. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

3. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.2
Deel 3                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we dat een slechte of inconsequente opvoeding, emotionele verwaarlozing, de basis is voor psychopathie, waarbij tijdens de opvoeding de nadruk ligt op extreem straffen geven in plaats van het kind te prijzen en te belonen.

Het verschil tussen psychopaten en sociopaten

Volgens onderzoekers zijn psychopathie en sociopathie geen officiële diagnosticeerbare aandoeningen. Mensen die sociopathisch of psychopathisch zijn, vertonen symptomen van een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP).
Er is veel gemeenschappelijk in de beschrijvingen van psychopaten en sociopaten.
Het onderscheid maken is vaak onduidelijk en ook moeilijk omdat er graduaties zijn per aandoening. We weten dat psychopaten gedurende de zwangerschap een beschadiging hebben kunnen opgelopen, die in een gezin verder aangezwengeld is door een slechte opvoeding. Sociopaten hebben doorgaans alleen een slechte opvoeding gehad en kopiëren slecht gedrag uit hun omgeving.

Sociopaten

Psychopaten zijn vaak (zo goed als) gewetenloos. Sociopaten hebben daarentegen wel een beperkt geweten wat echter afwijkt van wat de gemeenschap als normaal beschouwt.
Sociopaten hebben zowat geen empathie voor anderen en laten dat merken, terwijl psychopaten net doen alsof ze dat wel hebben, maar dat eveneens niet hebben.
Sociopaten zijn snel kwaad te krijgen en bijzonder defensief.
Psychopaten bedenken hun ideeën om iemand te zieken en gaan gepland te werk. De persoon gebruikt een zekere charme om anderen te manipuleren en is kalmer onder druk. Ze worden ervaren als koud en kil en berouw of spijt is hen vreemd. Sociopaten hebben, in tegenstelling tot psychopaten, wel het vermogen om emotionele verbinding met anderen te maken, maar passen hier hun gedrag niet of zowat niet op aan. Ze laten zich dan ook veel vaker leiden door een vlaag van woede. Ze hebben de neiging om heel bewust op een kwaadaardige manier mensen te beschuldigen. Sociopaten begrijpen dat hun gedrag verkeerd is, maar ze hebben hun gedrag in hun eigen geest een plek gegeven als acceptabel. Het is voor zowel sociopaten als psychopaten zowat onmogelijk om relaties op te bouwen. Als ze wel een relatie hebben opgebouwd, is dat om er misbruik van te maken. Sociopaten kunnen ook nog eens zeer crimineel en mensonwaardig gedrag vertonen. Wanneer we naar het Hollywood personage kijken van Hannibal Lecter, is het duidelijk dat hij sociopatisch gedrag vertoont.
Zoals gezegd kunnen psychopaten charmant overkomen en succesvol zijn, omdat ze vaak een hoge intelligentie hebben en snel kunnen schakelen en beslissen.
Voor de rest zijn er weinig verschillen, want een belangrijk kenmerk van beide is liegen en een bedrieglijke en manipulatieve aard. Een slechte opvoeding door ouders die hen geestelijk of lichamelijk mishandelden is een bekende oorzaak.

Sociopaten worden ook zo genoemd omdat ze het gedrag kopiëren van een psychopaat. Ze ontwikkelen door kopieer-gedrag psychologische afwijkingen en antisociale kenmerken.
Mensen die werken in bedrijven of bij overheden, en  werken met een psychopaat aan de leiding zullen mogelijk psychopatische trekken en neigingen ontwikkelen die aan sociopaten gerelateerd worden. Als onze maatschappij dus wordt gerund door psychopaten, kan een deel van de bevolking door kopieergedrag sociopatische kenmerken gaan vertonen. Zodat veel mensen empathie-arme sociopaten worden tegenover hun medemensen. Vooral in een bestuur of regering worden velen gevormd door de omgevingsfactoren waarin ze werkzaam zijn en zullen ze de psychopaten na willen bootsen om vooruit te komen.

In het verleden werd aangenomen dat een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) een levenslange stoornis was, maar dat kan soms met wisselende resultaten worden behandeld. Cognitieve gedragstherapie (CBT) wordt soms gebruikt voor de behandeling.
Mentalisatie gebaseerde therapie (MBT) is een ander type gesprekstherapie, een praattherapie die tot doel heeft een persoon te helpen zijn problemen te beheersen door zijn gedrag en de manier waarop hij denkt te veranderen.
Zo’n 15 tot 30% van de criminelen in de gevangenis lijdt aan psychopathie.
Psychopathie is echter vrijwel niet te genezen. De behandeling van kinderen met psychopatische kenmerken, heeft daarentegen wel wat kleine resultaten opgeleverd.

Een psychopaat of sociopaat als leider van een land zal nooit de schuld willen krijgen. Als hij vervolgens beschuldigd wordt, dan slaat hij wild om zich heen met vreemde beslissingen, met anderen beschadigen, geld overboeken naar corrupte en meedogenloze doelen, mensenlevens offeren, alles om maar niet de schuld te krijgen. Bang maken, dwingen, liegen en misleiden zijn de tools, en ze  raken opgewonden door de macht over de levens van zijn bevolking.

Een voorbeeld hiervan is, wat we nu zien in Canada. Om mensen met psychische aandoeningen te willen euthanaseren.  De meeste landen die euthanasie hebben gelegaliseerd, hebben hun wetten versoepeld zodat ook mensen met een handicap, geldproblemen, depressies, ouderdom en zelfs dakloosheid eronder vallen. Het is puur Satanisme.

Zoals ook het zogenaamde ‘gaslighting’, waarbij de persoon met psychopatische of sociopatische kenmerken er op uit is een slachtoffer mentaal van zijn stuk te brengen. Dit probeert deze gaslighter voor elkaar te krijgen door bij het slachtoffer twijfel te zaaien aan zijn gezonde verstand, dat deze aan zichzelf gaat twijfelen. De gaslighter zal de werkelijkheid glashard blijven ontkennen en onophoudelijk leugens blijven vertellen zodat de ander door zijn verhaal uiteindelijk verward raakt en ontredderd gaat geloven wat deze persoon vertelt.

Wikimedia

Gaslighting, de poging van een persoon om de realiteit van iemand anders te overschrijven.

Ga in vurig gebed tot uw Schepper, vraag om kracht, en doe de wapenrusting van God aan (Efeze 6:13).
Biedt in geloof weerstand aan de verdorven geest die u probeert te ontredderen en te verwarren.

‘Gaslighting’ is pure slechtheid:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

In een volgend artikel komen we uitgebreid terug op de wereld met zijn invloed en hoe mensen te bereiken. In dit artikel gaan we verder met Gods voorbeeld en raad voor ons.

Wat is Gods voorbeeld en raad, wat ons Christelijk gedrag betreft?

Barmhartigheid is het omzien naar een ander uit compassie of mededogen, hoe we met mensen in nood omgaan. Soms ontmoet u mensen die uw steun kunnen gebruiken. Barmhartigheid maakt de relaties tussen mensen hartelijker en liefdevoller. Voor Christenen is het ook een afspiegeling van hun geloof, een goed voorbeeld geven uit liefde wanneer onze medemensen het moeilijk hebben.

God is zo barmhartig en gaf een tweede kans aan de eerste mensen en zelfs aan Kaïn. Adam werd na zijn grove zonde zeer oud, 930 jaar:

(Genesis 5:3-4) 3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. 4 Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters…..

God had Kaïn na de moord op zijn broer Abel kunnen vernietigen, maar God besloot dat niemand Kaïn na zijn misdaad mocht doden:

(Genesis 4:13-17) 13 En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. 14 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. 15 Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. 16 Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. 17 En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch….

In het apocriefe boek Jubileeën staat over de vrouw van Kaïn:

(Jubileeën 4:9) 8 En Kaïn nam Awan, zijn zuster, tot zijn vrouw….

Christenen proberen barmhartig te zijn zoals God barmhartig is.
Om maar eens enkele van Gods barhartigheden te noemen:

Was het niet Gods barmhartigheid die Noach en zijn gezin redde?

(Genesis 6:6-8) 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Was het niet Gods barmhartigheid die Zijn volk redde door de golf van Aqaba?

(Exodus 14:18,21-22) 18 Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben, als Ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters….21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.

Was het niet Gods barmhartigheid om Zijn Zoon naar de aarde te zenden voor ons?

(Lukas 10:16) 16 Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.
(Johannes 3:17) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Is het niet Gods barmhartigheid, om onze gebeden steeds te verhoren?

(Handelingen 10:1-4,23-24) 1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, 2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. 3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! 4 En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God…. 23 Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen, en enigen van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. 24 En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen.

Zoals ook Davids gebed om kracht door God werd verhoord?

(Psalm 28:1-9) 1 Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE, mijn rots. Houd U niet doof voor mij! Want houdt U Zich stil voor mij, dan ben ik aan hen gelijk die in de kuil neerdalen. 2 Hoor mijn luide smeekbeden, wanneer ik tot U roep, wanneer ik mijn handen ophef naar Uw binnenste heiligdom. 3 Ruk mij niet weg met de goddelozen en met allen die onrecht bedrijven, die van vrede spreken met hun naaste, terwijl er kwaad is in hun hart. 4 Geef hun loon naar wat zij doen en naar hun slechte daden, geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar wat zij verdienen. 5 Want zij letten niet op de daden van de HEERE, en op het werk van Zijn handen; daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen. 6 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. 7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. 8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. 9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.

Christenen houden hun geweten zuiver:

(1 Timotheüs 1:5,19) 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof….19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.
(Hebreeën 10:22) 22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Christenen mogen hun medemensen niet haten, wel hun gedrag:

Haten betekent een hekel hebben aan of een grote afkeer hebben van iemand, of deze bewuste persoon te verafschuwen. Zoals door een kwaadaardig gedrag te hebben naar de bewuste persoon toe.
Hoe meer we Gods eigenschappen begrijpen en liefhebben, hoe meer we op Hem willen lijken en hoe meer we de zaken zullen haten die in strijd zijn met Zijn Woord:

(Psalm 97:10) 10 U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
(Psalm 119:163) 163 Ik haat de leugen en heb er een afschuw van, maar Uw wet heb ik lief.
(Spreuken 8:13) 13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Haten we het niet als Gods naam wordt belasterd of als we goddeloos gedrag ervaren?

(Psalm 109:5) 5 Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed, en haat in plaats van mijn liefde.
(Ezechiël 23:28) 28 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik geef u over in de hand van hen die u haat, in de hand van hen van wie uw ziel zich heeft losgerukt.

Christenen mogen hun medemensen niet oordelen.
Het oordelen komt God toe. Hiertoe is Jezus als rechter aangesteld:

(Handelingen 10:42) 42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.
(Mattheüs 7:2) 2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
(Lukas 6:37) 37 Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
(Romeinen 2:1-3) 1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. 2 En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. 3 En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?

God moedigt ons aan om, met onze nieuwe Christelijke persoonlijkheid, mensen lief te hebben die ons haten:

(Titus 3:3) 3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend.
(Mattheüs 5:44) 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Weet als Christen wel de grens, want u hoeft zich nooit te laten beschadigen.
Dit is wat Jezus hierover zei:

(Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Haat is een gif, dat Christelijke liefde teniet wil doen. Wanneer we fouten van anderen niet willen of kunnen vergeven, kan een ‘wortel van bitterheid’ in ons hart ontstaan:

(Hebreeën 12:15) 15 Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

Christenen zijn dankbaar voor Gods betoonde barmhartigheid:

 (2 Korinthe 4:1) 1 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.
(Efeze 2:4-5) 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –….
(Titus 1:4) 4 genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.
(1 Petrus 1:3) 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden….
2 Johannes 1:3) 3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

Christenen hebben liefde onder elkaar en voor onze medemensen:

Christenen hebben een verbod om onze medemensen iets kwaads toe te wensen. Integendeel, Christenen hebben een ongeveinsde liefde voor onze medemensen. Aan God, en aan God alleen, komt de wraak toe:

(Romeinen 12:9-21) 9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Christenen doen hun best om niet kortaangebonden te zijn (Spreuken 14:29) en willen de overwinning behalen om Gods koninkrijk te beërven. Christenen willen niet overwonnen worden door de wereld, dat wil zeggen door Satan en zijn handlangers:

(2 Petrus 2:18-20) 18 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. 19 Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. 20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste.
(1 Johannes 4:4) 4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
(1 Johannes 5:4-5) 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
(Openbaring 2:7) 7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.
(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Het kwaad, Satan en zijn demonen en zijn handlangers, zal niet overwinnen:

Door het kwaad in de wereld gaan veel mensen weer op zoek naar de waarheid.
Velen beginnen zich te realiseren dat ze verloren zijn zonder het licht.
In de huidige oorlog van ‘het kwaad’ zal Satan met zijn geestverwanten steeds proberen de strijd te winnen. En een wanhopige vijand slaat wild om zich heen.
We moeten al het kwaad ontmaskeren, het Satanisme aan het licht brengen.
De ogen van mensen openen met de middelen van goed nieuws of evangelie die we hebben.
Het is dus een oorlog, het is of kiezen voor de wereld met zijn propaganda en leugens of kiezen voor Gods koninkrijk als de ultieme oplossing. Meer mogelijkheden zijn er niet.
Er zal voor Christenen nooit geen duisternis zijn, God zal onze omgeving vullen met licht. God zal nooit toelaten dat we gedurende de grote verdrukking worden beproefd boven wat we kunnen dragen (1 Kor. 10:13). We zullen de grote verdrukking moeten doorstaan in getrouwheid en gered worden, net voor de wraak van God losgaat over de goddelozen. Een onuitblusbaar vuur zal de korst van de aarde verzengen (zie Op. 16:17).
Al het leven op aarde zal vernietigd worden en God zal alles nieuw maken (Op. 21:5). Een nieuwe hemel en aarde, die voor eeuwig door ons bewoond zal worden (2 Petrus 3:13).

In de volgende artikelen in deze reeks gaan we verder met Satans kinderen herkennen, de leiders van deze wereld, Jezus gelijkenissen over barmhartigheid, Gods kinderen tonen barmhartigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *