5. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

5. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                           versie 1.3
Deel 5                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we dat slechtheid niet alleen tegenkomen bij psychopaten en sociopaten, maar ook bij narcisten. Narcisten zijn personen die egocentrisch gedrag vertonen, zichzelf heel belangrijk vinden en zich moeilijk in een ander kunnen verplaatsen. Hoewel psychopaten en sociopaten de overtreffende trap van narcisten vormen, vertonen narcisten dus eveneens slecht en goddeloos gedrag.

Maar er is nog een manier waarop iemand psychopatische kenmerken kan gaan vertonen.

Door de opleiding: ‘Hoe wordt ik een psychopaat’
Een opleiding als een gehersenspoelde psychopaat, een psychopaat worden door Satanische leringen te bestuderen en daarbij de controle over de geest te verliezen.
Dat is wat de aangeboden opleiding inhoudt, om een pathologische oftewel ziekelijke leugenaar te worden, een medestander van Satan te worden met psychopathische kenmerken. Het kwaad wat Satan ons leert produceert echter niets, het beveelt, dwingt, maakt slaven, vernietigt en moordt.
Dat zal toch niemand willen? Helaas toch wel.
Wie een gehersenspoelde psychopaat wil worden moet het handboek Satanisme bestuderen, de kabbala.
De Joodse mondelinge tradities of overleveringen, waar Jezus zo tegen gekant was  (Matt. 15:6), werden in de 2e eeuw n.Chr. samengevoegd en werden de Misjna genoemd. Enkele eeuwen later werd de Misjna opgenomen in de Talmoed. De Talmoed is al een zeer bedenkelijk boekwerk. Het meest occulte boekwerk is echter de kabbala, geïnspireerd door de demon Satan en zijn demonen-volgelingen.
(Zie hiervoor ook het artikel:  25. Leringen van demonen )

De kabbala is de boekenreeks met het mystieke Joodse occulte geloof of esoterie (verborgen kennis voor ingewijden). Een Joodse dwaalleer dus, met hoofdzakelijk mystieke of verborgen geheimen dat zijn oorsprong heeft gedurende de Joodse ballingschap in Babylon. Babylon stond bekend om zijn afgoderij, met zijn pantheïsme of veelgodendom (Jeremia 50:2). Zowat elke synagoge ter wereld heeft in haar bibliotheek de Talmoed en de kabbala. Uit beide boekwerken wordt onderwezen in hun synagogen.
In de kabbala staat precies omschreven hoe een psychopaat moet handelen, Satan is immers een psychopaat die zijn geweten heeft dichtgeschroeid (zie deel 1).
Het Hebreeuwse woord kabbala betekent traditie of overlevering.
Daar, in dat boek, leert men hoe andere mensen te beschouwen als dieren, hoe men zichzelf kan verheffen en leert men het walgelijke onderwijs dat misbruik van kindjes zoveel energie geeft en zo genezend werkt. Verder hoe plannetjes te bedenken om mensen te tergen tot het uiterste, te knechten, hun aantal te verminderen of hen in continu angst te houden.
Want net als Satan hebben ook zijn kinderen behagen in het doden van mensen met injecties, oorlogen, marteling,  vergiftiging door farma-producten en door mensen honger te laten lijden. Mensen laten lijden is hun methode om de bevolking te dwingen hun afgoderij van Satan te accepteren, zodat de mensheid – net als zijzelf – in een geestelijke erbarmelijke staat terecht komt.

Wie anders dan iemand die volledig naar de duistere kant is overgelopen, zou openlijk de massamoord op kindjes en op onschuldige mensen steunen?
Alleen mensen met een mentale storing, zoals o.a. opgelopen door hun studie van de kabbala geschriften, doen die dingen.
Een extreem feodaal systeem zal de belanghebbende miljardairs scheiden van de tot slaaf gemaakte bevolking. Deze depressie of verdrukking zal veel erger zijn als we ooit hebben gezien, aangezien de immense zeepbellen in staatsschuld, consumentenkrediet en hypotheekkrediet ertoe zullen leiden dat tientallen miljoenen hun huizen, auto’s en bezittingen zullen verliezen.

Een nauw verwant opleidingstraject is die van de vrijmetselarij. Ooit begonnen als een verzameling broederlijke organisaties die hun oorsprong vonden in de lokale gilden van vaklieden, maar naderhand zijn geïnfiltreerd door kabbalistische Joden. Het zijn sindsdien kabbalistische clubs van verdorvenheid geworden:

(1 Timotheüs 4:1) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,….

Bedenk echter altijd dat onze strijd niet is tegen mensen van vlees en bloed.
Soms lijkt onze strijd te zijn tegen slechte mensen, Satan aanbidders, zoals de kabbalistische Joodse bankiers en miljardairs. Dat is echter een grote misvatting.  Deze mensen zijn misleid of hebben hier voor gekozen uit eigenbelang en zijn verdorven mensen geworden. De Christelijke strijd is echter tegen de demonen van de duisternis, met Satan voorop:

(Efeziërs 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
(1 Korinthe 10:20-21) 20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. 21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.

De Zohar, het meest occulte boek van de kabbala, betekent (occult) ‘licht’ of ‘helderheid’.
Veel leiders en frontlieden in de wereld zijn aangesloten bij satanische organisaties zoals de vrijmetselarij met hun rituelen en geheime organisaties zoals ‘de verlichten’ volgens de occulte kabbala boekenreeks. Deze personen worden ook wel de ‘illuminatie’ genoemd, zoals de grondlegger, Adam Weishaupt. Hij was degene die nauw betrokken was bij ‘De protocollen van de wijzen van Sion’. De vrijmetselarij is net als de maffia. Als je eenmaal lid bent, kun je zowat niet meer weg. Vrijmetselarij is eveneens het instrument van het kabbalistische joodse centrale bankkartel. Je moet je dus letterlijk hierbij aansluiten om te slagen in de wereld van de politiek, amusement, zaken, (valse) religie, leger, onderwijs en media.
Deze illuminatie liften via het Zionisme mee met de religie van de Joodse of Judese Hebreeërs, de oorspronkelijke Israëlieten. Het Zionisme is echter een politieke stroming en heeft geen enkele relatie met de oorspronkelijke Hebreeuwse Joden die zich veelal op de Tenach, het Oude Testament, baseren. Het huidige kabbalistische georganiseerde Jodendom, met als belangrijkste instrument de vrijmetselarij, wordt geleidt en gefinancierd door de Joodse kabbalistische bankiers, Satans kinderen, zonder natuurlijke liefde en barmhartigheid (zie ook Romeinen 1:31).
De agenda is wereld-dominantie, om de mensheid te onderwerpen om hen te dienen. Ze doen dit door te proberen onze menselijke identiteit te vernietigen, te beginnen met het Christelijke geloof.

Laat u nooit schuldgevoelens aanpraten en laat u niet meeslepen met hun crisisverhalen en angst-verhalen. Blijf standvastig om uw leven in dienst te stellen van God en daarmee offers te brengen voor uw hemelse Vader.
In een angstige wereld dient iedereen een gemeenschappelijke ongekozen leider, in een liefdevolle wereld dient iedereen elkaar en laten we ons in liefde leiden door de Messias:

(Jesaja 43:5) 5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u….
(Jesaja 44:8) 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.
(Lukas 12:4-5) 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!

De huidige wereldleiders
Dat de huidige wereldleiders Satanisten / gehersenspoelde psychopaten zijn is te zien aan hun beslissingen. Duitsland is, na president Macrons (Frankrijk) oorlogstaal, zich aan het voorbereiden op oorlog: Duitsland kan de dienstplicht invoeren voor alle 18-jarigen
Onder auspiciën van Boris Pistorius, de minister van Defensie, heeft Berlijn zich ook ten doel gesteld de omvang van zijn strijdkrachten te vergroten van zo’n 180.000 nu naar meer dan 200.000 om in te zetten tegen Rusland.
Het wordt door de (gekochte) media zo gebracht alsof het zo hoort en zo moet, zodat deze Satanische gedachten gemeengoed worden.
Onder invloed van veel geld en/of veel macht en/of veel aanzien veranderen veel leiders en mensen in hoge posities in ontoerekeningsvatbare gehersenspoelde psychopaten door hun Satan-aanbidding, als wolven in schaapskleren. Ook de farmaceutische en medische wereld doet mee met hun spuiten. De mensen die ze bedriegen zijn helaas verslaafde mensen, verslaafd aan propaganda en het gouden leventje wat ze is beloofd, mensen die door 24/7 leugens zijn gehypnotiseerd via de angstprogramma’s. Ze hebben deze levensstijl aanvaard en zijn verslaafd aan gemakzucht. Langzaam aan worden deze mensen krankzinnig in hun beleving in het leven, in wat ze geloven. Alleen de waarheid, het onderwijs van Jezus en Gods woord, kan mensen in de goede richting duwen en genezen:

(Johannes 14:6) 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
(Johannes 17:16-17) 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
(Titus 1:13-14) 13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen (Joden van Kreta) daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, 14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.

De Satanisch georkestreerde corona-hype
Uit vrijgegeven WOB-stukken blijkt dat geheime diensten AIVD en MIVD het debat in de media hebben gestuurd door ‘zgn. experts’ voor hun belang in te zetten.
https://twitter.com/CeesCees72/status/1790681916905009263
Door de geheime diensten werden vaste personen geselecteerd op geloofwaardigheid en enthousiasme om in de media in de coronaperiode de belangen van de diensten, hun belangen, keer op keer uit te dragen.
Het Nederlandse coronabeleid werd grotendeels bepaald door terreurbestrijder NCTV, die de verzoeken op zijn beurt kreeg van de IPCR (integrated political crisis response).

Zo kwam de verplichte PCR-test voor in-reizigers van de IPCR. Het beleid werd eind 2020 overeengekomen en Nederland moest dit volgen, ontdekte data-analist Cees van den Bos. De politieke druk was groot vanuit de IPCR.
De wetten moesten eveneens aangepast worden zodat onze inlichtingendienst een onderbouwd verhaal had, aldus Van den Bos.

IPCR

Onder leiding van:
Pieter-Jaap Aalbersberg

.

.

De NCTV (eveneens onder leiding van Pieter-Jaap Aalbersberg) bepaalde zoals reeds aangegeven de strategie voor publiekscommunicatie rond corona. Er werden onder meer talkshowoptredens met bewindspersonen georkestreerd zoals toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ollongren en universitair docent journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden Alexander Pleijter.

De bekende cardioloog Dr. Peter McCullough onthulde onlangs opzienbarende cijfers over de immense verdiensten die artsen ontvingen voor het pushen van de COVID-19 injecties.
Op de Tommy T Podcast verklaarde Dr. McCullough dat een doorsnee arts $250.000 extra kon verdienen als hij een aanzienlijk deel van zijn patiënten injecteerde, bericht Vigilant Fox.
Deze onthulling werd ontdekt via een uitgelekt document van Anthem Blue Cross Blue Shield.  Het document beschrijft de dekking van Anthem Blue Cross Blue Shield.
De vraag is of de overheid hen daarvoor betaalde om dat te doen.
Cruciaal en onheilspellend is dat al deze verbijsterende ontwikkelingen wereldwijd op ongeveer dezelfde manier en met hetzelfde taalgebruik en model plaatsvonden.

Een oorlog naar de mensheid toe, een militaire agenda uitgevoerd door DARPA
DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency
Wat er in werkelijkheid gebeurde, bleek te maken te hebben met een agenda van de veiligheids- en inlichtingendiensten onder leiding van het Amerikaanse DARPA (het Pandemic-preparedness-plan voor militaire doeleinden). En daarom werd en wordt veel van wat we moesten weten als (militair) geheim beschouwd. Het vaccin zelf was in staat om het normale goedkeuringsproces te omzeilen door er onder het mom van een noodgeval doorheen te glippen, wat normaal niet kan.
https://brownstone.org/articles/covid-mrna-vaccines-required-no-safety-oversight/
Uit de analyse blijkt dat de Covid mRNA-vaccins zijn verkregen en goedgekeurd via mechanismen die zijn ontworpen om medische tegenmaatregelen naar het leger te sturen tijdens noodsituaties met massavernietigingswapens.
De vaccins werden onder deze ‘militaire noodsituatie’ geproduceerd waarbij de farma-industrie geen schadeclaims kan ontvangen. Houdt altijd de lijn in de gaten:
Inlichtingendiensten – defensie – farma-industrie – medische wereld – overige gezondheidsinstanties – openbaar ministerie.
Het begint steeds via dubieuze clubs richting de inlichtingen diensten.
Alles wat geheim is, daar zijn de kabbalistische Joden in geïnfiltreerd.

De militaire psychologische agenda; choqueren en de leugen inprenten
Methode: Shock and Awe;               Shock  = choqueren         Awe  =  ontzag inboezemen
De bedoeling van deze militaire strategie is, om de vijand te verlammen en zijn wil te vernietigen om terug te vechten. Om als verdoofd de strijd op te geven.
Deze militaire doctrine ‘Shock and Awe” is met een aanpassing ook te gebruiken voor psychisch geweld tegen het eigen volk, om een ongelooflijke schokkende gebeurtenis te starten en die met hele en halve leugens te vergezellen, zoals tijdens de corona-hoax. De toeschouwers raken verdoofd en kunnen het een en ander niet meer plaatsen of relativeren. De leugen is aldus ingeprent en zal daarna eindeloos herhaald worden.
Maar moeten Christenen zich kwetsbaar gaan voelen en ongerust of angstig worden?
Nee, want we zijn voorbereid. Deze dingen moeten gebeuren volgens Jezus:

(Markus 13:28-29) 28 En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 29 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

Een groot deel van de mensen zal, ondanks alle rampen en tekenen, hardleers blijken te zijn en blijven volharden in de aanbidding van de demonen propaganda:

(Openbaring 9:20) 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump tekende voor $ 10 miljard in juli 2020 de operatie Warp Speed in een militair programma, en plaatste de VS legergeneraal Gustave Perna over de leiding van dit programma.

De gerenommeerde viroloog en biomedisch onderzoekster Dr. Judy Mikovits heeft ontdekt hoe gezondheidsautoriteiten de wetenschap en geneeskunde voor hun eigen gewin hebben bewapend. Zwangere vrouwen werden aangemoedigd om de injecties te nemen. Het is zoals een verloskundige verklaarde:
op sommige dagen hebben we meer dode dan levende babys

(Mattheüs 24:19) 16 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen

Dr. Michael Yeadon maakt het niet uit wie er achter de misdaad zit, hoewel hij speculeert dat ‘de daders’ ‘waarschijnlijk de rijkste mensen ter wereld zijn, die zich verzamelen rond clubs als het WEF en de VN…’.
Dr. Michael Nehls is een internationaal bekend moleculair geneticus die onlangs het boek ‘The Indoctrinated Brain’ heeft gepubliceerd. In een interview met Tucker Carlson werden de neurologische gevolgen van de Covid-injecties besproken.
Waarom heeft de medische wereld het Covid-vaccin aan de wereld opgedrongen, zelfs toen ze wisten dat het niet werkte? Dr. Michael Nehls zegt dat het niet om geld ging. Het ging volgens hem om het overnemen van de menselijke geest.
Het is volgens hem het meest kwaadaardige wat ooit is gedaan.
Volgens Dr. Nehl zijn de gen-injecties een gerichte, neuropathologische aanval op ons mentale immuunsysteem.
Als er geen nieuwe zenuwcellen worden aangemaakt in de hippocampus, worden bestaande herinneringen overschreven met technocratische en angstnarratieven van de belanghebbenden, benadrukte Nehls.

Artificial Intelligence (AI)
Zijn het alleen ‘slechte mensen’ die de wereld leiden? De software industrie is al heel ver met artificial intelligence (AI): Ook AI heeft al ontdekt hoe mensen te misleiden
Uit een nieuw onderzoek-artikel is gebleken dat AI-systemen nu zover zijn gekomen (via hun geprogrammeerde algoritmes) dat ze ons opzettelijk kunnen misleiden. In het artikel wordt gesteld dat een reeks AI-systemen technieken hebben geleerd, om systematisch ‘valse overtuigingen’ bij anderen teweeg te brengen (bedrog) om een ander resultaat dan de waarheid te bereiken.
Het onderzoek concentreerde zich op twee soorten AI-systemen: systemen voor speciaal gebruik, zoals Meta’s CICERO, die zijn ontworpen om een ​​specifieke taak uit te voeren, en systemen voor algemene doeleinden, zoals OpenAI’s GPT-4, die zijn getraind om een ​​breed scala aan taken uit te voeren.

Volgens de Belgische professor Mattias Desmet genereert AI o.a. chatbots, kunstmatige beelden en deep fake video’s die onschuldigen in een kwaad daglicht kunnen stellen en schuldigen vrijuit kunnen laten gaan. De mensheid verdwaalt in een wereld van gefabriceerde leugens volgens hem.
Tevens wordt er wereldwijd een verstikkend bewakingssysteem geïmplementeerd dat elk detail van je leven zal registreren.
Deze agenda wordt actief gepromoot door het World Economic Forum. Ze streven naar een versmelting van mens en machine (transhumanisme) en zeggen dat onze gedachten en emoties gemonitord zullen worden door AI, om ‘klimaatverandering’ te bestrijden?

Een opmerkelijke belanghebbende familie


Eén familie wordt in dit verband speciaal voor het voetlicht gebracht: de Rothschilds

Het plan van de kabbalistische bankiers  bestaat hieruit, om via de VN, de NAVO, de WHO, de WTO, het WEF, de Wereldbank, het IMF en de grote megabanken alle rijkdom en de hele mensheid onder totale controle te krijgen. Andere belanghebbenden kabbalisten zijn o.a. Rockefeller, Gates en Soros.
Zoals reeds eerder gezegd, Satanisme is psychopathie. Het brengt slechte mensen voort. Zionisme, communisme, socialisme, liberalisme, neo-conservatisme, feminisme zijn allemaal bedrieglijke middelen om de vrijmetselarij en talmoedische / kabbalistische centrale bankiers te vestigen in een dystopische tirannie van hun ‘wereldregering’.
Het begint er mee om met AI (met hun computer algoritmes) en met biotechnologie (met transhumanisme) zichzelf belangrijker te willen maken dan uw Schepper, en om vervolgens daarmee uw vrijheid af te nemen.
Alle intimiteit en privé-gegevens moeten verdwijnen, alles moet openbaar worden en als data worden opgeslagen en verwerkt. Data is hierin voor hen het nieuwe goud.

Politieke ponerologie
Boek: Politieke ponerologie; de wetenschap van het kwaad, psychopathie en de oorsprong van het totalitarisme door Andrew M. Lobaczewski

Politieke ponerologie geeft inzichten en diepgaande visies in soms charmante psychopaten die politieke partijen, instituties en media ombuigen naar hun verdorven wereldbeeld, waardoor hele bevolkingen worden gepolariseerd, tegen elkaar worden verdeeld en gehypnotiseerd door hun propaganda.
Een aantal leiders op machtsposities zijn, volgens Andrew, regelrechte psychopaten.
Waarom neigen deze personen naar het kwaad?
Ze zijn niet zo geboren, maar hebben hun geweten dichtgeschroeid (1 Tim. 4:2).
Waarom doen slechte mensen wat ze doen, en hoe komen ze op die verantwoordelijke plaatsen van macht terecht om die slechtheid uit te voeren?
Dit komt omdat ze samenzweren en netwerken bouwen van kwaad, vaak in geheime clubs zoals de vrijmetselarij, in een netwerk van essentiële psychopathie.
Ze hebben een hekel aan de normen en waarden van normale mensen, en ze begrijpen hoe ze de bevolking kunnen traumatiseren met hun gedrag en hoe zij er van kunnen profiteren. Hoe ze terreur kunnen toepassen om hun doelen te bereiken.
Een economisch of financieel systeem (CBDC) is de perfecte structuur voor hun belangen om hun medemensen onder controle te houden.

Christenen hebben een grondige afkeer van dit gedrag, maar blijven barmhartigheid tonen naar hun medemensen en hebben hun medemensen lief. Christenen beseffen dat we allemaal onze fouten hebben, net zoals onze medemensen die ook hebben:

(1 Johannes 1:8) 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

Blijf als Christen een voorbeeld, blijf onder verdrukking barmhartig en vergevingsgezind:

(Mattheüs 5:7) 7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
(Mattheüs 12:7) 7 Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben.
(Mattheüs 25:33-36) 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
(Lukas 6:27-30,36) 27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en Luk. 23:34; Hand. 7:60bid voor hen die u belasteren. 29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. 30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is….36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

Lees ook Lukas 10:30-35, de gelijkenis die handelt over de barmhartige Samaritaan.
In de Schrift  staan talloze voorbeelden beschreven van barmhartigheid.

Broeders en zusters, wees gewaarschuwd en blijf het Satanisme herkennen, want het zal niet ophouden tot de dag van Gods wraak is aangebroken:

(Romeinen 12:19) 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
(Deuteronomium 32:35) 35 Aan Mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker, de dag van hun ondergang is dichtbij, en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan.

Want getrouwe Christenen zullen door allen gehaat worden in de laatste dagen, en zelfs door afvallige Christenen worden overgeleverd:

(Mattheüs 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
(Lukas 6:22) 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Voor getrouwe Christenen zal de unieke eeuwige beloning zijn weggelegd.
De Psalmist verwoord deze beloning heel treffend:

(Psalm 11:5-7) 5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. 6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. 7 Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.

Slot
Deze site wordt streng gecensureerd. Verspreid deze artikelserie waar u kunt, ook bij internationale Christenen en belangstellenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *