wereldmachten 1. Afbeeldingen

Wereldmachten-Totaal.pdf

In de Schrift worden een aantal wereldmachten beschreven en voorgesteld als beesten en er wordt gesproken over een nieuwe 8e wereldmacht, die er in het laatst der dagen zal komen. Dit artikel geeft stap voor stap een ontknoping  naar de 8e wereldmacht waardoor we deze 8e wereldmacht kunnen herkennen.  In de Schrift wordt we voor deze 8e wereldmacht gewaarschuwd, omdat er gedurende deze periode een grote verdrukking zal plaatsvinden. 

In dit artikel zullen de Schriftplaatsen worden beschouwd die dit beschrijven en tevens de Schriftplaatsen worden behandeld die dit ondersteunen of hiermee harmoniëren. Veel Schriftplaatsen in het boek Openbaring zijn echter symbolisch, waardoor een zekere mate van aannames niet is uit te sluiten.

Het reusachtig grote beeld volgens het boek Daniël:

In dit eerste gedeelte legt Daniël de droom uit van Nebukadnezar, de koning van Babylon. De droom gaat over een reusachtig groot beeld en Daniël legt de droom uit en beschrijft vervolgens een aantal opeenvolgende koninkrijken.

HerzSt  (Daniël 2:31,35-44) 31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend…….35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen  dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

De wilde beesten (machten) volgens het boek Daniël:

Nebukadnezar vertegenwoordigd het Babylonische rijk (hoofd van goud). Het wordt opgevolgd door het Medo-Perzische rijk, gevolgd door het Griekse rijk. Het Griekse rijk wordt opgevolgd door het Romeinse rijk, een rijk dat in twee gedeelten (Oost en West) is samengesteld. In Daniël 2:35 wordt gesproken over een steen die het beeld  – een samenstelling van al deze koninkrijken – zal verbrijzelen en deze steen zal tot een grote berg worden, die de hele aarde zal vullen. Uit Daniël 2:44 blijkt dat dit een machtig koninkrijk zal zijn, dat nooit te gronde zal worden gericht, Gods koninkrijk.

HerzSt  (Daniël 8:19-24) ….. 19 En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn.20 De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. 21 En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning.22 En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan.23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt ,zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken.24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

HerzSt  (Daniël 7:3-7)  3 en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. 4 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.5 En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.6 Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven.7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.

In Daniël worden de 4 wereldmachten beschreven waar Gods volk in het beloofde land door werd onderdrukt.  De leeuw (de Babyloniers), de beer (de Medo-Perziërs), de luipaard (de Grieken) en het vierde beest (de Romeinen).  Daniël 7:3-7 maakt een vergelijking van wilde beesten met hun eigenschappen voor deze koninkrijken, terwijl Daniël 8 de samenstelling en de machtsverhouding van de koninkrijken beschrijft.

De wilde beesten (machten) volgens het boek Openbaring:

NBG51 (Openbaring 13:1-2) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het wilde beest met 7 koppen en 10 horens heeft de gezamenlijke basiskenmerken van de beesten die in Daniel 7:3-7 beschreven zijn, de luipaard, de beer en de leeuw. Op. 13:1,2 beeldt met het wilde beest dus – eveneens als in Daniël 7 – de wereldmachten af.

Het verschil tussen de beschrijving van wereldmachten in Daniël en in Openbaring:

In Openbaring wordt een andere telling van de koninkrijken aangehouden als in Daniël. In Daniël worden de wereldmachten beschreven waar Gods volk, destijds het Joodse volk, door werd onderdrukt, te beginnen in de tijd van Daniël. De heiligen, waarover wordt gesproken, bestonden in eerste instantie alleen uit Joden, die zich aangesloten hadden bij de beloofde Messias, Jezus Christus. De heiliging nam een aanvang in Pinksteren (in het jaar 33), 10 dagen nadat Jezus naar de hemel was opgestegen.

NBV (Daniël 7:17-18) 17 17 “Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. 18 Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd behouden – voor eeuwig en altijd.”

Er zijn in de geschiedenis meer dan 7 wereldmachten geweest, maar de zeven koppen van het wilde beest symboliseren zeven grote wereldmachten, die Gods volk onderdrukt hebben. Er zijn zes wereldmachten die in de totale Bijbelse geschiedenis tot aan Johannes tijd een rol hebben gespeeld; nl. Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. In de profetie staat: “Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu” (Op.17:10)  en dat was in Johannes tijd het Romeinse rijk.

NBV     (Openbaring 17:9-11) 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. 10 Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. 11 Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden.

De 4e koning in Daniël – het Romeinse rijk – is dus de 6e koning in Openbaring. In het verdere gedeelte zullen we de volgorde van de wereldmachten aanhouden zoals beschreven in Openbaring.

Lees verder in: 2. De 6e koning, de Romeinse Republiek

15 antwoorden op “wereldmachten 1. Afbeeldingen”

 1. Laat ik even duidelijk trachten te zijn voor de lezers en lezeressen!
  Het gaat om het volgende…..
  Zoals u ongetwijfeld zult weten schreef Paulus zijn brieven terwijl Jezus Christus al in de hemel; (of over hemelse want geen enkele hemel kan Hem bevatten) Hij is opgevaren boven alle hemelen zie EF.4-10 …….. Opgevaren VER BOVEN ALLE HEMELEN……. Om alles tot volheid te brengen.
  Laten we nu eens lezen 1 kor. 15 :25-28
  Maar wanneer Hij zegt , dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (De Vader) uitgezonderd die Hem (Jezus Christus) onderworpen heeft.
  Wanneer alles Hem (Jezus Christus) onderworpen is, zal ook de zoon ZELF Zich aan Hem (de Vader) Onderwerpen, die Hem ( Jezus Christus) onderworpen heeft OPDAT GOD zij voor en in ALLEN.
  Er staat niet dat Hij zijn taak onderwerp, maar ZICHZELF.
  Indien E.E.A. nauwkeurig gelezen wordt, dan weet men mogelijk dat de verhoogde Jezus Christus Zich als alles voldaan is, Zich zal onderwerpen aan de Vader Opdat Die voor en in allen zal zijn.
  Hoe kan dat juist zijn met een laat ontstane leer als de drie eenheid?
  Ben benieuwd of ik hier nog een antwoord op krijg.
  Hoe denken de anderen hier over?!

  1. ‘Ver boven alle hemelen opgevaren’ heeft vrijwel zeker te maken met onderstaande Schriftplaatsen:

   HerzSt (2Korinthiërs 12:1-2) 1 Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. 2 Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

   HerzSt (Hebreeën 8:1) 1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.
   Wij weten helaas niet precies in welke lagen of afdelingen de hemel is opgebouwd.

   Het ‘zichzelf onderwerpen’ is wat ons betreft duidelijke taal.
   De ontstane leer van de drie eenheid is volgens ons een verkeerde interpretatie van de Schrift:

   HerzSt (Johannes 10:29-30) 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30 Ik en de Vader zijn één.

   Het één zijn van de Zoon met de Vader is in de betekenis van op één lijn zitten, tot in detail op elkaar afgestemd zijn.
   Zoals dat ook over een gezin wordt geschreven:

   HerzSt (Markus 10:7-8) 7 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; 8 en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.

   Dat Jezus van Goddelijke oorsprong is, dat is helder. Hij is immers de Zoon van God:

   HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

   HerzSt (Johannes 1:18) 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

   HerzSt (Mattheüs 23:8-9) 8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

   Maar al is Jezus van Goddelijke oorsprong, er is maar 1 Almachtige God die we aanbidden, namelijk Degene waar Jezus ons het modelgebed voor gaf. (Onze Vader in de hemel)

 2. Mensen. Het Universum is God.
  De natuur is God. Jezus is de Zon. De Zon is ook Adam. Planeet Aarde is Eva.

  En wat doen wij? We vernietigen God.
  Stop met vleeseten! Wees geen katalysator voor de elite! Zij hebben ons wijsgemaakt dat we vlees nodig hebben! Geef om dieren. Geef om de planeet. We zijn niets meer dan onderdeel van een machine om de elite te onderhouden! We moeten het geldsysteem verwijderen! Dit is een onnatuurlijk iets. Niet gemaakt door God maar door de mens! Om orde in de chaos te scheppen die wij de “maatschappij” noemen.
  Check dit filmpje!

  https://youtu.be/ipe6CMvW0Dg

  1. De God van hemel en aarde, de Schepper van alles wat leeft, had voor ons eens paradijs in gedachten en had alles ook zo ontworpen.
   Geldzuchtige mensen hebben de aarde zwaar beschadigd door – om maar enkele dingen te noemen – genetisch gemodificeerde gewassen, door chemische bestrijdingsmiddelen, radioactief afval en fallout.
   Tegen dit soort slechtheid is door goedwillende mensen zowat niets te beginnen, het geld en de macht van dat soort lieden regeert in deze wereld.
   Maar dit belooft onze Schepper:

   HerzSt (Openbaring 21:1) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

   Het is onvermeidelijk, God zal binnenkort wel moeten ingrijpen en mensen die geen geloof stellen, die niet willen veranderen, zal Hij na alle kansen moeten uitwissen.
   Dan zal het aardoppervlak vervangen worden als een kleed en zal de Nieuwe Aarde met de Nieuwe Schepping geformeerd worden.
   Klinkt het ongelooflijk?
   Het staat werkelijk zo in de Schrift.
   Lees dan: Nieuws-brieven 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 https://www.dojc.nl/?p=3194
   Het is een belofte voor alle Christenen, want geloof in de Zoon van God is een vereiste.

  2. PRECIES.EN ZO IS HET,EN NIET ANDERS.

   Dit geweld dit leed deze afgunst en oorlog deze strijd om drugs wapens geld en macht, zal je niet gelukkiger maken ,
   NEE, je bent GEESTELIJK DOOD.
   je ziet niet meer wat er om je heen gebeurd,
   de mensen jagen iets na ,wat niet echt is,wat niet relevant is,
   maar vergeten hun geliefden en kinderen family,alleen rijkdom en meer rijkdom,ziek zijn ze , omdat ze steeds meer willen, moorden ze er zelfs voor,
   kijk DE HEER hoeft niet weer in te grijpen om de mensen te vernietigen de dorpen weg te vegen met vuur en brand de boel plat ,
   weg alle zonde van deze wereld ,

   nee ,deze keer zijn de mensen zich zelf al behoorlijk af aan het maken ,
   hoeveel duizende vallen er niet iedere dag,
   door olie drugs hoge pieten, de wereld is grotendeels rot en ziek en vol; haat en afgunst.
   de laatste tijd je hoort niks anders vluchtelingen,marokanen turken moslims ,, denken allah te gebruiken om te moorden,
   puur slecht,.
   dit is lang voorheen voorspel dat de draak de duivel alle mensne in hun macht wuil,
   chips om je te volgen , kijk mensen om je heen hoeeel oplichting hoeveel bedrog alleen al in het kabinet ,de rechters advokaten,zaken lieden ,allemaal met kinderporno, mensne handel, sex drugs wapems corrupt,etc etc

   de mensne maken zich zelf af ,

   jezus is de enoge en echt de enige weg naar god naar het koningrijk,
   als je gered wil worden, vraag vergeving van je zondes,neem jezus aan in je leven ,
   lees de bijbel maar dit alles was al lang geleden voorspeld.

   1. Je hebt volledig gelijk over de slechtheid van veel mensen. . Maar God zál ingrijpen. Precies op het juiste moment:

    HerzSt (Mattheus 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *