eindtijd 2. De Evangeliën

Inleiding
——————————————————————————————————————–

Nadat Jezus zowel in het evangelie van Mattheüs, Markus als Lukas sprak over de afbraak van de tempel, blijkt uit de vraagstelling van Jezus discipelen, dat zij de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel tevens zagen als de inleiding van de voleinding der wereld, het besluit van het samenstel van dingen.
Dit blijkt ook uit het gebruik van ‘wij’ door Paulus in 1 Kor. 15:51-52 en 1 Thess. 4:15-16:

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-16) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Volgens onze studie van Daniël spreekt Jezus in dit gedeelte echter niet alleen over de verwoesting van Jeruzalem door een verwoestend leger, maar ook over de verdrukking in de laatste dagen. (Daniël 11:31,35 – Jeruzalem  en  Daniël 11:40,12:1 – de laatste dagen )

NBG51 (Daniël 11:31,35) 31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

NBG51 (Daniël 11:40,12:1) 40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.
12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Dit gedeelte uit de evangeliën moet dus worden opgevat als een combinatie van 2 profetieën.
Nog voor de verwoesting van Jeruzalem plaatsvond (66-70 A.D.), moesten de discipelen ‘terstond en zonder aarzelen’ vertrekken na het zien van het kenmerk van het walgelijke ding. (Mattheüs 24:15-22).
Voor het natuurgeweld in het laatst der dagen losbreekt, zullen de discipelen ook ‘terstond en zonder aarzelen’ moeten vertrekken. (Lukas 17:26-35)(Op. 16:17-21)

Wij begrijpen de gecombineerde profetie op deze manier, dat Jezus wil bereiken, dat voor de apostelen en discipelen, de prediking van het goede nieuws een dringende aangelegenheid zou blijven.

==================================================================

            Laatste dagen volgens Mattheüs (volgens Markus is praktisch hetzelfde)

HerzSt (Mattheüs 24:1-3) 1 En  Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,  Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

a)     Wanneer zullen deze dingen gebeuren, zoals de afbraak van de tempel
b)    Wat is het teken van Uw (Jezus) komst
c)     Wat is het teken van de voleinding van de wereld

a)     Mattheüs 24:15-16                    Verwoesting van Jeruzalem + tempel

HerzSt (Mattheüs 24:15-22) 15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

b)     Mattheüs 24:23-31                    Het teken van Jezus komst

HerzSt (Mattheüs 24:23-31) 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie,  hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24  want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26  Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28   Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 En  meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
 
c)     Mattheüs 24:4-8                       Begin van weeën der benauwdheid

HerzSt (Mattheüs 24:4-14)  4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Pas op dat niemand u misleidt. 5   Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

c)     Mattheüs 24:8-14                       De grote verdrukking en vervolging

HerzSt (Mattheüs 24:9-14) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

c)     Mattheüs 24:17-22                       De voleinding der wereld

HerzSt (Mattheüs 24:17-22) 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

==================================================================

            Laatste dagen volgens Lukas

HerzSt (Lukas 21:5-7) 5  En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij: 6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt:  Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. 7 En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren?

a)     Wanneer zullen deze dingen gebeuren zoals de afbraak van de tempel
b)    Wat is het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren

a)     Lukas 21:20-24                    Verwoesting van Jeruzalem + tempel

HerzSt (Lukas 21:20-21) 20 Wanneer GIJ voorts Jeruzalem door legerkampen ingesloten ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. 21 Laten dan zij die in Judéa zijn, naar de bergen vluchten, en laten zij die in haar midden zijn, eruit trekken, en laten zij die zich in de landstreken bevinden, er niet binnengaan;

b)     Lukas 21:8-19               Begin van weeën der benauwdheid en vervolging

HerzSt (Lukas 21:8-19) 8  En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus,en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. 10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. 12  Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 14  Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.15  Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. 16  En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17  En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. 18  Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.

b)     Lukas 21:25-28              Het teken van Jezus komst

HerzSt (Lukas 21:25-28) 25  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

==================================================================

De opname van de eerstelingen, de heiligen, in de hemel

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (de 7e trompet)   Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (Openbaring 7:1-4,9) 1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.
(Dit zijn de heiligen van het Nieuwe Verbond, pas daarna volgt de grote schare)
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

HerzSt (Mattheüs 24:31) 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

HerzSt (Lukas 21:27-28) 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
 
De opname van de grote schare in de hemel

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

HerzSt (Mattheüs 24:40-42) 40  Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42  Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

HerzSt (Lukas 17:26-35) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. 34  Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Lees verder in:  3. Openbaring; de 7 zegels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *