eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw

HerzSt (Openbaring 12:1-4) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Deze vrouw is getooid met de zon en de maan onder haar voeten en heeft een kroon van 12 sterren. Het getal 12 komt in de Schrift vaker voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 stammen van Gods verbondsvolk en de 12 apostelen van Jezus.
Getooid met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon met sterren heeft de betekenis van continu verlichting. Dit licht betekent de ondersteuning van God en het Lam:

HerzSt (Openbaring 21:23) En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Deze vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder:

HerzSt (Galaten 4:21-26) 21 Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? 22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

HerzSt (Hebreeën 12:22-24) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem blijkt een hemelse stad te zijn en een organisatie van engelen te omvatten met hun taken.

Een greep uit de taken van engelen:
Het overbrengen van de wet van Mozes (Handelingen 7:53) (Galaten 3:19)
Een engel sloeg het leger van de Assyriërs neer, honderdvijfentachtigduizend man (2 Koningen 19:35)
Engelen beschermen ons (Psalm 34:7) (Psalm 91:11-12)
Engelen verzorgen een ontsnapping uit de gevangenis (Handelingen 5:19-20)
Een engel sterkte Jezus (Lukas 22:42-43)
Engelen brengen boodschappen over; o.a. aan Zacharias (Lucas 1:5-20) ;aan Maria (Lucas 1:26-38), aan Jozef (Mattheus 1:18-25), aan Maria Magdalena (Lucas 24:4,5)
Engelen voeren oorlog (Openbaring 12:7)
Engelen hebben een leider, een aartsengel (Judas 9)
Engelen kunnen functies als vorsten hebben (Daniël 10:13,20-21)
Engelen begeleiden Jezus bij zijn wederkomst (Mattheus 16:27) ( Mattheus 25:31) (Mattheus 24:31)

Niet alle engelen zijn loyaal aan de vrouw, het hemelse Jeruzalem.
Er is een engel met aanhangers die de vrouw eerder tegenwerken.
Deze engel wordt in Op. 12:3 afgebeeld als een vurig gekleurde draak, die het pasgeboren kind wil vernietigen. Uit Op.12:9 blijkt, dat deze ‘vurig gekleurde draak’ Satan is.
De hemelse vrouw is zwanger en heeft barensweeën. In de Schrift lezen we in Jesaja 26:17-21, dat barensweeën het begin van ingrijpende gebeurtenissen betekenen:

HerzSt (Jesaja 26:17-19) 17 Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE. 18 Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren. 19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

De hemelse vrouw onderging dergelijke barensweeën toen de geboorte van het ‘symbolische’ kind zich aandiende:

HerzSt (Openbaring 12:5-9) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

De draak, Satan, wordt na het verliezen van de oorlog in de hemel (Openbaring 12:7,8) neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.
Volgens Openbaring 12:5 wordt het mannelijke kind ‘weggerukt tot God en tot zijn troon’ . Het kind wordt volledig beschermd door God, die zich hierover bekommerd.

De oorlog in de hemel:

Michaël en zijn engelen streden tegen de draak en overwonnen hem:

HerzSt (Openbaring 12:7-10) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

De naam Michael betekent: Wie is als God.
In de Schrift wordt Michaël als enige engel aangeduid als een aartsengel:

HerzSt (Judas 9) 9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!

In Daniël wordt Michaël een van de voornaamste vorsten genoemd:

HerzSt (Daniël 10:13,21) 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.
21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.

Of er andere aartsengelen in de hemel zijn zegt de Schrift niet, maar de omschrijving ‘een van de voornaamste vorsten’ suggereert dat dit wel het geval kan zijn. (Vine’s Dictionary)
Sommigen menen dat Jezus de aartsengel Michaël is, maar volgens Efeze 1:20-21 werd Jezus verhoogd tot boven alle vorsten, inclusief de hemelse vorsten:

HerzSt (Efeze 1:20-21) 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Volgens Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words is in Efeziërs 1:21 het woord overheid een vertaling van ‘arche’, wat het voorvoegsel is in archangel/aartsengel:

Topic: Archangel
….. cp. also Rom. 8:38; Eph. 1:21; Col. 1:16, where the word translated ‘principalities’ is arche, the prefix in archangel.” * [* From Notes on Thessalonians, by Hogg and Vine, pp. 142.]…..

Dat Jezus roept met een stem als van een aartsengel is geen doorslaggevend bewijs dat Jezus de aartsengel Michaël is:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Dit bewijs wordt ook niet geleverd door het feit dat beide oorlog voeren. In zowel Openbaring 12:7, waar geschreven staat dat Michaël en zijn engelen strijden, als in Openbaring 19:11-14, waar staat dat degene op het witte paard zit oorlog voert en zijn naam is ‘Het Woord van God’, dus Jezus ( zie Joh.1:1). Michaël en zijn engelen streden tegen de draak (Satan), maar Jezus op het witte paard voert een oorlog in rechtvaardigheid, een oordeel tegen de koningen der aarde en hun legers.(Openbaring 19:11,19)

In Openbaring 12:10 wordt gesproken over de zegen/redding van onze God, de kracht van onze God, en het koninkrijk van onze God en de autoriteit of macht van zijn Christus:

HerzSt (Openbaring 12:10-11) 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dit vers gaat dus over de redding van de mensen, de eerstelingen voorop, het machtige ingrijpen door God en het in werking stellen van Gods koninkrijk met Jezus als Koning.
Nu Satan is neer geslingerd naar de aarde kan het beloofde koninkrijk eindelijk gaan functioneren.
De 144.000 heiligen hebben Satan overwonnen door onvoorwaardelijk geloof te stellen in het bloed van het Lam, door het geloof dat dit bloed ook voor hun vergoten is en door het getuigenis over Jezus dat zij onder levensbedreigende omstandigheden zijn blijven geven.
Het ‘symbolische’ pasgeboren kind kan dan niets anders zijn als het pasgeboren Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoekfundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Openbaring 21:14)
De 144.000 heiligen worden voorgesteld als ‘pilaren’ in het Nieuwe Jeruzalem. (Openbaring 3:12) Dat zij als koningen en priesters mogen regeren met Jezus, dat is de beloning voor deze heiligen.
Het beloofde Koninkrijk neemt een aanvang:

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont..

Het begin van deze nieuwe hemelse organisatie, het Nieuwe Jeruzalem, is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw had.(Openbaring 12:2)
Dat het pasgeboren kind een zoon, een mannelijk kind wordt genoemd (Op. 12:5) geeft aan, dat er veel kracht van deze nieuwe organisatie uitgaat.
Nadat de draak – Satan – naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de hemelse vrouw die ook taken op aarde heeft.Hij is woedend:

HerzSt (Openbaring 12:12-17) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Bescherming door de aarde betekent in dit geval dus bescherming door Satans wereldwijd systeem van regeringen en afgoderij. (zie het artikel ‘wereldmachten 5. De grote vurig gekleurde draak’)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’ van de vrouw op aarde vervolgen (Op. 12:17). Dit zaad zijn ‘de kinderen van het Koninkrijk’ die de geboden van God gehoorzamen en getuigenis omtrent Jezus hebben afgelegd, tot de dood toe (Op.12:11):

HerzSt (Mattheüs 13:37-39) 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.

De kinderen van het Koninkrijk’ zijn de uitverkoren heiligen, die – net als de engelen – zonen van God zijn:

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Het vervolgen van het overgebleven zaad betekent dus het vervolgen van de nog levende heiligen.
Wat zegt de Schrift nog verder over het kind?
Dit mannelijke kind zal alle natiën hoeden met een ijzeren staf. (Openbaring 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn:

HerzSt (Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

HerzSt (Openbaring 19:13-15) 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Tot aan het besluit zal dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ plaatsvinden, het treden van de wijnpers met de toorn van God.

Lees verder in: 6. Openbaring; de valse profeet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *