eindtijd 7. Openbaring; de oogst

Openbaring 14:
Openbaring 14:1-5   Het Lam staat met de 144.000 heiligen op de hemelse berg Sion.
Openbaring 14:8      Babylon de Grote is gevallen.
Openbaring 14:9-11 Iedereen die het merkteken heeft ontvangen zal ook Gods toorn ontvangen.
Openbaring 14:14     Een witte wolk met de mensenzoon met een sikkel wil gaan oogsten.
Openbaring 14:15-16 De aarde wordt door de mensenzoon geoogst.
Openbaring 14:17-20 Een andere engel oogst de onberouwvolle mensen die Gods toorn ondergaan

De opname van de heiligen in de hemel:

De installatie van het Nieuwe Jeruzalem zal volgens de Schrift beginnen met de eerstelingen:

HerzSt (Romeinen 8:22-23) 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
 
HerzSt (Jakobus 1:18) 18  Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
 
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
 
Eerst zullen de overleden heiligen een opstanding ontvangen, daarna zullen de nog levende heiligen in een oogwenk veranderd worden en de Heer tegemoet gaan gedurende de laatste (de 7e) trompet:

NBG  (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet….

HerzSt (1 Korinthe 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De opname van de profeten in de hemel:
 
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.
Zij hebben altijd geprofeteerd door Heilige Geest en behoren wat dat betreft ook tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14  Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15  Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

De profeten zullen als eerstelingen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, nog voor de 144.000 heiligen.

De 24 profeten zitten rondom de troon van onze hemelse Vader, die Zijn troon zal hebben in het Nieuwe Jeruzalem:
 
NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
HerzSt (Zacharia 8:3) 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

 De opname van de grote schare in de hemel:

Gedurende de 7e trompet ondergaan de 144.000 heiligen, in een oogwenk een verandering, ontvangen een hemelse opstanding en gaan de Heer tegemoet. (1 Thess. 4:16-17) (1 Kor. 15:51-52)
Na de 7e trompet worden er vervolgens 7 schalen ‘met de toorn van God’ uitgegoten, zoals beschreven in Openbaring hoofdstuk 16.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken onder geen beding in ontvangst hebben genomen:
 
HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
 
HerzSt (Openbaring 14:9-10)9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248

Vlak voor het besluit zal de grote schare worden opgenomen in de hemel:
 
HerzSt (Openbaring 16:15-17) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging  door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom:

HerzSt (Lukas 17:26-32) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.
 
HerzSt (Mattheüs 24:36-39) 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37  Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 
De profeten zullen als eersten worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, hierna de 144.000 heiligen en na de 144.000 de medeburgers, de huisgenoten van God  (de grote schare):

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel:

HerzSt (Openbaring 7:13-15) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
De grote schare is na de opname uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam met de heiligen:

NBG51 (Openbaring 19:6-7) 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Lees verder in: 8. Openbaring; de 7 schalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *