eindtijd 9. Openbaring; hoofdstuk 17-22

Openbaring 17        (zie wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest)
Openbaring 17:3-5     Babylon de Grote, de stad van afgoderij
Openbaring 17:7-8     De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk
Openbaring 17:12-14 De 10 koningen binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen.
Openbaring 17:16       De 10 koningen koning zullen de hoer haten en haar vernietigen.

Openbaring 18
Openbaring 18:2     Een engel met grote autoriteit roept dat het Grote Babylon is gevallen
Openbaring 18:4     Gaat uit van haar – wordt tegen Gods volk gezegd – om niet een deel van haar plagen te ontvangen.
Openbaring 18:8      Op 1 dag zullen haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met vuur.
Openbaring 19:9-19 De koningen der aarde zullen over haar wenen. De reizende kooplieden rouwen om haar. Elke zeeman zal wenen en rouwen.

Openbaring 19

Openbaring 19:2 Het oordeel van de hoer is voltrokken.
Openbaring 19:6 Een grote schare zegt dat God is gaan regeren.
Openbaring 19:11-16 Er verschijnt een wit paard met ‘het Woord van God’ als ruiter en voert oorlog in rechtvaardigheid. Hij zal de natiën weiden met een ijzeren staf. (zie ook eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw)
Openbaring 19:17-21 Er ontstaat een oorlog tussen de ruiter op het witte paard en zijn leger tegen het financiële systeem en de NWO , maar deze worden vernietigd evenals de valse profeet en degenen die dit financiële systeem aanbidden.

Openbaring 20
Openbaring 20:1-2 Satan wordt voor 1000 jaar in de afgrond opgesloten.
Openbaring 20:4   De 144.000 uitverkorenen gaan als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Na de grote verdrukking zal het teken van de Zoon verschijnen en volgt – na een luid bazuingeschal – de opname van de 144.000 uitverkorenen.
Dan  zullen ‘alle stammen’ treuren:

NBG51 (Mattheüs 24:29-31) 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

In 1 Thessalonicenzen 4:15-17 staat dat tijdens een klank van een bazuin de Heer zal komen en dat de overleden heiligen samen met de levenden de Heer tegemoet zullen gaan. Verder wordt in 1 Korinthiërs 15:51-52 geschreven dat de dode heiligen gedurende de laatste trompet worden opgewekt, de 7e trompet. De ‘dode’ profeten zullen direct hierna worden opgewekt.
Pas daarna worden alle andere nog levende getrouwe christenen opgenomen. Deze laatsten mogen niet op tronen plaatsnemen maar krijgen een taak als dienaren in de tempel:

HerzSt (Openbaring 20:4-6) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Openbaring 20:5 is gedeeltelijk een tussengevoegde zin en wordt daarom ook wel eens tussen haakjes geplaatst:
(Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.)
Het gedeelte van Op.20:5: “Dit is de eerste opstanding” slaat op zowel vers 4 als 6.
De eerste opstanding is alleen bedoeld voor de eerstelingen. De tweede opstanding is bedoeld voor alle overleden mensen die na 1000 jaar een opstanding ontvangen en nog een kans krijgen.
In vers 6 staat dat de dood geen macht heeft over de eerste opstanding. Logisch geredeneerd zal de dood wel macht hebben over de tweede opstanding.

Openbaring 20:7-10 Satan zal na de 1000 jaar voor een korte periode worden vrijgelaten, hij zal nog vele misleiden en tot de oorlog verzamelen. Daarna wordt Satan vernietigd.
Openbaring 20:11-15 De doden worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Wiens naam niet in het boek des levens staat wordt vernietigd.

Openbaring 21
Openbaring 21:1 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de oude hemel en aarde zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21:2 Het Nieuwe Jeruzalem daalt neer naar de aarde, God is bij zijn mensen.
Met het afdalen van het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde zal de profetie in vervulling gaan, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven:

HerzSt (Mattheüs 5:5) Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Openbaring 21:9 Een van de engelen (van de schalen) toont de bruid van het Lam, de 144.000.
Openbaring 21:22 Het Nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel want God, de Almachtige, is haar tempel, evenals het Lam.

Openbaring 22
Openbaring 22:1 Vanuit de troon van God en van het Lam stroomde een rivier van water des levens, en aan deze rivier stonden bomen des levens, die twaalf vruchtoogsten voortbrengen en de bladeren van de bomen waren tot genezing van de natiën.

Lees verder in: 10. De afval

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *