eindtijd 6. Openbaring; de valse profeet

Meteen na de afval verschijnt de valse profeet, die zich als een God verheft en exclusieve toewijding verlangt. (2Tess. 2:3,4) (zie ook: wereldmachten 6. De oorsprong van het wilde beest met twee horens)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De valse profeet is volgens 2Thessalonicenzen 2:3 dan ook de zoon der vernietiging.
In Openbaring wordt de valse profeet omschreven als een persoon met de uitstraling van een onschuldig lam (Messias), maar met het leugenachtige verhaal van een draak (Satan).

HerzSt (Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

Het getal van de valse profeet is het getal van een mens; zeshonderd zesenzestig:

NBV (Openbaring 13:18) 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

In de Schrift komt dit getal nogmaals voor in 1 Koningen:

HerzSt (1Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.

Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar. Als we een directe vergelijking met Salomo maken, vertegenwoordigd de mens met het getal 666 waarschijnlijk een zeer rijk persoon op zijn moment, evenals koning Salomo dat was.
Hij wil als God aanbeden worden en wordt overladen met rijkdom: (zie wereldmachten 8. Het wilde beest met twee horens)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:4) 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

HerzSt (Daniël 11:38) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

Het wilde beest met twee horens zal krachtige tekenen verrichten door o.a. vuur te laten neerdalen:

HerzSt (Openbaring 13:13-14) 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

In Op. 19:20 wordt dit wilde beest met twee horens geïdentificeerd als de ‘de valse profeet’:

NBG51 (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, …….

Omdat de afval reeds is gekomen moet de valse profeet zich zeer binnenkort openbaren.
Als we het bovenstaande gedeelte relateren aan de wereld zoals we die nu kennen, dan moeten er nu al  raakvlakken of verbanden te vinden zijn.

In 2010 is er een organisatie opgericht; The Giving Pledge.
Pledge betekent in dit geval een ondertekende overeenkomst door een filantroop om de helft van zijn vermogen te doneren in de maatschappij, het is echter geen legaal contract.
Het is een initiatief van Bill Gates en Warren Buffet en een groot aantal zeer rijken heeft tot nu toe The Giving Pledge ondertekend.
Het gedoneerde geld komt vooral als een investering in het onderwijs terecht, zelfs peuterspeelzalen, waarbij de stichting een afvaardiging in het bestuur wil hebben.

De reacties op The Giving Pledge zijn verdeeld:
Pablo Eisenberg, werkzaam bij het Center for Public and Nonprofit Leadership aan de Georgetown Universiteit, is bang dat het alleen maar bijdraagt aan de hoeveelheid mega-stichtingen. Dit kan slechte gevolgen hebben voor de democratie, omdat deze stichtingen heel veel invloed uitoefenen op de politieke agenda.
Weer andere mensen vinden het een legitimatie van hebzucht om vervolgens door het volk – als waardering – op een voetstuk geplaatst te worden als er in tijden van crisis met vele miljarden wordt gestrooid.

http://www.economist.com/node/21555605
Tijdens een recente bijeenkomst van The Giving Pledge te Santa Barbara was het heetste onderwerp – volgens het artikel – ‘impact investing’, een zin die beschrijft hoe geld te investeren om winst te maken en goed te doen op hetzelfde moment.
Elke ondertekenaar legt in een schriftelijke verklaring uit waarom deze de Pledge ondertekent, velen nemen een voorbeeld aan de 19e eeuwse staalmagnaat Andrew Carnegie, die het boek ‘The gospel of wealth’ schreef.
Hierin beschrijft Carnegie dat de rijken vertrouwen geschonken moet worden door de overheid zodat hun geld nuttig toegepast kan worden in de samenleving om de levensomstandigheden van minderbedeelden te verbeteren.
Carnegie besteedde het overgrote deel van zijn fortuin aan de bouw van 2500 openbare bibliotheken.
De theorie van Carnegie lijkt echter discutabel als we kijken naar de enorme belastingontduiking door bedrijven en superrijken.

Onlangs bleek namelijk uit een tv-reportage over ‘tax havens’ dat door een samenwerking van grote accountantskantoren, advocaten en bankiers absurde hoeveelheden cash uit de economie weggehaald worden en via diverse belastingparadijzen geheel of gedeeltelijk belastingvrij worden witgewassen.
Volgens ‘The Guardian’ gaat het wereldwijd mogelijk om 32.000 miljard dollar:

http://www.euronews.com/2013/04/04/rich-using-offshore-tax-havens-exposed/
‘Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore’

Naar schatting gaat het om 32.000 miljard dollar die op offshore rekeningen zou kunnen staan, aldus The Guardian in samenwerking met de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
De offshore-industrie, zei de ICIJ, laat toe dat de rijken belastingen ontduiken, laat brandstoffen corruptie toe en ontvlamt aanzienlijke economische moeilijkheden in zowel arme landen als rijke landen.

De filantropen van The Giving Pledge, waarvan de meesten hun leven lang mensen uitgeknepen hebben door zo veel mogelijk te verkopen voor de hoogste prijs en waarvan velen de belastingen ontdoken hebben, die zijn blijkbaar ineens veranderd in weldoeners.

Als christen is het echt een zonde om als weldoener op de voorgrond te willen staan. Ze worden in de Schrift omschreven als huichelaars die door de mensen geëerd willen worden.
Voor christenen geldt, dat de linker hand niet weet wat de rechter geeft:

HerzSt (Mattheüs 6:1-4) 1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. 3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, 4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Omdat deze manier van weldoenerij haaks staat op de christelijke leefwijze, rijzen er vragen op over deze liefdadigheid:
Wat is het wisselgeld van deze stichtingen, eerst met een overweldigend gebaar mensen uit de brand helpen of financieel ondersteunen en vervolgens eisen stellen en afhankelijk maken?
Of is het macht ontwikkelen, aanzien verwerven en exclusieve toewijding verlangen?

In het laatste geval is dit de identificatie van de voorzegde valse profeet.

Wij hebben vanuit de Schrift al een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar hebben nog niet de krachtige tekenen gezien die hij zal doen.
Deze valse profeet is hoogstwaarschijnlijk een zeer rijk persoon, net als Salomo. (1Kon. 10:14,15)
Hij is net als Satan een tegenstander van God, die zich ook verheft en als God vereerd wil worden. (2Thess. 2:4)
Deze valse profeet heeft dezelfde werkwijze als Satan, met allerlei kracht, tekenen en leugens. (2 Thess. 2:9)

Het is nog niet zeker dat The Giving Pledge de voorzegde valse profeet is.
Immers, tot nu toe komen de acties van The Giving Pledge in onze ogen nog als een tamelijk zacht teken over, wat echter niet wil zeggen dat het zich nog wel eens heel anders kan gaan manifesteren….

Lees verder in: 7. Openbaring; de oogst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *