eindtijd 12. Wat is de huidige status?

Als we de tekenen in de evangeliën bezien (zie eindtijd 2. De Evangeliën), zitten we in de overgang van  ‘Begin van de weeën der benauwdheid’ naar ‘De grote verdrukking en vervolging’, een periode die in 2 Timotheüs 3:1-2 ‘de laatste dagen’ wordt genoemd:

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Begin van de weeën der benauwdheid:
Valse christussen, Oorlogen, Hongersnoden, Besmettelijke ziekten, Aardbevingen.

De grote verdrukking en vervolging:
Gedood worden, Door allen gehaat worden, Vele christenen zullen struikelen, Elkaar verraden en haten,  Wetteloosheid neemt toe, Liefde zal verkillen, Evangelie prediking wereldwijd, Een grote verdrukking, Valse christussen en valse profeten die grote tekenen zullen doen, Velen volken zullen God gaan zoeken

De gekozen opzet is om alleen een overzicht te maken van de tekens van  ‘De grote verdrukking en vervolging’ in de laatste dagen. Deze tekens komen  spoedig in een stroomversnelling omdat christenen juist in deze tijdsperiode massaal afvallig zijn geworden. De grote verdrukking en vervolging zullen dus binnenkort plaatsvinden.

==================================================================

Wat de huidige status betreft, de laatste dagen, zijn er 3 duidelijke vertrekpunten:

De massale afval is reeds gekomen (2 Tess. 2:3, Daniël 8:23) Zie: eindtijd 10. De afval
De mensen zijn op grote schaal geldzuchtig geworden. (2 Tim. 3:1-2)
Het 8e koninkrijk, het financiële systeem,  regeert.  (Op. 17:11) Zie:  eindtijd 11. De hoofdthema’s

==================================================================

De 7e koning; het Amerikaanse rijk
De 7e kop of gekroonde koning, het Amerikaanse rijk, moet ‘een korte tijd’ blijven om dan plaats te maken voor het 8e koninkrijk, een financieel systeem. (Op.17:10) (zie ook wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk)
 
Het 8e koninkrijk; een financieel systeem      
Na het Amerikaanse rijk komt er een nieuwe koning, een  wereldmacht, waarbij niet wordt gesproken over kronen als openbare identificatie van het koningschap zoals bij de eerdere koningen. (vergelijk Op. 13:1 met Op. 17:3)  Deze laatste wereldmacht, het 8e koninkrijk, is  geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), maar is een financiële macht en komt uit de zeven.  (Op. 17:11) (Zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest en wereldmachten 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen)

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Dit 8e koninkrijk zal volgens Openbaring voor 1 uur (een korte tijdsperiode) de macht om te regeren ontvangen, het zijn de 10 koningen die het koningschap nog niet ontvangen hebben.
Uit onze  studie blijkt, dat de centrale banken – met in het bijzonder de FED – het 8e koninkrijk vormen.
 
De afval
De laatste dagen komen nu in een stroomversnelling omdat christenen massaal afvallig zijn geworden. (2 Tess. 2:3)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  

Dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is in onze ogen reeds gepasseerd, eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld.
Misschien dat er in enkele delen  zoals in Afrika of Azië nog een beperkte groei is, maar de christelijke morele leefwijze centraal in het leven stellen is in de meeste landen echt voorbij.

De valse profeet 
Meteen na de afval verschijnt de valse profeet, die zich als een God verheft en exclusieve toewijding verlangt. (2Tess. 2:3,4)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3-4) ….Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De valse profeet doet grote tekenen
Wij hebben vanuit de Schrift een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar kunnen hem nog niet precies identificeren. We hebben nog niet de krachtige tekenen gezien die hij zal doen.
 
HerzSt  (Openbaring 13:13-14) 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.14 En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest….

De valse profeet  is de initiator om het beeld te maken
(zie hiervoor ook wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)

Het merkteken van de valse profeet;
De valse profeet oefent dwang uit op alle mensen om het merkteken van hem, zijn naam of het getal van zijn naam te aanvaarden. Hij zorgt ervoor  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen.

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Dit merkteken voorspelt helaas niet veel goeds, mensen met het merkteken zullen ook de toorn van God ondergaan:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Het hemelse visioen
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes in Op. hfstk 4 gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

HerzSt (Openbaring 4:1) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

De opname van de eerstelingen, de profeten, in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.

HerzSt (Hebreeën 11:13-16) 13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. 14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen  om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 5e trompet klinkt, het eerste wee:
De opgesloten engelen in Tartarus krijgen de macht om 5 maanden lang de mensen te pijnigen die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben. (Op. 9:5-6) (Zie: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten)
Ze doen zich met hun kronen voor als van belangrijke komaf, koningszonen, met hun mensengezichten doen zij zich voor als begripsvolle mensen en met hun vrouwelijk haar doen zij zich zo lieflijk voor als vrouwen. (Op. 9:7-8)
In werkelijkheid bezitten ze angstaanjagende tanden als leeuwen en venijnige staarten als schorpioenen.
 
De 6e trompet klinkt, het tweede wee:
Vier engelen worden losgemaakt en maken het mogelijk dat een zeer grote groep ruiters het 3e deel van de  mensen kan doden.(Op. 9:15)
Het overige deel van de mensen had geen berouw van hun werken. (Op 9:20,21)
Er is geen uitstel meer (Op. 10:6)

Prediking door de 2 getuigen
De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen werkzaam zijn en zijn in zakken gehuld. Dit betekent dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt, waar berouw bij past.
Het getuigenis van deze 2 profeten zal een getuigenis zijn voor alle natiën, de laatste kans om berouw te tonen en geloof te tonen in de hemelse Vader en Zijn Zoon:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben geëindigd, zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt (het 8e koninkrijk) oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden. (Op. 11:7)
 
De 7e trompet klinkt, het derde en tevens laatste wee:

Gods koninkrijk is gekomen.

De hemelse Vader is als koning gaan regeren. (Op. 11:15-17)
De koninkrijken van de wereld zijn van God en zijn messias geworden. De 24 ouderen geven een opsomming aan Johannes van de beloningen voor personen die zullen gaan plaatsnemen in het Nieuwe Jeruzalem; De beloning  voor de profeten, de heiligen en degenen (jong en oud) die ontzag hebben voor Uw naam. (Op.11:18)

De opname van de heiligen in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
Gedurende de 7e trompet zullen de 144.000 heiligen een opname in de hemel ontvangen, de Heer tegemoet:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:17) 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (de 7e trompet)   Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De geboorte van het Nieuwe Jeruzalem
Het hemelse Jeruzalem, een hemelse organisatie van engelen, staat op het punt om een kind te baren. De geboorte van het ‘symbolische’ kind is het Nieuwe Jeruzalem. (Op. 12:1,2) (Zie: eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw)
Michaël en zijn engelen strijden tegen Satan  en overwinnen hem.  (Op. 12:7)
Satan wordt neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.  (Op. 12:9)
Nu Satan is neer geslingerd  kan Gods koninkrijk gaan functioneren.  (Op. 12:10)
Nadat Satan naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de engelen die ook taken op aarde hebben en hij is woedend.  (Op. 12:12,13)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’, de heiligen, op aarde vervolgen.  Op. 12:17)
Het pasgeboren kind, een ‘symbolisch’ mannelijk kind, is een nieuwe hemelse organisatie dat alle natiën zal hoeden met een ijzeren staf. (Op. 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn. (Op. 2:26-27)

De koning van het zuiden
De koning van het zuiden (nog niet geïdentificeerd) zal in botsing komen met de koning van het noorden, met de 10 koningen samen met de VS. (Daniël 11:40)

China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar.
Als de dollar verder verwatert of als de VS de schulden niet terug kunnen of willen betalen zou het zomaar kunnen gebeuren dat China de koning van het zuiden wordt.

De vervolging van christenen
De VS zal onder leiding van het 8e koninkrijk christenen vervolgen.

HerzSt (Daniël 8:24) 24 ….Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.
 
HerzSt (Mattheüs 24:9) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Het 8e koninkrijk zal – samen met de VS – oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Samen met alle getrouwe christenen.
 
HerzSt (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

De vernietiging van de hoer; de (financiële) afgoderij in al zijn vormen
Dan volgt er een hevige strijd van de 10 koningen samen met de VS tegen de hoer en ‘haar afgoderij in al zijn vormen’ wordt vernietigd:

HerzSt (Openbaring 17:16-17) 16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.
 
De grote oorlog te Har–Mágedon
De koningen der aarde (de NAVO) worden vergaderd tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon:

HerzSt (Openbaring 16:14-16) 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
 
Jezus voert met zijn leger de oorlog in rechtvaardigheid:

HerzSt (Openbaring 19:11) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

De opname van de grote schare in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
Na de 6e schaal, maar voordat de 7e schaal wordt uitgegoten wordt de grote schare opgenomen in de hemel.

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel

HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 

Jezus gaat met de 144.000 heiligen regeren
De heiligen gaan op hun tronen zitten en regeren duizend jaar als koningen en priesters samen met de Christus. (Op. 20:4,6)

Het besluit van het samenstel van dingen
De grote verdrukking zal een financiële en economisch verdrukking zijn veroorzaakt door het 8e koninkrijk, de centrale banken, die een meedogenloze koning zal blijken te zijn. Hebzucht en macht zullen belangrijke redenen zijn voor dit financiële debacle.
Christenen zullen gehaat en vervolgd worden, niet in het minst omdat ze het kenmerk van de valse profeet onder geen beding in ontvangst willen nemen.
Deze valse profeet zal exclusieve toewijding eisen.
Het niet kunnen kopen of verkopen zal iedere christen op de proef stellen, het zal aantonen wie volhard in het geloof. Iedere christen zal dus onder beproeving zijn geloof en vertrouwen in de hemelse Vader en het Lam moeten tonen.
De hemelse Vader zal echter niet toelaten dat zijn getrouwe oogappels onder deze verdrukking bezwijken.
De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht en wanneer zij zeggen dat er vrede en zekerheid is, dan zal hun vernietiging komen. (1 Thess. 5:2-3)
Vlak voordat de aanval op de grote schare wordt ingezet door de VS en het 8e koninkrijk, zal Jezus met zijn leger ingrijpen. (Daniël 11:45) (Daniël 8:23-25) (Op. 17:12-14)
Dit is de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon.
De valse profeet en de 10 koningen zullen in deze oorlog vernietigd worden,(Op. 19:19-21)
Evenals de onberouwvolle mensen, – zoals  de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars (Op. 21:8) – dezen, die de aarde vernietigen, die zullen nu zelf vernietigd worden. (Op. 11:18)
Het directe einde zal gekenmerkt worden door natuurgeweld op een schaal zoals dat nog nooit is voorgekomen.(Lukas 21:25-26) (Lukas 17:26-29) (2 Petrus 3:10) (Op. 6:14)
Voor het natuurgeweld in het laatst der dagen losbreekt, zal de grote schare ook ‘terstond en zonder aarzelen’ moeten gehoorzamen en vertrekken zoals Noach en Lot deden.
Satan wordt opgesloten in Tartarus. (Op. 20:1-3)

Wie tot het einde volhardt en wie de enige hemelse Vader blijft aanbidden, die zal gered worden:

NBG51 (Handelingen 2:21) 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 
NBG51 (Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Wat na 1000 jaar volgt
De reeds overleden mensen worden pas na duizend jaar weer opgewekt. (Op. 20:5)
Zij worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Van wie de naam niet in het boek des levens staat, die wordt vernietigd. (Op. 20:11-15)
Satan wordt vrijgelaten, zal nog velen misleiden en zal dan worden vernietigd. (Op. 20:10)
Het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel, God is bij de mensen en zal alle tranen uit de ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn. (Op. 21:2-4)

En met de opwekking van de overleden mensen en het neerdalen van het Nieuwe Jeuzalem naar de aarde wordt de profetie vervuld, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. (Matt. 5:5)

HerzSt (Jesaja 11:4-9) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Einde

3 antwoorden op “eindtijd 12. Wat is de huidige status?”

 1. In Daniël wordt gesproken over dat het dagelijks offer stopt. Wat wordt hier met het ‘dagelijks offer’ bedoeld? Hoe en op welke manier vindt dat plaats? Waar is ergens een dagelijks offer te vinden? Is dat niet de dagelijkse Eucharistieviering ofwel dagelijkse Heilige Mis die gevierd wordt in de R.K. Kerk? De Protestantse kerken kennen geen dagelijks offer. Voor zover ik weet hebben de Joden dat ook niet. In de R.K. Kerk heeft men het letterlijk over een H. Misoffer of onbloedig Kruisoffer bij de consecratie tijdens het Eucharistisch gebed in elke H. Mis. Omdat de eindtijd door verschillende kerken anders wordt uitgelegd en vanuit de R.K. Kerk hoor je dit nauwelijks, laat staan met een goede onderbouwing uit de Bijbel. Op You Tube krioelt het van voorspellingen en speculaties over wie de Antichrist en de Valse Profeet zijn.. Resp. wordt de huidige President van de U.S.A. Barack Obama en paus Franciscus genoemd. En ze leggen het zo uit dat het waar lijkt. Maar dat kunnen ook wel ‘valse profeten’ zijn die mensen misleiden. Mensen raken daardoor hun geloof en vertrouwen kwijt in wereld- en geestelijke leiders op deze manier. Een gevolg is dat ze hun geloof in God helemaal kwijt kunnen raken, opstandig worden en geen mensen meer durven te vertrouwen. Angst neemt daarbij toe en dat is ook een voorspelling dat de angst in de Eindtijd toe zal nemen. Zie Mattheüs 24.

  1. U zult de onderstaande Schriftplaatsen bedoelen:

   HerzSt (Daniël 9:27) 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

   HerzSt (Daniël 12:11) 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

   Het terugkerende offer dat stopt had een vervulling bij Jezus dood, Jezus was het volmaakte offer:

   HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

   Na de verwoesting van de tempel in 70 nChr.(de gruwel van de verwoesting) konden de Joden hun zonde-offers niet eens meer brengen.
   Jezus sloot tijdens het laatste avondmaal met zijn discipelen een Nieuw Verbond:

   HerzSt (Lucas 22:19-20) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

   Deze zonde-offers zijn in het Nieuwe Verbond dan ook niet meer nodig en vervangen door lof-offers:

   HerzSt (Hebreeën 13:15) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

   Volgens ons onderzoek is er een tweede vervulling van de gruwel die verwoesting veroorzaakt, maar nu in de laatse dagen. (zie Daniël 9:27 boven)
   Dat is de voorzegde tijd, wanneer de Christelijke afval massaal zal zijn, naar een climax toe.
   Wanneer Satan uit de hemel geslingerd wordt zal de verdrukking toenemen en zal het lofoffer in de laatste dagen van die grote verdrukking gestopt worden.

   HerzSt (Mattheüs 24:10) 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

   Recent hebben we over Daniël een nieuwsbrief online gezet:

   Nieuwsbrieven -> 8. De visioenen van Daniël -> https://www.dojc.nl/?p=3405

   Hierin komt duidelijk naar voren wat er bedoeld wordt met het steeds terugkerende offer, dat zal worden weggenomen.

 2. Dirk Hanemaaijer en/of de derde dienstknecht met de geest van Elia (Mat.17:10..13 - 2.Kon.2:9 - Mat.21:43 - Mal.4:5..6/hsv). schreef:

  Pagina 7

  Om volgeling van Jezus te kunnen zijn op het niveau van een 7-jarig kind. Dient men de onderstaande test met een positief gevolg te willen afsluiten.

  Geloofstest: Kunt u werkelijk als een kind geloven in Jezus ? (Marc.10:14)

  Korte versie;

  A) Jezus noemde Farizeeërs en schriftgeleerden; wolven in schaapskleren, blinde wegwijzers, wit gekalkte graven, kameel-doorzwelgers, mug-uitzifters, huichelaars, slangen en adderengebroed. Jezus die Logica wordt genoemd (Joh.1:1 grondtekst), zegt eenmaal indirect (vgl Jon.1:17), en twee maal in directe zin. Dat Hij letterlijk DRIE NACHTEN in het graf zou liggen (Mat.12:40). Volgens de moderne variant van de Farizeeërs en schriftgeleerden, lag Gods Zoon echter twee nachten in het graf. Jezus zei; “En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft” (Marc.7:13/nbv). Tradities mag men nooit belangrijker vinden dan Gods Woord. Naar wie gaat uw hoop, geloof en liefde dan uit, naar de uitspraak van de volmaakte Jezus? Of naar die van onvolmaakte schriftgeleerden? Als men geen keuze durft te maken, dan geldt voor Jezus; “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij” (Mat.12:30/hsv – vgl Jak.2:10/nbv). God oordeelt in de hemelse rechtbank, mensen uit eigen mond (Luc.19:22+12). De eerste vraag die men in de hemelse rechtbank mogelijk kan verwachten is; “Gelooft u liever onvoorwaardelijk in de volmaakte Jezus, en zijn sola scriptura uitspraak van DRIE NACHTEN. Of gelooft u liever in de onvolmaakte schriftgeleerden, en hun totaal niet bijbels onderbouwde stelling, van slechts twee nachten in het graf”. Als men hierin niet onvoorwaardelijk Jezus volgt uit liefde, dan is men door God vervloekt (1.Kor.16:22).

  Lange versie;

  B) Alle oude schrijvers plaatsen de kruisiging in het 782e jaar van de Romeinse jaartelling, welk jaar eindigde op 20 april AD 30* (De Steenen Spreken, 2e druk, p238). Pontius Pilatus wilde Jezus tot twee maal toe niet veroordelen, eerst stuurde hij Hem naar Herodus. En de tweede keer liet hij aan het volk de keuze, Barabbas of Jezus vrijlaten. Dat zou Pilatus nooit op vrijdag 7 april 30 n.Chr. (Jul.) hebben gedaan, daar hij op deze dag absoluut geen recht mocht spreken. Daar dit een ‘dies nefasti’ dag was, waarop rechtspraak door de Romeinen volstrekt verboden was. Als Herodus het wel mocht, daar deze geen Romein was, dan had de veroordeling alleen maar door Herodus kunnen geschieden. Daarmee kon Jezus alleen maar op de Witte Donderdag zijn gekruisigd. Het pascha-lam diende op 10 nisan binnengehaald te worden (Ex.12:3). Op Palmzondag werd Jezus daartoe binnengehaald te Jeruzalem. Vier dagen later viel het Joodse Pascha op donderdag 14 nisan. Na de dood duurt de hemelse rechtspraak in het totaal drie etmalen (Hos.6:2). Jezus diende daartoe minimaal drie etmalen in het graf te liggen. Gods kalenderdag eindigt op de meest gebruiksvriendelijke en liefdevolle manier, altijd bij zonsopkomst (Gen.19:33..34 – Gen.1:5..31).

  *) Elk jaar stuurde Pontius Pilatus een verslag naar Rome. Rond 1880 werd dit teruggevonden in de Hagia Sophia, de enige basiliek in de oude hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. Dat in 1453 n.Chr. werd veroverd door de Ottomanen, die Jezus als een belangrijk profeet zagen. In dit als authentiek gekenmerkte verslag, stond de kruisiging van Jezus. De rapportage was gedateerd op 1 januari AD 31.
  C) Na de ballingschap bleven de Joden de Babylonische namen gebruiken voor hun maanden. En lieten ze de nieuwe kalenderdag beginnen bij zonsondergang. Sindsdien aten de Joden het pascha-lam ’s avonds niet meer op de bijbelse 14e nisan (Ex.12:18), maar op de 15e nisan. Jezus en de discipelen hielden wel Gods kalender aan, en aten in 30 n.Chr. het pascha-lam een etmaal eerder dan de Joden. De Joodse pascha-viering op de verkeerde dag, werd niet voor niets het ‘Pascha der Joden’ genoemd (Joh.2:13 + 6:4 + 11:55). Als de Joden en Jezus vrijdag als de juiste Pascha-dag zagen. Dan had Jezus een verboden reis gemaakt op de sabbat, daar Hij 6 dagen eerder te Bethanië was aangekomen (Joh.12:1). Jezus kwam na de opstanding, op de 1e dag van de week, bij de discipelen (Joh.20:19). Als Jezus de Joodse kalender had aangehouden, dan zou dit op de 2e dag van de week zijn geweest. De grondtekst van Mattheüs 28:1 luidt; “Tijdens het laatste deel van de sabbatten*, op het licht wordende uur, tegen dag één van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria het graf aanschouwen” Als Heer van de sabbat (Luc.6:5), is Jezus op de sabbat opgestaan.

  *) Er staat in het Grieks sabbatoon, dat is het meervoud van sabbat. De eerste sabbat, de pascha-sabbat van 15 nisan, viel op een vrijdag. De tweede sabbat, de weeksabbat, viel op de zevende dag van de week, de zaterdag.
  D) Elk van God ingegeven Schriftwoord is nuttig, om daarmee onderricht te geven (2.Tim.3:16). De Satan, alias de vorst der wereld, mag in Gods voorhoven komen (Job 2:1). Daarnaast staat er zoiets geschreven als; “Op de eerste dag van de eerste maand begonnen zij de Tempel te heiligen, op de achtste dag kwamen zij toe aan de voorhal, op zestiende van de eerste maand waren zij gereed” (2.Kron.29:17). En; “De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden” (Joh.12:29..31/hsv). En; “Hij zei dan: Een zeker Mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren” (Luc.19:12(hsv). De laatstgenoemde vier teksten symboliseren. Dat Jezus in de zojuist gereinigde hemelse Tempel, het Koninkrijk Gods in ontvangst nam op 16 nisan, als Heer van de sabbat (Luc.6:5). Als 16 nisan een sabbat was, dan was 14 nisan een donderdag.

  E) Er bestaat slechts een gradueel verschil, tussen de wonderen van Gods volgelingen. En die van de volgelingen van de Satan, zoals de Egyptische tovenaars. Volgelingen van de Satan kunnen geen doden opwekken, daar deze zich tot de oordeelsdag, onder Gods gezag bevinden. De schriftgeleerden en Farizeeën wilden Jezus op de proef stellen met strikvragen (vgl Joh.8:6), ze vroegen Hem daartoe; “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en DRIE NACHTEN in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en DRIE NACHTEN in het hart der aarde zijn” (Mat.12:38..40). Indien men vindt dat Jezus een leugenaar is ten aanzien van deze drie nachten, die heeft Hem niet lief, en is daardoor vervloekt (1.Kor.16:22).

  F) Laten wij nu eens stilstaan bij het enorme belang, de vérstrekkende betekenis, van Jezus’ bewering. Hij verklaarde uitdrukkelijk dat het teken dat Hij als bewijs van Zijn Messiasschap zou geven was: dat Hij precies drie dagen en DRIE NACHTEN in het hart van de aarde zou zijn. Met de ‘Goede Vrijdag’ als sterfdag, zou Jezus slechts twee nachten in het graf hebben gelegen. Van vrijdagmiddag tegen zonsondergang, tot in de nacht van zaterdag op zondag, tegen zonsopkomst, is het slechts anderhalf etmaal. Als men de Goede Vrijdag als sterfdag aanhoudt. Dan heeft God juist het bewijs geleverd, dat Jezus niet de Messias was. Waarmee er niemand voor onze zonden is gestorven. Daarmee zijn God en Jezus onbetrouwbaar, leugenaars en daarmee zondaars (Opb.21:8). Want wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke (Jak.2:10/nbv).

  G) Als men aanneemt dat de Bijbel op het meest hoogstaande niveau van “Duidelijkheid plus Belangrijkheid”, al niet waar is. Dan is men een ongelovige. Als God Logica is (Joh.1:1 grondtekst), en God geen God is van verwarring (1.Kor.14:33/sv), en ook niet liegen kan (Hebr.6:18). Dan dient God met het getal drie, altijd het getal drie te bedoelen. Of als Hij twee nachten bedoelt, zal God hier nooit DRIE NACHTEN van maken in de Bijbel. In de wetenschap wordt het hoogste niveau van bewijsvoering, niet voor niets gevormd door getallen. Als we het meest duidelijke getal willen vaststellen dat er bestaat in het dagelijkse leven. Dan valt het getal één ook wel als ‘een’ geschreven, al gauw af. Daar deze twee verschillende schrijfwijzen op twee verschillende zaken lijken te wijzen. Het woord ‘paar’ verwijst officiëel naar het getal twee, maar wordt niet altijd zo gebruikt. De uitspraak van daar lopen een ‘paar’ mensen. Wordt soms gebruikt als er twee of drie mensen lopen. Het meest simpele, en tegelijkertijd het meest betrouwbare getal dat er bestaat, is daarom het getal drie. Het meest betrouwbare woord dat er daarom staat in de Bijbel, is het getal ‘drie’. Als schriftgeleerden zelfs dit meest duidelijke woord in de Bijbel mogen veranderen. Dan mogen schriftgeleerden alle woorden in de Bijbel veranderen, en aanpassen aan hun menselijke visie.

  H) Als men ervan uitgaat DRIE NACHTEN bij God, in werkelijkheid twee nachten zijn. Als men dan zo consequent doorredeneert, dan worden twee theoretische nachten in de Bijbel, slechts één nacht in de praktijk. En dan wordt één theoretische nacht in de Bijbel, nul nachten in de praktijk. Als God bijvoorbeeld zei dat de profeet Elisa één theoretische nacht in het graf zou liggen. Dan zou hij volgens deze dubieuze telwijze, helemaal niet in het graf hebben gelegen. Als men alle zaken die in de Bijbel met het getal één of een worden aangeduidt. Op gaat vatten als het getal nul of de waarde ‘niks’ in werkelijkheid, dan blijft er weinig meer over van de Bijbel. Daar dan ook het navolgende waar is, als 3 = 2, en 2 = 1, en 1 = 0. Dan geldt ook 3 = 2 = 1 = 0, en daarmee 3 = 0. Daarmee wordt het getal 3, dus gelijk aan het getal 0. Dit slaat nergens op, daar de Bijbel is geschreven door God die Logica heet (Joh.1:1 grondtekst), en die geen God is van verwarring (1.Kor.14:33/sv). Bijbels gezien mag drie dagen en drie nachten, zelfs niet veranderen in drie nachten en drie dagen (vgl Opb.22:18..19). Met drie dagen als eerste vermeldt betekent namelijk, dat Jezus bij daglicht in het graf werd gelegd, en ’s nachts tegen zonsopgang opstond. De omgekeerde versie dat Jezus bij nacht in het graf werd gelegd, en daardoor bij daglicht opstond, wordt door niemand ondersteund.

  I) De verandering van DRIE NACHTEN in de Bijbel, naar twee nachten in de traditie, is ten strengste verboden (Opb.22:18..19 – Marc.7:13/nbv). “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke” (Jak.2:10/nbv). Wie Gods Woord maar op één punt leugenachtig vindt, die is daarmee net zo anti-bijbels als de persoon die Gods Woord op alle punten leugenachtig vindt. Op deze wijze heeft men de vader van de leugenaars, de duivel tot vader (Joh.8:43..45). Mensen die hier in meegaan, zijn ziende blind en horende doof (Mat.13:14..15). Zij behoren daarmee tot het laagste van de zeven geloofsniveau’s (vgl 1.Kor.3:11..13 + 1.Petr.2:5). En behoren daarmee tot de laagste van de zeven hemelse kandelaar gemeenten. Die elk geleidt worden door een hemelse ‘engel’ (boodschap doorgever), of ster (Opb.1:12..20). Welke zeven gemeenten gesymboliseerd worden door de zeven aardse gemeenten in Klein-Azië. Die elk een aardse ‘engel’ (boodschap doorgever) hebben (Opb.2:1 tm 3:22). De laagste vier geloofsniveau’s, zullen op de dag des oordeels pijnloos worden verbrand. Daar we na onze dood, rechtens vrij zijn van zonde (Rom.6:7).

  J) Niveau 5, 6 en 7 zijn respectievelijk de koude, lauwe en warme gelovigen (Opb.3:16). De koude gelovigen hebben alleen de wettelijk verplichte liefde in hun hart (Jer.31:33 – Mat.5:43 – Mat.23:23 – Lev.19:18). En kunnen zodoende zondigen tegen de Heilige Geest, zelfs op de Nieuwe Aarde (Jes.65:17+20 – Opb.21:8). De lauwe gelovigen zijn door God uitgespuugd (Opb.3:14), omdat zij niet in Gods boven-wettelijke liefde zijn gebleven (1.Joh.4:16/nbv). Daar zij zich niet door God lieten bestraffen, waarmee zij een bastaardkind werden (Hebr.12:8/hsv). De warme gelovigen zijn uit God geboren (1.Joh.4:4 – 1.Joh.4:16/nbv), en kunnen daardoor zelfs niet meer zondigen tegen de wettelijk verplichte liefde (1.Joh.3:9 – 1.Joh.5:18).

  K) In het Oude Testament staan 248 niet-strafrechterlijke geboden, en 365 strafrechterlijke verboden. De laatste gelden logischerwijs nog steeds, zoals bijvoorbeeld de doodstraf op het niet houden van de sabbat. Het aantal mensen op de wereld dat de wettelijk verplichte sabbat houdt, dus van zaterdagmorgen tot zondagmorgen, is nihil. God mag daarom vrijwel de gehele wereldbevolking de doodstraf geven. Jezus zei niet voor niets; “Als de zoon des mensen komt, zal hij dan nog hét geloof vinden op aarde?” (Luc.18:8). De zoon des mensen geeft bij deze door, dat hij nog niet hét geloof heeft gevonden op aarde. In de dagen van Noach was er maar één rechtvaardige op de wereld, dat zal nu niet veel anders zijn. Bij de aanstaande opname behoren vermoedelijk 2400 mensen, van het geloofsniveau 4 en hoger. Waarvan circa 400 van het niveau 5 en hoger. Waarvan circa 67 van het geloofsniveau 6 en 7. Waarvan minimaal 0,34% of 1 persoon, van het niveau 7.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *