1. Babylon de Grote

1. Babylon de Grote.pdf

Babylon de Grote, een echte stad. In een wereld waarin alles draait om geld.

Voor Babylon de Grote zie ook:   
4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199

Economie (letterlijk huishoudkunde) is in de basis een theorie over het menselijk handelen om keuzes te maken in relatie tot de behoeften van mensen en de middelen.
Zo eenvoudig is het allang niet meer.
Het moderne economische denken is een schuld en winstgedreven ideologie geworden.
Het is deze nieuwe meetkunde waarnaar de huidige marktmodellen opgezet zijn, waarbij groei essentieel is en waarbij de relevante financiële factoren zoals het rendement en minimale (arbeids-)kosten gemeten worden.
Ze gaan dus zeer beperkt over de aardse dingen die voor christenen kostbaar zijn, zoals de bescherming van en de zorg voor de samenleving, de planeet aarde met zijn delfstoffen, de natuur, de zorg voor dieren, enz.
De huidige economische marktmodellen worden door hooggeplaatste economen (zoals van de centrale banken) gepresenteerd als geldig, juist, als de waarheid en worden wetenschappelijk onderbouwd.
Men wordt geacht hierin het volste vertrouwen te hebben, maar dan moet je er wel geloof in stellen en dat gebeurt dan ook.
De financiële wereld heeft bij deze schuldeconomie het grootste belang en bedient zich van een uitgebreide lobby om de verantwoordelijke personen – zoals politici – te beïnvloeden.
Geleidelijk en ongemerkt is de bevolking klaargestoomd voor deze schuld en markteconomische ideologie.
De markteconomie is wat dat betreft dan ook een nieuwe religie geworden, met aan de leiding de centrale banken die aan de knoppen draaien en wordt uitgevoerd door de financiële wereld en wordt vervolgens door een zeer groot deel van de mensen geaccepteerd.
Maar is deze markteconomie de oplossing gebleken voor een gelukkige samenleving?

De wereldwijde berichtgevingen over gezinnen die uit hun huizen zijn gezet, gezinnen met grote schulden, armoede of verborgen armoede liegen er niet om. Over het vernielen van de planeet nog maar niet te spreken.
De werkelijkheid is, dat deze nieuwe economie aanwakkert tot de hoogst mogelijke winsten en prijzen, tot geldzucht en hebzucht van (mulinationale) bedrijven en waarbij de rol van de grote banken cruciaal is geworden.
Deze mogen niet meer omvallen en zullen te allen tijde gered moeten worden met belastinggeld.

Hoe passen christenen in zo’n wereld?
Christenen zijn geen deel van deze wereld, de waarheid die christenen zoeken is te vinden in Gods woord:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven,  en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17  Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

De liefde voor geld

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen én de mammon (geld of rijkdom), blijkt wel, dat ‘geldzuchtig zijn’ wordt vergeleken met afgoderij:

HerzSt (Markus 10:21-25)   24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

HerzSt (Lukas 14:33) 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 

NBV    (Lukas 16:14-15) 14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

Het bovenstaande is duidelijke taal. Volgens Jezus staan geldzucht en hebzucht haaks op het discipel zijn van Hem, dat is onmogelijk. Dat gaat rechtstreeks in tegen de naastenliefde.
Ook Paulus schrijft iets soortgelijks aan Timotheüs:

HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 3 En  weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,…..

Hoe zal deze geldzucht zich verder ontwikkelen volgens de Schrift?
In het boek Openbaring worden de gebeurtenissen beschreven die verband houden met de eindtijd.
Eerst wordt in Openbaring een opsomming gegeven van de 7 wereldmachten met een ‘gekroonde’ koning, de politieke wereldmachten:

HerzSt  (Openbaring 13:1) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 

Als de 6e wereldmacht (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd, dan is de 7e macht onbetwist het Amerikaanse rijk, de huidige wereldmacht.
Voor aanvullende info hierover zie: : https://www.dojc.nl/?p=6845
Daarna verschijnt in het boek Openbaring een scharlaken gekleurd wild beest waarop een prostituee zit.
Omdat we het hier (zoals bij het voorgaand wild beest in Openbaring) weer hebben over een beest met 7 koppen en 10 horens, hebben we het ook hier weer over machten:

Het scharlaken gekleurd wilde beest met de 7 koppen en de 10 horens

Er verschijnt in het boek Openbaring een scharlaken gekleurd wild beest waar een prostituee op zit.
‘Het wilde beest was, maar is niet’:

NBV     (Openbaring 17:7,8) 7 ……Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden……..

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

In Op. 17:11,12 staat dat dit beest zelf de achtste is, langs de eerder in het boek Openbaring beschreven 7 wereldmachten is het een achtste wereldmacht, maar op een geheel andere wijze.
Het is echter geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), echter het lijkt op zo’n koninkrijk.
Het valt op dat er niet wordt gesproken over diademen als openbare identificatie van de kronen van de koningen zoals bij het vorige wilde beest.
Het wordt ook niet aangeduid als een religieuze machtsvorm, immers de vrouw als symbool van afgoderij wordt op de rug gedragen. Dan blijft er over een financiële macht. Deze financiële macht wordt afgebeeld als een ‘ongekroonde’ koning waarvoor geldt dat niemand kan kopen of verkopen behalve wie het merkteken heeft.  (Op.13:16,17)
Voor aanvullende info hierover zie: https://www.dojc.nl/?p=147
Het zijn de 10 ( = volledigheid of totaal van alles) koningen van de centrale banken die één uur koninklijke macht ontvangen. (Op. 17:12)

HerzSt  (Openbaring 17:3-5) 3 …..En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Wie is dan deze prostituee, die op het scharlaken gekleurde beeest zit?
De Schrift spreekt over haar als verwant met Babylon de Grote of het grote Babylon.
Om een beter begrip te krijgen van het begrip ‘Babylon de Grote’ moeten we eerst terug naar de tijd  ( +/- 587 vChr) waarin de Joden gedeporteerd werden naar Babylon.

Babylon

Tijdens het Babylonische koningschap van Nebukadnezar werd het Joodse volk gedeporteerd naar Babylon. Na verloop van tijd werd Nebukadnezar hoogmoedig:

HerzSt (Daniël 4:29-32) 29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. 30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?  31 Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk  een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan!  32 Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

Omdat Nebukadnezar hoogmoedig was geworden door de God van Daniël te minachten, moest hij – door een besluit van God – 7 tijden verblijven bij de dieren van het veld.
Na deze periode kwam zijn verstand terug en verheerlijkte Nebukadnezar de Koning van de hemel:

HerzSt (Daniël 4:37) Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

Na Nebukadnezar werd Belsazar de nieuwe koning van Babylon.
In Daniël hoofdstuk 5 wordt beschreven dat koning Belsazar een groot feest gaf voor zijn edelen, zijn vrouwen en bijvrouwen. Tijdens dat feest gebruikten zij op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en prezen hun goden.
Plots verschijnt er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schrijft.
Daniël verklaart de betekenis hiervan:

HerzSt (Daniël 5:22-30) 22 Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. 23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. 24 Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. 25 Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.

Vervolgens ontcijfert Daniël de geschreven tekst en voorzegt het einde van het Babylonische koninkrijk.
Diezelfde nacht valt Babylon en wordt Belsazar vermoord.

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

Het oude Babylon was volgens Jeremia rijk aan schatten en had een grote mate van winstbejag.
De nieuwe stad Babylon is ook rijk aan schatten/vermogens en heeft een grote mate van winstbejag.
Dat zijn overduidelijk de financiële instituten zoals de banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen, enz.
Samengevat de macht van de financiële wereld.
En om nu weer terug te komen op het boek Openbaring, wie is dan deze vrouw, deze prostituee en  wat wordt er bedoeld met Babylon de Grote?

Babylon de Grote

HerzSt (Openbaring 17:1-5) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Er wordt in (Op. 18:9) geschreven dat na de vernietiging van deze hoer „de koningen der aarde” over haar heengaan rouwen. Het is vanwege deze hoererij met de koningen daarom niet logisch dat zij zelf een politieke macht is:

NBV     (Op. 18:9) 9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen.

Aangezien de kooplieden der wereld rijk van haar zijn geworden, is het ook niet logisch dat zij de zakenwereld afbeeld.

HerzSt  (Op. 18:15) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

De vrouw heeft een naam op haar voorhoofd ; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Babylon was destijds een stad van zonde met diverse tempels gewijd aan vele vormen van afgoderij:

HerzSt (Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

In de inleiding van dit artikel staat geschreven dat de markteconomie een nieuwe religie is geworden, dat kan niets anders betekenen als afgoderij.
Waar bestaat deze afgoderij dan tegenwoordig uit?
Dan komen we weer terug bij ‘De liefde voor de mammon’. Geldzuchtig zijn is namelijk afgoderij en rijkdom begeren is ook afgoderij.       (Mattheüs 6:24 , 1Timotheüs 6:9-10) .
Hiermee wordt het duidelijk dat de prostituee uit Openbaring staat voor de afgoderij, door liefde  voor geld en rijkdom te hebben, het is een afbeelding van de wereldomvattende hoererij door de overspelige relatie ten aanzien van de Schepper die deze liefde rechtmatig toekomt.

NBV     (Ezechiël 6:9) 9 Degenen die ontkomen, zullen aan mij denken wanneer ze wonen bij de volken waar ze in gevangenschap naartoe worden gevoerd. Ze zullen zich herinneren hoe diep ze mij krenkten toen hun overspelig hart mij verliet en hun ogen naar hun afgoden lonkten. . . .

De val van Babylon de Grote, een echte stad

.HerzSt (1 Timotheüs 6:17-18) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn,  en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen

In Openbaring staat dat de schuldeconomie, deze financiële wereld, met zijn rijkdom en winstbejag niet door kan blijven gaan en zal vallen:

HerzSt (Openbaring 14:8) En een andere engel volgde, die zei:  Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon,  de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken

HerzSt (Openbaring 18:6-7) 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel  naar haar werken. Schenk in de drinkbeker  waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij:  Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Babylon de Grote zal in het laatst der dagen een echte stad zijn, zie:
4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199

Ga uit haar vandaan

HerzSt (Jeremia 51:6-8) 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de  wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. 8 Plotseling is Babel  gevallen en stukgebroken…..

HerzSt (Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

De vervolging van christenen

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Nadat het financiële systeem uiteen valt, komt er een nieuw wereldwijd geldsysteem.
Voor aanvullende info hierover zie: https://www.dojc.nl/?p=2489

HerzSt (Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die  het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Christenen komen hierdoor onder grote druk te staan, ze willen dat financiële merkteken van ‘het beeld’ van de 7e wereldmacht onder geen beding in ontvangst nemen en kunnen dan niets meer kopen of verkopen.
Voor de betekenis van aanbidding van het beeld of afbeelding zie:
– Afgoderij      4. Aanbidding van het ‘beeld’     https://www.dojc.nl/?p=5199

Wie zwicht zal ook van de wijn van toorn van God te drinken krijgen. (Op. 14:10)

HerzSt (Mattheüs 24:21) 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

HerzSt (Lukas 21:27-28) 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Alleen ons volledige vertrouwen op onze hemelse Vader en op Zijn Zoon kan ons door deze moeilijke periode heen helpen.

7 antwoorden op “1. Babylon de Grote”

 1. Het is – aan de aangehaalde Schriftplaatsen – te zien dat u een omvangrijke studie hebt gemaakt.
  U haalt de aartengel Uriël aan uit het boek 1 Henoch?
  Het lijkt er op dat dit boek in Judas (Judas 1:14-15) wordt geciteerd. Het kan nl. ook andersom zijn, dat het ingebracht is in het boek 1 Henoch?
  Want het blijkt helaas een pseudepigraaf boek te zijn, een boek dat dus niet door Henoch zelf werd geschreven en daardoor met vraagtekens omgeven.
  Het is om die reden ook niet opgenomen in de Bijbel.
  Naar onze mening wel zeer interessant om eens door te nemen.

 2. even iets duidelijke maken . Babylon de grote is de wereld omvattende valse religie en het wilde beest de politieke instanties .

  1. De ‘wereldomvattende valse religie’ is een aanduiding van het Wachttorengenootschap.
   Zoals wij het zien is Babylon de Grote hoofdzakelijk de aanbidding van geld geworden, hebzuchtig, zoals het oude Babylon dat ook was.
   Veel mensen in de wereld zijn humanisten, atheïsten of nihilisten en niet meer geïnteresseerd in religie.
   Daarbij komt dat deze wereld helaas verdorven is door immoraliteit en de genoemde hebzucht.
   In nieuwsbrief 10. De grote oorlog te Har–Mágedon https://www.dojc.nl/?p=3737 hebben we de betreffende eindtijd-profetieën van Daniël uitgebreid behandeld en gezien dat in de eindtijd de 8e wereldmacht van centrale banken zichzelf boven alles zal verheffen (Daniël 11:37-39), deze zal de valse profeet eren – de god der vestingen – die als God aanbeden wil worden en zal op basis van ‘valse redeneringen’ samenwerken met een vreemde of buitenlandse god, de Mesopotamische god Allah.
   Natuurlijk mag je daar anders over denken.

   De term ‘het wilde beest’ is helaas niet specifiek genoeg.
   In Openbaring wordt over verschillende wilde beesten gesproken.

 3. Update van 12 maart 2017

  Tweeduizend jaar geleden kon men al niet in het Oude Testament terugvinden, dat Jezus de Messias was. God houdt nog steeds zijn bedoelingen min of meer verborgen (vgl 1.Thes.5:21). Zeker voor wat betreft de schriftgeleerden en theologen (1.Kor.20..21). Maar niet voor de kinderlijk gelovigen (Marc.10:14..15 – Luc.10:21, zoals Simeon en Hanna (Luc.2:25..38). Als dit 2000 jaar geleden al kon geschieden. Dan kan dit zich weer herhalen, daar God onveranderlijk is (Jak.1:17).

  De engelnamen Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël, komen voor in het pseudepigraaf bijbelboek 1.Henoch (hfdst 9, vs 1). Wilt u meer weten wie aartsengel Uriël is, bestudeer dan de navolgende teksten: God is geest (Joh.4:24). God Yhwh kan wandelen in de avondkoelte, en heeft daarom benen (Gen.3:8). Melchizedek was aan de Zoon van God gelijkgesteld (Hebr.7:3). Yhwh verscheen aan Abraham als een man, die voedsel at (Gen.18:1+2+8). Jakob worstelde met een man, die ook een engel en een god was (Gen.32:24+28+30 – Hos.12:50). God heeft meerdere zonen (vgl Job.38:4+7). Deze godenzonen worden ook vorsten genoemd (Ps.87:7). Jezus was de Vorst der vorsten (vgl Dan.8:25 + 9:25..26). God de Vader is de God der goden (vgl Ps.50:1 – Ps.82:1+6). God de Vader is de allerhoogste God (vgl Ex.15:11 – Deut.10:17). Het woord gezalfde betekent messias, of christus. Er zijn meerdere gezalfden, christussen of messiassen (Zach.4:10..14), die goden zijn (Ps.58:2 – Joh.10:34…35). Jezus was niet de zondige tweede Adam (Rom.5:14). Gods zoon kon eventueel het nageslacht zien, dat door hem op vleselijke wijze was verwekt (Jes.53:10 grondtekst). Vanwege deze tekst, mocht Maria Magdalena Jezus pas vasthouden, nadat Hij naar de hemel was opgestegen (Joh.20:17).

  Elke schepping wordt herhaald (vgl Pred.1:9…11). Aartsengel Uriël is het 42e geslacht uit Mat.1:17, Jezus is het 41e geslacht in Mat.1:16. God heeft vier geslachten gewist in dit register (vgl Deut.29:20). Jezus verblijft voor altijd in het heiligdom (Hebr.9:12 grondtekst). Als de nieuwe Vader liet Hij zijn Geest rusten in het Noorderland (vgl Zach.6:8/nbg – Klaagl.2:9 – Ps.24:7). Waar Gods legerkampen zich bevinden (2.Kron.31:2/hsv). Het Koninkrijk Gods is van de Joden afgenomen, en aan een niet-Joods volk gegeven (Mat.21:43). De stam Efraïm heeft nu het eerstgeboorte recht (Jer.31:9). In Gen.19:24 staan twee Yhwh’s. De naam van de Vader Yahowah (Ik ben die Ik was), verwijst ernaar dat Hij eerder de zoon was. De naam van de zoon Yahoweh (Ik ben die Ik zal zijn), verwijst ernaar dat de Zoon later de Vader zal worden. De ‘e’ in Yahoweh verwijst naar de ‘e’ in “ben”, wat zoon betekent. En de laatste ‘a’ in de vaderlijke naam Yahowah verwijst naar de ‘a’ in “aba”, wat vader betekent. Jezus zei: Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien (Joh.14:9). De grondtekst van Fil.2:9 zegt dat Jezus uitermate is verhoogd / gepromoveerd, en de naam aller namen kreeg (zijnde Yahowah). Reinier Sonneveld schreef in het ND van 11-7-16, dat Jezus pas God werd via de kruisiging.

  De Vader bestaat uit de Alpha & Omega, de zoon uit de aan God gelijkzijnde Beta & Omega (vgl Fil.2:5..7). Jezus was de ballerhoogste aartsengel Michaël, wiens naam niet voor niets betekent “Wie is gelijk aan God”. Alle vier de aartsengelen (vgl Ezech.1:10), die ook wel dieren worden genoemd (Opb.5:6). Staan in de Hebreeuwse Thora gecodeerd, met hun tetragammon YHWH. In de bijbel worden alleen de twee belangrijkste aartsengelen genoemd, Michaël en Gabriël. Vanaf het begin van Genesis verwijst elke 50e letter naar het tetragammon van Michaël. Het tweede bijbelboek doet het zelfde voor Gabriël. Het derde bijbelboek verwijst ongecodeerd naar God de Vader, als Yahowah. Aartsengel Rafaël komt alleen in de apocriefe bijbel voor. In het 4e boek van de Thora geeft elke 50e letter, zijn tetragammon achterstevoren weer, als HWHY. De vorige aartsengel Uriël is nu bevordert tot de rang Rafaël. De nieuwe Uriël was tot 11 mrt. 2015 de leerling aartsengel, genaamd Ariël. In het vijfde bijbelboek vormt daarom elke 49e letter, zijn tetragammon achterstevoren. Jezus was de rots (1.Kor.10:4), over wie het einde van de wereldperioden was gekomen (1.Kor.10:11 grondtekst).

  Petrus werd de (nieuwe) rots, waarop Jezus zou bouwen (Mat.16:18). Petrus kreeg de sleutels van het Koninkrijk der hemelen (Mat.16:19), en de daarbij behorende macht (Mat.18:18). Alleen Hij mocht zondaars zoals Ananias en Saffira ogenblikkelijk doden (vgl Hand.5:1..10). Mozes kreeg van Yhwh de opdracht om naar Egypte te gaan (Ex.4:21..23). Yhwh wilde in het vers daarna, Mozes doden (Ex.4:24). Daar de aanstaande bloedbruidegom (Ex.4:25), van de bruiloft des Lams (Opb.19:7), dezelfde volmacht had als de latere Petrus. Op basis van het rad der geboorte (Jac.3:6), had Jezus namelijk meerdere levens of oorsprongen (Mich.5:1 grondtekst). Mat.24:34 luidt; “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles is geschiedt”. Het was Petrus die na 1335 dagen (vgl Dan.12:12), 962 christenen van Masada opnam (vgl Luc.21:28).

  Sesak / Babel / Babylon is al ten onder gegaan (vgl Jer.51:41). Alleen de aan de zoon van God gelijkgestelde Melchizedek (Hebr.7:3). Kon als de aartsengel Michaël, de draak uit de hemel verwijderen (Opb.12:9). Dit was de dag waarop Abraham zich had verheugd (Joh.8:56). De belangrijkste aartsengel is dus Michaël. Alleen zijn naam gaat in de Bijbel vergezeld, met het woord aartsengel. Michaël wordt zelfs dé aartsengel genoemd (Jud.9). De aankondiging van de geboorte van Jezus, zou eigenlijk door de hoogste aartsengel dienen te geschieden. Maar de tweede rangs engel Gabriël, kondigde deze geboorte aan. Daar de hoogste aartsengel op bijbelse gronden, eigenlijk zichzelf niet mocht aankondigen (vgl Joh.5:43). Waarmee indirect wordt aangegeven, dat Jezus de aartsengel Michaël is. De aartsengel Michaël is van oudsher de drakendoder. Jezus diende de draak, genaamd de Satan te doden. Michaël en Jezus zijn dus dezelfde persoon.

  Vanwege zijn nieuwe status als de allerhoogste God, behoeft Jezus niet lichamelijk op aarde, naar het geloof te zoeken. Voor de nieuwe aartsengel Michaël, ligt dit niet anders. Daar Hij sinds 37 n.Chr. de beschikking heeft, over de aan God gelijkgestelde Beta. Maar de mensenzoon met de vierde en laagste aartsengelen rang, zal wel dienen te zoeken (vgl Luc.18:8). Zijn embryo zat overigens in de diepvries, tot een midzomerdag ergens in de 20e eeuw. Deze langste dag van het jaar, werd al aangegeven door prehistorische sterrenwachten, zoals Stonehenge.

  Uitgebreidere informatie op website: theofaction.wordpress.com

 4. “Wie is de man van zonde en de zoon des verderfs, dan hij die door zijn leringen en verordeningen de zonden doet toenemen en het verloren gaan van zielen in de kerk, terwijl hij in de kerk zit alsof hij God is.” Martin Luther King gaf met deze uitspraak aan dat de anti-christ geen persoon is, maar de Rooms-Katholieke moederkerk zelf, Vaticaanstad is de thuisbasis van de anti-christ. (Cfr. Zonden vergeven via aflaat, kruistochten…). Zoek maar eens de definitie van Vaticaan op, u zal zelf wel zien. De paus beschrijft zichzelf als de plaatsvervanger van Jezus, en laat dit nu net de definitie van anti-Christ zijn. Hij is de laatste profeet (= 8ste koning)

  1. U heeft zeker gelijk als u stelt dat de Rooms-Katholieke moederkerk het pure Christelijke geloof misbruikt en dat de paus op de stoel van Jezus gaat zitten door zich plaatsvervanger te noemen.

   Maar lees wat betreft de valse profeet svp eerst eens 2 Thess. 2:3-4
   Voor de dag van Christus komt, moet eerst de afval en de zoon van het verderf zijn gekomen:

   HerzSt (2 Thess. 2: 3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

   Beschouw ook eens Daniël:

   HerzSt (Daniël 11:38) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. 39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.

   De koning van de laatste 7e wereldmacht zal de god van de vestingen eren.
   De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

   HerzSt (2 Korinthiërs 10:3-5) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

   De god die zijn vaderen niet gekend hebben – in de eindtijd – is de valse profeet, die we vanwege de ontvangen kostbaarheden de god van de rijkdom noemen.
   Deze koning zal versterkte vestingen – valse redeneringen – maken samen met een vreemde of buitenlandse god, dat is vrijwel zeker de Mesopotamische god Allah.
   Degenen die hem steunen zullen land en macht ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam.
   (zie: Nieuws-brieven 10. De grote oorlog te Har–Mágedon https://www.dojc.nl/?p=3737 )

   De valse profeet samenvattend:

   Hij zal tijdens of direct na de afval verschijnen (2Thess. 2:3)
   Hij zal zich boven God verheffen. Dit heeft vrijwel zeker met de schepping te maken (2Thess. 2:4)
   Hij zal onder christenen met sluwe gedachten en verhaaltjes een opstandige geest zaaien (1Joh.4:1-3)
   Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)
   Hij oefent alle autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)
   Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)
   Hij Is de initiator van het nieuwe wereldwijde geldsysteem (Op. 13:14)
   Hij dwingt dat iedereen een merkteken moet ontvangen om te kunnen kopen/verkopen (Op. 13:15-17)
   Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (vergelijk Op. 13:18 met 1Koningen 10:14,15)

   Het is nog niet zeker welke rijke persoon of personen de valse profeet zal/zullen zijn.
   De grote tekenen die de valse profeet aanstonds zal doen zal hem eenduidig bevestigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *