1. Babylon de Grote

1. Babylon de Grote.pdf

Babylon de Grote, een echte stad. In een wereld waarin alles draait om geld.

Voor Babylon de Grote zie ook:   
4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199

Economie (letterlijk huishoudkunde) is in de basis een theorie over het menselijk handelen om keuzes te maken in relatie tot de behoeften van mensen en de middelen.
Zo eenvoudig is het allang niet meer.
Het moderne economische denken is een schuld en winstgedreven ideologie geworden.
Het is deze nieuwe meetkunde waarnaar de huidige marktmodellen opgezet zijn, waarbij groei essentieel is en waarbij de relevante financiële factoren zoals het rendement en minimale (arbeids-)kosten gemeten worden.
Ze gaan dus zeer beperkt over de aardse dingen die voor christenen kostbaar zijn, zoals de bescherming van en de zorg voor de samenleving, de planeet aarde met zijn delfstoffen, de natuur, de zorg voor dieren, enz.
De huidige economische marktmodellen worden door hooggeplaatste economen (zoals van de centrale banken) gepresenteerd als geldig, juist, als de waarheid en worden wetenschappelijk onderbouwd.
Men wordt geacht hierin het volste vertrouwen te hebben, maar dan moet je er wel geloof in stellen en dat gebeurt dan ook.
De financiële wereld heeft bij deze schuldeconomie het grootste belang en bedient zich van een uitgebreide lobby om de verantwoordelijke personen – zoals politici – te beïnvloeden.
Geleidelijk en ongemerkt is de bevolking klaargestoomd voor deze schuld en markteconomische ideologie.
De markteconomie is wat dat betreft dan ook een nieuwe religie geworden, met aan de leiding de centrale banken die aan de knoppen draaien en wordt uitgevoerd door de financiële wereld en wordt vervolgens door een zeer groot deel van de mensen geaccepteerd.
Maar is deze markteconomie de oplossing gebleken voor een gelukkige samenleving?

De wereldwijde berichtgevingen over gezinnen die uit hun huizen zijn gezet, gezinnen met grote schulden, armoede of verborgen armoede liegen er niet om. Over het vernielen van de planeet nog maar niet te spreken.
De werkelijkheid is, dat deze nieuwe economie aanwakkert tot de hoogst mogelijke winsten en prijzen, tot geldzucht en hebzucht van (mulinationale) bedrijven en waarbij de rol van de grote banken cruciaal is geworden.
Deze mogen niet meer omvallen en zullen te allen tijde gered moeten worden met belastinggeld.

Hoe passen christenen in zo’n wereld?
Christenen zijn geen deel van deze wereld, de waarheid die christenen zoeken is te vinden in Gods woord:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven,  en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17  Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

De liefde voor geld

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen én de mammon (geld of rijkdom), blijkt wel, dat ‘geldzuchtig zijn’ wordt vergeleken met afgoderij:

HerzSt (Markus 10:21-25)   24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

HerzSt (Lukas 14:33) 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 

NBV    (Lukas 16:14-15) 14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

Het bovenstaande is duidelijke taal. Volgens Jezus staan geldzucht en hebzucht haaks op het discipel zijn van Hem, dat is onmogelijk. Dat gaat rechtstreeks in tegen de naastenliefde.
Ook Paulus schrijft iets soortgelijks aan Timotheüs:

HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 3 En  weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,…..

Hoe zal deze geldzucht zich verder ontwikkelen volgens de Schrift?
In het boek Openbaring worden de gebeurtenissen beschreven die verband houden met de eindtijd.
Eerst wordt in Openbaring een opsomming gegeven van de 7 wereldmachten met een ‘gekroonde’ koning, de politieke wereldmachten:

HerzSt  (Openbaring 13:1) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 

Als de 6e wereldmacht (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd, dan is de 7e macht onbetwist het Amerikaanse rijk, de huidige wereldmacht.
Voor aanvullende info hierover zie: : https://www.dojc.nl/?p=6845
Daarna verschijnt in het boek Openbaring een scharlaken gekleurd wild beest waarop een prostituee zit.
Omdat we het hier (zoals bij het voorgaand wild beest in Openbaring) weer hebben over een beest met 7 koppen en 10 horens, hebben we het ook hier weer over machten:

Het scharlaken gekleurd wilde beest met de 7 koppen en de 10 horens

Er verschijnt in het boek Openbaring een scharlaken gekleurd wild beest waar een prostituee op zit.
‘Het wilde beest was, maar is niet’:

NBV     (Openbaring 17:7,8) 7 ……Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden……..

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

In Op. 17:11,12 staat dat dit beest zelf de achtste is, langs de eerder in het boek Openbaring beschreven 7 wereldmachten is het een achtste wereldmacht, maar op een geheel andere wijze.
Het is echter geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), echter het lijkt op zo’n koninkrijk.
Het valt op dat er niet wordt gesproken over diademen als openbare identificatie van de kronen van de koningen zoals bij het vorige wilde beest.
Het wordt ook niet aangeduid als een religieuze machtsvorm, immers de vrouw als symbool van afgoderij wordt op de rug gedragen. Dan blijft er over een financiële macht. Deze financiële macht wordt afgebeeld als een ‘ongekroonde’ koning waarvoor geldt dat niemand kan kopen of verkopen behalve wie het merkteken heeft.  (Op.13:16,17)
Voor aanvullende info hierover zie: https://www.dojc.nl/?p=147
Het zijn de 10 ( = volledigheid of totaal van alles) koningen van de centrale banken die één uur koninklijke macht ontvangen. (Op. 17:12)

HerzSt  (Openbaring 17:3-5) 3 …..En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Wie is dan deze prostituee, die op het scharlaken gekleurde beeest zit?
De Schrift spreekt over haar als verwant met Babylon de Grote of het grote Babylon.
Om een beter begrip te krijgen van het begrip ‘Babylon de Grote’ moeten we eerst terug naar de tijd  ( +/- 587 vChr) waarin de Joden gedeporteerd werden naar Babylon.

Babylon

Tijdens het Babylonische koningschap van Nebukadnezar werd het Joodse volk gedeporteerd naar Babylon. Na verloop van tijd werd Nebukadnezar hoogmoedig:

HerzSt (Daniël 4:29-32) 29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. 30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?  31 Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk  een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan!  32 Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

Omdat Nebukadnezar hoogmoedig was geworden door de God van Daniël te minachten, moest hij – door een besluit van God – 7 tijden verblijven bij de dieren van het veld.
Na deze periode kwam zijn verstand terug en verheerlijkte Nebukadnezar de Koning van de hemel:

HerzSt (Daniël 4:37) Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

Na Nebukadnezar werd Belsazar de nieuwe koning van Babylon.
In Daniël hoofdstuk 5 wordt beschreven dat koning Belsazar een groot feest gaf voor zijn edelen, zijn vrouwen en bijvrouwen. Tijdens dat feest gebruikten zij op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en prezen hun goden.
Plots verschijnt er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schrijft.
Daniël verklaart de betekenis hiervan:

HerzSt (Daniël 5:22-30) 22 Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. 23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. 24 Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. 25 Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.

Vervolgens ontcijfert Daniël de geschreven tekst en voorzegt het einde van het Babylonische koninkrijk.
Diezelfde nacht valt Babylon en wordt Belsazar vermoord.

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

Het oude Babylon was volgens Jeremia rijk aan schatten en had een grote mate van winstbejag.
De nieuwe stad Babylon is ook rijk aan schatten/vermogens en heeft een grote mate van winstbejag.
Dat zijn overduidelijk de financiële instituten zoals de banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen, enz.
Samengevat de macht van de financiële wereld.
En om nu weer terug te komen op het boek Openbaring, wie is dan deze vrouw, deze prostituee en  wat wordt er bedoeld met Babylon de Grote?

Babylon de Grote

HerzSt (Openbaring 17:1-5) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Er wordt in (Op. 18:9) geschreven dat na de vernietiging van deze hoer „de koningen der aarde” over haar heengaan rouwen. Het is vanwege deze hoererij met de koningen daarom niet logisch dat zij zelf een politieke macht is:

NBV     (Op. 18:9) 9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen.

Aangezien de kooplieden der wereld rijk van haar zijn geworden, is het ook niet logisch dat zij de zakenwereld afbeeld.

HerzSt  (Op. 18:15) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

De vrouw heeft een naam op haar voorhoofd ; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Babylon was destijds een stad van zonde met diverse tempels gewijd aan vele vormen van afgoderij:

HerzSt (Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

In de inleiding van dit artikel staat geschreven dat de markteconomie een nieuwe religie is geworden, dat kan niets anders betekenen als afgoderij.
Waar bestaat deze afgoderij dan tegenwoordig uit?
Dan komen we weer terug bij ‘De liefde voor de mammon’. Geldzuchtig zijn is namelijk afgoderij en rijkdom begeren is ook afgoderij.       (Mattheüs 6:24 , 1Timotheüs 6:9-10) .
Hiermee wordt het duidelijk dat de prostituee uit Openbaring staat voor de afgoderij, door liefde  voor geld en rijkdom te hebben, het is een afbeelding van de wereldomvattende hoererij door de overspelige relatie ten aanzien van de Schepper die deze liefde rechtmatig toekomt.

NBV     (Ezechiël 6:9) 9 Degenen die ontkomen, zullen aan mij denken wanneer ze wonen bij de volken waar ze in gevangenschap naartoe worden gevoerd. Ze zullen zich herinneren hoe diep ze mij krenkten toen hun overspelig hart mij verliet en hun ogen naar hun afgoden lonkten. . . .

De val van Babylon de Grote, een echte stad

.HerzSt (1 Timotheüs 6:17-18) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn,  en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen

In Openbaring staat dat de schuldeconomie, deze financiële wereld, met zijn rijkdom en winstbejag niet door kan blijven gaan en zal vallen:

HerzSt (Openbaring 14:8) En een andere engel volgde, die zei:  Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon,  de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken

HerzSt (Openbaring 18:6-7) 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel  naar haar werken. Schenk in de drinkbeker  waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij:  Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Babylon de Grote zal in het laatst der dagen een echte stad zijn, zie:
4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199

Ga uit haar vandaan

HerzSt (Jeremia 51:6-8) 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de  wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. 8 Plotseling is Babel  gevallen en stukgebroken…..

HerzSt (Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

De vervolging van christenen

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Nadat het financiële systeem uiteen valt, komt er een nieuw wereldwijd geldsysteem.
Voor aanvullende info hierover zie: https://www.dojc.nl/?p=2489

HerzSt (Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die  het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Christenen komen hierdoor onder grote druk te staan, ze willen dat financiële merkteken van ‘het beeld’ van de 7e wereldmacht onder geen beding in ontvangst nemen en kunnen dan niets meer kopen of verkopen.
Voor de betekenis van aanbidding van het beeld of afbeelding zie:
– Afgoderij      4. Aanbidding van het ‘beeld’     https://www.dojc.nl/?p=5199

Wie zwicht zal ook van de wijn van toorn van God te drinken krijgen. (Op. 14:10)

HerzSt (Mattheüs 24:21) 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

HerzSt (Lukas 21:27-28) 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Alleen ons volledige vertrouwen op onze hemelse Vader en op Zijn Zoon kan ons door deze moeilijke periode heen helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *