2. De valse profeet

2. De valse profeet.pdf

De valse profeet; leven in een wereld die wordt beheerst door macht

Inleiding:

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed aan liefde voor geld.
Ook is in de vorige nieuwsbrief uitgelegd, dat deze liefde voor geld gelijk staat aan afgoderij en dat deze afgodische stad – Babylon de Grote – op het punt staat te ‘vallen’. (Op. 14:8)

Maar hoe is het dan gesteld met de huidige en laatste wereldmacht en wat is zijn status?
De ontegenzeglijke huidige wereldmacht, de VS, heeft een torenhoge oplopende schuld van meer dan 21.000 miljard dollar (http://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/) en zij zien met lede ogen dat de olieprijs erg laag is. De Amerikaanse economie trekt aan, maar matig, ondanks de toename van schulden.
Normaal gesproken zou een lage olieprijs dan gunstig zijn, niet voor de VS met zijn omvangrijke investeringen in de schaliegas- en olie-industrie.
De VS is paktisch zelfvoorzienend geworden met olie, maar niet met de goedkope technieken als in het Midden-Oosten. De Amerikaanse bedrijven kunnen in de problemen komen als de prijs te lang laag blijft.
Verder is de – door schuld verzwakte – dollar als wereldmunt gekoppeld aan de wereld-oliehandel. Het is om deze reden dat de valutawaarde van de dollar voor een gedeelte meebeweegt met de hoogte van de olieprijs.
Daarbij kan deze dollar-koppeling, de petrodollar, door de olieproducerende landen ook zomaar worden opgeheven als het vertrouwen in de dollar slinkt.
http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-het-petrodollar-tijdperk/
http://www.cfd-handel.nl/index.php/actueel/48-petrogoud-in-plaats-van-de-petrodollar

In deze nieuwsbrief gaan we stap voor stap de machtsfactoren van deze wereld bezien in relatie tot de voorzegde valse profeet in het laatst der dagen. (Op.19:20)
Om deze valse profeet te kunnen onderscheiden moeten we eerst weten wat de aanbidding van God inhoudt.


Nu, wat houdt de aanbidding van God dan in?
Aanbidding is het bewijzen van eer aan God. Aanbidding is geen religieuze handeling, maar een religieuze manier van leven. Of zoals Jezus het zei, dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. (Marcus 12:29,30)

Hoe denkt Satan (als belangrijkste machthebber) over ‘God liefhebben’

Dat liefhebben van God is helaas niet wat Gods tegenstander Satan wil, die wil zelf aanbeden worden.
Nadat Jezus veertig dagen en veertig nachten had gevast nam de Duivel Jezus mee naar een zeer hoge berg en hij liet Jezus al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid:

HerzSt (Mattheüs 4:9) 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Maar Jezus gaf hem van repliek: „Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:  De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.” Daarna ging de Duivel van Jezus weg.
Christenen moeten weten dat Satan (of Beëlzebul) de aanvoerder is van de demonen, ook de Joodse Farizeeën wisten dit:

HerzSt (Mattheüs 12:24-26)  24 Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden:  Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.  25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Al in de eerste eeuw waarschuwde Jezus zijn discipelen in Smyrna en Pergamus voor Satan-aanbidding:

HerzSt (Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

HerzSt (Openbaring 2:12-13) 12  En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het  tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: 13  Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Deze troon van Satan was blijkbaar het Pergamon-altaar dat dateert uit ca. 180 v.Christus.
Pergamon/Pergamus/Pérgamum (is hetzelfde)  lag in het huidige Oost-Turkije. Deze plaats heet nu Bergama.
Dit Pergamon-altaar werd in 1878 door een Duitse archeoloog opgegraven en staat nu opgesteld in het Pergamon-museum in Berlijn.

De antichrist

We leven in spannende tijden waarin duizenden jaren oude profetieën in vervulling gaan of op het punt staan om in vervulling te gaan, om te beginnen met de antichrist:

HerzSt (1Joh.2:18,19) 18 Kinderen, het is het laatste uur;  en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 19  Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn.  Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.

Volgens zowel ‘Strong’s Concordance’ als volgens ‘Vine’s Expository Dictionary’ betekent antichrist ‘tegen Christus’ of  ‘in plaats van Christus’.
Uit 1Joh.2:18,19 blijkt, dat er in Johannes tijd veel antichristenen gekomen waren. Dit waren personen die geen geloof meer stelden in Jezus als de Messias. Volgens Johannes moest DE antichrist echter nog wel komen.
De antichristen in Johannes dagen bleken misleiders te zijn:

HerzSt (2Joh.1:7) 1 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

Met de woorden dat er vele misleiders in de wereld zijn gekomen, worden dus spirituele misleiders bedoeld.
De antichrist is een leugenaar en loochent volgens 1Joh.2:22 Jezus als de Messias maar loochent tegelijkertijd ook God de Vader:

HerzSt (1Joh.2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Johannes spreekt in 1Joh.2:18 over DE antichrist in het laatste uur, maar onder wiens invloed staat de geest van DE antichrist?

Satan blijkt de geestverwant van DE antichrist te zijn.

Jezus was over de geest van DE antichrist – die is gebaseerd op de geest van Satan – duidelijk tegenover de Farizeeën, want ook zij wilden de begeerten van Satan doen:

HerzSt (Joh.8:42-44) 42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen.  Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?  Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;  die was een mensenmoordenaar van het begin af, en  staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Satan zal zich in het laatste uur bedienen van DE antichrist, die volledig op Satan afgestemd zal zijn.
Deze antichrist in het laatste uur zal DE GROTE MISLEIDER zijn, de valse profeet die in Openbaring als het wilde beest met twee horens wordt afgebeeldt.

De voorzegde afval

Voordat de dag van Christus komt, moet eerst de afval en DE antichrist, de zoon van het verderf, gekomen zijn:

HerzSt (2Thess. 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

Volgens ‘Strong’s Concordance’ betekent  het Griekse woord voor afval –  ἀποστασία  – zoveel als afvalligheid, opstand, verlaten.
Veel christenen zullen in het laatste uur volgens de Schrift in opstand komen.
Dat kan niets anders betekenen, dat Satan en zijn demonen doelbewust onder christenen misleiding zullen zaaien door sluwe praatjes, die het geloof van onstandvastige christenen gemakkelijk kunnen ondermijnen zodat zij een ‘opstandige geest’ ontwikkelen:

HerzSt (1 Timotheüs 4:1) 1 Maar  de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen  afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, …

Volgens ‘Pew Research Center’ zal het Christendom de aankomende jaren wereldwijd groeien, vooral in China, maar in de westelijke landen en de VS zal het christendom terrein verliezen. http://www.globalreligiousfutures.org/
Echter, het christendom stelt voor een grote groep christenen niet veel voor.
Veel gedoopte christenen hebben nu al bedroevend weinig basiskennis van de Bijbel, zoals een begrip van wat ‘wedergeboren worden’ inhoudt. (Joh. 3:1-8) Laat staan dat de pure christelijke beginselen in hun leven zijn ingebouwd, zoals het ervan bewust zijn dat christenen inwonende vreemdelingen zijn in deze wereld:

HerzSt (1 Petrus 2:11) Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen  u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

Veel mensen die gedoopt zijn of als christen ingeschreven staan doen helemaal niets kerkelijks meer. Zie Centraal Bureau voor de Statistiek  “Religie aan het begin van de 21ste eeuw” :
<http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/publicaties/archief/2009/2009-e16-pub.htm>

Misschien dat er in enkele delen van de wereld zoals in Afrika of Azië nog een beperkte christelijke groei is, het belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is volgens ons reeds gepasseerd.
Deze laatste dagen zullen in een stroomversnelling komen als christenen massaal Jezus woorden niet meer willen geloven door misleidende verhalen, onder druk worden gezet door christenvervolgers of afvallig worden door de afgoderij, zoals liefde voor geld.
Wat de christenvervolging betreft, volgens ‘Open Doors’ neemt de christenvervolging wereldwijd – door voornamelijk moslims – ieder jaar toe.     https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/
Volgens El Shafie, hoofd One Free World International, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd.
In Noord-Korea en de moslimlanden blijkt volgens ‘Open Doors’ de hevigste vervolging te zijn.
Zie hiervoor ook:   http://fubar.mobi/tag/islam-en-genocide-op-christenen/
De God ‘Allah’ uit de Koran is intolerant tegen vooral Joden en Christenen.

De vervolging is – evenals misleiding en afgoderij – een onderdeel van de afval, maar door de afval van nu weten we, dat het tijdperk van de zoon van het verderf, de valse profeet, zeer nabij is:

HerzSt (2Thess. 2:3,8-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,…………8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.  De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst  overeenkomstig de werking van de satan is, ……..

Deze zoon van het verderf, de valse profeet, zal – overeenkomstig de werking van Satan – binnenkort krachtige tekenen gaan doen en zal zich als een God verheffen:

HerzSt (2Tess. 2:4 )  4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

Als God verheffen heeft beslist met de schepping te maken.
Maar de Schrift vertelt ons dat de schepping zeer goed was, uitzonderlijk goed.
Het is daarom verderfelijk om met erfelijk materiaal onherstelbare experimenten te doen:

HerzSt (Gen. 1:31 )  31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie,  het was zeer goed.

De ‘zoon van het verderf’ zal in de tempel van God gaat zitten

Wat is in deze tijd de tempel van God?
Volgens ‘Vine’s Expository Dictionary’ is in 2Thess. 2 vers 4 voor ‘tempel’ het woord ‘naos’ gebruikt, dus deze valse profeet gaat in het heiligste gedeelte van de tempel zitten.
Gods tempel in Jeruzalem is in 70nChr vernietigd en daar kan nu dus niet meer in gezeten worden.
Wat kan er dan worden bedoeld met ‘de tempel van God’?
Jezus geeft een voorbeeld waarin Hij zijn lichaam vergelijkt met Gods tempel:

HerzSt (Johannes 2:19-21) 19 Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? 21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

Ook Paulus geeft hiervan een voorbeeld:

HerzSt (1 Korinthiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Het is duidelijk dat met ‘de tempel van God’ de christenen – ieder persoonlijk – worden bedoeld.
Hoe kan ‘de zoon van het verderf’ dan als God in de tempel van God gaan zitten?
In de brief aan de gemeente te Korinthe gaat Paulus hier op in:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16-17) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, ….

In de tempel van God gaan zitten kan volgens 2Kor 6:16-17 niets anders betekenen dan dat Satan erin zal slagen een groot aantal christenen (Gods tempel) onrein te maken door afgoderij.
De Schrift roept daarom met klem op geen liefde voor geld na te jagen zoals bij  (legale) financiële organisaties die alleen oog hebben voor winstbejag. Of bij organisaties die bewust onjuiste of onvolledige informatie geven bij hun financiële producten, organisaties met bedenkelijke belastingconstructies enz.
Christenen worden hiervoor gewaarschuwd.  Ga hier uit! (Op. 18:4-5)

Ditzelfde dringende advies komt ook terug in de voorgaande Schriftplaats 2 Kor. 6:17 om ‘uit hun midden weg te gaan’ en het onreine niet aan te raken, om niet besmet te worden met deze valse liefde. (Matt. 6:24)
Jezus is heel helder hierin:
Christenen moeten liefde hebben  voor de Vader in de hemel en voor onze naasten. (Mattheüs 22:36-40)
Maar dus niet voor de valse goden of afgoden van deze naasten.
Deze zoon van het verderf, de valse profeet, zal de christelijke liefde met alle macht proberen te ondermijnen om christenen afvallig te maken.
De climax van deze periode wordt de grote verdrukking genoemd.  (Mattheüs 24:21-22) (Openbaring 7:13,14)

Wat weten we verder allemaal over DE valse profeet in het laatste uur

We weten dat de valse profeet  het wilde beest met twee horens uit Openbaring is.
Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht, zoals beschreven in Openbaring:

HerzSt  (Openbaring 13:11,13) 11 En ik zag een ander beest opkomen,  uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak…….13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

HerzSt (Openbaring 19:20) 20  En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid  de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had…….

Deze valse profeet wordt afgebeeld als een beest met 2 horens.
Nu heeft een schaap wel 2 horens, maar in alle andere profetieën in Openbaring stellen horens personen voor.
De valse profeet bestaat dus hoogstwaarschijnlijk uit een combinatie van 2 personen.
In Op.13:11 wordt de valse profeet omschreven als met de uitstraling van een onschuldig lam (Messias), maar met het leugenachtige verhaal van een draak (Satan).
Jezus wordt in de Schrift afgebeeld als een Lam (Joh.1:29) en Satan als een draak. (Op.12:9)
Deze valse profeet is dan ook de spreekbuis van Satan en een valse Messias.

HerzSt (Openbaring 13:12) 12    En het oefent al de macht van het eerste beest  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, …

Hij oefent al de autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen.

NBV (Openbaring 13:18) 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Het getal van de valse profeet is het getal van een mens; zeshonderdzesenzestig.
In de hele Schrift komt dit getal nogmaals voor in 1 Koningen:

HerzSt (1Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.

Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar, afgezien van diverse andere inkomsten.
De mens met het getal 666 is (zijn) een persoon (2 personen) die zeer veel middelen ter beschikking heeft (hebben) op dit moment, evenals koning Salomo dat had.
Volgens Openbaring zullen de laatste dagen in vervulling gaan gedurende de 7e wereldmacht, dat is de VS.
(Zie hiervoor: wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk)        https://www.dojc.nl/?p=6845

De valse profeet  is de initiator van ‘een beeld’ / ‘een afbeelding’ en maakt die levensvatbaar:

HerzSt (Openbaring 13:15) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken,….

De afbeelding van het beest (Satan) en het nieuwe wereldwijde geldsysteem

Omdat de VS de huidige  wereldmacht is, ligt het voor de hand, dat de valse profeet vrijwel zeker een sterke relatie heeft met de VS. Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen:

HerzSt (Openbaring 13:16-17)  16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het huidige valutasysteem – op basis van de US-dollar als wereld reservemunt – staat op omvallen omdat het schuldensysteem als een luchtbel is opgeblazen en niet meer beheersbaar is door inflatie toe te passen.
Dit nieuwe wereldwijde geldsysteem hebben we gemakshalve de Nieuwe Wereld Orde genoemd. (NWO)

De valse profeet oefent dus dwang uit op alle mensen om het merkteken van hem te aanvaarden. Dat merkteken bestaat uit de naam van het financiële systeem of het getal van de valse profeet. Hij zal ervoor zorgen  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen. (Op. 13:17)
Dit laatste betekent dan ook economische macht voor de banken en vermogensbeheerders.
In Op.13:15 staat dat er absolute toewijding aan dit nieuwe geldsysteem zal worden verlangd, anders schiet je leven er bij in. (Zie als onderbouwing hiervoor: wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)
https://www.dojc.nl/?p=147

Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:

 • Het ‘beeld’ vormt een afbeelding van het eerste wilde beest >  het eerste wilde beest zelf staat voor alle wereldmachten, nu voor de huidige militaire 7e wereldmacht, de VS
 • Dit ‘beeld’ ontvangt adem en kan spreken > het is levensvatbaar gemaakt
 • Het beeld kan doden wie hem niet aanbidden > het heeft veel macht voor wie hem niet dienen
 • Het beeld is levensvatbaar gemaakt door de valse profeet > het blijkt Satan te zijn

De valse profeet, de zoon van het verderf en hoe het net zich sluit

De afval  is een belangrijk markeringspunt en deze afval is – wat ons betreft – voor iedere christen te constateren. Maar met de afval zal ook de zoon van het verderf geopenbaard worden, DE antichrist van het laatste uur.
Het achtste koninkrijk, de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, zal voor 1 uur regeren:

HerzSt (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
(Zie hiervoor ook:  eindtijd 11. De hoofdthema’s         gedeelte; Het 8e koninkrijk; een financieel systeem)
https://www.dojc.nl/?p=2489

Wat het tijdstip van de komst van de valse profeet betreft, zijn er nu dus 4 duidelijke kenmerken:

 • De vervolging onder christenen is hevig. (Lucas 21:12)
 • De afval onder christenen is reeds gekomen. (2Thess. 2:3)
 • De mensen zijn op grote schaal geldzuchtig geworden (2 Tim. 3:1-2)
 • Het 8e koninkrijk, het financiële systeem van centrale banken, regeert.  (Op. 17:11,12)

In deze laatse periode van 1 uur Bijbelse tijd bevinden we ons dus.

We hebben in het voorgaande gedeelte reeds gezien, dat de valse profeet iedereen dwingt om een merkteken te ontvangen, om daarna vervolgens te kunnen kopen of verkopen. (Op. 13:15-17)
Dit financiële merkteken van de valse profeet voorspelt helaas niet veel goeds.
Mensen met het merkteken zullen ook de toorn van God ondergaan:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Zoals we eerder hebben beredeneerd heeft de valse profeet vrijwel zeker een sterke relatie met de VS.
De valse profeet kunnen we daarmee nog niet ‘volledig’ identificeren omdat we nog niet de krachtige tekenen hebben gezien die hij zal doen.
Maar we hebben wel een leidraad, het gaat om rijkdom zoals bij Salomo.
Laten we daarom beginnen met een initiatief van miljardairs, the Giving Pledge.

De valse profeet samenvattend:

 • Hij zal tijdens of direct na de afval verschijnen (2Thess. 2:3)
 • Hij zal zich boven God verheffen. Dit heeft vrijwel zeker met de schepping te maken (2Thess. 2:4)
 • Hij zal onder christenen met sluwe gedachten en verhaaltjes een opstandige geest zaaien (1Joh.4:1-3)
 • Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)
 • Hij oefent alle autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)
 • Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)
 • Hij Is de initiator van het nieuwe wereldwijde geldsysteem (Op. 13:14)
 • Hij dwingt dat iedereen een merkteken moet ontvangen om te kunnen kopen/verkopen (Op. 13:15-17)
 • Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (Op. 13:18) (1Koningen 10:14,15)

The Giving Pledge campagne

In 2010 was de start van een campagne, The Giving Pledge, opgezet door Bill Gates en Warren Buffett.
Pledge betekent in dit geval een ondertekende overeenkomst door een filantroop om de helft van zijn vermogen te doneren aan de maatschappij, het is echter geen legaal contract.
Deze filantropen moeten minimaal 1 miljard dollar bezitten en bereid zijn meer dan de helft te doneren aan goede doelen. Een goede doelen club voor miljardairs dus.
Een groot aantal zeer rijken heeft tot nu toe The Giving Pledge ondertekend, zoals o.a. Richard Branson, Larry Ellisson, Diane von Fürstenberg, Barron Hilton, David Rockefeller en Mark Zuckerberg van Facebook, of de Saudische prins Alaweed Bin Talal in de zomer van 2015. (32 miljard dollar)
Maar zijn er ook kanttekeningen te maken?
Tijdens een bijeenkomst van The Giving Pledge te Santa Barbara was het heetste onderwerp – volgens een artikel  in de ‘economist’ – ‘impact investing’, een zin die beschrijft hoe geld te investeren om winst te maken en goed te doen op hetzelfde moment.
Het toegezegde bedrag hoeft ook niet meteen opgehoest te worden, maar kan gedurende het leven of na het overlijden gedoneerd worden.
Volgens enkele kritische filantropen is het dan ook een keuze, oftewel het geld overdragen aan de belasting of aan een goed doel. Diverse filantropen hebben dan ook principieel niet meegedaan.
Christenen wordt afgeraden om als weldoener op de voorgrond te willen staan.
Ze worden in de Schrift omschreven als huichelaars die door de mensen geëerd willen worden.
Voor christenen geldt, dat de linker hand niet weet wat de rechter doet:

HerzSt (Mattheüs 6:1-4) 1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. 3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, 4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Omdat deze manier van weldoenerij haaks staat op de christelijke leefwijze, rijzen er vragen op over deze liefdadigheid.
Hebben deze goede doelen stichtingen ook nog andere belangen?
Pablo Eisenberg, werkzaam bij het Center for Public and Nonprofit Leadership aan de Georgetown Universiteit, is bang dat het alleen maar bijdraagt aan de hoeveelheid mega-stichtingen. Dit kan slechte gevolgen hebben voor de democratie, omdat deze stichtingen heel veel invloed uitoefenen op de politieke agenda.
Veel donaties van the Giving Pledge komen terecht in een stichting, de Bill & Melinda Gates Foundation.

The Bill & Melinda Gates Foundation

Is er nu een organisatie, die een sterke band heeft met de VS, die tevens zeer kapitaalkrachtig is en niet van onbesproken gedrag? Er valt 1 organisatie – wat dit betreft – erg op.
Het is zeker niet de bedoeling om de Bill & Melinda Gates Foundation nu te veroordelen of aan te wijzen als de voorzegde valse profeet, wat echter niet wil zeggen dat deze organisatie zich nog wel eens heel anders kan gaan manifesteren….

Beoordeel zelf de greep van gevonden artikelen:

Vaccins tegen polio en malaria in onderontwikkelde landen –  Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
Vaccins is blijkbaar het stokpaardje van de Bill & Melinda Gates Foundation.
Bill Gates en de Britse overheid gaan malaria te lijf met megafonds van 4 miljard dollar.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4232055/2016/01/25/Bill-Gates-en-Britten-gaan-malaria-te-lijf-met-megafonds.dhtml

Controverse:
De agressieve steun van de Bill & Melinda Gates Foundation voor de experimentele intermitterende preventieve malaria therapie triggerde een waarschuwende memo van de VN-malaria chef Akari Kochi. Werking van het toegediende drug kon in een tweede studie niet worden bevestigd. Van de 8.000 kinderen overleden er 209 en het effect nam af vanwege verminderde weerstand.
https://moneycrisis.wordpress.com/2014/10/

De valse profeet zal zich boven God verheffen. Dit heeft vrijwel zeker met de schepping te maken (2Thess. 2:4)

Inleiding over GGO-zaden; (Genetisch Gemodificeerde Organismen)
De techniek van het overbrengen van DNA van het ene naar het andere organisme kreeg de naam recombinant DNA (rDNA) en wordt genetische modificatie of  gentechnologie genoemd.
Het meest bekend is genetische manipulatie van voedsel- en landbouwgewassen, zoals maïs, katoen en soja.
De aanpassing is bedoeld om de rassen resistent te maken tegen ziekten of tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen en soms om extra voedingsstoffen te bevatten of om onder slechtere omstandigheden te kunnen groeien.
GGO’s kunnen ook risico’s geven. Zij kunnen allergieën veroorzaken of nuttige insecten schaden.
Buiten het laboratorium bestaat in theorie een kans dat ggo’s zich vermenigvuldigen en andere gewassen verdringen of kruisbestuiven.
De Amerikaanse biotechnologische multinational Monsanto produceert o.a. genetisch gemodificeerde zaden.

In 2009 verklaarde de American Academy of Environmental Medicine ( AAEM ) :”Verschillende dierstudies geven ernstige gezondheidsrisico’s aan in verband met genetisch gemodificeerde voedsel , ” met inbegrip van onvruchtbaarheid, immuun problemen, versnelde veroudering , defecte insuline regulering  en veranderingen in de grote organen en het maag-darmstelsel . De AAEM heeft artsen gevraagd om alle patiënten te adviseren, genetisch gemodificeerd voedsel te vermijden.
http://www.responsibletechnology.org/health-risks

Bill Gates: Inmiddels één van ‘s werelds meest destructieve ‘goeddoeners’..?
Gates laatste plan is om te proberen een einde te maken aan de honger in de wereld door meer genetisch gemanipuleerde (GG) gewassen te verbouwen. Hij investeerde al 27 miljoen Dollar in Monsanto Company, wat er toe leidde dat enkele landen zijn liefdadigheid afwezen vanwege de hoge risico’s op:

 • Het ontstaan van nieuwe ziekteoverbrengers
 • Gemuteerde pesticide-resistente insecten
 • Resistent ‘superonkruid’
 • Contaminatie (vermenging) van omliggende niet-GG gewassen

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bill-gates-een-destructief-virus-opgelopen/

Bill Gates, die recent 500.000 aandelen Monsanto heeft gekocht
http://naturalsociety.com/bill-gates-foundation-buys-500000-shares-of-monsanto/

Genetisch gemodificeerde rijst is een paard van Troje: misleid door Bill Gates en Monsanto.
(dr. Mercola, 21 juni 2011) De Bill en Melinda Gates Stichting heeft een donatie van $20 million goedgekeurd, te besteden aan de ontwikkeling van “gouden rijst” — een niet-getest, erg controversiël GM (genetische gemodificeerde) gewas dat de biodiversiteit bedreigt en mogelijk een economische en ecologische ramp betekent voor Aziatische boerenbedrijven.
http://www.earth-matters.nl/5/2900/gezondheid/genetisch-gemodificeerde-rijst-is-een-paard-van-troje-misleid-door-bill-gates-en-monsanto.html

Pro-GMO lobby ontvlucht Filippijnen na protest boze boeren tegen ‘Gouden rijst’
http://brekendnieuws.nl/30-04-15-GMO-lobby-ontvlucht-Filippijnen.html

Menselijke experimenten van Bill Gates met GM bananen in Afrika veroordeeld door wetenschappers
http://worldunity.me/menselijke-experimenten-van-bill-gates-met-gm-bananen-in-afrika-veroordeeld-door-wetenschappers/

De zadenbank van Gates, Rockefeller, Monsanto en Syngenta op Spitsbergen
Bill Gates heeft 30 miljoen dollar gestoken in de ‘Svalbard Global Seed Vault’ samen met onder andere de Rockefeller Foundation, de Monsanto Corporation, de Syngenta Foundation en de regering van Noorwegen.
In de wandelgangen wordt ook wel gesproken over de ‘Doomsday Seed Bank’.

Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)

BILL GATES AND EUGENICS: THE WORLD NEEDS FEWER PEOPLE
http://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-and-eugenics-the-world-needs-fewer-people/

Bill Gates: We can lower the world’s population with vaccines
http://vanshardware.com/2010/02/bill-gates-we-can-lower-the-worlds-population-with-vaccines/

Tetanus vaccins gevonden die verrijkt waren met chemische sterilisatie om een ras-gebaseerde genocide uit te voeren tegen Afrikanen.
http://www.naturalnews.com/047571_vaccines_sterilization_genocide.html#

Bill Gates heeft onlangs 10 miljard dollar toegezegd voor een globaal vaccin programma gericht op de ’s werelds behoeftige kinderen.
Gates zijn commentaar is op zijn best bedenkelijk omdat de Derde Wereld vaccinatieprogramma’s een duidelijk ondersteunde koppeling hebben met sterilisatie. In een veelvuldig geciteerd en grondig gedocumenteerde Filippijns geval, stopte het hooggerechtshof van dat land een WHO-tetanus vaccinatieprogramma nadat was gebleken, dat de inentingen alleen gegeven werden aan jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd en waren besmet met een hormoon, welk veroorzaakt dat “een vrouw de zwangerschap niet kan behouden”.
http://vanshardware.com/2010/02/bill-gates-we-can-lower-the-worlds-population-with-vaccines/

BILL GATES, AFRICA AND POPULATION CONTROL
http://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptian-hercules/bill-gates-africa-and-population-control/

“De wereld zal groeien naar een totaal van 9 Miljard. Maar als we ons echt goed inspannen en prima werk gaan leveren, kunnen we door middel van goede gezondheidszorg,  NIEUWE VACCINS, ‘voorplantings-gezondheidszorg’, die groei terugbrengen met 10 to 15%”
Nou je hoort het, Bill verspreekt zich niet, het is precies in zijn plaatje passend… Mijn hemel wat een heftige tekst…
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/bill-gates-laat-met-vaccins-de-wereldbevolking-dalen/

Hij oefent alle autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)

Obama in gesprek met Bill Gates en Warren Buffett:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-14/obama-said-to-meet-gates-buffett-at-white-house-on-ways-to-boost-economy

Bill Gates en de Britse overheid:
http://fd.nl/economie-politiek/1136653/bill-gates-en-britse-overheid-steken-4-mrd-in-strijd-tegen-malaria

enz.

Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)

BILL GATES verborgen dromen over geo-engineering geopenbaard
Bill Gates heeft al bewezen belangstelling te tonen voor geo-engineering projecten met zijn  vroegere co-patentaanvraag voor het verminderen van de intensiteit van killer-orkanen.
http://www.popsci.com/science/article/2010-01/bill-gates-geoengineering-passion-revealed

Bill Gates en  schepen die wolken ‘zaaien’.
Onlangs kondigde hij zijn eerste concrete uitstapje aan in het veld :  Het geven van $ 300.000 voor een project om zeewater te spuiten in de lucht, voor het zaaien van wolken die hopelijk een aantal van de UV- stralen van de zon zouden blokkeren.
http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2010/05/10/bill-gates-funds-the-most-benign-form-of-geoengineering-ships-that-spray-seawater-to-seed-clouds/

Bill Gates aangeduid voor de financiering van onderzoek: bevordering van het sproeien van geo- engineering (chemische) condenssporen  over de aardbol
Door kleine deeltjes  in de atmosfeer te spuiten (in de uitlaatgassen of condensatiesporen van vliegtuigen) met het vermeende doel zonlicht terug de ruimte in te reflecteren en dus de planeet te koelen.
Wat wordt er in hemelsnaam gesproeid?
http://www.naturalnews.com/034906_Bill_Gates_geo-engineering_chemtrails.html

Hij Is de initiator van een nieuw wereldwijd geldsysteem (NWO) (Op. 13:14)

Bill Gates: “We hebben een wereldregering nodig”
Microsoft-oprichter Bill Gates pleitte in een interview met de Süddeutsche Zeitung voor een wereldregering. De miljardair zei dat problemen op het gebied van armoede, klimaatverandering en hongersnood moeten worden opgelost door een wereldregering in het leven te roepen.
http://www.ninefornews.nl/bill-gates-hebben-een-wereldregering-nodig/

Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (Op. 13:18) (1Koningen 10:14,15)

Bill Gates weer rijkste man ter aarde
Gates is 1 van de rijkste mensen ter wereld, 79,2 miljard dollar. Daarbij komen nog de enorme donaties voor the Bill & Melinda Gates Foundation waarover hij kan beschikken.
http://www.z24.nl/ondernemen/forbes-bill-gates-weer-rijkste-man-ter-aarde-792-miljard-dollar-542924

Pas op voor DE valse profeet!

Jezus waarschuwde ons voor  misleidende profeten, valse profeten die in schaapskleren tot ons zullen komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn:

NBV     (Mattheüs 7:15) 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Die waarschuwing geldt in overtreffende mate voor DE valse profeet, de zoon van het verderf.
Wij hebben vanuit de Schrift al een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar hebben nog niet de krachtige tekenen gezien die hij zal doen.
Zolang de valse profeet niet die krachtige tekenen doet, zoals vuur uit de hemel, kunnen christenen alleen maar op hun hoede zijn.

Bedenk steeds dat het Christelijke geloof voor het overgrote deel zal verdwijnen, de voorzegde grote afval (2 Tess. 2:3). De Islam zal de Christelijke religie voor een groot gedeelte verdringen.

Aanstonds zal ook de twee getuigen profetie in vervulling gaan (Op. 11:3-15)
Daarna wordt ons wachten in getrouwheid beloond met de komst van Jezus met zijn engelen:

HerzSt (1Thess 5:1-3) 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.  2 Want u weet zelf heel goed  dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal  een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg (gist)

HerzSt (Mattheüs 16:5-12) 5 En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. 6 Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. 7 Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.

De religieuze Joodse leiders lieten geen kans onbenut om Jezus op zijn woorden te vangen. Jezus wist daarom ook wat voor een beproeving zijn discipelen zouden moeten ondergaan en welke aanvallen op hun geloof hen te wachten stond:

HerzSt (Mattheüs 16:8-12) 8 ….Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?  9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? 10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? 11 Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? 12 Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Ook wij – Christenen in deze huidige tijd – zullen hiermee beproefd worden en het is onze eigen keus om noch de Vader noch de Zoon ooit te loochenen, maar om getrouw te blijven en geen opstandige geest te ontwikkelen.
Al die aanvallen op ons christelijk geloof  blijken slechts gebaseerd te zijn op het ‘voorwenden’ van geloof of goeddoenerij, oftewel het is huichelarij:

HerzSt (Lukas 12:1) 1 Intussen, toen er een menigte van  vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij.

Christenen, voorkom om in opstand te komen!

HerzSt (Ef. 6:11) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen [kuiperijen] van de duivel.

.

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *