4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1

4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1.pdf

Het Nieuwe Jeruzalem;
leven in de nieuwe wereld waar christenen deel van willen uitmaken

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de twee getuigen profetie en het wereldwijde predikingswerk dat binnenkort verricht zal worden.
Deze nieuwsbrief is het eerste deel van een Schriftuurlijke beschrijving van het ‘oude’ Jeruzalem met zijn Bijbelse achtergronden vergeleken met het toekomstige ‘nieuwe’ Jeruzalem uit Openbaring.

Het ‘oude’ Jeruzalem

In de Schrift wordt ‘het oude’ Jeruzalem ‘de heilige stad’ genoemd:

HerzSt (Nehemia 11:18) 18 Alle Levieten in de heilige stad: tweehonderdvierentachtig.

De bergen van Jeruzalem: Sion (stad van David), Moria (tempelberg), Akra, Bezetha en de Olijfberg (hemelvaart).

De Gihon-bron in Jeruzalem; deze was noodzakelijk in die Bijbelse dagen om het hele jaar door water beschikbaar te hebben, ook in de droge perioden.
De vijver Siloam, die het water uit de Gihon-bron ontving, was een waterreservoir gelegen in het zuidoosten van de stad Jeruzalem.

.         Gihon-bron

.         Siloam-vijver

Wat is de historie van ‘het oude’ Jeruzalem?

Ezechiël beschrijft hoe Jeruzalem destijds door God werd verheven van een verstoten stad tot Zijn eigendom:

HerzSt (Ezechiël 16:3,8) 3 en zeg: Zo zegt de Heere YHWH tegen Jeruzalem: Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaänieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische…..8…..Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere YHWH, en zo werd u van Mij..

Jeruzalem heeft volgens de Schrift zijn oorsprong in de Kanaänitische stad Salem.
Uit Psalm 76 blijkt, dat Salem staat voor de stad Jeruzalem:

HerzSt (Psalm 76:2-3) 2 God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. 3 In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.

Salem is een stad die in de Schrift ook ‘vrede’ wordt genoemd, waar Melchizedek koning-priester was:

HerzSt (Hebreeën 7:1-2) 1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. 2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.

Jeruzalem behoort tot de oudste steden ter wereld. In de Schrift wordt Jeruzalem voor het eerst genoemd tijdens de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. (Genesis 14:18-20 +/- 1940 v.Chr.)
Het priesterschap van Melchizedek was een model voor de priesters van Israël:

HerzSt (Psalm 110:4) 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Ook de Christus als hogepriester is een priester naar het model van Melchizedek:

HerzSt (Hebr. 5:4-6) 4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. 5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 6 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

De berg Sion

Sion is de naam van de zuidoostelijke berg in Jeruzalem, waarop de vesting van koning David werd gebouwd:

HerzSt (2 Samuël 5:7,9) 7 David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in…..9 Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David.

Het huis voor de koningen, de burcht van David, wordt in de Schrift gezien als de wetgevende plaats.
Het huis voor de priesters, de tempel op de berg Moria, wordt in de Schrift gezien als de religieuze plaats.

HerzSt (Jes. 2:3) 3 ……Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

De berg Moria

Abraham kreeg van God de opdracht om zijn zoon Izaak op een van de bergen in het land Moria te offeren.

HerzSt (Genesis 22:2) 2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.

Abraham vertrok uit de buurt van Berseba en moest vervolgens meer dan 2 dagen (te voet) reizen:

HerzSt (Genesis 22:4) Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.

Het land Moria moet blijkbaar het bergland rondom Jeruzalem zijn geweest.
De berg, waar Abraham Izaak moest offeren, moet – volgens Joodse bronnen – de berg Moria zijn, de tempelberg.
Door de moslims is over de offer-rots van Abraham heen ‘de gouden rotskoepel’ gebouwd, het is geen moskee.
De tempelberg is volgens de Schrift de plaats, waar de 1e tempel heeft gestaan, gebouwd door Salomo, waar ook de 2e tempel stond, gebouwd door stadhouder Zerubbabel + Jozua en later verbouwd door Herodes.
Sion, waar de burcht van David stond, werd een ‘speciale’ heilige berg voor God toen koning David de ark van het Verbond daarheen liet verplaatsen:

HerzSt (2 Sam. 6:17) 17 Toen zij de ark van de HEERE de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats, midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de HEERE, en dankoffers.

HerzSt (Psalm 2:6) 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.

.                                    Ark van het Verbond

God aanwezigheid is als gezeten tussen de twee cherubs boven op het deksel van de ark van het Verbond:

HerzSt (Exodus 25:22) 22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Met de voltooiing van de bouw van de 1e tempel door Salomo, was de tijd gekomen om de ark van het Verbond over te brengen:

HerzSt (1 Koningen 8:1,6,10) 1 Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de HEERE over te brengen uit de stad van David, dat is Sion….. 6 Zo brachten de priesters de ark van het verbond van de HEERE op zijn plaats, tot in het binnenste heiligdom van het huis, tot in het heilige der heiligen, tot onder de vleugels van de cherubs…… 10 En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde.

Met het verplaatsen van de ark van Sion naar Moria, blijkt de Bijbelse naam ‘Sion’ niet meer alleen de berg Sion te bevatten maar ook de berg Moria:

HerzSt (Jesaja 8:18) 18 Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont.

De beloofde priester-koning

God zal een Koning sturen, een nakomeling uit de stam van David. Hij wordt in Jeremia 23 ‘Spruit’ genoemd, een Loot uit Isaï (de vader van koning David) zoals geschreven in Jesaja 11:

HerzSt (Jerem.23:5) 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

HerzSt (Jes. 11:1-3) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

Deze ‘rechtvaardige’ Spruit, op wie de Geest van God rust en die rechtvaardig zal oordelen kan niemand anders zijn dan Jezus. Jezus is de Wortel en het nageslacht in de lijn van David:

HerzSt (Op. 22:16) 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

In bovenstaande Schriftplaatsen staat het woord ‘tsemach’ voor ‘Spruit’, wat ontspruiten of uitlopen betekent, wat een nieuwe loot betekent aan een plant of uit een zaad.
Dat de Spruit -het Lam Gods- rechtvaardig zal oordelen staat ook geschreven in Zacharia.
Openbaring 5 bevestigt, dat dit rechtvaardig oordelen mogelijk is door de zeven Geesten van God, die over de hele aarde uitgezonden zijn:

HerzSt (Zacharia 3:8,9) 8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.

HerzSt (Openbaring 5:6) 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Deze Spruit (Jezus) zal volgens Zacharia zowel Koning zijn als Priester zijn, zoals Melchizedek dat ook was (zie hiervoor Hebr. 5:4-6). Ook zal de Spruit Gods tempel bouwen:

HerzSt (Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De beloofde nieuwe heilige stad

God belooft ons in Jeremia, dat er een nieuwe stad zal komen, een stad van rechtvaardigheid.
En zo zal deze stad worden genoemd: YHWH is onze gerechtigheid:

HerzSt (Jeremia 33:14-16) 14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Hoewel het oude Jeruzalem ook al een heilige stad was, zal de nieuwe stad – wat rechtvaardigheid betreft – compleet anders zijn:

HerzSt (Mattheüs 4:5) 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,

HerzSt (Jesaja 1:26) 26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

Ook zal de nieuwe stad Jeruzalem geen toegang verlenen aan onberouwvolle zondaars en vreemden zullen er niet doortrekken:

HerzSt (Jesaja 52:1) 1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen.

HerzSt (Joël 3:17,18) 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.

Joël 3 en Ezechiël 47 beschrijven dezelfde bron die uit de tempel stroomt als de bron die wordt beschreven in Openbaring 22:

HerzSt Ezechiël 47:12) 12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.

HerzSt (Openbaring 22:1,2) 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Gedurende de ballingschap van de Joden in Babylon ontving Ezechiël een buitengewoon visioen voor een stad op een zeer hoge berg. Jeruzalem met zijn 1e tempel was namelijk 14 jaar eerder volledig vernietigd:

HerzSt (Ezechiël 40:1,2) 1 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen. 2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.

Het hemelse Jeruzalem

Wat is het hemelse Jeruzalem?
Het hemelse Jeruzalem wordt beschreven als de hemelse moeder.

HerzSt (Galaten 4:25-26) 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

HerzSt (Hebreeën 12:22) 22 Maar u (Mozes op de berg Horeb) bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem is dus een hemelse organisatie van tienduizendtallen van Gods engelen met hun taken.
Al sinds de schepping is er in de hemel dan ook al een tempel op de (hemelse) berg Sion:

HerzSt (Openbaring 14:1) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

Het spreekt voor zich dat deze beschrijvingen geen stoffelijke zaken zijn maar symbolische beschrijvingen.
In de hemelse tempel, in het allerheiligste, wordt volgens Op. 11:19 de symbolische ark van het verbond gezien:

HerzSt (Opb. 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

In de ark lagen de 2 stenen tafels van het verbond, de uitgebotte staf van Aäron en een kruikje met manna.
Dit manna komt weer terug in Op. 2:17:

HerzSt (Opb. 2:17) 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven,……

In die tempel is ook de troon van God te vinden:

HerzSt (Openbaring 7:9,15) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand…… 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel…..

Ook bevindt zich daar vóór de troon een gouden offeraltaar:

HerzSt (Openbaring 8:3) 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.

Na de vervulling van de twee getuigen profetie gaat de hemelse Vader als koning regeren. (Openbaring 11:15-17)
Gods beloofde koninkrijk heeft dan eindelijk een aanvang genomen.

HerzSt (Daniël 2:44) In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Vervolgens staat er in Openbaring, dat deze hemelse vrouw – de organisatie van het hemelse Jeruzalem met zijn tienduizendtallen van engelen – een mannelijk kind baart:

HerzSt (Openbaring 12:5-6) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Het ‘symbolische’ pasgeboren kind kan niets anders zijn als het pasgeboren ‘nieuwe’ hemelse Jeruzalem, de nieuwe hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoek fundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Openbaring 21:14)
Het nieuwe Jeruzalem is een nieuwe organisatievorm, een nieuwe koninkrijks organisatie samen met de heiligen:

HerzSt (Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Deze organisatorische omschakeling met heiligen in de hemel als ‘koningen’ is zeer ingrijpend en wordt daarom treffend vergeleken met een bevalling.

Het Nieuwe Jeruzalem

Dat het pasgeboren kind een zoon, een mannelijk kind wordt genoemd (Op. 12:5) geeft aan, dat er veel kracht van deze nieuwe organisatie uitgaat.
Er zal geen tempel in het hemelse nieuwe Jeruzalem zijn, God en het Lam zijn de tempel. (Op.21:22)
Het nieuwe Jeruzalem wordt dus de nieuwe hemelse woonplaats van God en het Lam.
Openbaring beschrijft de afmetingen van het Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Openbaring 21:15-16) 15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

Een stadie = +/- 185m De omtrek is volgens Op. 21:16 12.000 stadiën = +/- 2220km
De lengte / breedte / hoogte = +/- 555km, de stad is een kubus
In de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem komt een vervoeging van het getal 12 frequent voor zoals b.v. de
12 poorten. In de Schrift komt het getal 12 vooral voor in organisaties, zoals de 12 stammen en de 12 apostelen.

In Salomo’s tempel was het Allerheiligste ook een kubus:

HerzSt (1 Koningen 6:19-20) 19 Het binnenste heiligdom midden in het huis maakte hij binnenin gereed, om daar de ark van het verbond van de HEERE te plaatsen. 20 Het binnenste heiligdom vooraan was twintig el in zijn lengte, twintig el in zijn breedte en twintig el in zijn hoogte….

De nieuwe stad is een kubus met een hoogte van +/- 555 km.
Geen letterlijke stad zou ooit zulke afmetingen kunnen hebben.

Nadat de draak – Satan – naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de hemelse vrouw (de engelenorganisatie) die bijzondere taken op aarde heeft. (Op. 12:13)
Dit hemelse Nieuwe Jeruzalem zal 1000 jaar regeren over alle christenen die opgenomen zijn in de hemel:

HerzSt (Op. 20:4-5) 4 ……En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

Wat na 1000 jaar volgt:
De overige overleden mensen worden pas na duizend jaar opgewekt. (Op. 20:5)
Zij worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Van wie de naam niet in het boek des levens staat, zal in de poel van vuur worden geworpen. (Op. 20:11-15)
Satan zal vervolgens worden vrijgelaten, zal nog velen misleiden en zal dan eveneens in de poel van vuur worden geworpen. (Op. 20:10)

Het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen naar de aarde
En dan komt het grote nieuws; Dit nieuwe hemelse Jeruzalem zal neerdalen naar de nieuwe aarde:

HerzSt (Openbaring 21:2-3) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Als het Nieuwe Jeruzalem is neergedaald uit de hemel, dan is God bij de mensen en zal alle tranen uit de ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn. (Op. 21:4)
En met de opwekking van de overleden mensen en het neerdalen van het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde wordt de profetie vervuld, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven:

HerzSt (Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

We lezen ook in Op.21:3 dat Gods tent bij de mensen zal zijn. Gods tent kan niets anders betekenen als Gods tempel, zoals Gods huis werd genoemd in het boek Exodus hfst 25-27, dat aan Mozes werd doorgegeven.
In de hemel had dit Nieuwe Jeruzalem geen tempel nodig:

HerzSt (Openbaring 21:22-23) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

In de hemel is het Nieuwe Jeruzalem zoals we gezien hebben een kubus, een compleet Allerheiligste.
Maar deze symbolische stad zal neerdalen van God vandaan, vanuit de hemel naar de aarde en daar blijkt de stoffelijke tempel met zijn Allerheiligste wel nodig te zijn voor de aanbidding:

HerzSt (Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

God zal wel vertegenwoordigd zijn in het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe aarde, zoals Gods aanwezigheid werd afgebeeld als tussen de cherubs op de deksel van de ark van het verbond.
Deze stoffelijke tempel moet beslist de luisterrijke tempel zijn, die in het visioen van Ezechiël wordt beschreven.

Het tempelvisioen van Ezechiël

Ezechiël wordt in een visioen meegevoerd naar een soort stad, een stad als tempelcomplex:

HerzSt (Ezechiël 40:2) 2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.

Of zoals het visioen aan Johannes werd getoond:

HerzSt (Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Het huis van God, de tempel, zal verheven worden boven de heuvels:

HerzSt (Micha 4:1-4) 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen….. (Zie ook Jesaja 2:1-4)

Micha en ook Jesaja geven informatie over het tijdstip van het huis van de Heer, de nieuwe tempel.
Dat staat om te beginnen in vers 1, ‘het laatste der dagen’, maar vooral in vers 3, ‘het oordelen van de volken’.
Dat oordelen van de volken komt namelijk overeen met Openbaring 20:12-13:

HerzSt (Openbaring 20:12-13) 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Het oordeel in Openbaring zal plaatsvinden na de grote oorlog te Har–Mágedon (Op.19:19-21) en nadat Satan is opgesloten in de afgrond (Op.20:1-3). Daarna zal de aarde en de hemel nieuw gemaakt worden:

HerzSt (Openbaring 21:1-5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw…

Deze nieuwe tempel zal een veel grotere heerlijkheid hebben als de 2e tempel van Zerubbabel en Jozua:

HerzSt (Hagaï 2:3-4) 3 Zeg toch tegen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en tegen de rest van het volk: 4 Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen?

Alles wat de profeten hebben geschreven zal vervuld worden, of zoals Jezus het zei:

HerzSt (Mattheüs 5:17-18) 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

HerzSt (Lukas 24:25) 25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!

Ook het tempelvisioen van Ezechiël staat in de Schrift met een reden.
In deze nieuwe schepping zal de tempel worden gebouwd door Jezus, de Spruit, naar het model wat beschreven staat in het visioen van Ezechiël. (Ez. 40-48)
De beschreven tempel in het visioen van Ezechiël zal een heerlijkheid hebben, die nog groter zal zijn dan de heerlijkheid van de 1e tempel van Salomo:

HerzSt (Hagaï 2:10) 10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Dat huis van God, die tempel, zal de plaats zijn van Gods troon:

HerzSt (Ezechiël 43:7) 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.

In de tempel van Ezechiël zijn de priesters voor de offergaven niet alle beschikbare Levieten, maar alleen de zonen van Sadok (Ez 44:15, 48:11). De kleding en de dienst van de priesters verschillen aanzienlijk van de kleding in de vorige tempels. (Ezechiël 44 versus Exodus 28). Vergeleken met de 2e tempel van Zerubbabel zijn de afmetingen ook anders, alsook de beschreven priesterdienst, de verschillende offers en de te vieren feesten zoals het Pinksterfeest en de grote Verzoendag.
De naam van de stad, het nieuwe Jeruzalem, zal vanaf dan zijn: YHWH is daar

HerzSt (Ezechiël 48:35) 35 …….En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR.

HerzSt (Jeremia 3:17) 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

HerzSt (Ezechiël 43:7) 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten…….

HerzSt (Openbaring 22:3) 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,

Jezus heeft tijdens zijn marteldood het volmaakte offer gebracht als het ‘Lam Gods’:

HerzSt (Johannes 1:29) 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Toch zal het brengen van brandoffers en dankoffers weer plaatsvinden. (Ezechiël 43:27)
De nieuwe tempel is hiervoor voorzien van slachttafels en een offeraltaar. (Ezechiël 40:39-43)
Het brandofferaltaar zal gedurende zeven dagen door de priesters worden ingewijd met zondoffers en brandoffers. (Ezechiël 43:20,26)

Wat de toegang betreft, alleen degenen die geschreven staan in de boekrol des levens mogen dit hemelse nieuwe Jeruzalem binnengaan:

HerzSt (Op 21:26-27) 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal een koninkrijk van vrede zijn:

HerzSt (Jesaja 2:4) 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Ook de nieuwe aarde zal vredig zijn:

HerzSt (Jesaja 11:1-7) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Tot slot:

Het hemelse Nieuwe Jeruzalem is nog toekomstmuziek, laat staan het Nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen van God vandaan naar de aarde met de nieuwe tempel gebouwd onder leiding van de Spruit.

We staan echter in de tijdlijn gezien nog aan de vooravond van de twee getuigen profetie.
Maar over diverse Schriftplaatsen blijven echter nog een aantal vragen overeind.
Zoals: Wat betekent het woord ‘nieuw’ in onderstaande Schriftplaatsen?

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont..

HerzSt (Openbaring 21:5) 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Waarom moet het Nieuwe Jeruzalem eerst 1000 jaar in de hemel functioneren, voordat het neerdaalt naar de aarde?
Waarom worden de heiligen en de grote schare christenen eerst in de hemel opgenomen, om na duizend jaar weer terug te keren naar de aarde?

Deze vragen zullen worden besproken in de volgende nieuwsbrief, in het tweede gedeelte.

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *