5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2

5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2.pdf

Het Nieuwe Jeruzalem; deel 2
leven in de nieuwe wereld waar christenen deel van willen uitmaken

In de vorige nieuwsbrief – het Nieuwe Jeruzalem; deel1 – bleef nog een belangrijke vraag overeind:

Waarom worden de heiligen en de grote schare christenen eerst in de hemel opgenomen, om na duizend jaar weer terug te keren naar de aarde?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het zinvol te weten wat de poel of meer van vuur betekent, de tweede dood en is het zinvol te weten wat een nieuwe hemel en nieuwe aarde eigenlijk inhouden.

Het meer van vuur, de tweede dood

Jezus volmaakte offer is gebracht voor de zonden van de mensen, zodat onvolmaakte mensen met hun zonden toch gered kunnen worden.
Dit offer is 1 x gebracht, 1 x zullen mensen hiermee gered worden van de dood ten gevolge van Adams zonde:

HerzSt (1Korinthe 15:20-22) 20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Hoe zit het dan met de tweede dood waar in Openbaring 2:11, 20:6, 20:14 en 21:8 over gesproken wordt?
Jezus sprak in de Evangeliën over de tweede dood als de hel (Gehenna), het dal van Hinnom, de vuilnisbelt van Jeruzalem waar met zwavel het vuil verbrand werd evenals de lichamen van verachte misdadigers.

HerzSt (Mattheüs 23:33) 33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel (Gehenna) ontkomen?

Gehenna is dus de tweede dood, waar Openbaring over spreekt als het meer van vuur.
Het is een groot verschil met het als ‘hel’ vertaalde woord voor Hades, zoals vertaald in veel Bijbels.
(For a further explanation of the difference between Hades and Gehenna, see: http://www.matthewmcgee.org/helwords.html )
Hades is het dodenrijk van mensen, maar deze zijn in Gods ogen levend:

HerzSt (Mattheüs 22:32) 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

Bij het oordeel wordt bepaald wie in Gehenna wordt geworpen:

HerzSt (Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

ALs iemands lichaam sterft, blijft zijn geest in onwetendheid tot de opstanding op basis van Jezus offer:

HerzSt (Prediker 9:5) 5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets.

De ziel vertegenwoordigt het leven, als de ziel wordt gedood, dan is de geest niet meer behouden maar uitgewist.
Dat is waar Jezus over sprak in Matt. 10:

HerzSt (Mattheus 10:28) En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.(Gehenna)

Mensen kunnen je lichaam doden, maar God kan je uitwissen.
Jezus waarschuwt ons voor dit oordeel:

HerzSt (Marcus 9:43-48) 43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel (Gehenna), in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel (Gehenna), in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

Jezus refereert met ‘hun worm die niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt’ aan Jesaja:

HerzSt (Jesaja 66:22-24) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, betekent: waar de maden de dode lichamen zullen blijven verteren, en de straf nooit zal worden beëindigd.

Zoals we in het voorgaande gedeelte hebben gezien spreekt Jezus in Openbaring over een meer of een poel van vuur. Maar in Op. 20:14 staat dat de dood in het meer van vuur geworpen zal worden.
Doodgaan is een statusverandering, die status is niet stoffelijk en kan niet verbrand worden.
Het meer van vuur is dus beeldspraak, een vorm van figuurlijk taalgebruik.
Om dit figuurlijk taalgebruik duidelijk te maken geven we slechts als voorbeeld een andere beeldspraak van Jezus; het verhaal van Lazarus en een zeker rijk mens:

HerzSt (Lukas 16:19-24) 19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel (Hades) zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

Die paar druppels van een vingertop zullen weinig verkoeling hebben kunnen brengen, een beker water was beter op zijn plaats geweest.
Maar het is ondubbelzinnig beeldspraak, want in Hades is de geest van een gestorven mens zich van niets bewust, zie Prediker 9:5 in het voorgaande gedeelte.
Ook bij de dood van de dochter van Jairus spreekt Jezus namelijk over het ‘slapen’ van de geest van het meisje:

HerzSt (Marcus 5:35,39) 35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?….39 En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.. .

De beeldspraak in het voorgaande geval van Lazarus is alleen bedoeld om iets duidelijk te maken, in dit geval het gebrek aan naastenliefde van de rijke mens en de beloning voor Lazarus.
Jezus beeldspraak van het meer van vuur is daarom ook gegeven voor de begripsvorming, zoals de kolkende lava van een vulkaan.

Ieder mens kan bedenken, dat als je daar in geworpen wordt het niet best met je afloopt.
Wat er dus werkelijk door Jezus met ‘in het meer van vuur geworpen’ wordt bedoeld is, dat iemand compleet uitgewist wordt, tot in de eeuwigheid.
Maar wie volhardt, zal zeker de tweede dood niet ondergaan:

HerzSt (Openbaring 2:11) 11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

De nog levende onberouwvolle mensen zullen bij Jezus parousia of wederkomst – na de twee getuigen profetie – hun kansen hebben verspeeld:

HerzSt (2Thess.1:8-9) 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,

Dit uitwissen – teniet te doen – is ook wat de Duivel uiteindelijk te wachten staat:

HerzSt (Hebreeën 2:14,15) 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Openbaring bevestigd dat de Duivel in het meer (of poel) van vuur zal worden geworpen:

HerzSt (op.20:10) En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Het woord ‘gepijnigd worden’ is ook te vertalen met ‘gestraft worden’, ze zullen eeuwig worden gestraft, dus voor eeuwig als waarschuwend voorbeeld worden uitgewist.
Als laatste zal de dood als gevolg van onvolmaaktheid van de mensen uitgewist worden, er zal niemand meer sterven van ouderdom of ziekte. (Op. 20:14)
Wanneer Babylon de Grote wordt vernietigd stijgt haar rook op tot in eeuwigheid:

HerzSt (Op.19:3) 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

Dit kan niets anders betekenen dat haar goddeloos gedrag van hebzucht en geldzucht voor eeuwig eveneens als waarschuwend voorbeeld zal dienen.
De 144.000 heiligen zijn net als de Christus eerstelingen (1e opstanding), zij zullen de tweede dood niet smaken:

HerzSt (Openbaring 20:6) 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Volgens Openbaring 20:5 zullen na 1000 jaar de overige mensen worden opgewekt.
Bij het oordeel op de laatste dag (zie 4. Toekomst   https://www.dojc.nl/?p=5439 ) zullen alle mensen voor de troon van het Lam verschijnen:

HerzSt (Johannes 5:25-30) 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Zij die het goede hebben gedaan, die in het boek des levens staan, zullen het leven ontvangen op de nieuwe aarde, zij die het kwade hebben gedaan zullen bij dat rechtvaardige oordeel uitgewist worden.
Toch kunnen zulke personen – die in het boek des levens staan – weer ontaarden in goddeloos gedrag:

HerzSt (Op.20:7-9) 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

In het Nieuwe Jeruzalem staan de bomen met hun bladeren tot genezing.(Op. 22:1,2,14)
Deze goddeloze personen zijn niet meer welkom in het Nieuwe Jeruzalem. (Op.21:27)
Daar, van toegang tot het Nieuwe Jeruzalem buitengesloten, is er geen redding meer mogelijk, hun einde zal komen, het is de tweede dood:

HerzSt (Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

De Schrift is helder, er zal geen plek zijn voor onberouwvolle, goddeloze mensen.
Niet meer op de nieuwe aarde.
Maar degenen van de ongelovigen, die van goede wil zijn, die zullen zeggen:

HerzSt (Jesaja 2:2-3) 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Deze mensen zullen de nieuwe tempel, die door de Spruit op de hoge berg is gebouwd, gaan bezoeken en willen onderwezen worden en YHWH aanbidden:

HerzSt (Jesaja 66:22-23) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

De betekenis van ‘nieuwe’ in nieuwe hemel en nieuwe aarde

HerzSt (Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
HerzSt (Jesaja 66:22) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
HerzSt (2Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

In 2Petrus 3:13 is het gebruikte Griekse woord voor ‘nieuwe’ afgeleid van KAINOS.
Volgens W.E. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words betekent kainos: “new,” of that which is unaccustomed or unused, not “new” in time, recent, but “new” as to form or quality, of different nature from what is contrasted as old.
Kainos wordt dus gebruikt om een vorm of kwaliteit aan te geven en betekent vers, ongebruikt, gloednieuw.
Zoals ook toegepast op nieuwe wijn in Mattheüs 9:

HerzSt (Mattheüs 9:17) 17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

In het Grieks bestaat nog een ander woord voor ‘nieuw’, NEOS.
Volgens W.E. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words betekent neos: signifies “new” in respect of time, that which is recent; it is used of the young, and so translated, especially the comparative degree “younger;” accordingly what is neos may be a reproduction of the old in quality or character.
Neos wordt dus gebruikt ten aanzien van tijd, voor een nieuwe versie volgend op een oude versie tav de kwaliteit.

De ‘nieuwe’ aarde zal dus geen gereinigde of opgeknapte aarde zijn, maar een ongebruikte, gloednieuwe aarde.
William Vine neemt vervolgens zowel Jesaja 65:17 als 66:22 als 1 tafereel letterlijk, als handelend over 1 onderwerp.

De betekenis van ‘aarde’

HerzSt (Gen 1:1,2) 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
HerzSt (Gen 3:17) 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

In Genesis 1:1,2 wordt met aarde de plaats van bewoning bedoeld, niet de kosmische aardbol.
Genesis bevat een uitleg voor mensen in een andere tijdsperiode, met nog weinig kennis van het universum.
In Gen 3:17 wordt de aardbodem vervloekt, de aarde, waar mensen hun gewassen moeten verbouwen.

HerzSt (Psalm 102:26-28) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 28 Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.

Als de Psalmist voor ‘de aarde’ een plaats van bewoning in gedachten had, dan staat er in Psalm 102:27 dat de aardbodem ‘verwisseld’ zal worden als een mantel of gewaad.
De kosmische planeet aarde zelf zal dus blijven functioneren als drager van die ‘nieuwe’ mantel of gewaad.
Het enige wat verwisseld wordt is dus het kleed, de buitenlaag of toplaag.
Met een nieuwe aarde zal de vloek van de ‘oude’ aardbodem opgeheven zijn.

Ook Jesaja bevestigd in het hierna volgende gedeelte, dat de hemel zal uiteenvallen en dat de aarde als een kleed zal verslijten:

HerzSt (Jesaja 51:6) 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

Vervolgens spreekt Jesaja over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en dat in Jeruzalem het geluid van geween niet meer zal worden gehoord. Al is iemand 100 jaar oud, hij zal als een jongeman sterven. En dan nog alleen maar sterven als die persoon kwaad over zich heeft afgesmeekt en uit het boek des levens is gewist:

HerzSt (Jesaja 65:20) 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

HerzSt (Op.3:5) 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Dit verslijten of verouderen van de aarde wordt eveneens beschreven in Hebreeën:

HerzSt (Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

Ook in Hebreeën wordt geschreven dat de hemel en de aarde als een mantel, als een bovenkleed veranderd zullen worden. Een mantel of bovenkleed is hier ook figuurlijk bedoeld als bovenlaag in de kleding.
Hoe dat veranderen of verwisselen in zijn werk gaat staat geschreven in 2 Petrus, waar staat dat de hemelen en aarde voor het vuur zijn opgespaard tot de dag van het oordeel:

HerzSt (2 Petrus 3:7-10) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

De hemelen zullen met een sissend gedruis voorbijgaan, de aarde zal verbranden en de elementen zullen intens heet ontbonden worden.
Voorafgaand aan deze intens hete ontbinding van de elementen zullen zich heftige taferelen afspelen:

HerzSt (Openbaring 6:12-17) 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Wanneer de Zoon des mensen zich zal openbaren (en de heiligen en christenen in de hemel zijn opgenomen en in veiligheid gebracht), dan zal het vuur losbranden op de aarde.
Dit zal geen symbolisch vuur zijn, maar echt vuur en zwavel zoals beschreven in Lukas:

HerzSt (Lukas 17:28-30) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Jezus zegt tevens dat de hemel en aarde zullen voorbijgaan en dat zijn woorden in vervulling zullen gaan:

HerzSt (Matt 24:33-35) 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

En dat er vuur uit de hemel kan komen (zoals bij Lot) is o.a. ook beschreven in onderstaande Schriftplaatsen:

HerzSt (Numeri 16:35) 35 En vuur kwam bij de HEERE vandaan en verteerde de tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk aangeboden hadden.
HerzSt (2 Koningen 1:14) 14 Zie, vuur is uit de hemel neergekomen en heeft die eerste twee hoofdmannen over vijftig met hun vijftigtallen verteerd; maar nu, laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen!

Is het dan nodig om een compleet nieuwe schepping te maken?
De schepping is – om maar enkele dingen te noemen – door genetisch gemodificeerde gewassen, door chemische bestrijdingsmiddelen, radioactief afval en fall-out ernstig beschadigd. Na de ontbinding van de oude aarde (die ernstig vernield is), zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen worden:

HerzSt (Openbaring 21:1-5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

HerzSt (Jesaja 65:17-20) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Jesaja beschrijft hier duidelijk het Nieuwe Jeruzalem op aarde, waarna door God alle tranen zullen worden weggewist zoals ook beschreven in Op.21:4
Zelfs de zee zoals we die kennen zal er niet meer zijn, die zal ook volledig nieuw gemaakt worden.
Geen enkel mens of dier kan deze intense hete ontbinding van de toplaag of bovenkleed van de aarde overleven.
Het zal een letterlijke nieuwe aarde worden door de nieuwe schepping van planten en dieren.
En daar zijn de genoemde 1000 jaar in Openbaring voor nodig, om de aarde weer als een paradijs te scheppen en om te laten herstellen.
Daarmee is de verklaring rond, dat de heiligen en andere levende christenen allemaal opgenomen ‘moeten’ worden in de hemel om gered te worden en zijn de inleidende vragen van deze nieuwsbrief over het 1000 jarige verblijf in de hemel beantwoord.

Wanneer de aarde na de nieuwe schepping (1000 jaar) is hersteld zullen alle overledenen een opstanding ontvangen, een nieuw begin voor diegenen, die een opstanding ten leven ontvangen op basis van Jezus offer.
Dan zal het Nieuwe Jeruzalem naar deze nieuwe aarde afdalen en zal de nieuwe tempel worden gebouwd door de Spruit (onze Koning Jezus) op een hoge berg.
In die nieuwe tempel zal Gods troon zijn en zal God vertegenwoordigd zijn:

HerzSt (Openbaring 22:3) En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,

De nieuwe schepping van dieren op de nieuwe aarde zal een genot zijn voor de mensen:

HerzSt (Jesaja 11:6-9) 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

.

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *