6. De opname in de hemel

6. De opname in de hemel.pdf

De opname van de Christenen in de hemel;
de volharding gedurende de verdrukking zal worden beloond

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief is gesproken over de symbolische betekenis van ‘in het meer van vuur geworpen worden’. En er is gesproken over de letterlijke betekenis van een ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’.

Deze nieuwsbrief gaat stap voor stap over de opname van verschillende groepen in de hemel.
Jesaja spreekt in onderstaande tekst over het grote offer dat de Christus hiervoor heeft gebracht:

HerzSt (Jesaja 53:11-12) 11 ……Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Volgens de Schrift zal er een grote verdrukking komen

Hoe zal de verdrukking zich ontwikkelen?
Eerst komt er een periode die ‘begin van de weeën der benauwdheid’ wordt genoemd:

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Tussen Matt 24:8 + 9 is een overgang van [begin van weeën] naar [hevige weeën], de grote verdrukking:

HerzSt (Matt 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Tijdens deze grote verdrukking zullen Christenen door Jezus kracht ontvangen en worden gesterkt:

HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

In de loop van deze nieuwsbrief zal ter sprake komen, dat alle Christenen gedurende de genoemde grote verdrukking worden opgenomen in de hemel, echter niet op hetzelfde tijdstip.

De wederkomst van Jezus

Zoals Jezus vanaf de Olijfberg is opgenomen naar de hemel, zo zal Jezus ook met de wolken wederkomen:

HerzSt (Handelingen 1:9-11) 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Omdat Jezus zijn wederkomst in Lukas 17:28-33 verduidelijkt met de vlucht van het gezin van Lot, komt deze vlucht in deze nieuwsbrief ook ter sprake.
De wederkomst van Jezus heeft echter alles te maken met het hemelse koninkrijk.
Jezus sprak namelijk gedurende zijn prediking voortdurend over Gods koninkrijk:

HerzSt (Mattheüs 6:9-10) 9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome……
HerzSt (Lukas 4:43) 43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Om de opname in de hemel beter te kunnen plaatsen zullen we een aanvang nemen met het begrip eerstelingen.

Eerstelingen

Het Pinksterfeest (Hebr. Sjawoeoth) was oorspronkelijk het eerstelingen-feest.
De eersteling was het eerste en beste deel van de oogst van de Israëlieten, wat geofferd werd in Gods tempel:

HerzSt (Nehemia 10:35-37) 35 Wij nemen de verplichting op ons om de eerstelingen van onze grond en de eerstelingen van elke vrucht van elke boom jaar op jaar naar het huis van de HEERE te brengen, 36 en de eerstgeborenen van onze zonen en van onze dieren, overeenkomstig wat beschreven staat in de wet; en om de eerstgeborenen van onze runderen en van ons kleinvee naar het huis van onze God te brengen, naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. 37 En de eerstelingen van ons deeg, onze hefoffers, de vrucht van elke boom, nieuwe wijn en olie zullen wij brengen naar de priesters, naar de voorraadkamers van het huis van onze God….

Eerstelingen is in de Griekse Geschriften dus een naam voor diegenen, die ‘als groep’ als eerste aangeboden worden aan God. Jakobus schrijft over de eerste Christenen, de heilige ‘uitverkorenen’, ook als ‘eerstelingen’:

HerzSt (Jak 1:18) 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Paulus beschouwt de geheiligde heidenen ook als heilig, als eerstelingen, want als de eerstelingen uit de Joden heilig zijn (het meel, het deeg), dan ook de klomp deeg (inclusief de geheiligde heidenen):

Willibr. (Romeinen 11:13,16) 13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik:…. 16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.

Gedurende de opname krijgen de reeds overleden eerstelingen als eerste een opstanding, de opgewekte eerstelingen en de nog levende eerstelingen gaan dan onmiddellijk Jezus tegemoet. Jezus is echter van allen de eerste eersteling:

HerzSt (Handelingen 26:23) 23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.
HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 ….Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
HerzSt (1 Korinthiërs 15:22-23) 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Een groep van 144.000 geheiligden met Heilige Geest (heiligen) worden volgens de Schrift ‘uitverkoren’ met het voorrecht om met Jezus als koningen en priesters in Gods Koninkrijk te regeren:

HerzSt (Openbaring 5:10) 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
HerzSt (Openbaring 7:4) 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Deze 144.000 heiligen worden in de Schrift op diverse plaatsen eerstelingen genoemd:

HerzSt (Romeinen 8:23) 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven….. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

De eerstelingen zullen eeuwig leven ontvangen bij de opname in de hemel:

HerzSt (Openbaring 20:6) 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De 144.000 heiligen, die in de Schrift eerstelingen worden genoemd, zijn echter niet de enige eerstelingen. Allen die deel zullen uitmaken van Gods eerste geestelijke oogst zijn eerstelingen.
Ook de profeten zijn heiligen, zij zijn de heiligen uit het Oude Testament en ook zij behoren tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
HerzSt (Romeinen 8:14) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Zoals de apostelen het fundament vormen voor het Nieuwe Jeruzalem, zo vormen ook de profeten in zeker opzicht dit fundament:
( zie voor het Nieuwe Jeruzalem Nieuwsbrief; 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 )

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,…

3 groepen ontvangen een hemelse beloning

In Openbaring wordt gesproken over een beloning voor 3 groepen mensen; de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten:

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 ….en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten,

In Openbaring 17:14 worden de drie groepen met andere namen genoemd; de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen:

Willibr (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.

We hebben hiermee de drie groepen geïdentificeerd zoals genoemd in Op. 11:18 en Op. 17:14 ;
1 – de uitverkorenen = 144.000 heiligen
2  -de geroepenen = de grote menigte
3 – de getrouwen = de profeten

1 – de uitverkorenen = 144.000 heiligen

De eerste heiligen zijn na Jezus opstanding met Heilige Geest vervuld op de dag van het Pinksterfeest:

HerzSt (Handelingen 2:1-4) 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

In de Schrift kunnen we lezen dat in de beginperiode van de christelijke gemeenten de Heilige Geest vaak werd uitgestort na het opleggen van de handen door de apostelen, die toen zelf reeds geheiligd waren:

HerzSt (Handelingen 8:17) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Een groot gedeelte van de heiligen werd dus zo’n 2000 jaar geleden geheiligd, in eerste instantie uitsluitend Joden die discipelen waren geworden. Daarna ook de heidenen. (Handelingen 10:24-48)
Daarom is het aannemelijk dat het slechts een kleine groep heiligen is, de uitverkorenen, die door de grote verdrukking heen komen:

HerzSt (Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.
HerzSt (Mattheüs 24:31) 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

2 – de geroepenen = de grote menigte of grote schare

Ook wordt er een grote menigte of schare beschreven die uit de grote verdrukking komt en voor de troon van God en voor het Lam staat:

HerzSt (Openbaring 7:9) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

De grote menigte, ‘die niemand tellen kon’, zijn dus niet de 144.000, maar is een groep uit het eerder aangehaalde Openbaring 11:18 ‘die Gods naam vrezen, de kleinen en de groten’ en die ook hun beloning zullen ontvangen.

Johannes was bekend met de hemelse erfenis van de heiligen, maar blijkbaar verrast over de grote menigte die hij zag. Een van de oudere personen wilde om die reden graag Johannes informeren over de grote schare:

HerzSt (Openbaring 7:13,14) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Ook zij verblijven net als de heiligen in de hemel vóór (Grieks – enopion) de hemelse troon.
De grote schare zullen dienaren zijn en heilige dienst verrichten in Gods tempel:

HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Het is ook deze grote schare die is uitgenodigd op de ‘hemelse’ bruiloft van het Lam met de 144.000 heiligen:

HerzSt (Openbaring 19:9) 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God..”

De Christenen die behoren tot de grote menigte of grote schare behoren niet tot de eerstelingen.
Zij behoren tot de tweede groep die hemels leven zullen ontvangen op basis van Jezus offer.

3 – de getrouwen = de profeten

Volgens Jezus zijn de overleden getrouwe profeten ‘levenden’, dus zeker van leven:

HerzSt (Mattheus 22:30-32) 31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

Over wie de 24 ouderen of ouderlingen zijn, die zich rond de troon van God bevinden, wordt in de geschriften niet direct geschreven:

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 24 ouderen zijn in ieder geval niet de 144.000, want in Op. 5:10 wordt er door de 24 ouderen gesproken over de heiligen, die ‘zij’ worden genoemd, dat zijn dus andere personen als zijzelf:

NBG51 (Openbaring 5:10) 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Ook de 144.000 heiligen zingen een nieuw lied, een lied onder andere voor de 24 ouderen:

NBG51 (Openbaring 14:3) 3en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.

Van de 3 groepen, die hun beloning zullen ontvangen, wordt van twee groepen de hemelse erfenis genoemd.
De heiligen zullen in het Nieuwe Jeruzalem hun taak hebben als koningen en priesters.
De grote schare personen zal in het Nieuwe Jeruzalem hun taak hebben als dienaren.
Omdat we weten dat de groep eerstelingen ook bestaat uit de heilige profeten en er in Openbaring geen invulling wordt gegeven wie deze 24 ouderen zijn, is het logisch dat de ‘24 ouderen’ uit 24 profeten bestaan.
Daarmee wordt ook duidelijk wat hun hemelse erfenis is.
De 24 profeten zitten op tronen met gouden kronen op hun hoofd, rondom de troon van God:

HerzSt (Openbaring 4:2-4) 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De laatste trompet of bazuin

De Schrift spreekt over een opname in de hemel gedurende de laatste of zevende bazuin:

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..

HerzSt (Mattheüs 24:30-31) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Wat wordt er bedoeld met deze laatste bazuin?
Deze 7 trompetten of bazuinen worden beschreven in het boek Openbaring.
Het hemelse visioen dat Johannes ontving in Openbaring kan, wat Gods plagen betreft, worden verdeeld in drie gedeelten, naar een climax toe:(Nieuwsbrief; 3.De twee getuigen)

Op. 5:1-5 In Gods rechterhand een boekrol met zeven zegels en alleen het Lam kan de zegels openen
Het openen van de zeven zegels (Op. 6:1-17,8:1-5)
Op. 8:6 Het openen van het 7e zegel omvat het blazen van de zeven bazuinen
Het blazen van de zeven bazuinen (Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de 7e bazuin omvat het uitgieten van de zeven schalen van toorn
Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (Op. 16:2-21)
Op. 16:17 Na het uitgieten van de 7e schaal van toorn: ‘Het is geschied!’

Met het blazen van de 7e bazuin, het 3e wee, is Gods beloofde koninkrijk gekomen.
De hemelse Vader is als Koning gaan regeren, in directe samenwerking met de Messias. (Op. 11:15-17)
De koninkrijken van de wereld zijn van God en zijn Messias geworden en de tijd om te oordelen is aangebroken:

NBG51 (Openbaring 11:18) 18 ….. en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden heeft betrekking op de reeds overleden heiligen, die in de hemel opgenomen zullen worden:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16-17) ….. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..
HerzSt (Openbaring 20:6) 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang….

De vlucht van Lot en zijn gezin

Jezus vergelijkt zijn wederkomst in Lukas met de vlucht van Lot en zijn gezin:

HerzSt (Lukas 17:28-31) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.

Laten we daarom de geschiedenis en de vlucht van Lot (en zijn gezin) eens nader beschouwen:

Abraham en zijn neef Lot kwamen vanuit Ur der Chaldeeën naar het land Kanaän. Er kwam een verdeling tussen de beide mannen over het gebruik van het land.
Lot kreeg van Abram de eerste keus en koos voor de vruchtbare vlakte van de Jordaan aan de oostzijde, welke doorloopt tot aan de stad Zoar toe, ten zuiden van de Dode Zee:

HerzSt (Genesis 13:10-13) 10 En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte. 11 Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden. 12 Abram woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. 13 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.

Bab edh-Dhra = Sodom?

Voor een uitgebreid artikel over de vindplaatsen van de steden van het genoemde Jordaandistrict zie:
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/16/The-Discovery-of-the-Sin-Cities-of-Sodom-and-Gomorrah.aspx#Article

Wat was er aan de hand in Sodom, wat volgens Jezus in de eindtijd hetzelfde zal zijn?

Luide klachten over Sodom, er worden grove zonden begaan:
HerzSt (Genesis 18:20-21) 20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.

Het aantal rechtvaardigen in Sodom is zeer beperkt:
HerzSt (Genesis 18:23,32-33) 23 En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?………….. 32 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. 33 Toen ging de HEERE weg,….

Hoererij in Sodom, de mannen willen gemeenschap met Lots mannelijke gasten:
HerzSt (Genesis 19:4-5) 4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.

Buitensporige hoererij in Sodom, ze zijn het vlees achterna gegaan voor tegennatuurlijk gebruik:
HerzSt (Judas 7) 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Wat zegt de Schrift over het tegennatuurlijk gebruik van het vlees?

HerzSt (Leviticus 18:22) 22 U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.

HerzSt (Romeinen 1:26-31) 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen vergegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.

Hoe verging de vlucht van Lot met zijn gezin?

Toen het bijna dag werd drongen de twee engelen bij Lot aan, om terstond te vertrekken. (Gen.19:15)
Lot en zijn gezin talmden, er zat weinig voortgang in, maar ze lieten zich vervolgens aan de hand mee leiden door de twee engelen. (Gen.19:16)
De zon was al opgekomen toen ze aankwamen bij de veilige stad Zoar, waarna God zwavel en vuur uit de hemel liet regenen op Sodom en Gomorra. (Gen.19:23-24)
Vervolgens keek de vrouw van Lot achterom, ze had blijkbaar moeite met de dingen die ze had achtergelaten. (Gen.19:26)

Wat kunnen wij leren van de vlucht van Lot met zijn gezin?

HerzSt (Lukas 17:30-31) 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot.
HerzSt (Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:2) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

Het komt dus uiteindelijk neer op een onwankelbaar vertrouwen in onze hemelse Vader en Zijn Zoon om tijdens de opname in de hemel zonder aarzelen direct mee te komen.

Wat kunnen wij leren van de regen van vuur en zwavel uit de hemel op Sodom?

HerzSt (Genesis 19:23-25) 23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. 24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. 25 Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land.

Een vergelijkbaar tafereel van vuur en zwavel zal ook plaatsvinden bij Jezus wederkomst, maar na de opname.
( zie voor de regen van vuur Nieuwsbrief; 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 )

De onrechtvaardige mensen zullen bij Jezus parousia of wederkomst hun kansen hebben verspeeld en worden uitgewist:

HerzSt (Mattheüs 13:40-43) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Wat kunnen wij leren van de vrouw van Lot?

Vlak na de aankomst van Lots gezin in Zoar, kijkt Lots vrouw achterom en terstond veranderde ze in een zoutpilaar:

HerzSt (Genesis 19:23,26) 23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam…..26 Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.

Het feit dat de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, betekent, dat ze door God werd gestraft.
Haar was verteld dat ze gedurende de vlucht niet mocht omkijken of zelfs niet mocht stoppen. (Genesis 19:17)
Dat achterom kijken heeft beslist betrekking op de keuze, die in haar hart gemaakt moest worden.
Zij had er moeite mee om het oude leven op te geven, haar hart was nog daar en zij zag daarom niet de waarde van de grandioze redding naar haar nieuwe leven.
Het gebrek aan waardering om gered te worden en het gebrek aan vertrouwen in God, dat samen werd haar fataal:

HerzSt (Lukas 17:32-33) 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Jezus zei het bij een andere gelegenheid eens zo:

HerzSt (Lukas 9:62) 62 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

De vlucht van het gezin van Lot gebeurde in een compleet ander setting, als is beschreven over de opname naar de hemel, de Heer tegemoet. In het volgende gedeelte zal dit verschil verklaard worden.

De volgorde van hemelse opname

De volgorde is, dat Jezus als eerste de opstanding ten leven heeft ontvangen en vervolgens als eerste is opgenomen in de hemel, zodat Jezus in allen de eerste zal zijn:

HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 ….Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

De 24 ouderen (profeten) zitten al rondom de troon van God, nog voor het openen van de boekrol met de 7 zegels, dus nog voor Gods plagen worden uitgestort.
De profeten krijgen dus als eerstelingen eerder een hemelse opname als de 144.000 heiligen:

NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
NBG51 (Openbaring 5:5) 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

De 144.000 heiligen worden opgenomen tijdens de grote verdrukking, tijdens de laatste trompet.
Eerst zullen de reeds overleden heiligen van het Nieuwe Verbond worden opgewekt, waarna ze samen met de nog levenden op de wolken worden weggevoerd naar de hemel, de Heer tegemoet:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..

Echter, na de 7e trompet worden er vervolgens nog 7 schalen met ‘de toorn van God’ uitgegoten.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, spreekt Jezus over zijn komst als een dief, vlak voor het natuurgeweld, dat op aarde zal losbarsten. Dan haalt Jezus met zijn engelen de andere getrouwen, de Christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen, en worden zij opgenomen in de hemel:

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat…….. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
HerzSt (Lukas 17:28-31) 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.
HerzSt (Openbaring 16:17-18) 17En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!

Degenen die tot de grote schare behoren en nog in leven zijn aan het einde van de grote verdrukking zullen niet behoeven te sterven, maar moeten zonder aarzelen meekomen en worden dan direct opgenomen in de hemel.

Bij de finale oorlog (Armageddon) tegen het Lam zal de hemelse opname voltooid zijn:

Willibr (Openbaring 17:14) Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.

HerzSt (Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Bij de opname in de hemel ontvangen Christenen een geestelijk lichaam

Wanneer er over de opname van Christenen wordt gesproken, wordt er net als bij Jezus een opname met een geestelijk lichaam bedoeld:

HerzSt (Mattheüs 22:30) 30 Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.
HerzSt (1 Korinthiërs 15:44,50) 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam…………….. 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.
HerzSt (Filippenzen 3:20-21) 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

En over het ‘hemelse’ Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
HerzSt (Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

De grote menigte of schare zal in het Nieuwe Jeruzalem als dienaren verblijven (Op. 7:13-15), het complete hemelse Nieuwe Jeruzalem is nu een tempel geworden omdat de almachtige God en het Lam er verblijf houden.
( zie voor het Nieuwe Jeruzalem Nieuwsbrief; 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 )

Het oordeel voor alle reeds overleden mensen:

(Zie voor het oordeel op de laatste dag:  4. Toekomst https://www.dojc.nl/?p=5439)
Na duizend jaar zullen de overige doden een opstanding ontvangen uit het dodenrijk (Hades):

HerzSt (Job 14:12)12 Zo gaat een mens liggen, en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet
meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap.
HerzSt (Daniël 12:2) 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
HerzSt (Johannes 5:28-29) 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

De overige doden zullen voor de troon verschijnen en geoordeeld worden:

HerzSt (Openbaring 20:5,11-12) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren….. 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
HerzSt (2 Kor. 5:10) 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
HerzSt (Handelingen 24:15) 15 Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

De goedgekeurden uit deze opstanding zullen leven ontvangen op ‘de nieuwe aarde’.
Overleden discipelen van Jezus zullen zeker zijn van een opstanding ‘ten leven’. Zij zullen wel voor Jezus troon verschijnen, maar hun oordeel zal zeker ‘leven’ op de Nieuwe Aarde betekenen:

HerzSt (Johannes 5:24) 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
HerzSt (Johannes 11:25) 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
HerzSt (Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Wanneer de doden worden geoordeeld, zullen de goddelozen, die niet in het boek van het leven staan, uitgewist worden:

NBV (Mattheüs 25:31-33,41) 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links…………41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

Daarna, na deze duizend jaar, zal Satan nog voor een korte periode worden losgelaten, hij zal nog velen misleiden om daarna zelf vernietigd te worden:

NBV (Openbaring 20:7,10) 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten….10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, …

Het nieuwe Jeruzalem, Gods koninkrijk, dat naar de aarde zal afdalen, zal een zegen blijken te zijn:
( zie hiervoor ook Nieuwsbrief: 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 )

HerzSt (Zacharia 14:9-11) 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. 11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

Tot slot:

HerzSt (Hebreeën 13:5-6) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

.

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *