7. Geen deel van de wereld

7. Geen deel van de wereld.pdf

Christenen zijn geen deel van deze wereld;
wees alert op het teken van Jezus komst

Inleiding

Jezus spreekt in Joh. 17 een heftig gebed uit tegenover Zijn hemelse Vader dat over Zijn discipelen ging:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven,  en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16  Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

Wat betekenen deze woorden in Johannes 17, om “geen deel van de wereld te zijn”?
Dit zal het thema zijn van deze nieuwsbrief, want het is in de eindtijd namelijk van het allergrootste belang deze woorden van Jezus en de bijbehorende bescherming juist te interpreteren, ons leven hangt er rechtstreeks van af.

  • De vader van de leugen en de misleider in de eindtijd

Wie is de grootste leugenaar volgens de Schrift?

HerzSt (Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;  die was een mensenmoordenaar van het begin af, en  staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

 In de eindtijd zal er nog een leugenaar verschijnen, de antichrist of valse profeet:

HerzSt (1 Johannes 2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:8-10) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.  De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst  overeenkomstig de werking van de satan is,  met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 met allerlei misleiding van de ongerechtigheid  in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Omdat de valse profeet de grote misleider zal zijn, is het belangrijk enkele tactieken te belichten, die alles met leugens te maken hebben.
We moeten immers voorbereid zijn op de valse profeet die weldra zijn tekenen en wonderen van de leugen zal doen, om indien mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden. (Markus 13:21-23)
Weet dan dit, dat de Duivel – en in zijn kielzog de valse profeet –  leugens mengt met waarheid om de leugens aannemelijk te maken.

  • De grote leugen en propaganda

De Grote Leugen (Duits: Große Lüge) is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in zijn boek “Mein_Kampf” een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou kunnen doen.
Joseph Goebbels, propagandaminister onder Hitler, heeft ‘De Grote Leugen’ verder uitgewerkt:

“Als je een leugen verteld die groot genoeg is en blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk geloven. De leugen kan alleen maar worden volgehouden zolang de staat de bevolking kan afschermen van de politieke, economische en / of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang voor de Staat, om al haar bevoegdheden te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen en dus bij uitbreiding ervan is de waarheid de grootste vijand van de staat. ”

‘De Grote Leugen’ theorie stelt dus, dat als een kolossale leugen vele malen wordt herhaald, dan zullen de mensen deze onwaarheid uiteindelijk accepteren als waar.
Opmerkelijk is dat de grote leugen door de staat kan worden toegepast, door de eigen leiders dus. In de nazi-ideologie of leugen werden de Germaanse volkeren beschreven als het zogenaamde Arische ras, superieur vergeleken met andere volkeren. Het Arische ras bestond uit ‘übermenschen’ en aan de andere kant de mindere rassen, de ‘untermenschen’.
Mensen laten zich over het algemeen makkelijk in zo’n schijnwereld meevoeren.

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen, door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.
Goebbels ontwierp een systeem van sterk gecentraliseerde berichtgeving en controleerde de pers op een strakke manier. Stukje bij beetje wist hij het geestelijk leven en gedachtengoed aan een strenge censuur te onderwerpen. Goebbels en zijn ministerie voorkwamen niet alleen dat bepaalde ongewenste berichten in de media verschenen, ze dwongen de Duitse pers ook om op grote schaal propagandistische artikelen op te nemen.

In deze tijd van internet kan propaganda ook makkelijk plaatsvinden door censuur van berichten en video’s op de sociale media, zoals Twitter, Facebook, YouTube enz.

  • Choqueren en de leugen inprenten

Methode: Shock and Awe;               Shock  = choqueren         Awe  =  ontzag inboezemen
Shock and awe is een term voor een militaire strategie die gebaseerd is op het bereiken van een snelle dominantie over een tegenstander door vanaf het begin een overweldigende aanval in te zetten.
Deze militaire strategie kwam in het nieuws tijdens de oorlog tegen Irak in 2003 wegens vermeende massavernietigingswapens. In een info-sessie in Qatar in maart 2003 zei de Amerikaanse generaal Tommy Franks: ‘Dit wordt een slagveld in tegenstelling tot alle andere in de geschiedenis. Een slagveld gekenmerkt door geschokt worden, door verrast worden, door flexibiliteit, maar met de inzet van precisie munitie op een schaal die nooit eerder gezien is en door de toepassing van overweldigende kracht.’

De bedoeling van deze militaire strategie is, om de vijand te verlammen en zijn wil te vernietigen om terug te vechten. Als verdoofd de strijd op te geven.
Deze militaire doctrine ‘Shock and Awe” is met een aanpassing ook te gebruiken voor andere toepassingen, toepassingen zoals tegen het eigen volk, om met grof geweld een ongelooflijke schokkende gebeurtenis te starten en die met hele en halve leugens te vergezellen.
De toeschouwers raken verdoofd en kunnen het een en ander niet meer plaatsen of relativeren.
De leugen is aldus ingeprent en zal daarna eindeloos herhaald worden.
Is ons mogelijk al zoiets overkomen?

Een groot aantal architecten en constructie-engineers, materiedeskundigen van universiteiten en veiligheids- deskundigen hebben enkele jaren geleden stevig aan de bel getrokken over de ramp met de twin towers.
Bij de ramp met de twin towers werden 2 torens getroffen door een vliegtuig, de 3e wolkenkrabber van 47 verdiepingen, world trade center 7, werd niet getroffen door een vliegtuig maar stortte volstrekt gelijkmatig neer, zoals ook  sloopgebouwen neerstorten bij een gecontroleerde explosiesloop.
Een hele waslijst aan deskundigen konden deze instorting als gevolg van een kantoorbrand onmogelijk accepteren.
Zij zijn de ontwerpers en bouwers van dat soort staalconstructies, kennen de eigenschappen van die constructies en doen er alles aan om die veilig te ontwerpen.

Bekijk eens onderstaande video:
YOUTUBE:   9/11:Explosive Evidence-Experts Speak Out | Nederlandse ondertitels (Free 1-hour version)
https://www.youtube.com/watch?v=MVkBR26TfnM

Als de overheid mogelijk betrokken is bij het neerhalen, dan valt het beeld van deze overheid als beschermers in duigen. Het ondenkbare, iets wat onmogelijk lijkt, gebeurt en er ontstaat een conflict met het wereldbeeld van vertrouwen en gevoel van veiligheid.
Want wat is de keiharde realiteit?
Oorlogen zijn lucratief voor verschillende partijen. Een vijandbeeld introduceren geeft dus veel inkomsten.
Onderwerping van bevolking aan censuur en afluistermethoden geeft macht. (zie de Patriot Act na  9/11).
Een oud gezegde luidt: Het is makkelijker te misleiden dan te overtuigen.

Maar moeten christenen zich kwetsbaar gaan voelen en ongerust of angstig worden?
Nee, Christenen weten wel beter.
Deze dingen moeten gebeuren volgens Jezus:

HerzSt (Markus 13:28-29) 28 En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 29 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

  • Het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt

Lang hebben wij als Bijbelstudenten de overtuiging gehad, dat het walgelijke ding wat verwoesting veroorzaakt reeds was vervuld met de vernietiging van Jeruzalem met zijn tempel in 70 nChr. door de Romeinen onder leiding van Titus. Toen bleef er van het tempelcomplex geen steen meer op elkaar. Alleen de westelijke ondersteuningsmuur van het draagplateau van het tempelcomplex bleef staan, wat nu de Klaagmuur wordt genoemd.
We zullen opnieuw moeite doen om de betreffende teksten te ontrafelen.

HerzSt (Mattheüs 24:1-3) 1 En  Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,  Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Drie vragen worden er feitelijk gesteld door de discipelen:
Vraag 1                 Wanneer zal de tempel steen voor steen afgebroken worden?
Vraag 2                 Wat zal het teken zijn van Uw komst?
Vraag 3                 Wat zal het teken zijn van van de voleinding der wereld?

Dan begint Jezus antwoord op de vragen te geven door als eerste te waarschuwen voor misleiding. (Mattheüs 24:4)
In Mattheüs 24:15-22  geeft Jezus een antwoord op vraag 1
In Mattheüs 24:23-31  geeft Jezus een antwoord op vraag 2
In Mattheüs 24: 5-14   geeft Jezus een antwoord op vraag 3

We zullen antwoord 1 en 3 verder uitdiepen.

Antwoord 1       Mattheüs 24: 15-22
Wanneer zal het gebeuren dat de tempel steen voor steen zal worden afgebroken?
Dit antwoord vereist een zorgvuldige uitleg omdat Jezus in het antwoord niet meer spreekt over de tempel die steen voor steen zal worden afgebroken, maar alleen spreekt over de gruwel der verwoesting en een grote verdrukking:

HerzSt (Mattheüs 24:15-22) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –  16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet  op een sabbat. 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

NBG51 (Daniël 11:31,35) 31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

In  Mattheüs 24:15 staat in de meeste vertalingen – in een tussengevoegde zin – zoiets als ‘om met onderscheidingsvermogen’ de tekst over de gruwel van de verwoesting te lezen en te begrijpen.
Hoe moet dit onderscheid dan worden geïnterpreteerd?

Zoals wij het nu begrijpen, moet er een onderscheid gemaakt worden in twee verschillende situaties, het beleg van  Jeruzalem met zijn gruwel en de eindtijd met zijn gruwel.
Na een beleg van Jeruzalem door een omheining met puntige palen, werd Jeruzalem met inbegrip van de tempel  in 70 nChr. door de Romeinen vernietigd. In datzelfde gedeelte, in vers 21, spreekt Jezus over een grote  verdrukking die zal plaatsvinden, zoals die er nog nooit is geweest. Nu heeft er gedurende de belegering van Jeruzalem een grote verdrukking plaatsgevonden, meer dan 1 miljoen Joden vonden de dood.
Maar iets verder in Mattheüs, in vers 29-30, staat dat na die grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen, dus met deze grote verdrukking kan onmogelijk de verdrukking in 70 nChr. zijn bedoeld. Jezus tweede komst wordt onmiddellijk gevolgd met de opname in de hemel. En die hemelvaart heeft nog niet plaatsgevonden.
(zie  Nieuwsbrief   6. De opname in de hemel,  https://www.dojc.nl/?p=3337 )

HerzSt (Mattheüs 24:29-30) 29 En  meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30  En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde  rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Verder staat in Mattheüs 24:22 (zie boven) dat ter wille van de uitverkorenen die dagen ingekort zullen worden anders zou geen vlees behouden worden. De uitverkorenen in 70 nChr hadden beslist gevolg gegeven aan Jezus waarschuwing en waren op tijd uit Jeruzalem gevlucht naar de bergen.
Ook dit gedeelte moet daarom gaan over de uitverkorenen gedurende de grote verdrukking in de eindtijd.

Wat we dus volgens onze studie moeten ‘onderscheiden’ is, dat in antwoord 1, Mattheüs 24:15-22, niet alleen gesproken wordt over de gruwel van verwoesting met betrekking tot de heilige plaats Jeruzalem, maar ook over de gruwel van de verwoesting van de heilige plaats in de eindtijd, vlak voor Jezus tweede komst.

De grote verdrukking in de eindtijd (volgens Mattheüs 24:29) wordt ook bevestigd door Openbaring waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die over de gehele wereld moet komen:

HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Ook Daniël spreekt over een grote verdrukking in de eindtijd:

NBG51 (Daniël 11:40,12:1) 40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.
12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Volgens ons onderzoek zal dus in de eindtijd de gruwel der verwoesting in een heilige plaats verschijnen.
Wat is de meest heilige plaats? Dat is zonder meer Gods tempel.
Paulus geeft een omschrijving van Gods tempel in de eindtijd, de tempel in Jeruzalem is immers verwoest:
(zie ook Nieuwsbrief 2. De valse profeet   https://www.dojc.nl/?p=3033  )

HerzSt (1 Korinthiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Het is duidelijk dat met betrekking tot ‘de tempel van God’ de Christenen – ieder persoonlijk – worden bedoeld.
In 2Thessaloniscenzen staat, dat christenen in de eindtijd de zoon van het verderf kunnen verwachten, die in de tempel van God gaat zitten:

HerzSt (2Thess. 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

Hoe kan ‘de zoon van het verderf’ als God in de tempel van God gaan zitten?
In de brief aan de gemeente te Korinthe spreekt Paulus hier verder over:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16-17) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, ….

In de tempel van God gaan zitten kan volgens 2Kor 6:16-17 niets anders betekenen dan dat de valse profeet, de zoon van het verderf, erin zal slagen een groot aantal christenen te misleiden voor afgoderij.
En in Openbaring staat zijn methode hiervoor beschreven:

HerzSt (Openbaring 13:16-17)  16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

De valse profeet oefent dus dwang uit op alle mensen (dus ook de Christenen) om het merkteken van hem te aanvaarden. Dat merkteken bestaat uit de naam van het financiële systeem of het getal van de valse profeet. Hij zal ervoor zorgen  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen.
Nu zijn we aangekomen bij de  verklaring van ‘lezen met onderscheidingsvermogen’ zoals beschreven in Mattheüs 24:15 .

Dit ‘merkteken’  is in de eindtijd de gruwel, die verwoesting veroorzaakt, zoals door Jezus beschreven.
Dat is de laatste grote aanval om Christenen te misleiden, om in Gods tempel te zitten.
Christenen komen hierdoor onder grote druk te staan, ze willen dat financiële merkteken onder geen beding in ontvangst nemen en kunnen vervolgens niets meer kopen of verkopen.
Wie hiervoor zwicht zal van de wijn van de toorn van God te drinken krijgen. (Op. 14:10)

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Waarom is het zo’n gruwel?
Het merkteken in ontvangst nemen is gekoppeld aan ‘het beeld’ aanbidden, afgoderij bedrijven dus:

HerzSt  (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid  de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest  ontvangen hadden en die  zijn beeld aanbeden hadden.

Volgens onze studie is het beeld of afbeelding uit Op. 13:14-17 een afbeelding van Satan.
Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248

Antwoord 3      Mattheüs 24: 5-14
De 5e, 6e en 7e bazuin (de drie weeën) in Openbaring worden afgebeeld als drie weeën van een barende vrouw.
De weeën komen steeds sneller en worden steeds heviger:
Jezus gebruikt dit gegeven ook in zijn antwoord op vraag 3: Wat zal het teken zijn van de voleinding der wereld?

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

HerzSt (Mattheüs 24:9-10) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Alle volken zullen – volgens de Schrift – steeds duidelijker Christenen gaan haten. Niet alleen de politiek, maar ook de MainStreamMedia zoals kranten, nieuwszenders en sociale media zullen hier aan meewerken.
Deze haat is zich al aan het ontwikkelen, we leven in een taboe-cultus van Christelijke waarden.
Het bagatelliseren en verdraaien van Islamitische terreur door de MainStreamMedia draait op volle toeren.
Christenen zullen het onderspit moeten delven, voor hen is er nauwelijks bescherming tegen vervolging.
De hevige vervolging van Christenen is al begonnen en de climax is nog niet bereikt. Christenen worden wereldwijd vervolgd, voornamelijk door moslims. Dit krijgt in de MainStreamMedia echter weinig of geen aandacht.
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/

Volgens El Shafie, hoofd van ‘One Free World International’, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd.
Alle volken zullen de Christenen trouwens haten, omdat ondanks alles een groep Christenen getrouw blijven en binnenkort de twee getuigen zullen ondersteunen, terwijl zij hun plagen uitvoeren:
(zie als onderbouwing  Nieuwsbrief  3. De twee getuigen   https://www.dojc.nl/?p=3113 )

HerzSt (Openbaring 11:6) 6  Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren  om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Na de vervulling van de twee getuigenprofetie zal Gods Koninkrijk een aanvang nemen, waarna Satan uit de hemel zal worden geworpen:  (zie ook Lucas 10:18)

HerzSt (Openbaring 12:7,8,12) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg,  en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden……12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont!  Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Dan zal de verdrukking in hevigheid nog toenemen.
Wanneer de verdrukking in alle hevigheid zal losbarsten, dan zullen vele Christenen struikelen en elkaar haten en verraden.  (zie boven Mattheüs 24:9-10)
Het merkteken zal voor getrouwe Christenen de climax vormen van de grote verdrukking.
Dit gedwongen merkteken, deze afgoderij (Op.14:9-10), zal daarom HET teken zijn voor Christenen om  Jezus aanstaande wederkomst te herkennen. (Mattheüs 24:29-30)

  • De wereld streeft rijkdom na

De eersten die voor de term ‘de wereld streeft rijkdom na’ in aanmerking komen zijn de filantropen, rijken en superrijken, die steeds rijker of machtiger willen worden.
Die onder het voorwendsel van ‘liefdadigheid’ de mensen misleiden.
(Zie hiervoor ook:  Nieuwsbrief  2. De valse profeet   https://www.dojc.nl/?p=3033 )

Als de belangen groot zijn, dan wordt de trukendoos met leugens en misleiding geopend.
De  methode van de rijken is altijd simpel, waar grote winst of macht te halen is, daar zijn ze te vinden:

HerzSt (Mattheüs 24:28) 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Liefde voor God en liefde voor geld gaat niet samen:

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen en de mammon (geld of rijkdom), blijkt wel, dat ‘geldzuchtig zijn’ door Jezus wordt vergeleken met afgoderij:

HerzSt (Markus 10:24-25)   24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

Rijken zijn er altijd geweest, zoals ook Abraham in zijn dagen een rijk man was. Dat is geen enkel probleem.
Rijkdom nastreven of vertrouwen op rijkdom is wel een probleem.
Het gaat er dus maar net om hoe je met rijkdom omgaat, hoe je wilt delen en jouw medemensen ermee helpt.
Jezus woorden over de rijke zijn daarom zo toepasselijk.  (lees ook de illustratie in Mattheüs 25:31-46)
Spreuken geeft een heldere definitie:

HerzSt (Spreuken 1:19) 19 Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn, die ontneemt haar bezitters het leven.

Terwijl diverse Christelijke nominaties door de afval sterk zullen verzwakken in de eindtijd, zal de liefde voor geld sterk toenemen.
Hoe staat het met de geldzucht van de laatste en 7e wereldmacht, de VS?
De 39ste president van de VS, Jimmy Carter, zei onlangs:
De VS is een ‘Oligarchie Met Ongelimiteerde Politieke Omkoping’
http://www.rollingstone.com/politics/videos/jimmy-carter-u-s-is-an-oligarchy-with-unlimited-political-bribery-20150731

Hij doelde op het doneren door rijken aan de verkiezingskas van politici, wat eigenlijk invloed kopen is.
Bij een oligarchie is de macht in handen van een kleine groep mensen die praktisch altijd zeer rijk zijn.
Zij vormen door hun invloed feitelijk een schaduwregering. Het is een van de 5 staatsvormen zoals beschreven door Plato en hij identificeerde deze groep rijken als zodanig, dat zij uitsluitend de bevoordeling van zichzelf voor ogen hadden.
In Nieuwsbrief 2. De valse profeet  https://www.dojc.nl/?p=3033 is beschreven, dat mede op basis van oligarchie de voorzegde valse profeet kan worden herkend in de eindtijd.

  • Vreemdelingen en bijwoners

YHWH had een verbond gesloten met de stamvaders, Abraham, Izaak en Jacob en hun een land beloofd, Kanaän.
Daar verbleven zij echter als vreemdelingen:

HerzSt (Exodus 6:1-3) 1 Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. 2 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest. 3 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven.

Ook David verbleef als vreemdeling en bijwoner in Kanaän:

HerzSt (1 Kronieken 29:10-15) 10 Toen loofde David de HEERE voor de ogen van heel de gemeente. David zei: Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 11  Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. 12 Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. 13 Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam. 14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven. 15 Want wij zijn vreemdelingen voor Uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen.  Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde, en er is geen hoop.

Christenen zijn ook vreemdelingen en bijwoners in deze wereld:

HerzSt (1 Petrus 1:17-18) 17 En als u Hem als Vader aanroept  Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,

HerzSt (1 Petrus 2:11-12) 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen  u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed;  opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners,  door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen  op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Abraham verwachtte als vreemdeling de stad die fundamenten heeft, het Nieuwe Jeruzalem:
(zie ook Nieuwsbrief  4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1  https://www.dojc.nl/?p=3186  )

HerzSt (Hebreeën 11:8-10) 8 Door het geloof is  Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

Zo zal ook ‘de grote schare’ Christenen medeburgers worden van de heiligen in het Nieuwe Jeruzalem:
(zie ook  Nieuwsbrief  6. De opname in de hemel.  https://www.dojc.nl/?p=3337 )

HerzSt (Efeziërs 2:17-21) . . . . 17  En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 18  Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en  huisgenoten van God, 20  gebouwd  op het fundament van de apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst  tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

  • Wat zegt de Schrift over de houding van Christenen in de huidige wereld?

HerzSt (Jakobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?  Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

En de houding naar gezagsdragers toe:

HerzSt (Romeinen 13:1-2) 1 Ieder  mens  moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn,  want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

God is een God van orde en daarom moeten alle overheidstaken geregeld worden.
Overheidsdienaren met hun taken hebben de instemming van God zolang  het in rechtvaardigheid gebeurt zoals onderwijs, medische zorg, aanleg van wegen, enz.
Echter niet de onrechtvaardigheid zoals die voorkomt bij veel overheden, zoals oorlogen, machtsmisbruik, corruptie enz. :

HerzSt (Titus 3:1) 1 Herinner  hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn,

HerzSt (1 Petrus 2:13-14 13  Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.

Onze wapens zijn geen wapens van geweld:

HerzSt (2 Kor. 10:3-4) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, 

HerzSt (Handelingen 5:29) 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden:  Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Op de beloofde nieuwe aarde zal geen oorlog meer zijn:
(zie hiervoor ook  Nieuwsbrief  5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2  https://www.dojc.nl/?p=3194)

HerzSt (Jesaja 2:3-4) 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want  uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Tot slot:

Boos maken over de politiek, pensioenfondsen, exorbitante salarissen, gekonkel met geld en regels………..
Deze dingen zijn allemaal voorzegd, dat is de reden dat Jezus ons maant geen deel van deze wereld te zijn.
De grote verdrukking lijkt al in de beginfase, de vrede op aarde is in ieder geval al weggenomen:

HerzSt (Efeziërs 6:11-12 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Jezus nam nooit een politieke stelling in, zoals Hij wel had kunnen doen tegen de Romeinse overheersing.
Bij één gelegenheid zei Hij:

HerzSt (Lukas 20:24-25) 24 Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden: Van de keizer. 25 En Hij zei tegen hen:  Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.

Christenen wijzen op Gods Koninkrijk voor een rechtvaardige samenleving, het huidige samenstel gaat voorbij, het Nieuwe Jeruzalem is de stad met de echte fundamenten.
Christenen vormen dan ook geen ongelijk span met ongelovigen:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:14,17) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,…

Bedenk dat ook Noach en Lot in hun rechtvaardigheid veel hebben moeten verdragen:

HerzSt (2 Petrus 2:5-9) 5 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van  Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; 6 en als God de steden  Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; 7 en als God de rechtvaardige Lot,  die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft 8 (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel  gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden) – 9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Onze voorvaders waren vreemdelingen en bijwoners, zoals wij dat in deze wereld ook zijn:

HerzSt (Hebreeën 11:13) 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden  dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

De valse profeet zal weldra beginnen om de mensen te imponeren of choqueren met zijn krachtige tekenen zoals vuur uit de hemel:

HerzSt (Openbaring 13:13) 13 En het doet  grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Wees alert op het teken van Jezus komst, direct voorafgegaan door het ‘merkteken’ van financiële afgoderij in de eindtijd.
Onze hemelse Vader en Jezus zullen de godvruchtigen niet vergeten, maar zeker verlossen uit de grote beproeving.
Jezus heeft ons het krachtige voorbeeld gegeven om de wereld te overwinnen.

In Jezus zullen we vrede hebben gedurende de verdrukking:

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken,  opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

.

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *