8. De visioenen van Daniël

8. De visioenen van Daniël.pdf

De visioenen van Daniël met Openbaring vergeleken;
                 het steeds terugkerende offer wegnemen

In Daniël 7 worden – 4 reusachtige beesten – 4 wereldmachten beschreven, waar Gods volk, te beginnen met Nebukadnezar, door zou worden onderdrukt.
De leeuw (de Babyloniërs), de beer (de Medo-Perziërs), het luipaard (de Grieken) en het vierde beest (de Romeinen). In Daniël 7:3-7 wordt een beschrijving gemaakt van deze wilde beesten met hun eigenschappen. Ieder beest geeft namelijk een koninkrijk of wereldmacht weer, en de horens geven in die wereldmacht de koningen weer:

HerzSt (Daniël 7:23) 23 Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, …
HerzSt (Daniël 8:20) 20 De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië.

Voor verdere info over de in Daniël beschreven achtereenvolgende wereldmachten, zie:
wereldmachten 1. Afbeeldingen https://www.dojc.nl/?p=16

In Openbaring 13:1 wordt geschreven over 7 wereldmachten met een gekroonde koning (met diadeem of kroon), de politieke/militaire wereldmachten:

NBG51 (Openbaring 13:1-2) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het wilde beest met 7 koppen en 10 horens heeft gezamenlijke basiskenmerken van de beesten die eerder in Daniel 7:3-7 beschreven zijn, het luipaard, de beer en de leeuw.
In Openbaring wordt dus een andere telling van de koninkrijken aangehouden als in Daniël.
Er zijn zes wereldmachten die in de totale Bijbelse geschiedenis tot aan Johannes tijd een rol hebben gespeeld; nl. Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en het Romeinse Rijk.

HerzSt (Openbaring 17:10) 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.

In Johannes dagen was er de 6e wereldmacht, het Romeinse Rijk. Als de 6e wereldmacht (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd, dan is de 7e macht onbetwist het Amerikaanse rijk, de huidige grootste wereldmacht en een voormalige Engelse kolonie.
Engeland maakte deel uit van het West-Romeinse Rijk, het ‘Westen’.
Zie: wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk https://www.dojc.nl/?p=6845

Er zijn in de geschiedenis meer dan 7 wereldmachten geweest, maar de zeven koppen van het wilde beest in Openbaring symboliseren zeven grote wereldmachten, die Gods volk onderdrukt hebben.

Voor verdere onderbouwende info hierover zie:
wereldmachten 1. Afbeeldingen                                           https://www.dojc.nl/?p=16
wereldmachten 2. De 6e koning, de Romeinse Republiek https://www.dojc.nl/?p=116
wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk       https://www.dojc.nl/?p=6845

Deze nieuwsbrief gaat hoofdzakelijk over de (eindtijd-)visioenen van Daniël.
De identificatie van de tijdseenheden en de kleine horen, die steeds groter bleef worden. (Dan.8:10)
We beginnen met de 70 weken profetie en daarna een uitgebreide identificatie van de horen met mensenogen en een mond.

De 70 weken profetie:

De 70 weken profetie wordt door veel Bijbelonderzoekers opgedeeld in een periode van 69 weken en los daarvan 1 week in de eindtijd. Zoals wij de 70 weken profetie begrijpen is het echter een aaneengesloten gedeelte:

HerzSt (Daniël 9:23-27) 23 Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De 70 weken profetie is volgens onze studie de beschrijving van het einde van de Mozaïsche wet, die wordt vervangen door het nieuwe verbond dat Jezus sloot met zijn apostelen:

HerzSt (Jeremia 31:31-32) 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. (zie hiervoor ook Hebreeën 8:7-9)

HerzSt (Lucas 22:19-20) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Met de vervulling van onderstaande gedeelten uit Daniël 9:24 worden de 70 weken afgesloten:

 • 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad
 • om de overtreding te beëindigen
 • de zonden te verzegelen
 • de ongerechtigheid te verzoenen
 • een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen
 • om visioen en profeet te verzegelen
 • om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

In volgorde besproken:

70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad

Zeventig weken zijn er bepaald over het Joodse volk en de heilige stad Jeruzalem met zijn tempel.
Het Hebreeuwse woord voor ‘weken’ is op zich minder specifiek, het betekent alleen maar een periode van ’zeven’. Feitelijk staat er: 70 periodes van 7.
Het getal 70 komt vaak voor in de Schrift als een ‘vermenigvuldiging’ van het getal 10 (volledigheid), in dit geval 7×10
Enkele voorbeelden zijn: Exodus 24:1 ; 70 oudere mannen, Numeri 11:24 ; 70 oudere mannen, 2 Kronieken 29:32 ; 70 runderen offeren, 2 Kronieken 36:21 ; 70 jaar afbetalen sabbatten, enz.

Het kunnen geen letterlijke 70 weken zijn, Christus zou dan niet de beloofde Messias kunnen zijn.
We nemen als hypothese ipv ‘iedere week’=’7 dagen’ nu voor ‘iedere week’=’7 jaren’ , zoals ook toegepast bij Ezechiël 4:6 “Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” en bij Numeri 14:34 “veertig dagen, voor elke dag een jaar” en zoals ook de 7e dag een sabbatdag moest zijn, zoals voor het land het 7e jaar een sabbatsjaar moest zijn: Leviticus 25:3-4 “Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn”. Waarschijnlijk waren er 7 jaarweken = 49 jaar nodig om Jeruzalem te herstellen.
7 jaarweken tot aan het herstel van Jeruzalem + 62 jaarweken tot aan de Messias = 69 jaarweken
Jezus werd Messias (gezalfde) meteen na Zijn doop, toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. (Mattheüs 3:16)

HerzSt (Jesaja 61:1) 1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Wanneer werd Jezus gedoopt?

Johannes de Doper begon met dopen in het 15e regeringsjaar van Tiberius Caesar. (Lucas 3:1-3)
Jezus was bij zijn doop ongeveer 30 jaar oud. (Lucas 3:21-23)
Tiberius regeerperiode begon +/- 14 nChr. Het 15e regeringsjaar was dus +/- 29 nChr.
Dat betekent dat Jezus ongeveer in +/- 29 nChr. de beloofde Messias (gezalfde) is geworden.
Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias verstrijken er 7+62= 69 weken. Het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen volgens het decreet van Artaxerxes (Nehemia 2:1-8 en Ezra 7:11-26) moet dan 69 jaarweken eerder zijn:
69 jaarweken = 483 jaar, profetische Bijbelse jaren wel te verstaan, van 360 dagen.
483 profetische jaren zijn +/- 476 zonnejaren (zonnejaren van 365 dagen)
Uitvaardigen decreet: +/- 29 nChr. – 476 zonnejaren = +/- 448 vChr. (het jaar 0 bestaat niet)
Het einde van de 70 weken profetie = +/- 29 nChr. + 1 jaarweek = +/- 36nChr.

om de overtreding te beëindigen

De overtreding van het wetsverbond, geen mens kon dit wetsverbond volmaakt houden:

HerzSt (Galaten 3:10-11) 10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

de zonden te verzegelen

HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

de ongerechtigheid te verzoenen

De wet gaf de ongerechtigheid geen verzoening, Christus is bij zijn dood de verzoener geweest van de ongerechtigheid:

HerzSt (Galaten 2:21) 21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

om visioen en profeet te verzegelen

Daniël en zijn visioen zijn verzegeld tot de dag van de verlossing, het Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Efeziërs 4:30) 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

om de Heiligheid van heiligheden te zalven

Het heilige der heiligen is het heiligste gedeelte van de tempel:

HerzSt (Exodus 26:33) 33 Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.

Dit voorhangsel scheurde in tweeën toen Jezus stierf. (Mattheüs 27:51)

HerzSt (Hebreeën 9:11-12) 11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

 • Vers 26a: “Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.”

HerzSt (Filippenzen 2:5-8) 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood,….

 • Vers 26b: “Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn,”

Tijdens Daniëls visioen was de 1e tempel reeds verwoest door het Babylonische rijk.
Het Romeinse rijk was de verwoester van de stad Jeruzalem met zijn 2e tempel in 70 nChr.
Als een plotselinge en verwoestende ‘vloed’, als gevolg van de Romeinse invasiemacht:

HerzSt (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

 • Vers 26b: “tot het einde toe zal er oorlog zijn”

HerzSt (Mattheüs 24:6) 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

 • Verz 27a: Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Jezus is voor ons gestorven na 3,5 jaar prediking, op de helft van de jaarweek.
Jezus is dus gestorven in +/- 29 nChr. + 3,5 jaar = +/- 33 nChr.
Het Mozaische wetsverbond zou voor de Joden na Jezus dood nog 3,5 jaar van kracht blijven. Daarna zouden de terugkerende offers in de tempel niet meer geaccepteerd worden. Vervolgens werden na deze 3,5 jaar (na Jezus dood) ook de heidenen in het nieuwe verbond opgenomen met als eerste de Italiaanse hoofdman Cornelius met zijn gezin:

HerzSt (Handelingen 10:1-2,45) 1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, 2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad.
45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

Vanaf de ontvangst van de Heilige Geest (als Messias) in +/- 29 nChr. + 7 jaar = +/- 36 nChr.
Daarmee zullen de 70 weken zijn beëindigd om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen.

 • Vers 27b: Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

“Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding,” betekent niets anders, dan dat Gods tempel tot aan de voleinding niet herbouwd zal worden:

HerzSt (Mattheüs 23:37-38) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

Er is ook nog een tweede vervulling van het plaatsen van de gruwel, maar nu in de eindtijd:
(zie hiervoor: Nieuwsbrieven 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367 )
In de eindtijd zal de verwoesting uitgegoten worden over de Christenen door de gruwel te plaatsen, het merkteken van het beeld te plaatsen.
Christenen zijn namelijk de tempel Gods. (1 Korinthiërs 3:16-17)
(zie hiervoor ook: Nieuwsbrieven 3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113 )

De horen (koning) die ogen had en een mond vol grootspraak

HerzSt (Daniël 7:7-8) 7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens. 8 Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Voor een antwoord op de vraag wie deze koning is, nemen we als eerste het boek Openbaring erbij.
De symbolische uitleg in Openbaring steekt anders in elkaar als in het boek Daniël:

HerzSt (Openbaring 13:1,5-7) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam…..5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Na de komst van dit beest (uit Op.13:1) wordt Johannes geest weggevoerd naar de wildernis waar hij een ‘scharlaken gekleurd’ wild beest ziet (zie hieronder in Op.17:3) waarop een prostituee zit:

HerzSt (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

Het wilde beest met 7 koppen en tien horens uit Op.13:1 is dezelfde als het scharlakengekleurde beest met 7 koppen en 10 horens met de prostituee op de rug. Bij het eerste beest (Op.13:1) is de huidige 7e kop volgens ons onderzoek de VS, als een afbeelding van militaire wereldmacht. Bij het scharlakengekleurde beest (Op.17:3) is de huidige 7e kop volgens ons onderzoek eveneens de VS, maar nu als een afbeelding van economische wereldmacht.
Dit beest wordt in Op. 17:8 opmerkelijk beschreven als “dat was en niet is, hoewel het er toch is”.
Het is geen klassiek koninkrijk of wereldmacht, maar het is toch een koninkrijk of wereldmacht. Het wordt in Op. 17:11 (zie onder) de achtste wereldmacht genoemd. Volgens ons onderzoek is dit het 8e koninkrijk, de centrale banken.
Volgens Op.17:12 zullen 10 (ongekroonde) koningen samen met het beest één uur koninklijke macht ontvangen:

HerzSt (Openbaring 17:7-13) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. 9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

In Openbaring staan over de horen ‘met ogen en een mond’ (Daniël 7:8) 3 sleutelteksten:

Openbaring 13:1 vergeleken met Openbaring 17:3

Bij het scharlakengekleurde beest in Op.17:3 wordt niet meer gesproken over diademen of kronen als openbare identificatie, zoals bij het wilde beest in Op.13:1.
Het scharlakengekleurde beest wordt ook niet aangeduid als een religieuze machtsvorm, immers de vrouw als symbool van afgoderij wordt op de rug gedragen. Blijft over een financiële machtsvorm.
Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen.

Openbaring 17:11

In Op. 17:11 staat dat dit beest met zijn 10 koningen een soort van 8e wereldmacht is, maar op een geheel andere wijze als de eerder beschreven 7 wereldmachten, maar is wel uit deze zeven.
Het is geen politieke/militaire macht van een koninkrijk zoals voorheen (is niet), echter het lijkt gezien de macht wel op zo’n koninkrijk.

Openbaring 17:12

Deze 10 koningen zullen 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen. (Op.17:12)
(Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid’: zoals de 10 plagen van Egypte, de 10 slaven met 10 minen om zaken mee te doen, de 10 maagden met olielampen en zoals de 10 tenen van leem en ijzer van het beeld uit Daniël 2:31-45.)
Daarna zal het beest (zie Op.17:8,11) vernietigd worden en de stad Babylon de Grote vallen (zie Op.18:2,21). De horen met ogen en mond speelt zich dus af in het allerlaatste gedeelte van de eindtijd.

Volgens onze studie staat het scharlakengekleurde beest – met zijn 10 koningen – voor de financiële wereldmacht, de macht van de centrale banken.
(Zoals beschreven in Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote https://www.dojc.nl/?p=3027)
En blijkt de grote hoer te staan voor de financiële wereld, de geldzucht van deze wereld.
(zie: Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote https://www.dojc.nl/?p=3027)

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen én de mammon (geld of rijkdom) blijkt, dat ‘geldzuchtig zijn’ wordt gelijkgesteld met afgoderij.
Of zoals Jeremia de geldzucht van het oude Babylon beschreef:

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

Ter vergelijking hier met Openbaring, hoe ‘de grote hoer’ hier met haar geldzucht wordt beschreven:

HerzSt (Openbaring 17:1-2) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Zowel in de dagen van Daniël als Johannes waren er geen centrale banken.
Een van de eerste centrale banken was De Amsterdamse Wisselbank, opgericht in 1609.
De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door zeer rijke private vermogenden.
Toen de voormalige kolonie van Engeland, de VS, als verlengstuk van het ‘Westen’ steeds productiever begon te worden, zagen de oprichters van private centrale banken hun kans in de VS.

HerzSt (Daniël 7:8) Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt

Drie koningen/presidenten die tegenstand boden tegen een private centrale bank werden volgens onderstaande video vermoord omdat ze tegen de woekerwinsten waren van de private bankiers:

U.S. Presidents Who Advocated A Publicly-Owned Central Bank
https://www.youtube.com/watch?v=B74SDHYo1L0

16e president Abraham Lincoln – Greenbacks 1865 vermoord
20e president James Garfield – Banking Statement 1881 vermoord
35e president JF Kennedy – execution order 1110 1963 vermoord

Wanneer is de 8e  financiële wereldmacht, de centrale banken, begonnen met het regeren als wereldmacht?
Dat is hieraan af te leiden, wanneer er is begonnen om de economie heftig te reguleren.
Wanneer we naar de grootste wereldeconomie kijken, de VS, is de FED rigoureus aan de knoppen van de financiële wereld gaan draaien begin 2009 als gevolg van de kredietcrisis:

Central Bank of United States Interest Rate (FED)

http://www.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate

Maar kijken we naar de derde economie van de wereld, Japan, daar is de centrale bank van Japan eind jaren ’90 van het vorige millennium al rigoureus aan de knoppen gaan draaien. Deze centrale bank koopt niet alleen de staatsobligaties op, maar nu ook bedrijfsobligaties en aandelenpakketten.

Central Bank of Japan Interest Rate

http://www.tradingeconomics.com/japan/interest-rate

Of zoals Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) het medio 2016 verwoordde:
“This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World”

Hij doelde daarmee op de extreem lage Centrale Bank rente om de economie aan te jagen samen met de ‘quantitative ease’ programma’s van de Centrale Banken om obligaties massaal op te kopen.
Hij kan het weten, leden van de familie Rothschild zijn de pioniers geweest van de Private Centrale Banken.
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-16/lord-rothschild-greatest-experiment-monetary-policy-history-world

Zoals we hebben gezien in Openbaring 17:12, zullen de 10 koningen van de centrale banken 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen, in het allerlaatste gedeelte van de eindtijd. Het laatste uur is dus geslagen, maar hoeveel is 1 uur bijbelse tijd?
Rekenen met 1 dag is als 1000 jaar? 1000/24 = ongeveer 41 jaar.

HerzSt (Psalm 90:3-4) 3 . . en zegt: Keer terug, mensenkinderen. 4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht..

HerzSt (2 Petrus 3:8) 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

De Japanse centrale bank was eind 1990 al volop financieel aan het ‘regeren’.
Hypothese: In 1998 + +/- 41 jaar = +/- 2039 zal het financiële/economische systeem zijn ingestort.

Na deze uiteenzetting van het scharlakengekleurde beest in Op.17:3, kunnen we weer verder met de beschrijvingen in Daniël.

Hoe wordt de horen geïdentificeerd, die ogen had en een mond vol grootspraak?

Onderstaande punten staan er over deze koning geschreven:

De hoorn met ogen en een mond heeft zijn oorsprong in de politieke/militaire wereldmacht
Dan.7:8 een andere kleine horen rees daartussen op
Op.17:11 En hij is uit de zeven,

Deze financiële wereldmacht zal verschillen van de eerdere wereldmachten
Dan.7:24 Die zal verschillen van die er eerder geweest waren.
Op.17:8 zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Drie koningen/presidenten zullen door deze koning worden verwijderd en daarmee vernederd, te weten drie koningen/presidenten zullen vermoord worden
Dan.7:8 Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt
Dan.7:24 Drie koningen zal hij vernederen

Deze koning zal zeggen dat alleen liefde voor de mammon – geld en rijkdom – nodig is, God en zijn woord zijn niet nodig en hij zal een minachting hebben voor de Schepping

Dan.7:8 in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
Dan.7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken
Dan.7:25 erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen
Op.13:5 het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken,
Op.13:6 En het opende zijn mond om God te lasteren en Zijn verblijfplaats

Het wilde beest (politieke/militaire) zal oorlog voeren tegen de heiligen gedurende de twee getuigen profetie en hen doden (zie Nieuws-brieven 3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113)
Dan.7:21 dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon,
Dan.7:25 de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Op.11:7 het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
Op.13:7 hem (het militaire wilde beest met 7 koppen en 10 horens) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen

In het allerlaatste gedeelte van de eindtijd zullen de centrale banken hun 8e wereldmacht hebben
Op.17:12 De 10 horens zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
Op.17:13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

Daarna zal het beest (zie Op.17:8,11) vernietigd worden en de stad Babylon de Grote vallen (zie Op.18:2,21).
Dan.7:26 men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.
Op.17:8 het scharlakenrood beest zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan
Op.17:11 En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

De heilige woning (tempel) neergeworpen en de afvalligheid van het hemelse leger:

HerzSt (Daniël 8:8-12) 8 De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. 9 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. 10 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. 11 Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen. 12 En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.

Na het Griekse Rijk kwam het Romeinse Rijk en volgde de bezetting van het sieraadland Israël.
Jeruzalem met zijn tempel werd in 70 nChr. vernietigd en daarmee kwam een einde aan Gods tempel, voor de Joden de plaats van aanbidding met zijn offeraltaar voor de steeds terugkerende offers.
Maar wat zich werkelijk afspeelde heeft te maken met de werkelijke machthebber achter alle wereldmachten, dus ook het Romeinse Rijk: Satan, die Jezus alle koninkrijken van de wereld aanbood voor een daad van aanbidding. (Matt.4:8-9)
In Daniël 8:10-11 staat: “Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger…”. Het is wel duidelijk dat mensen tot zoiets niet in staat zijn.

HerzSt (Jesaja 14:12-14) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Bovenstaand tekstgedeelte gaat over de koning van Babylon, maar is feitelijk gericht aan de werkelijke machthebber, Satan. Ditzelfde thema zien we terug in Ezechiël, een boodschap gericht aan de koning van Tyrus maar het gaat in werkelijkheid over Satan:

HerzSt (Ezechiël 28:12-16) 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

HerzSt (Johannes 8:44) 44 … die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid…

HerzSt (Efeziërs 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Nu we een helder beeld hebben over Daniël 8:11, lezen we in Daniël 8:12 dat het (hemelse) leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer.
Met de verwoesting van de tempel in 70 nChr. ontstond er dus afvalligheid onder de engelenzonen over het steeds terugkerende offer. Satan wierp de waarheid ter aarde en het gelukte, lezen we.
Hier is duidelijk sprake geweest van een twistvraag in de hemel over het offer van de Christus:

HerzSt (Daniël 8:13-14) 13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? 14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Tot 2300 avonden en morgens, dan zal de tempel volgens vers 14 rechtmatig hersteld zijn.
Zoals bij de scheppingsdagen wordt er gesproken over avonden en morgens, als tijdseenheden:

HerzSt (Daniël 8:26) 26 Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.

Wanneer we als hypothese voor iedere dag een jaar nemen, zoals ook toegepast bij Ezechiël 4:6 “Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” en bij Numeri 14:34 “veertig dagen, voor elke dag een jaar”, dan zal de nieuwe tempel hersteld zijn na 2300 profetische jaren van 360 dagen.
2300 profetische jaren zijn +/- 2268 zonnejaren (van 365 dagen)
Hypothese nieuwe tempel: 70 nChr (vernietiging tempel) + +/- 2268 jaar = +/- 2338 nChr.
Dan zal de Spruit (Jezus) het Nieuwe Jeruzalem (Ezechiëls tempel) op de nieuwe aarde hebben herbouwd. (zie Nieuws-brieven 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 https://www.dojc.nl/?p=3186 )
Dan wordt Daniël door een engel bezocht om hem te vertellen over wat er over de eindtijd is opgetekend in het boek van de waarheid: (Daniël 10:21)

HerzSt (Daniël 10:14) 14 Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.

HerzSt (Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Dit gedeelte in Daniël spreekt over de 2 getuigen profetie, waar de 2 heilige profeten na een tijd en tijden en een halve tijd prediking gedood zullen worden. Met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen en hun ondersteuners zal er een einde aan al deze dingen komen.
Uit de beschrijving van Openbaring 12:6,14 krijgen we inzicht in het begrip tijd en tijden:

HerzSt (Openbaring 12:6,14) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Uit Openbaring 12:6,14 blijkt, dat ‘1 tijd + 2 tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd’ en komt overeen met ‘duizend tweehonderd zestig dagen’ = 3,5 profetische jaren van ieder 360 dagen. Een maand is dan standaard 30 dagen, zoals dat ook blijkt door Openbaring 11 vers 2 en vers 3 te vergelijken, in dat geval 42 maanden van 30 dagen.

HerzSt (Openbaring 11:2-3) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen,  tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Daniël 12:7 spreekt dus – hypothetisch – over 3,5 tijd = 3,5 profetisch jaar. Dit gedeelte over de 2 getuigen profetie komt ook op een andere plaats in Daniël terug, in Daniël 7:25,26 :

HerzSt (Daniël 7:25,26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

Ook in Daniël 7:25 wordt dus gesproken over het ten gronde richten van de heiligen van de Allerhoogste, met name de twee getuigen of heilige profeten van God.

Zowel in Daniël 7:25, Daniël 12:7 als in Openbaring 11:3 (de twee getuigen profetie) wordt gesproken over dezelfde situatie, want deze Schriftplaatsen worden allen vervuld vlak voor het einde.

HerzSt (Daniël 12:9-13) 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Het ‘nieuwe’ steeds terugkerende offer

Het ‘nieuwe’ steeds terugkerende offer is na Jezus offer het geloof in Jezus woorden geworden.
Dit wegnemen van het steeds terugkerende offer is in de eindtijd de grote Christelijke afval:

HerzSt (Hebreeën 13:15) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

HerzSt (1 Petrus 2:5) 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

De verwoestende gruwel in de eindtijd is het opdringen van het merkteken, dat je moet hebben om te kunnen kopen of verkopen. (Openbaring 13:16,17)
Wanneer door grote druk velen tot struikelen worden gebracht en Christenen elkaar gaan haten en verraden (Mattheüs 24:9-10), dan is dat het markeringspunt van het steeds terugkerende offer dat in de eindtijd weggenomen zal worden.

Het is de climax van de grote verdrukking voor Christenen volgens Openbaring:
Openbaring 11:3-10 De twee getuigen profetie
Openbaring 11:15 Gods koninkrijk neemt een aanvang
Openbaring 12:7-9 Satan uit de hemel geslingerd naar de aarde
Openbaring 12:12 Hij heeft grote toorn, omdat hij slechts een korte tijdsperiode heeft

Of zoals Daniël het omschrijft:

HerzSt (Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

HerzSt (Daniël 12:3-4) 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

1290 dagen (Daniël 12:11)= waarschijnlijk 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + 1 ingevoegde schrikkelmaand, de 2e maand Adar.
De tijd tussen de massale afval en het plaatsen van het merkteken = 1290 dagen
De tijd tussen de massale afval en de opname = 1335 dagen (Daniël 12:12)
In deze laatste 45 dagen wordt waarschijnlijk de oorlog Har–Mágedon begonnen.

HerzSt (Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

In de tijd van het einde zal de ware kennis overvloedig worden. De velen zullen tot rechtvaardigheid gebracht worden, binnenkort, gedurende de vervulling van de 2 getuigen profetie. Dit zal een wereldwijd getuigenis worden:

HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:1-4) 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

HerSt (1 Timotheüs 6:17-18) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

De twee getuigen met hun ondersteuners zullen gedurende 3,5 jaar wereldwijd prediken:

HerzSt (Openbaring 11:3,7) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren….7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

De eindtijd, en de grote oorlog te Har–Mágedon:
In Daniël 8:23-25 wordt gesproken over een meedogenloze koning en in Daniël hfdstk 11 over de koning van het noorden en het zuiden.
Dit thema zal in een volgende nieuwsbrief besproken worden.

Tot slot:

 • Samenvatting tijdsberekeningen:

Uitvaardigen decreet: +/- 29 nChr. – 476 zonnejaren = +/- 448 vChr. (het jaar 0 bestaat niet)
Dat betekent dat Jezus ongeveer in 29 nChr. de beloofde Messias (gezalfde) is geworden.
Jezus is dus gestorven in +/- 29 nChr. + 3,5 jaar = +/- 33 nChr.
Einde van de 70 weken profetie = +/- 29 nChr. + 1 jaarweek = +/- 36nChr.

 • Tijdens de grote verdrukking:

De tijd tussen de massale afval en het plaatsen van het merkteken = 1290 dagen
De tijd tussen de massale afval en de opname = 1335 dagen
Zowel in Daniël 7:25, Daniël 12:7 als in Openbaring 11:3 (de twee getuigen profetie) wordt gesproken over dezelfde situatie, want deze Schriftplaatsen worden allen vervuld vlak voor het einde.

 • Hypotheses:

Hypothese: +/- 1998 + +/- 41 jaar = +/- 2039 zal het financiële systeem zijn ingestort.
Hypothese nieuwe tempel gereed: 70 nChr (vernietiging tempel) + +/- 2268 jaar = +/- 2338 nChr.

Aan de hypothetische berekeningen moet geen absolute betekenis worden toegekend, het zijn indicatoren, maar ze wijzen wel in dezelfde richting.

Hoe moeten Christenen volgens de Schrift omgaan met verdrukking?

HerzSt (Romeinen 12:11-16) 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *