10. De grote oorlog te Har–Mágedon

10. De grote oorlog te Har–Mágedon.pdf

De grote oorlog te Har–Mágedon; Gods finale oorlog

In de vorige nieuwsbrief hebben we de visioenen van Ezechiël besproken over het Nieuwe Jeruzalem, om in vrijheid en onbezorgd op de ‘nieuwe aarde’ te wonen.

Daarin kwam naar voren, dat Gog en Magog hun vervulling hebben op de nieuwe aarde, en niet in de laatste dagen van de eindtijd van de huidige ‘oude’ hemel en aarde.
Dit bleek o.a. uit Ezechiël 38:11, waar beschreven wordt dat de huizen zonder grendel en poorten zullen zijn.
Ook onderstaande Schriftplaats van Zacharia beschrijft het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde:

HerzSt (Zacharia 14:4) 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Dat dit gedeelte eveneens over de Nieuwe Aarde gaat, is o.a. af te leiden aan het levende water dat stroomt vanuit de troon in het Nieuwe Jeruzalem in vers 8:

HerzSt (Zacharia 14:8) 8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. (zie ook Ezechiël 47:1-5 + Openbaring 22:1-2)

Zowel het hierboven genoemde gedeelte over Gog als het gedeelte uit Zacharia zijn voor dit artikel over de grote oorlog te Har–Mágedon dan ook niet relevant.
Deze Nieuwsbrief zal gaan over de voorzegde gebeurtenissen over deze grote oorlog: Openbaring 16:16 En ze vergaderden hen tot de plaats die in het Hebreeuws Har–Mágedon wordt genoemd. (ook Armageddon genoemd)
Waarom wordt in de Schrift Har–Mágedon genoemd als de plaats, waar Gods Grote Oorlog zal worden beslist?

 • De valleivlakte van Megiddo

De berg (Hebr. Har) van Megiddo ligt in het noorden van Israël op de zuidwestelijke rand van de vlakte van Jizreël, ook wel de valleivlakte van Megiddo genoemd. In deze vallei, aan de voet van het Karmelgebergte, zijn grote veldslagen geleverd. De stad Megiddo had een strategische ligging en beheerste een kruispunt aan routes die samenkwamen in deze valleivlakte.
Het is dan ook een treffende afbeelding voor de plaats van de aankomende grote oorlog van God.

In het boek Daniël wordt aanvullende informatie gegeven over deze Grote Oorlog.
Om de beschrijvingen in Daniël te kunnen begrijpen – er worden immers geen concrete namen genoemd van de strijdende partijen – is het verhelderend om eerst de relevante informatie uit de Nieuwsbrieven en artikelen hierover te inventariseren.

 • De valse profeet

HerzSt (2 Tess. 2:3-4,9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet….9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

HerzSt (Openbaring 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

De valse profeet heeft autoriteit en zegt tegen de aardbewoners dat zij een afbeelding  moeten maken van de wereldmachten, nu de 7e wereldmacht, de VS.

Wij hebben in ons onderzoek van de Schrift zeer recent onze onderzoeksresultaten bijgesteld.
Het leek eerst logisch dat het ‘beeld’ van het beest de handelsverdragen zijn met de VS, zoals de North American Free Trade Agreement (NAFTA), Trans Pacific Partnership (TPP) en Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), enz.
Het blijft natuurlijk hypothetisch, maar het is door de recentelijke ontwikkelingen bijgesteld naar een mogelijk nieuw wereldwijd geldsysteem.
Het huidige valutasysteem – op basis van de US dollar als wereld reservemunt – staat op omvallen omdat het schuldensysteem als een luchtbel is opgeblazen en niet meer beheersbaar is door inflatie toe te passen.
Dit nieuwe wereldwijde geldsysteem hebben we gemakshalve de Nieuwe Wereld Orde genoemd. (NWO)

Daarna zal de 7e wereldmacht macht hebben over alle naties:

HerzSt (Openbaring 13:7) 7 En  het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Ook krijgt deze valse profeet de macht om deze organisatie levensvatbaar te maken, zodanig dat mensen het met de dood moeten bekopen als ze deze organisatie niet gehoorzamen. (Op. 13:15)

De valse profeet samenvattend:

Hij zal tijdens of direct na de afval verschijnen (2Thess. 2:3)
Hij zal zich boven God verheffen. Dit heeft vrijwel zeker met God’s schepping te maken (2Thess. 2:4)
Hij zal als God in de tempel van God gaan zitten (2Thess. 2:4)
Hij zal onder christenen met sluwe verhaaltjes een opstandige geest zaaien (1Joh.4:1-3)
Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)
Hij oefent autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)
Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)(2Thess. 2:9)
Hij Is de opdrachtgever voor de organisatie van het wereldwijde geldsysteem (Op. 13:14)
Hij dwingt iedereen om een merkteken te ontvangen om te kunnen kopen/verkopen (Op. 13:15-17)
Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (vergelijk Op. 13:18 met 1Koningen 10:14,15)
(zie: Nieuwsbrieven 2. De valse profeet https://www.dojc.nl/?p=3033)

 • Waar streeft de Satan naar, wat beweegt hem

Satan wil de plaats van God innemen:

HerzSt (Jesaja 14:12-14) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Bovenstaand tekstgedeelte gaat over de koning van Babylon, maar is feitelijk gericht aan de werkelijke machthebber, Satan. Ditzelfde thema zien we terug in Ezechiël, een boodschap gericht aan de koning van Tyrus maar het gaat in werkelijkheid over Satan:

HerzSt (Ezechiël 28:12-16) 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

 • De visioenen van Daniël

De horen (koning) die ogen had en een mond vol grootspraak:

HerzSt (Daniël 7:8) 8 Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Voor een antwoord op de vraag wie deze koning is, nemen we het boek Openbaring erbij.
In Openbaring wordt een opsomming gegeven van beesten (machten):

HerzSt (Openbaring 13:1) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

Na de komst van dit beest (uit Op.13:1) wordt Johannes geest weggevoerd naar de wildernis waar hij een ‘scharlaken gekleurd’ wild beest ziet (zie hieronder in Op.17:3) waarop een prostituee zit:

HerzSt (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

Het wilde beest met 7 koppen en tien horens (uit Op.13:1) is dezelfde als het scharlakengekleurde beest met 7 koppen en tien horens met de prostituee op de rug, maar nu zonder diademen (kronen). Bij het eerste beest (Op.13:1) is de huidige 7e kop volgens ons onderzoek de VS, als een afbeelding van militaire wereldmacht.
Bij het scharlakengekleurde beest (Op.17:3) is de huidige 7e kop volgens ons onderzoek eveneens de VS, maar nu als een afbeelding van economische wereldmacht. Dit scharlakengekleurde beest wordt in Op. 17:8 opmerkelijk beschreven als “dat was en niet is, hoewel het er toch is”:

HerzSt (Openbaring 17:8,11) 8 ….En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is…..11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

Het is geen klassiek koninkrijk of wereldmacht, maar het is toch een soort koninkrijk of wereldmacht.
Volgens onze studie staat het scharlakengekleurde beest voor het 8e koninkrijk, de financiële 8e wereldmacht oftewel de macht van de centrale banken, met de 10 ongekroonde koningen als bestuurders.
Deze 10 (ongekroonde) koningen zullen samen met het scharlakengekleurde beest één uur koninklijke macht ontvangen (Op. 17:12). (Zie: Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote https://www.dojc.nl/?p=3027)

Jezus zei het eens zo:

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

‘Geldzuchtig zijn’ wordt door Jezus gelijkgesteld met afgoderij.
De grote hoer op de rug van het scharlakengekleurde beest blijkt dan ook te staan voor het financiële systeem van grote banken, investeringsmaatschappijen, de grote multinationale bedrijven, oliemaatschappijen en andere belanghebbenden.
(Zie: Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote https://www.dojc.nl/?p=3027)

De horen (koning) die ogen had en een mond vol grootspraak uit Daniël 7:8 staat volgens onze studie voor een (ongekroonde centrale-bank) koning in de nabije toekomst, waarschijnlijk de Fedral Reserve uit de VS, die met een mond vol grootspraak een alternatief geldsysteem als de enige mogelijke oplossing zal presenteren voor het falende huidige geldsysteem. De valse profeet (zie hierboven de kop: De valse profeet samenvattend) zal vervolgens iedereen dwingen om een merkteken te ontvangen om te kunnen kopen/verkopen (Op. 13:15-17)
In Openbaring wordt dit koninkrijk van centrale banken afgebeeld als de 10 (ongekroonde) koningen, wiens koninkrijksmacht is afgebeeld als het scharlakengekleurde beest.
(Zie hiervoor ook nieuwsbrieven 8. De visioenen van Daniël https://www.dojc.nl/?p=3405)

In die nieuwsbrief – 8. De visioenen van Daniël –  wordt uitgelegd, dat er 3 koningen/presidenten  uitgerukt/vermoord zijn door dit 8e koninkrijk van centrale banken door 1 van de ongekroonde koningen van dit 8e koninkrijk van centrale banken.
(Daniël 7:8 Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt)
Verderop in deze nieuwsbrief komen we uitgebreid op deze horen met ogen en een mond terug.

 • De koning van het noorden en de koning van het zuiden

Daniël hfdstk 11 (tot vers 21) geeft een overzicht van de Ptolemeïsche en Seleucidische conflicten, van respectievelijk het noorden (Syrië) en het zuiden (Egypte), die streden om landen zoals Judea en Samaria.
Daniël hfdsk 11 vers 31 vervolgt met het steeds terugkerende offer wegnemen.
Daarmee komen we ineens terecht in de 1e eeuw, want Jezus volmaakte offer als het Lam Gods zorgde er in de 1e eeuw voor, dat het steeds terugkerende (zonde-)offer weggenomen werd en niet meer nodig was.
Daarmee blijkt het Romeinse rijk de koning van het noorden te zijn geworden, de toenmalige bezetter van Israël:

HerzSt (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

De profetie in Daniël over het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen had tot op het moment dat Jezus er over sprak namelijk nog niet zijn vervulling gehad:

HerzSt (Mattheüs 24:15-16) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Het steeds terugkerende offer in de eindtijd is – nadat Jezus in de 1e eeuw het ultieme offer heeft gebracht – het geloof in Jezus woorden geworden. Dit ‘wegnemen’ van het steeds terugkerende offer is in de eindtijd het tot zwijgen brengen van de Christenen met hun boodschap:

HerzSt (Hebreeën 13:15) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
HerzSt (Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.
(zie hiervoor: Nieuwsbrieven 8. De visioenen van Daniël https://www.dojc.nl/?p=3405)

Direct na Daniël hfdstk 11 staat geschreven, dat Michaël zal opstaan:

HerzSt (Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Zowel in Mattheüs 24:21 als in Daniël 12:1 staat geschreven dat het een benauwde tijd zal zijn, zoals die er niet geweest is en dat degenen zullen ontkomen die in het boek des levens staan geschreven.
Het gaat in Daniël 12 vers 1 dus duidelijk over de allerlaatste dagen.

Zoals wij het begrijpen, moet er – wat Daniël 11:31 betreft – dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende situaties, het beleg van Jeruzalem met zijn gruwel (is verwoest in 70 nChr.) en de eindtijd met zijn gruwel. (Zie hiervoor ook: Nieuws-brieven 8. De visioenen van Daniël https://www.dojc.nl/?p=3405)

 • De gruwel van de verwoesting

Wat we dus volgens onze studie moeten ‘onderscheiden’ is, dat in Mattheüs 24:15-16,22 ook gesproken wordt over de gruwel van de verwoesting van de heilige plaats in de eindtijd, vlak voor Jezus tweede komst.
De grote verdrukking in de eindtijd — volgens Mattheüs 24:29 – wordt ook bevestigd door Openbaring 3:10 en Daniël 12:1 waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die over de gehele wereld moet komen:

HerzSt (Mattheüs 24:21,29) 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal……..29 En  meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Na de vervulling van de twee getuigenprofetie zal Gods Koninkrijk een aanvang nemen, waarna Satan uit de hemel zal worden geworpen: (Openbaring 12:7,8,12)
Dan zal de verdrukking in hevigheid toenemen.
Wanneer de verdrukking in alle hevigheid zal losbarsten, dan zullen vele Christenen struikelen en elkaar haten en verraden. (Mattheüs 24:9-10)
(zie hiervoor het verslag: Nieuwsbrieven 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367)

In de eindtijd zijn Christenen de tempel van God:

HerzSt (1 Korintiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Het ‘merkteken’  om te kunnen kopen/verkopen (Op.13:17) is in de eindtijd de gruwel, die verwoesting veroorzaakt, zoals dat door Jezus beschreven is.
Het merkteken in ontvangst nemen is namelijk ‘het beeld’ aanbidden, Satan aanbidden dus.
In de tempel van God gaan zitten kan volgens 2Kor. 6:16-17 niets anders betekenen dan dat de valse profeet, de zoon van het verderf, erin zal slagen een groot aantal christenen te misleiden voor afgoderij.
(zie hiervoor: Nieuwsbrieven 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367)

Samengevat: Het wegnemen van het steeds terugkerende offer in Dan. 11:31 heeft als eerste zeer duidelijk betrekking op Jezus offer, maar heeft als tweede vervulling het offer wat in de eindtijd weggenomen zal worden en de gruwel die geplaatst zal worden in de eindtijd.
Niet alleen blijkt uit de grote verdrukking in Mattheüs 24:15,21 de dubbele vervulling, maar ook uit Daniël 11 vers 35 – ‘tot de tijd van het einde’ – blijkt, dat het gedeelte vanaf Daniël 11 vers 31 een dubbele vervulling heeft.
Het gedeelte in Daniël 8:13,17-25 is, wat de (eindtijd-)periode betreft, gelijk aan Daniël 11:31-45, beide Schriftgedeelten spreken over het wegnemen van het steeds terugkerende offer in de eindtijd.

HerzSt (Daniël 8:13,17,23-25) 13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden?.…………17 Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde…..23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

8 vers 17 – Het visioen heeft betrekking op de tijd van het einde
8 vers 23 – De voorzegde christelijke afval + de opkomst van een meedogenloze koning of 8e koninkrijk.
Hij zal velen ruïneren en uiteindelijk Gods heiligen en christenen vervolgen, zelfs hen doden. (Op. 11:7)

HerzSt (Mattheüs 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
HerzSt (2 Timotheüs 3:12) 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
(Zie ook: eindtijd 12. Wat is de huidige status? https://www.dojc.nl/?p=2584)

HerzSt (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam,……

Het eerste beest, de 7e wereldmacht, de VS, zal 42 maanden lang – gedurende de twee getuigen profetie – godslasteringen spreken. (Daniël 12:7) Het ‘beeld’ van het wilde beest (of 7e wereldmacht), zal aanbeden moeten worden. (Op. 13:15)
Zie ook nieuwsbrieven 8. De visioenen van Daniël https://www.dojc.nl/?p=3405
Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

8 vers 25 – Dit nieuwe wereldwijde geldsysteem gaat samen met afgoderij.

Omdat we ons toeleggen op de eindtijd, gaan we Daniël 11:31-45 vers voor vers onderzoeken en verklaren, om de beschreven gebeurtenissen voor de eindtijd helder in beeld te hebben.

 • Daniël hfdstk 11 HerzSt vers voor vers

31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

Christenen zijn in de eindtijd de tempel Gods. (1 Korinthiërs 3:16-17) Net zoals de Romeinse invasiemacht in de 1e eeuw de tempel verwoestte, zal in de eindtijd het 8e koninkrijk (de 10 ongekroonde koningen) van de centrale banken een economische ramp bewerkstelligen en zal door de valse profeet de verwoestende gruwel het merkteken – niet kunnen kopen of verkopen – worden opgedrongen. (Op. 13:15-17)

32 En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen.

Ware christenen zullen het merkteken niet accepteren, omdat het de aanbidding is van het beeld van het wilde beest (Op. 14:9-10); dan zal hij, de valse profeet, christenen belagen door vleierijen en door misleiding, de getrouwen zal hij vervolgen.

33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

De twee getuigen profetie betekent een wereldwijde prediking. Nadat deze profetie na 3,5 jaar is beëindigd zullen de discipelen van Jezus zwaar worden vervolgd. (Matt. 24:9-10)

34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Christenen worden gelouterd in de eindtijd, zij moeten hun loyaliteit bewijzen. Christenen die de kracht niet hebben zullen zich willen aansluiten. (2 Timotheüs 3:1,5)

36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

Dit 8e koninkrijk van centrale banken zal zich verheffen, is vol van lasterlijke namen Op.17:3

37 En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken.

Dit 8e koninkrijk van centrale banken zal zichzelf zelfs boven God verheffen:

HerzSt (Openbaring 17:12-13) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. (het scharlakengekleurde beest is het financiële  systeem van centrale banken)

38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

HerzSt (2 Korinthiërs 10:3-5) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

De valse profeet is degene die hiervoor in aanmerking komt.
Onze Christelijke wapens van Gods woord zijn krachtig tot afbraak van bolwerken of forten.
De god die zijn vaderen niet gekend hebben in de eindtijd is dus de valse profeet, de god van rijkdom. (2Tess.2:3-4) Vergelijk voor ‘de god van rijkdom’ ook Openbaring 13:18 met 1Koningen 10:14,15

39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.

Hij zal versterkte vestingen – valse redeneringen – maken samen een vreemde of buitenlandse god, dat is vrijwel zeker de Mesopotamische god Allah.
Degenen die hem steunen zullen land en macht ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam.

40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.

De nieuwe koning van het zuiden zal het 8e financiële koninkrijk (samen met de valse profeet) aanvallen, door terreuracties of oorlog. De reden is, dat de valse profeet als God vereerd zal worden. (2Thess.2:3-4)
De nieuwe koning van het zuiden zal geen andere god accepteren als Allah.
De Islam wil namelijk voor hun religie werelddominantie, een wereldomvattend kalifaat.
Dan zal de koning van het noorden, de VS als 7e wereldmacht of koning, optreden en werkelijk ‘het 8e koninkrijk samen met de valse profeet’ helpen, waarschijnlijk m.b.v. de NAVO. (Op. 16:14)
Hypothese: Deze koning van het noorden zal hoogstwaarschijnlijk de VS zijn m.b.v. de NAVO.
Hypothese: Deze koning van het zuiden zou zomaar het soennitische Saoedi-Arabië kunnen zijn.
Het is Saoedi-Arabië dat miljarden uitgeeft om in de Westerse wereld moskeeën te bouwen en om imams uit te zenden.

41 Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon.

De Koning v.h. noorden zal het sieraadland (de christelijke leefwereld) binnenvallen.
Israël was voorheen altijd het sieraadland:

HerzSt (Ezechiël 20:6) 6 Op die dag hief ik mijn hand [in een eed] tot hen op om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat ik voor hen verspied had, vloeiend van melk en honing. Het was het sieraad van alle landen.

Hij zal ook andere landen binnenvallen. Maar enkele (symbolische) landen zullen gespaard worden:
Edom, nakomelingen van Esau, de tweelingbroer van Jacob (Gen. 36:1)
Moab, nakomelingen van Lot en diens oudste dochter (Gen. 19:37)
Ammon, nakomelingen van Lot en diens jongste dochter (Gen. 19:38)
Moab en Ammon lagen ten oosten van de Jordaan en de Dode Zee, in het huidige Jordanië. Edom lag ten zuiden van de Dode zee.

42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. 43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden. 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.

Geruchten uit het oosten en noorden zullen hem schrik geven, wat begint met de val van de stad Babylon de Grote. Hebzucht en macht van de financiële geldzuchtige wereld zullen belangrijke redenen zijn voor dit financiële debacle.
Na de val van het Babylonische imperium ontstaat er geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog en anarchie.
In die periode zullen er geruchten komen (van machtige landen) uit het oosten en het noorden.
Hypothese Oosten: China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar. Als het geldsysteem onderuit gaat kan China zich bedrogen voelen en de oorlog willen verklaren aan de 7e wereldmacht, de VS.
Hypothese Noorden: Rusland ziet zijn olie- en gas-belangen geschaad door de VS, de VS heeft speciale banden met Saoedi-Arabië en Qatar als olie en gasleveranciers. Wanneer China de oorlog wil verklaren aan de VS is het goed mogelijk dat Rusland zich hierbij zal willen aansluiten.

45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

De koning van het noorden zal zijn hoofdkwartier hebben vlakbij de symbolische berg Moria, de tempelberg. Christenen zijn Gods tempel, zij vormen de hedendaagse berg van het heilig sieraad. (1 Korinthiërs 3: 16-17)

 • Daniël hfdstk 12 HerzSt vers voor vers

1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Michaël staat op, Satan wordt uit de hemel geslingerd en de grote verdrukking begint (Op. 12:7-9)

2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

De beschrijving van het oordeel en opstanding op de nieuwe aarde. (Op. 20:11-12) (Joh. 5:28-29)

3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Het boek blijft verzegeld tot de tijd van het einde. Dit betekent dat de betekenis in de allerlaatste dagen onthuld zal worden.

5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Na een tijd, tijden en een halve tijd, nadat de heiligen geen macht meer hebben, d.w.z. wanneer de 2 getuigen profetie is beëindigd en 2 heiligen zijn gedood.
(zie hiervoor het verslag: Nieuwsbrieven 3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113)

HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en de heilige profeten doden.

8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Velen zullen gelouterd worden. (Op. 12:11) De valse profeet wil dat er een beeld van het eerste wilde beest wordt gemaakt, dat aanbeden moet worden, anders wordt je gedood. (Op.13:14,15) Hij dwingt dat iedereen een merkteken moet accepteren om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:15-17). Mensen met het merkteken zullen echter de toorn van God ondergaan. (Openbaring 14:9-10)

11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

De tijd tussen de massale afval en het plaatsen van het merkteken = 1290 dagen.
1290 dagen = waarschijnlijk 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + 1 ingevoegde schrikkelmaand, de 2e maand Adar.

12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

De Schrift spreekt over een opname van de heiligen in de hemel gedurende de laatste of zevende bazuin. (1 Korinthiërs 15:51-52)
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, spreekt Jezus over zijn komst als een dief:

HerzSt (Lukas 17:32-33) 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

De opname in de hemel gebeurt in twee fases, eerst gaan de heiligen de Heer tegemoet in de lucht, in de allerlaatste fase wordt de grote schare christenen opgenomen.
(zie hiervoor het verslag: Nieuwsbrieven 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337)
De tijd tussen de massale afval en de opname = 1335 dagen
In deze laatste 45 dagen wordt mogelijk de oorlog Har–Mágedon gevoerd.
Satan heeft grote toorn, omdat hij slechts een korte tijdsperiode heeft. (Op. 12:12) Zie ook Mattheüs 24:22
Wanneer de Zoon des mensen Zich zal openbaren (en de heiligen en christenen in de hemel zijn opgenomen en in veiligheid gebracht), dan zal het vuur losbranden op de aarde.
Dit zal geen symbolisch vuur zijn, maar echt vuur en zwavel (zie Lukas 17:28-30).
(zie hiervoor het verslag: Nieuwsbrieven 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 https://www.dojc.nl/?p=3194)

13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen het financiële geldzuchtige systeem van winst makers, de hoer, haten en vernietigen. (Op 17:16-17)
Uit de bek van de draak (Satan), uit de bek van het roodgekleurde beest (de financiële wereldmacht, de centrale banken) en uit de mond van de valse profeet komen drie onreine geesten. Geesten van demonen, die tekenen verrichten en die de koningen der aarde (NATO) vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon:

HerzSt (Openbaring 16:13-16) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Wanneer zij zeggen dat er vrede en zekerheid is, dan zal hun vernietiging komen:

HerzSt (1 Thess. 5:2-3) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Vlak voordat de aanval op de grote schare christenen wordt ingezet door de VS (NATO) met ondersteuning van het 8e koninkrijk, zal Jezus ingrijpen. (Daniël 8:25) (Op. 17:12-14)
Maar Gods volk zal gered worden, degenen die in het boek des levens staan geschreven. (Op. 3:5)

 • Propaganda in de laatste dagen

Satan is de grootste leugenaar volgens de Schrift. (Johannes 8:44)

HerzSt (2 Korinthiërs 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

In de eindtijd zal er nog een leugenaar verschijnen, de antichrist of valse profeet. (1 Joh. 2:22)
Het toneel van de leugen is al in gereedheid gebracht, het wereldnieuws is voor een gedeelte propaganda geworden en is soms onbetrouwbaar. De valse profeet bedient zich via de media.
Er is dus nu al een strijd gaande over de beheersing van de geesten van mensen.

De huidige wereldmacht, de VS, heeft twee belangrijke persagentschappen: Reuters en Associated Press.
Beiden zijn economische en winstgedreven entiteiten, die niet tegen de (bedrijfs-)belangen in berichten zullen uitgeven of vermogende partijen zullen schaden waarvan zij afhankelijk zijn.
Het zijn dus zeker geen belangeloze objectieve persagentschappen.
De VS kent verder 6 grote nieuwsbedrijven:

Deze 6 bedrijven krijgen hun nieuws dus hoofdzakelijk van Reuters en Associated Press en vervolgens distribueren zij deze nieuwsberichten. De wereldwijde pers neemt deze Amerikaanse nieuwsberichten over:
https://www.youtube.com/watch?v=xxmF-u8jnKI
Ook steeds meer internetdiensten zijn niet objectief en censureren de aangeboden content.

 • Beknopte samenvatting

HerzSt (Daniël hfdstk 11)
37 Dit 8e koninkrijk van centrale banken zal zich boven God verheffen
38 De god van de vestingen is de valse profeet, die als God aanbeden zal worden
39 Imperialisme (kalifaat) met een vreemde god, deze vreemde god is vrijwel zeker Allah.
40 De nieuwe koning van het zuiden zal geen andere god accepteren als Allah.
Hypothese: Deze koning van het noorden zal hoogstwaarschijnlijk de VS zijn m.b.v. de NAVO.
Hypothese: Deze koning van het zuiden zou zomaar het soennitische Saoedi-Arabië kunnen zijn.
42 In die periode komen er geruchten (van machtige landen) uit het oosten en het noorden.
Hypothese Oosten: Als het geldsysteem onderuit gaat kan China de oorlog willen verklaren aan de VS.
Hypothese Noorden: Wanneer China de oorlog wil verklaren kan Rusland zich goed hierbij aansluiten.
45 Christenen zijn Gods tempel, zij vormen de hedendaagse berg van het heilig sieraad.

Door leugens en propaganda zullen de koningen der aarde worden verzameld voor de grote oorlog.(Openbaring 16:12-15)
Deze demonen zullen de koningen der aarde opzetten om christenen –Gods huidige natie – aan te vallen.
De handelswijze van deze drie onreine geesten wordt vergeleken met kikvorsen, zoals de kikvorsenplaag tijdens de uittocht uit Egypte. Het land stonk van deze plaag. (Exodus 8:3,14)
De 7e wereldmacht, de VS, zal samen met de NAVO-legers oorlog willen voeren tegen ‘het Woord van God’ met zijn leger. (Op.19:13) Deze 7e koning zal samen met de valse profeet worden uitgewist:

HerzSt (Openbaring 19:19-20) 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

 • De Grote Oorlog

De 7e wereldmacht, de VS, zal met ondersteuning van het 8e koninkrijk (de centrale banken) christenen vervolgen en de heilige profeten Gods, de twee getuigen, overwinnen:

HerzSt (Openbaring 13:1,5-7) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam…… 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Het scharlakengekleurde wilde beest, de financiële wereldmacht:

HerzSt (Openbaring 17:6,8) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag…… 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. 

De financiële wereldmacht zal (een bevel uitvaardigen om)  de twee getuigen (heiligen) te vernietigen:

HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
HerzSt (Daniël 8:24) 24 ….Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

Christenen zullen gehaat worden, omdat zij de twee getuigen zullen helpen, die de aarde zullen slaan met allerlei plagen (Op. 12:6):

HerzSt (Mattheüs 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Dan zal de VS met zijn bondgenoten met ondersteuning van de 8e wereldmacht oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, samen met alle getrouwe christenen:

HerzSt (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Aan het einde van de finale oorlog (Armageddon) tegen het Lam zal dus de hemelse opname voltooid zijn, immers de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen zullen samen met Jezus overwinnen.
Op welke wijze wordt deze grote oorlog uitgevoerd door Jezus?
Het boek Openbaring geeft informatie hierover, zoals aan de gemeente in Pergamon:

HerzSt (Openbaring 2:16) 16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

HerzSt (Openbaring 19:11-13,15,19-20) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. ………15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan…….19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Het zwaard uit Jezus mond zijn duidelijk oordeelsboodschappen.
De grote oorlog van God zal een oorlog zijn zoals tijdens de 10e plaag in Egypte.
In die tijd gaf God zelf de Joden het bevel het Pascha te eten en de deurposten met het bloed van het lam te bestrijken. het woord Pascha komt van het woord Pesach wat voorbijgang betekent. De eerstgeborenen van de Joden waren aldus beschermd voor de verderfengel van God:

HerzSt (Exodus 12:13) 13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.

Zo zal tijdens de grote oorlog van God iedere christen, die het merkteken van de valse profeet niet in ontvangst heeft genomen, worden gered en beschermd zijn voor het buitengewone natuurgeweld.

HerzSt (Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

 • Ten slotte

Echter, het uiteindelijke doel van Satan is om het Christendom te elimineren en aanbidding voor zichzelf te verkrijgen om God te vernederen. Hoe is de Satan te weerstaan?

HerzSt (Jakobus 4:7-8) 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen…

HerzSt (Efeziërs 6:11-13) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden

Kunnen mensen met hun geld of rijkdom ontkomen aan Gods grote oorlog?

HerzSt (Ezechiël 7:19) 19 Zij zullen hun zilver op de straten werpen, en hun goud zal tot onreinheid zijn. Hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Hun ziel zullen zij er niet mee verzadigen, en hun ingewanden zullen zij er niet mee vullen, want het is voor hen een struikelblok van ongerechtigheid geweest.
HerzSt (Zefanja 1:18) 18 Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land.

Bij veel christenen in de eindtijd is het geloof verstikt:

HerzSt (Markus 4:18-19) 18 En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, 19 maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

God zal zijn getrouwe volk in hun christelijke leefwereld – het sieraadland – nooit verlaten en zij zullen in die moeilijke periode worden geholpen:

HerzSt (2Korinthiërs 4:7-10) 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 

De getrouwe Christenen blijven ongeacht de vervolging trouw aan hun hemelse Vader en Zijn Zoon:

HerzSt (Efeziërs 5:11) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
HerzSt (1 Petrus 2:11-12) 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Christenen zien uit naar de nieuwe aarde, naar het Nieuwe Jeruzalem, waar de ware kennis overvloedig zal zijn:

HerzSt (Micha 4:1-4) 1 Het zal echter  in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan   en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn  wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *