12. Lichtdragers

12. Lichtdragers.pdf

De geprofeteerde tijd is eindelijk aangebroken;
Christenen zullen zich wereldwijd gaan verenigen als lichtdragers;
Bent u al voorbereid om in Christelijke eenheid lichtdrager te worden?

In de vorige nieuwsbrief ‘Het herstel van het paradijs’ hebben we gezien dat onze hemelse Vader grote liefde heeft voor zijn kinderen.
God liet de eerste mensen niet aan hun lot over en heeft het plan van een menselijke familie op een paradijsaarde nooit losgelaten.
En in dat nieuwe paradijs op de nieuwe aarde zal de natuurlijke dood en ouderdom niet meer zijn:

HerzSt (Openbaring 21:3-4) 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

In deze nieuwsbrief wordt Gods licht besproken en de basis voor christenen, de doop.
Sinds oude tijden is er altijd licht geweest, licht in de duisternis.
Niet het licht van de hemellichamen om te kunnen zien, maar het licht dat heerlijkheid heeft.
Het licht dat verkwikt en moed geeft, de goddelijke lichtstralen die buitengewone wijsheid brengen.
Dit licht omvat Gods persoonlijkheid en ook Gods woord, want God is rechtvaardig en heilig.

Of zoals de psalmist het schreef:

HerzSt (Psalm 36:10) 10 Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.
HerzSt (Psalm 80:8) 8 O God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
HerzSt (Psalm 119:105) 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
HerzSt (Psalm 119:130) 130 Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.

In Gods licht wandelen

In Gods licht wandelen heeft een heel andere betekenis dan in een letterlijke lichtbron wandelen.
Het is een levenswandel met een volmaakte gids, volmaakt betrouwbaar in jouw eigen voordeel:

HerzSt (Jesaja 2:5) Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.
HerzSt (Jesaja 60:19) 19 maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht
HerzSt (Micha 7:8) 8 Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht.

Een (Goddelijk) licht werd naar de aarde gezonden

HerzSt (Johannes 1:6-12) 6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. 7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. 9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Jezus was het licht, het Woord van God, dat naar de aarde gezonden werd.

HerzSt (Johannes 1:1,9) 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God….. 9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

Jezus is van Goddelijke herkomst als Zoon van God en is door YHWH geïnstrueerd:

HerzSt (Johannes 9:4-5) 4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.

Jezus ging wonen in Kapernaüm als een groot licht, zoals voorzegd in Jesaja:

HerzSt (Mattheüs 4:13-16) 13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.

HerzSt (Jesaja 9:1) 1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen

Door Gods opdracht te gehoorzamen is Jezus de eerste licht drager op aarde geworden:

HerzSt (2 Korinthiërs 4:5-6) 5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil. 6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Het (Goddelijke) licht wordt overgedragen aan Jezus discipelen

God kent volgens Jezus geen duisternis:

HerzSt (1 Johannes 1:5) 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Jezus vergelijkt de goddelijke boodschap van zijn discipelen met een verlichte stad op een berg.
Die stad wordt door iedereen gezien:

HerzSt (Mattheüs 5:14-16) 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Dit licht moet schijnen tot de uiteinden der aarde:

HerzSt (Handelingen 13:47) 47 Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. (zie ook Jesaja 49:6)

Het oog moet zuiver of oprecht zijn, iedere christen moet oog voor de belangen van anderen hebben.
Wie een lichtschijner wil zijn mag deze belangen niet schaden, mag zelf geen duisternis bevatten:

HerzSt (Lukas 11:34-36) 34 De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. 35 Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 36 Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.

Dan kondigt Jezus aan dat Hij als licht weldra niet meer op aarde zal zijn:

HerzSt (Johannes 12:35-36) 35 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 36 Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn…

Jezus geeft Paulus een opdracht als reizende lichtschijner:

HerzSt (Handelingen 26:17-18) 17 ….. en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

Paul vervulde Jezus taak als lichtschijner:

HerzSt (2 Korinthiërs 4:4) 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

De christelijke gemeenten krijgen hun gerechtigheid door het rechtvaardige licht:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:14) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Paulus waarschuwt de christelijke gemeenten voor een bedrieglijk licht en moedigt de christenen aan om de wapens van het licht aan te doen:

HerzSt (2 Korinthiërs 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

HerzSt (Romeinen 13:12-14) 12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. 13 Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Kinderen van het licht zijn echter in duisternis als ze hun broeder haten:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:5) 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
HerzSt (1 Johannes 2:9-10) 9 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis.10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen

Als wij in het licht wandelen hebben we gemeenschap in het bloed van Christus tot vergeving van zonden:

HerzSt (1 Johannes 1:7) 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De voorzegde tijd is aangebroken, wat staat de christelijke lichtschijners spoedig te gebeuren?

Gods laatste plagen die spoedig moeten geschieden

De 3 weeën

Zeven engelen gaan om beurten op hun bazuin blazen met als gevolg plagen over de onberouwvolle mensen, die zich niet tot hun Schepper gekeerd hebben. De 5e, 6e en 7e bazuin zijn als drie weeën van een barende vrouw:

Op. 9:1 5e bazuin 1e wee De afgrond wordt geopend; sprinkhanen mogen de mensen 5 maanden pijnigen.
De sprinkhanen zijn – volgens ons onderzoek – de eertijds opgesloten engelen in Tartarus en krijgen de macht om 5 maanden lang de mensen te pijnigen die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben. (Op. 9:1-6) (Zie voor de onderbouwing van de sprinkhanen: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten https://www.dojc.nl/?p=6856)
Op. 9:13 6e bazuin 2e wee Een zeer grote groep ruiters mag het 3e deel van de mensen doden

<TUSSENGEDEELTE> Openbaring 10:1 – 11:13 heilige geheim + meten van de tempel + de twee getuigen profetie

Op. 11:15-17  7e  bazuin   3e wee   Het hemelse koninkrijk waar Jezus ons om leerde bidden (Mattheüs 6:9-10) neemt een aanvang,  de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van Zijn Christus geworden, de almachtige God is Koning geworden.

  • De twee getuigen profetie

De laatste wereldwijde prediking, het tentoonspreiden van het Goddelijke licht, zal gedurende de grote verdrukking vervuld worden, precies overeenkomend met de vervulling van de 2 getuigen profetie:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

HerzSt (Filippenzen 2:14-15) 14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.

Dit predikingswerk zal onder leiding van de 2 getuigen / heiligen met groot machtsvertoon gebeuren . (Openbaring 11:6). De prediking van Jezus was gedurende drie en een half jaar. Het predikingswerk van de twee getuigen zal ook gedurende 1260 dagen of drie en een half jaar zijn. En daarna zal Gods koninkrijk een aanvang nemen, Satan uit de hemel geslingerd worden en dan zal de Zoon des mensen met een trompet van God (1Tess 4:16) uit de hemel neerdalen: (de wederkomst of parousia)

HerzSt (Matt 24:29-31) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

(Zie voor verdere info Nieuwsbrieven 3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113)

  • Zullen de lichtschijners succes hebben gedurende de twee getuigen profetie?

Een grote menigte die niemand tellen kan zal uiteindelijk voor de troon van God en het Lam staan:

HerzSt (Openbaring 7:9-10) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

Bedenk bij tegenslag altijd, dat Jezus ook lang niet overal een gewillig oor vondt:

HerzSt (Mattheüs 11:20-24) 20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. 22 Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Chorazin                                                               Bethsaïda

In de voorzegde dagen, die zeer spoedig zullen aanbreken, zullen christenen elkaar schouder aan schouder ondersteunen om de hemelse Vader te heiligen, als enigste mogelijkheid tot redding:

HerzSt (Zefanja 3:9) 9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.

Maar de oogst is groot en er zijn weinig lichtschijners:

HerzSt (Lukas 10:1-3) 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.

Dit laatste grote werk kan alleen succes hebben als de lichtschijners eenheid hebben, één zijn:

HerzSt (Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Waarom zijn christenen dan zo verdeeld?
Veel christenen hebben een andere interpretatie van de Schrift.
De liefde onder christenen heeft hier zeer veel onder te lijden:

HerzSt (Johannes 13:35) 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
HerzSt (Johannes 17:26) 26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Ook Paulus roept op om de eenheid te bewaren, zeker nu de christelijke liefde onder druk staat:

HerzSt (1 Korinthiërs 1:11) 10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.

In de eindtijd zal de wetteloosheid toenemen onder de mensen:

HerzSt (Mattheüs 24:12-13)12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

De doop, de basis voor lichtdragers

Wat is de reden om jezelf te laten dopen?
Is de doop vergeving van zonden?
Nee, vergeving van zonden kan alleen door berouw op basis van Jezus vergoten bloed:

HerzSt (1 Johannes 1:7) 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De Christelijke doop is op zich dus geen vergeving van zonden, maar opent de mogelijkheid door Jezus offer hiervoor, wanneer de nieuwe manier van leven van de discipel is goedgekeurd.
In dat geval betekent dopen dus tevens, dat we worden gedoopt in Jezus dood:

HerzSt (Romeinen 6:1-4) 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Dopen betekent dus de oude mens afleggen en bekleden met de nieuwe mens in rechtvaardigheid:

HerzSt (Efeziërs 4:20-24) 20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Met de doop wordt je bekleed met de hoedanigheden van de Christus:

HerzSt (Galaten 3:26-27) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

Jezus heeft destijds de doop ingesteld voor alle discipelen in Matt. 28:

HerzSt (Mattheüs 28:19) 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

En na het geloof stellen in Jezus woorden werden de discipelen gedoopt:

HerzSt (Handelingen 2:41) 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
HerzSt (Handelingen 8:12) 12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Voor de discipelen van Jezus begonnen met dopen, was Johannes de Doper reeds bezig.
Wat was de reden van Johannes de Doper om te gaan dopen?
Johannes de Doper was door de Heilige Geest gevraagd om te dopen en wist dat zijn doop een voorbereiding voor het Joodse volk was op de Messias:

HerzSt (Lukas 1:16-17) 16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.
17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

HerzSt (Markus 1:2-4) 2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken, 3 en: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

HerzSt (Johannes 1:33) 33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.

Ook Jezus wilde door Johannes de Doper gedoopt worden, om alle rechtvaardigheid te vervullen:

HerzSt (Mattheüs 3:15) 15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

Jezus was zonder zonde , waarom werd Jezus dan gedoopt door Johannes?

HerzSt (1 Petrus 2:22) 22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is.

Betreffende Jezus, Zijn doop was niet bedoeld als berouw voor zonden, maar de reden voor Zijn doop was tweeledig:
Als eerste bedoeld als voorbeeld voor zijn discipelen, om de Schrift te vervullen. (Joh.1:33, Jes.40:3-5)
Als tweede bedoeld om zichzelf in rechtvaardigheid aan te bieden aan God om Diens wil te doen. Na Zijn doop daalde de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus neer en werd Jezus de Messias of gezalfde:

HerzSt (Mattheüs 3:16-17) 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Om de vraag te beantwoorden of de doop voor kinderen nodig is, moeten we eerst terug naar de basisvragen in het scheppingsverhaal.
De vragen die betrekking hebben op de eerste mensen.

Adam en Eva

God had een tuin aangeplant in Eden (Genesis 2:8), we noemen die tuin het paradijs. Er staat in vers 9 dat God allerlei geboomte uit de aardbodem deed uitspruiten, begeerlijk om te zien en goed tot voedsel en ook de boom des levens in het midden van de tuin en de boom der kennis van goed en kwaad. Adam en Eva hadden geen kennis van goed en kwaad. Dat veranderde na hun zonde.
Adam en Eva hoefden niet te sterven, als ze maar niet aten van de boom der kennis van goed en kwaad. (Genesis 2:17) Toen ze daarvan aten werden ze verwijderd uit het paradijs en daarmee werd de toegang tot de boom des levens ontzegd:

HerzSt (Genesis 3:22-23) 22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! 23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed (Genesis 1:31)
Alles was ‘zeer goed’ of “buitengewoon goed’, dat wil zeggen: alles beantwoordde aan Gods vereisten. Er staat niet dat de hele schepping volmaakt was, zoals we verderop zullen zien.
Adam werd +/- 930 jaar oud, maar later beperkte God de leeftijd van mensen tot 120 jaar. (Gen. 6:3)
Dus Adam en Eva hadden lichamelijke onvolmaaktheid, maar de boom des levens kon hun eventuele lichamelijke gebreken genezen of veroudering herstellen tot in de eeuwigheid.
Dit zal op de nieuwe aarde precies zo zijn, de boom des levens zal dan voor getrouwe mensen beschikbaar komen, waarvan de bladeren tot genezing zijn en herstel van veroudering. (Op. 22:1-2)

Alleen God is volmaakt

Mensen kunnen streven naar volmaaktheid, God is echter wel volmaakt:

HerzSt (Mattheüs 5:48) 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zij zijn geen kopie van God:

HerzSt (Genesis 1:26) 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;….

Mensen kunnen immers Gods verschijning niet verdragen.
God woont in een voor mensen ontoegankelijk licht:

HerzSt (Exodus 33:20) 20 Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.

HerzSt (1 Timotheüs 6:16) 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Adam en Eva werden geschapen met de kracht van de keuze, anders zou God hen geen opdracht hebben gegeven en hen gestraft hebben voor ongehoorzaamheid.
Ze waren geschapen naar Gods gelijkenis, maar ze moesten vrijwillig streven naar perfectie door geestelijk afgestemd te blijven op hun Schepper.
Hun geest was om die reden vervuld van Heilige Geest, die zich terugtrok toen ze zondigden. Pas toen schaamden ze zich dat ze naakt waren. (Genesis 3:7)

Ditzelfde wordt bereikt door christenen vandaag de dag door het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus te volgen. Na de doop kunnen ze door hun leefwijze meer en meer volmaakt worden.
Op de nieuwe aarde zullen de mensen tot in eeuwigheid op weg zijn om de volmaaktheid van God te benaderen.

De kinderdoop

De kinderdoop is in veel Christelijke nominaties opgenomen als een soort van Christelijke identiteit voor de kinderen.
Uit het voorgaande gedeelte van de doop blijkt steeds, dat het om het persoonlijk geloof van de dopeling gaat, een nieuwe levenswijze aandoen en dat het niet gaat om wat de ouders hiervan denken. Bedenk ook dat kinderen al geheiligd zijn door Christelijke ouders:

HerzSt (1 Korinthe 7:14) 14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Pasgeboren kinderen hebben lichamelijke onvolmaaktheid geërfd.
Hebben pasgeboren kinderen dan ook zonde geërfd?

De erfzonde

HerzSt (Ezechiël 18:20) 20 De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

De zoon zal de ongerechtigheid of zonde van de vader niet dragen.
Dus kinderen erven volgens Ezechiël 18:20 geen zonde van hun ouders.
Kinderen worden puur en ontvankelijk geboren.
Het is om die reden dat Jezus hun ontvankelijkheid als voorbeeld stelde. (Mattheüs 19:13-14)

De dood als gevolg van de zonde van Adam en Eva wordt veroorzaakt door de ontzegging van toegang tot de boom des levens en het terugtrekken van de Heilige Geest.
Maar zondigen doen alle onvolmaakte mensen:

HerzSt (Romeinen 3:23) 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God
HerzSt (Romeinen 5:12) 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Zowel voor de onvolmaaktheid als voor de erfzonde heeft de kinderdoop geen betekenis.
In de Schrift wordt over kinderdoop in de eerste Christelijke gemeenten dan ook niet geschreven.

De volmaaktheid nog eens samengevat:
De schepping was zeer goed.
Adam en Eva hadden geen volmaakt lichaam, de boom des levens was nodig.
Adam en Eva hadden geen volmaakte keuze, ze konden kiezen om te zondigen.

Ook engelen zijn niet volmaakt.
Er staat geschreven dat God niet kan liegen (Titus 1:2), maar Satan is onvolmaakt want hij is wel een leugenaar.(Johannes 8:44)
Engelen gingen eertijds een relatie aan met de dochters van de mensen (Genesis 6:1-2), wat hun tot grove zonde werd aangerekend. (2 Petrus 2:4-5)

De erfzonde heeft alleen betrekking op de ontzegging van toegang tot de boom des levens en de terugtrekking van de Heilige Geest met betrekking tot de eerste mensen.

Indopen of onderdompelen:

Het Griekse woord Baptism(a) betekent indopen of onderdompelen:

Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words
Baptism, Baptist, Baptize:
“baptism,” consisting of the processes of immersion, submersion and emergence (from bapto, “to dip”), is used

Strong’s Concordance
Cognate: 908 báptisma – baptism (note the -ma suffix, emphasizing it is a result, i.e. of sincere repentance.) 908 (báptisma) indicates submerging (dipping, immersion)

Jezus werd ondergedompeld in de rivier de Jordaan:

HerzSt (Mattheüs 3:16) 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water…..

De doop houdt in dat een discipel in water wordt gedompeld en eruit omhoog komt.
Dat is dan ook de verklaring waarom Jezus in de Jordaan – waar veel water was – werd gedoopt:

HerzSt (Johannes 3:23) 23 Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt, De betekenis van de doop

De doop is een keuze, die iedere Christen voor zichzelf moet maken als iemand Jezus woorden geloofd en Jezus wil toebehoren. Over het gebruik van kinderdoop moet iedere christelijke ouder zelf beslissen.
De persoonlijke (volwassen) keus voor een doop ter bekrachtiging van een nieuwe christelijke levenswijze is echter niet vrijblijvend. (Matt. 28:19)

Tot slot:

Nu we hebben gezien welke belangrijke rol de lichtschijners binnenkort zullen vervullen gedurende de twee getuigen profetie, is het nu belangrijk, om als Christen voorbereid te zijn en dus om in alle overtuiging gedoopt te zijn.
Als na de grote verdrukking (na de twee getuigen profetie) dan uiteindelijk Gods grote dag aanbreekt, de oorlog te Har–Mágedon, zal die dag een dag van duisternis zijn:

HerzSt (Amos 5:18) 18 Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht!

NBG51 (Zefanja 1:14-15) 14 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis,

Voor welke gevaren moeten lichtdragers nu oppassen?

HerzSt (Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Het is voor een lichtdrager een hele strijd om voor God goedgekeurd te blijven in deze immorele hebzuchtige wereld.
Het is ook nooit een strijd tegen personen, tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen verwerpelijke machten die de wereld op een kwaadaardige manier manipuleren, of verwerpelijke spirituele ideologieën en afgoderij die allen de vruchten zijn van deze wereld in duisternis:

HerzSt (Efeziërs 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Welke beloning en welke heerlijke toekomst zullen christelijke lichtschijners ontvangen?

HerzSt (Openbaring 21:23-24) 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Lichtschijners zullen op de nieuwe aarde (door Heilige Geest) tot in eeuwigheid mogen groeien op weg naar volmaaktheid.
Laat je niet afleiden of in verwarring brengen.
Deze glorierijke toekomst op de nieuwe aarde is een goddelijke belofte!
Het is een groot voorrecht om lichtdrager te zijn:

HerzSt (Lukas 19:39-40) 39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.

Het is nu de hoogste tijd voor wereldwijde eenheid onder de christelijke lichtdragers. (Joh. 17:20-23)

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *