Avondmaal des Heren 2017

Avondmaal des Heren 2017.pdf

Aankondiging voor het Avondmaal des Heren 2017

Om de achtergrond van het Avondmaal van de Heer beter te kunnen begrijpen beginnen we eerst met het Pesach, dat jaarlijks werd gevierd. Het woord Pascha (Aramees) wordt door Christenen gebruikt voor de viering, het woord Pesach (Hebreeuws) wordt door Joden gebruikt voor de viering.

  • De Pesach viering

In opdracht van God bevrijdde Mozes het Joodse volk van de slavernij, na 430 jaar verblijf in Egypte.
Pesach is dus de viering waarin de bevrijding uit Egypte wordt herdacht. In Exodus 12 lezen we hoe God zelf dit Pesach (betekent letterlijk: voorbijgaan) instelde. Overal waar het bloed van het offerlam aan de deurposten was gestreken ging de engel des doods voorbij. Hoogtepunt van de viering is de maaltijd op de eerste avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van de uittocht van het volk Israël. In die nacht werden van de Egyptenaren alle eerstgeborenen omgebracht. Het vlees van het geslachte lam moest met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten worden.

Pesach begint op de 14e avond van de maand van de Abib (korenaren).
De 14e dag van de maand van de Abib begint s’avonds, wanneer de zon ondergaat, voor de Joden het begin van een nieuwe dag.
De maand van de Abib is de eerste maand van de oud-Israëlitische kalender en valt in onze periode maart/april. Later, na de Babylonische ballingschap, werd de maand Nisan genoemd.
Een Hebreeuwse maand is (lunisolair) gebaseerd op een maancyclus en begint op de nieuwe maan en duurt ongeveer 29,5 dag, dus er zijn maanden van 29 dagen en maanden van 30 dagen.
12 maanden x 29,5 dag = 354 dagen. Een zonnejaar is echter 365 dagen lang.
Om die reden werd er in de Hebreeuwse kalender (volgens schema) soms een extra schrikkelmaand ingevoegd. Nisan begint met nieuwe maan. Pesach valt op de 14e dag, dus als het ongeveer volle maan is:

HerzSt (Numeri 28:16-17) 16 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, is het Pascha voor de HEERE, 17 en op de vijftiende dag van deze maand is het feest; zeven dagen moeten er ongezuurde broden gegeten worden.

Zeven dagen aten ze alleen ongedesemd brood. De 14e van de eerste maand Nisan, was het Pesach, en de 15e was een feestdag, of jaarlijkse heilige dag.
De 15e was de eerste van zeven dagen van de ongezuurde broden:

HerzSt (Leviticus 23:4-6) 4 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE. 6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.

Tegen het vallen van de avond moest een lam zonder gebrek geslacht worden en moesten de Joden – met een bosje hysop – bloed van het geslachte lam smeren op beide deurposten en de bovenpost:

HerzSt (Exodus 12:5-6) 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.

HerzSt (Exodus 12:12) 12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.

Vervolgens zouden de Israëlieten uit Egypte wegtrekken en als voedsel zouden ze de ongerezen broden eten. Destijds moest Gods volk in Egypte het Pesach vieren, waarbij vreemdelingen en dagloners dit ook mochten vieren als ze werden besneden. (Exodus 12:43-48)
Het Pesach moest thuis gevierd worden. Er mocht geen been van het dier gebroken worden.

In de Schrift worden beide aangelegenheden, zowel het Pesach als het feest der ongezuurde broden, soms gezamenlijk aangeduidt met Pesach of soms met feest der ongezuurde broden:

HerzSt (Mattheüs 26:17) 17 Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat wij voorbereidingen voor U treffen om het Pascha te eten?
HerzSt (Lukas 22:1) 1 Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij.
HerzSt (Lukas 22:7) 7 De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten.

  • Hoe vierden de Joden het Pesach?

De 14e dag van de maand Nisan, als de zon onderging, werd het lam geslacht en dezelfde nacht werd het Pesach-lam gegeten:

HerzSt (Exodus 12:7-8) 7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. 8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

Voor de Joden waren het Pesach en het feest van de ongezuurde broden een eeuwige verplichting:

HerzSt (Exodus 12:14,17-18,23-24) 14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door….. 17 Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door. 18 In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de eenentwintigste dag van de maand. …….. 23 Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. 24 Houd dit als verordening voor u en uw kinderen, tot in eeuwigheid.

  • Het verschil tussen de Pascha-viering in het Oude en Nieuwe Verbond

Om het Pascha in Egypte te vieren moest iedere man besneden zijn.
De parallel met de Pascha viering na Jezus dood en opstanding is, dat niet alleen de apostelen en de heiligen, maar alle gedoopte christenen dit actief mochten vieren.
Als eerste, de apostelen waren nog niet geheiligd toen ze deelnamen aan het Avondmaal des Heren.
Als tweede, alle christenen zijn door hun bewuste doop in geestelijke zin besneden:

HerzSt (Romeinen 2:28-29) 28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

HerzSt (Kolossenzen 2:11-12) 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Zoals Jezus het Avondmaal vierde met ongezuurd brood als symbool voor zijn lichaam, zo moeten ook wij als Christenen in Jezus voetsporen zijn als ‘ongezuurde’ broden, oprecht en in waarheid:

HerzSt (I Korinthe 5:7) Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Het Avondmaal werd ingesteld op de avond waarop Jezus verraden werd, direct na de Pesach maaltijd:

NBG51 (1 Korinthe 11:23-25) 23 Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 25 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Bij Joden wordt deze avond van de Pesach-viering tegenwoordig de sederavond genoemd.

Het ongerezen brood heet Matze.

Het Pesach en het feest der ongezuurde broden zijn dus twee aparte aangelegenheden. Het Pesach is een gedenkdag, het andere is het 7-daagse feest van de ongezuurde broden.

  • Het avondmaal des Heren is de vervanging van de Pesach-viering

Waarom heeft Jezus het Avondmaal des Heren gecombineerd op 1 gebeurtenis, na het vieren van het Pesach?
Dat Jezus het Pesach vierde blijkt uit Mattheüs 26:

HerzSt (Mattheüs 26:19-21) 19 En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha gereed. 20 Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf. 21 En toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.

HerzSt (Mattheüs 26:26) 26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

Deze combinatie van vieringen is door Jezus in onze ogen met een duidelijk doel gedaan:

HerzSt (Lukas 22:14-15, 19-20) 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden……19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Het geslachte lam was de voorafschaduwing van Jezus offer:

HerzSt (1 Korinthe 5:7) 7 ….want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.
HerzSt (1 Petrus 1:19) 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Jezus wilde de Pesach viering – die de Joden jaarlijks moesten onderhouden – vervangen door het Avondmaal des Heren, een gedenkdag voor de Christenen in het Nieuwe Testament of Verbond.
Het jaarlijks offeren van een lam was na Jezus volmaakte offer niet meer nodig:

HerzSt (Hebreeën 7:27) 27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.

HerzSt (Hebreeën 10:16-18) 16 Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, 17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. 18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

  • Gemeenschap hebben

HerzSt (1 Korinthe 10:16) 16 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?

Wat is voor christenen precies de betekenis van ‘gemeenschap’ hebben en wie zouden dat moeten hebben?
Het Griekse woord voor ‘gemeenschap’ in 1 Korinthiërs 10:16, 18, 20 is ‘koinónia’ en betekent ‘gemeenschap, omgang, participatie’.

Strong’s Concordance – Greek: κοινωνία (koinónia) —Verschijnt 19 maal in het Nieuwe Testament

κοινωνίᾳ    Herzst (Handelingen 2:42) en in de gemeenschap, in het breken van het brood en
κοινωνίαν  Herzst (Romeinen 15:26) enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen
κοινωνίαν  Herzst (1 Korinthe 1:9) door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon
Κοινωνία   Herzst (1 Korinthe 10:16) is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus?
Κοινωνία   Herzst (1 Korinthe 10:16) is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
Κοινωνία   Herzst (2 Korinthe 6:14) welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
Κοινωνίαν Herzst (2 Korinthe 8:4) in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen.
Κοινωνίας Herzst (2 Korinthe 9:13) door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God
Κοινωνία  Herzst (2 Korinthe 13:13) de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Κοινωνίας Herzst (Galaten 2:9) gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap
κοινωνίᾳ   Herzst (Filippenzen 1:5) vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie,
κοινωνία   Herzst (Filippenzen 2:1) als er enige gemeenschap is van de Geest,
κοινωνίαν Herzst (Filippenzen 3:10) en de gemeenschap met Zijn lijden,
κοινωνία   Herzst (Filemon 1:6) Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren
κοινωνίας Herzst (Hebreeën 13:16) En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet,
κοινωνίαν Herzst (1 Johannes 1:3) opdat ook u gemeenschap met ons hebt;
κοινωνία   Herzst (1 Johannes 1:3) deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader
κοινωνίαν Herzst (1 Johannes 1:6) Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben
κοινωνίαν Herzst (1 Johannes 1:7) zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,

Gemeenschap betekent iets samen hebben of deelhebben, samen delen of samen deelnemen. Alles wat christenen hadden was gemeenschappelijk. Een gemeenschap waarin christenen samen bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Alle christenen samen vormen 1 christelijk lichaam:

HerzSt (Romeinen 12:5) 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
HerzSt (1 Korinthe 10:17) 17 Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.
HerzSt (1 Korinthe 12:12,27) 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus…….. 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

  • Voor wie zijn de symbolen bedoeld om te gebruiken?

Het vieren van het laatste Avondmaal door gebruik te maken van brood en wijn, de viering tot Jezus gedachtenis, is niet iets dat enkel voor de oudsten of heiligen bestemd is, maar het is iets waar alle gelovigen in de hele gemeenschap aan deelnemen:

HerzSt (Handelingen 2:44) 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

Het Avondmaal des Heren (1 Korinthiërs 11:20) wordt in de Schrift ook wel het Gedachtenismaal genoemd. (Lukas 22:19)
Het is het begin van het Nieuwe Verbond:

HerzSt (Mattheüs 26:28) 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

HerzSt (Hebreeën 8:8) 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, …
(Zie voor het voorzegde nieuwe verbond in bovenstaande Schriftplaats ook Jeremia 31:31-34)

Jezus verduidelijkte de viering met brood en wijn eens zo:

HerzSt (Johannes 6:53-57) 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.

Het is voor christenen een zeer belangrijke dienst, die alle respect moet worden gegeven.
Men mag dus niet op een onwaardige manier daaraan deelnemen, of niet deelnemen als iemand zich nog niet heeft aangeboden aan God en zich nog niet door de reiniging van de doop een nieuwe leefwijze en persoonlijkheid heeft aangemeten.
Bij de jaarlijkse christelijke gedachtenisdienst werd volgens 1 Korinthe het Avondmaal niet altijd respectvol gevierd:

HerzSt (1 Korinthe 11:20-21,29) 20 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere. 21 Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is….. 29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

Paulus corrigeerde de gemeente om zich bij de eerstvolgende gedachtenisviering beter te gedragen:

HerzSt (1 Korinthe 11:33-34) 33 Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. 34 Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.

  • Het Lam Gods dat voor onze zonden werd geofferd. (Johannes 1:29)

Toen Jezus het brood nam en zei: „Dit betekent mijn lichaam”, gaf hij te kennen dat het ongezuurde brood een afbeelding, of symbool, was van Zijn vlees, dat Jezus geven zou voor het leven van alle mensen in de wereld. (Joh. 6:51)
De wijn in de beker dient ook als een herinnering dat Jezus vergoten bloed, het bloed is van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden: (Mattheüs 26:28)

HerzSt (Lukas 22:19-20) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Wanneer we het Avondmaal des Heren vieren, dan vieren we dat in de lijn van Jezus en zijn discipelen. We danken God en gedenken welk buitengewoon offer Jezus voor ons heeft gebracht:

HerzSt (1 Korinthe 11:26) 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

Zoals het lam dat voor God werd geslacht geen gebrek mocht hebben, zo was Jezus zonder zonden:

HerzSt (1 Petrus 2:22) 22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is.

Maar Jezus stond wel onder de wet, hij was als Jood geboren:

HerzSt (Galaten 4:4-5) 4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Door het offer van Jezus werden zijn discipelen, de Christenen, ‘ontslagen’ van de wet van Mozes:

HerzSt (Romeinen 7:6) 6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, ……
HerzSt (Romeinen 10:4) 4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
HerzSt (Galaten 3:24-25) 24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
HerzSt (Romeinen 13:10) 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

  • Hoe vaak moet het Avondmaal des Heren worden gevierd?

Voor we verder beschrijven van hoe vaak het Avondmaal des Heren moet worden gevierd, eerst nog iets over het breken van brood.
Het breken van brood in de Schrift beeldt een gewone maaltijd af, maar niet het Avondmaal des Heren, zoals blijkt uit onderstaande Schriftplaatsen:

HerzSt (Lukas 22:16-18) 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

Nadat Jezus Zijn opstanding had ontvangen verscheen Jezus aan enkele van zijn discipelen die op weg waren naar een dorp, Emmaüs genaamd. (Lukas 24:13) Daar aangekomen brak Jezus het brood:

HerzSt (Lukas 24:30) 30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.

Dus dit breken van brood kon niet het Avondmaal des Heren zijn.
Het was blijkbaar in die dagen een gewoonte om brood te breken en te soppen in wijn, olijfolie of een kruidenmix.
Wanneer het Avondmaal des Heren iedere dag gevierd zou worden, zou het Avondmaal ook te gewoon worden.
De eerste christenen deden, tegen alle Joodse gebruiken in, alles gemeenschappelijk.
Wat we in de Schrift lezen als ‘de breking van het brood’ is dus een gewone gemeenschappelijke maaltijd, zoals we kunnen lezen in Handelingen 2:46 en Handelingen 20:7 :

HerzSt (Handelingen 2:46) 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

Ook uit onderstaande Schriftplaats blijkt dat brood breken een gewone maaltijd aangeeft, er wordt namelijk gesproken over een periode ‘na’ het feest van de ongezuurde broden:

HerzSt (Handelingen 20:6-7) 6 Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven. 7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe,…..

Het Avondmaal des Heren is een onderdeel van het Nieuwe Verbond.
Jezus verlangde er naar dit Nieuwe Verbond te bekrachtigen. (Lukas 22:16)
Het Pascha-lam (of geit) kon in de dagen van Christus alleen gegeten worden in de omgeving van de tempel, die was gevestigd in Jeruzalem. (Deuteronomium 16: 5-6) Dit betekent dat het Pesach nooit zou kunnen worden gegeten in een ander gebied als Jeruzalem en alleen dan wanneer Gods tempel er ‘nog’ stond om de plaats te heiligen:

HerzSt (Deuteronomium 16:5-6) 5 U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de HEERE, uw God, u geeft. 6 Maar op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok.

‘Want zo dikwijls’ in 1Korinthe 11:26 betekent: zovelen malen als het Avondmaal des Heren door de bewuste Christenen jaarlijks gevierd wordt.
Paulus geeft hier slechts verordeningen op welke wijze het gevierd moet worden. Het is geen correctie van een persoon of personen op dat moment:

HerzSt (1Korinthe 11:26) 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

Jozef en Maria reisden ieder jaar naar Jeruzalem om het Pesach te vieren.
Voor Jezus was het dus gebruikelijk deze viering ieder jaar te vieren:

HerzSt (Lukas 2:41) 41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.

  • Tot slot

HerzSt (Johannes 1:29) 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Johannes de Doper sprak deze woorden onder Goddelijke inspiratie.
Voor de Joden was de 14e nisan een gedenkdag als een eeuwige verordening.
Als Christenen leven we onder het Nieuwe Verbond en hebben wij als ‘één lichaam’ deel aan het ‘ene brood’:

HerzSt (1 Korinthe 10:17) 17 Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.

Voor Christenen is de gedenkdag dus ook een verordening, nu door Jezus ingesteld.
Dus als Christenen vallen we niet onder het Oude Verbond (de wet van Mozes), maar we vallen onder het Nieuwe Verbond. Als Christenen zijn we door Jezus offer nieuw gemaakt:

HerzSt (2 Korinthe 5:16-17) 16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Wat de Joodse Sabbat en de overige Joodse feestdagen betreft, daar zijn Christenen vrij in:

HerzSt (Kolossenzen 2: 16-17) 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.
(zie hiervoor ook Nieuwsbrieven 12. Lichtdragers https://www.dojc.nl/?p=4188)

Maar wat de gedenkdag van het Nieuwe Verbond betreft, het Avondmaal des Heren, daar moet iedere bewust gedoopte Christen deel van uitmaken en onder gebed nemen van de symbolen:

NBG51 (1 Korinthe 11:26) 26 Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

De viering van het Avondmaal des Heren kan ook in besloten kring worden gedaan:

HerzSt (Mattheüs 18:20) 20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Het is geen onderhouden van een deel van de Mozaïsche wet, maar een door Jezus ingestelde gedenkdag ter vervanging van het Joodse Pesach. (Lukas 22:19-20)
Jezus had deze gedenkdag op iedere dag van het jaar kunnen invoeren, maar heeft duidelijk gekozen voor de 14e Nisan.
Alle bewust gedoopte Christenen hebben deel aan het brood en de wijn, als 1 gemeenschap, als 1 lichaam.

Datum 14 Nisan volgens de Hebreeuwse Kalender:
http://www.chabad.org/calendar/view/month.asp?tdate=4/11/2017

https://www.hebcal.com/hebcal/?year=2017&v=1&month=x&yt=G&nx=on&o=on&vis=on&d=on&c=off&maj=on&min=on&mod=on

In 2017 valt de Avondmaaltijd des Heren (14 Nisan) op maandag 10 april 2017, na zonsondergang.

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *