7. De beloofde Messias

Jezus-Messias-7.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 6, hebben we uitgebreid gesproken over Gods Koninkrijk.
Het beloofde Koninkrijk, het Goddelijke vredesrijk met een rechtvaardig bestuur.
Alles wat Jezus hierover vertelde is uit betrouwbare bron:

HerzSt (Johannes 6:38) 38 Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.
HerzSt (Johannes 12:49) 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

Thema: Het thema van dit schrijven zal gaan over Jezus belangrijke onderwijs over de laatste dagen en wat die voor ons zullen inhouden.

Het zijn geen gemakkelijke begrippen wanneer Jezus spreekt, over die moeilijke periode.
Veel wat Jezus zei over de laatste dagen staat geschreven in Mattheüs en Lukas.
Wanneer Jezus wordt aangehaald in de evangeliën zullen we dat in blauw aangeven.

De verwoesting van de tempel in Jeruzalem

HerzSt (Mattheüs 24:1-3) 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Wanneer zou het gebeuren dat de tempel steen voor steen zou worden afgebroken?
Dat antwoord vereist een zorgvuldige uitleg omdat Jezus in het antwoord niet meer sprak over de tempel die steen voor steen zou worden afgebroken, maar sprak over de gruwel der verwoesting en een grote verdrukking:

HerzSt (Mattheüs 24:15-18,21-22) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen……. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

In Mattheüs 24:15 staat in veel vertalingen – in de tussengevoegde zin – zoiets als ‘dat degene die het leest, om dit met onderscheidingsvermogen te doen’.
Wat – waarover in Daniël wordt gesproken – moet er dan worden onderscheiden?

HerzSt (Daniël 11:31,34-35) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen…….34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Volgens ons onderzoek moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende situaties, het beleg van Jeruzalem met zijn gruwel en de eindtijd met zijn gruwel.
Na een beleg van Jeruzalem door een omheining met puntige palen in 66nChr., werd Jeruzalem met inbegrip van de tempel in 70 nChr. door de Romeinen vernietigd onder leiding van Titus.

In datzelfde gedeelte, in vers 21, spreekt Jezus over een grote verdrukking die zal plaatsvinden, zoals die er nog nooit is geweest. Nu heeft er gedurende de belegering van Jeruzalem een grote verdrukking plaatsgevonden, ongeveer 1 miljoen Joden vonden de dood.
Maar iets verder in Mattheüs 24, in vers 29-30, staat dat na die grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen:

HerzSt (Mattheüs 24:29-30) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Met de genoemde grote verdrukking kan onmogelijk de verdrukking in 70 nChr. zijn bedoeld. Jezus tweede komst wordt onmiddellijk gevolgd door de opname in de hemel, en die hemelvaart heeft nog niet plaatsgevonden. (zie als ondersteuning hiervoor ook Nieuwsbrief 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337 )

Wat we volgens onze studie dus moeten ‘onderscheiden’ is, dat in Mattheüs 24:15-16 niet alleen gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem in 70 nChr., maar ook over de gruwel van de verwoesting van de heilige plaats in de eindtijd, vlak voor Jezus tweede komst.
De grote verdrukking in de eindtijd — zie boven Mattheüs 24:29 – wordt ook bevestigd door Openbaring 3:10 en Daniël 12:1 waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die over de gehele wereld moet komen:

HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
HerzSt (Daniël 11:40,12:1) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken………12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek..

Verder staat in Mattheüs 24:22 dat ter wille van de uitverkorenen die dagen ingekort zullen worden anders zou geen vlees behouden worden.
De heilige uitverkorenen in 66-70 nChr. hadden beslist gevolg gegeven aan Jezus waarschuwing bij het zien van het Romeinse leger en waren op tijd uit Jeruzalem gevlucht naar de bergen van Judea.
Ook dit gedeelte over ‘het inkorten van die dagen anders zou geen vlees van de uitverkorenen behouden worden’ ondersteund dus de gruwel in de eindtijd.

Het wegnemen van het steeds terugkerende offer, waarover in Daniël 11:31 wordt gesproken, is weggenomen door de dood van Jezus, het ultieme offer, waarna geen offer meer nodig was:

HerzSt (Daniël 9:27) 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden…….
HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

Dit ‘wegnemen’ van het steeds terugkerende offer in de eindtijd betekent iets anders, namelijk het tot zwijgen brengen van de Christenen met hun boodschap:

HerzSt (Hebreeën 13:15) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
HerzSt (1 Petrus 2:5) 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
(zie hiervoor: Nieuwsbrieven 8. De visioenen van Daniël https://www.dojc.nl/?p=3405)

Volgens ons onderzoek zal dus ook in de eindtijd de gruwel der verwoesting in een heilige plaats verschijnen.
Wat is de meest heilige plaats? Dat is zonder meer Gods tempel.
(zie ook: Nieuwsbrieven 2. De valse profeet https://www.dojc.nl/?p=3033 )
In de eindtijd vormen Christenen de tempel van God:

HerzSt (1 Korinthiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.
HerzSt (Johannes 14:23) 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

In de brief aan de gemeente te Korinthe gaat Paulus hier op in:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16-17) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,…

Het is duidelijk dat met ‘de tempel van God’ de Christenen – ieder persoonlijk – worden bedoeld.
Voordat de dag van Christus komt, moet eerst de afval en DE antichrist, de zoon van het verderf, gekomen zijn:

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De afval is een belangrijk markeringspunt en deze afval is nu voor iedere Christen te constateren. Maar met de afval zal ook de zoon van het verderf geopenbaard worden, DE antichrist van het laatste uur.
Deze zoon van het verderf, de valse profeet, zal – overeenkomstig de werking van Satan – zeer binnenkort krachtige tekenen gaan doen en zal zich als God verheffen en in de tempel van God gaat zitten. (2Tessalonicenzen 2:4)
Veel Christenen zullen in het laatste uur volgens de Schrift in opstand komen.

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Het geloof van onstandvastige Christenen kan gemakkelijk ondermijnd worden zodat zij een ‘opstandige geest’ ontwikkelen:

HerzSt (1 Timotheüs 4:1) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, …

Wat weten we verder allemaal over DE valse profeet in het laatste uur?
We weten dat de valse profeet het wilde beest met twee horens uit Openbaring is.
Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht, zoals beschreven in Openbaring 13:11,13 en 19:20:

HerzSt (Openbaring 13:11,13) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak…….13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
HerzSt (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had…….
HerzSt (Mattheüs 24:23-25) 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Deze valse profeet wordt afgebeeld als een beest met 2 horens, met de uitstraling van een onschuldig lam (Messias), maar met het leugenachtige verhaal van een draak (Satan).
Jezus wordt in de Schrift afgebeeld als een Lam (Joh.1:29) en Satan als een draak. (Op.12:9)
Deze valse profeet is dan ook de spreekbuis van Satan en een valse Messias:

HerzSt (Openbaring 13:12) 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

Het genezen van deze kop of dodelijke wond (Op.13:3) kan zo worden uitgelegd, dat het Romeinse imperialisme na vele eeuwen weer door de westerse landen (West Romeinse rijk) werd opgepakt.
(zie hiervoor: wereldmachten 4. https://www.dojc.nl/?p=126)
De valse profeet oefent al de macht uit van de huidige 7e wereldmacht, de VS, voor diens ogen. (zie boven Op.13:12) Het getal van de valse profeet is het getal van een mens; zeshonderdzesenzestig:

HerzSt (Openbaring 13:18) 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

In de gehele Schrift komt dit getal nogmaals voor in 1 Koningen: (en hetzelfde in 2 Kronieken 9:13)

HerzSt (1Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.

Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar, afgezien van de diverse andere inkomsten.
De mens met het getal 666 is (zijn) een persoon (of 2 personen) die een grote rijkdom en zeer veel middelen ter beschikking heeft (hebben) op dit moment, evenals koning Salomo dat had.
Volgens Openbaring zullen de laatste dagen in vervulling gaan gedurende de 7e wereldmacht, dat is de VS. (zie: wereldmachten 3. https://www.dojc.nl/?p=6845)
De valse profeet is de initiator van ‘een beeld’ of afbeelding van de huidige 7e wereldmacht, de VS, en maakt die levensvatbaar:

HerzSt (Openbaring 13:15) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken,….

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248

Het huidige valutasysteem – op basis van de US-dollar als wereld reservemunt – staat op omvallen omdat het schuldensysteem als een luchtbel is opgeblazen en niet meer beheersbaar is door inflatie toe te passen.
De grote partijen zoals centrale banken denken hier ook over na, die zien de problemen ook verschijnen.
Het meest voor de hand liggend is om dit huidige schuldsysteem te gaan veranderen.
Voorheen werden er in zo’n situatie compleet nieuwe bankbiljetten gedrukt.
De toekomst lijkt nu echter elektronisch geld, een crypto-valuta.
Uit ons onderzoek blijkt de grote hoer te staan voor de financiële wereld, de meedogenloze geldzucht van deze wereld.
(zie: Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote https://www.dojc.nl/?p=3027)

Een paar extreem rijke families in de VS hebben het overgrote financiële aandeel in de wereldwijde private centrale banken. De methode van deze rijken is altijd eenvoudig, waar grote winst te behalen is, daar zijn ze te vinden:

HerzSt (Mattheüs 24:28) 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Volgens de Schrift (Op. 17:11) willen ze blijkbaar meer, willen ze een soort van 8e wereldmacht, ‘dat was maar niet is’, een nieuwe wereldorde door een geldsysteem:

HerzSt (Openbaring 17:11) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

In Daniël wordt uitgelegd hoe dit zal gaan:

HerzSt (Daniël 11:38) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. 39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.

De koning van de laatste 7e wereldmacht zal de god van de vestingen eren.
De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

HerzSt (2 Korinthiërs 10:3-5) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

De god die zijn vaderen niet gekend hebben – in de eindtijd – is de valse profeet, die we vanwege de ontvangen kostbaarheden de god van de rijkdom noemen. (zie ook 2Tess.2:3-4)
Deze koning zal versterkte vestingen – valse redeneringen – maken samen met een vreemde of buitenlandse god, dat is vrijwel zeker de Mesopotamische god Allah.
Degenen die hem steunen zullen land en macht ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam.
(zie: Nieuws-brieven 10. De grote oorlog te Har–Mágedon https://www.dojc.nl/?p=3737 )

Een wereldwijd nieuw crypto-valutasysteem

Blokchain technologie, zoals gebruikt in Bitcoins, wordt opgeslagen op een personal computer in de vorm van een ‘wallet’ bestand. In deze wallet zit de secret-key. Bitcoin-geld kan naar een ander persoon worden verzonden via het internet naar iedereen met een bitcoinadres en maakt gebruik van cryptografie om te voorzien in de nodige beveiliging en versleuteling.
De blokchain gegevens staan wereldwijd synchroon op veel verschillende servers.
Deze peer-to-peer topologie (rechtstreeks van de ene naar de andere computer) en het ontbreken van een centrale administratie maakt het zeer lastig voor een overheid om transacties te traceren.
In feite zijn er geen goede argumenten voor de centrale banken om tegen crypto-valuta technologie te zijn. Of er papier gedrukt wordt met nummers er op (zonder dekking door goud) en dat ‘geld’ te noemen, of door beveiligde software te nemen waar mee kan worden betaald en dat ‘geld’ te noemen maakt voor hen weinig verschil. Blockchain is daarin het nieuwe grootboek en e-money is de nieuwe valuta.
De blokchain-technologie is slechts een voorbeeld, iedere crypto-currency kan toegepast worden.
De centrale banken (en de staats-belastingdiensten) zullen het liefst willen, dat het stukje elektronica – waar de wallet op staat – persoonsgebonden zal zijn, en een unieke identificatie heeft die tevens de waarborg is als geldig e-money password.

Onze hypothese is, dat deze unieke identificatie mogelijk een implantaat zal zijn, het merkteken waar in Openbaring over gesproken wordt.
Volgens ingewijden lopen er nu in de dierenwereld uitgebreide proeven met implantaten voor identificatie, hartslag, koorts enz., maar ook voor mensen lopen er proeven.
Een minuscuul stukje elektronica met identificatie. (zie dit filmpje https://youtu.be/7P-xtBly898 )
Alles wat je koopt, al je pasjes, rijbewijs, paspoort, wat je raadpleegt en waar je interesse in hebt zal via deze ID-chip kunnen worden vastgelegd.
We weten dat DE valse profeet in de laatste dagen het initiatief neemt voor dat merkteken en dat al degenen die het merkteken willen accepteren eerst iets moeten aanbidden m.b.t. afgoderij:

HerzSt (Openbaring 13:15-17) 15…….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het beeld van het beest aanbidden betekent in deze redenatie dan om een nieuw wereldwijd geldsysteem te aanbidden, met aan de leiding 10 koningen van de centrale banken.(Op.17:11-13)

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

De valse profeet dwingt alle mensen om loyaliteit te tonen en het geldsysteem te aanvaarden.
Het zal niet vrijblijvend zijn, wie geen loyaliteit wil tonen zal volgens Op. 13:15 gedood worden.
Hij zal er voor zorgen dat alleen mensen met het merkteken kunnen kopen of verkopen. (Op. 13:17)

Waarom is het dan zo’n gruwel?

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Het ‘beeld’ aanbidden en het merkteken in ontvangst nemen in de eindtijd betekent afgoderij bedrijven. (zie: Nieuwsbrieven 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367)
Christenen worden hiervoor gewaarschuwd. Ga hier uit! (Op. 18:4-5)
Ditzelfde dringende advies komt ook terug in 2 Kor. 6:17 om ‘uit hun midden weg te gaan’ en het onreine niet aan te raken, om niet besmet te worden met deze valse liefde. (Matt. 6:24)
Deze zoon van het verderf, de valse profeet, zal de Christelijke liefde met alle macht proberen te ondermijnen om Christenen afvallig te maken.

In de Bijbel staat een parallel verslag beschreven over ‘het beeld’ aanbidden in Daniël 3:1-30:

Een groot aantal Joden waren in ballingschap meegevoerd naar Babylon. Koning Nebukadnezar van Babylon liet een gouden beeld oprichten, een symbool van rijkdom wat iedereen moest aanbidden.
Hij liet een heraut omroepen: Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebudkadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt zal op het zelfde ogenblik midden in de brandende oven worden geworpen. Toen het Chaldeeuwse volk de geluiden hoorden, vielen zij allen neer en aanbaden het beeld dat koning Nebudkadnezar had opgericht. Maar niet de Joodse metgezellen van Daniël, te weten Sadrach, Mesach, en Abed-Nego. Enkele Chaldeeuwse mannen gingen de Joodse metgezellen van Daniël opzettelijk beschuldigen. (Daniël 3:8)

Dit is wat deze getrouwe metgezellen van Daniël als antwoord aan koning Nebukadnezar gaven:

HerzSt (Daniël 3:17-18) 17 Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. 18 En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.

Deze drie jongeren werden buitengewoon zwaar beproefd op hun geloof, maar werden gered door een engel in de extra opgestookte vurige oven, terwijl degenen die ze in de oven moesten gooien werden gedood door het buitengewoon hete vuur. (Daniël 3: 20-25)
Net zoals deze drie loyale Joodse jongeren door het ingrijpen van God uit de vurige oven werden gered, zo zullen ook getrouwe gelovigen, de christenen, in de eindtijd zwaar worden beproefd en door engelen worden gered wanneer het natuurgeweld van de aarde tot een climax komt.

De valse profeet, de zoon van het verderf en hoe het net zich sluit

Met betrekking tot het tijdstip van de komst van de valse profeet, is er – naast de al genoemde afval – nog een duidelijk kenmerk: Het 8e koninkrijk, het financiële stelsel van centrale banken, zal regeren. Het achtste koninkrijk, de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, zal volgens de Schrift slechts één uur regeren:

HerzSt (Openbaring 17:11-12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
(zie: eindtijd eindtijd 11. De hoofdthema’s https://www.dojc.nl/?p=2489)

In de laatste periode van 1 uur Bijbelse tijd leven we nu.

Deze nieuwe wereldwijde centrale bank, de NWO, zal zijn kracht en macht overdragen aan de huidige 7e wereldmacht, de VS.
De climax zal de grote oorlog te Har–Mágedon zijn tegen het Lam:

HerzSt (Openbaring 17:11-14) 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam,……
(zie: nieuwsbrieven 10. De grote oorlog te Har–Mágedon https://www.dojc.nl/?p=3737 )

Wanneer het natuurgeweld in het laatst der dagen volledig losbreekt, dan zal de wederkomst van de Christus komen. De heilige uitverkorenen zullen bijeengebracht worden om de Heer te ontmoeten in de lucht:

HerzSt (Mattheüs 24:29-31) 31 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
HerzSt (Lukas 21:25-27) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
HerzSt (Lukas 17:28-30) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..

De dag van de wederkomst zal niemand weten:

HerzSt (Mattheüs 24:32-34) 32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.
HerzSt (Mattheüs 24:36) 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Wees waakzaam, en als de genoemde tekenen er zijn, wees dan voorbereid op de komst:

HerzSt (Lukas 12: 35-40) 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. 39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
HerzSt (Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Het ‘merkteken’ zal daarom HET teken zijn voor Christenen om Jezus aanstaande wederkomst te herkennen.
(zie: Nieuws-brieven 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367 )

Na de opname van de uitverkorenen, de 144.000 eerstelingen (Op.14:1,4) volgt de opname van de grote menigte. Dit zijn de getrouwe discipelen die voor de troon van God en het Lam staan:

HerzSt (Openbaring 7:9) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

De grote menigte, ‘die niemand tellen kon’, zijn dus niet de 144.000 heiligen, maar zijn Jezus discipelen die in Openbaring 11:18 worden beschreven als ‘hen die Gods naam vrezen, de kleinen en de groten’ en die ook hun beloning zullen ontvangen:

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Johannes was bekend met de hemelse erfenis van de heiligen, maar blijkbaar verrast over de grote menigte die hij zag. Een van de oudere personen wilde om die reden graag Johannes informeren over de grote schare:

HerzSt (Openbaring 7:13,14) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.
(zie ook: Nieuws-brieven 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337 )

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom in de dagen van Lot:

HerzSt (Mattheüs 24:37-41) 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
HerzSt (Lukas 17:28-33) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.
(zie ook: Eindtijd eindtijd 2. De Evangeliën https://www.dojc.nl/?p=1730 )

Wanneer de engelen op de 5e, 6e en 7e bazuin blazen zoals staat in Openbaring hfdstk 9-12 worden deze aankondigingen beschreven als de drie weeën.
Jezus gebruikte dit gegeven ook in zijn antwoord op de vraag uit Mattheüs 24:3 wat het teken zal zijn van de voleinding der wereld.
De weeën komen steeds sneller en worden steeds heviger zoals bij de geboorte van een kind:

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Tussen Mattheüs 24:7-8 en 9-10 is een overgang van [begin van weeën] naar [hevige weeën], de grote verdrukking:

HerzSt (Mattheüs 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Gedurende de drie weeën zoals beschreven in Openbaring zal er een belangrijke profetie worden vervuld; de twee getuigen profetie.

In Openbaring 11:1-15 wordt beschreven hoe de twee getuigen de ‘boden’ zijn voor de komst van de Koning Jezus als redder van zijn discipelen:

HerzSt (Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Vlak voor de grote dag van God zal er een nieuwe Elia verschijnen, een profeet in de geest en de kracht van Elia, samen met een profeet in de geest en kracht van Mozes.
Het is zeer aannemelijk dat met ‘de twee getuigen’ Mozes en Elia worden bedoeld.
(zie als onderbouwing Nieuwsbrief 3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113 )
Het predikingswerk van de twee getuigen zal op zijn minst een tweeledige boodschap hebben.
Een boodschap om berouw te tonen t.a.v. de Schepper en Zijn Zoon en een boodschap tegen de afgoderij, tegen de liefde voor geld:

HerzSt (Openbaring 11:6) 6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Zij zullen een oproep doen aan alle Christenen om hen te ondersteunen. Een kleine groep zal ‘de smalle weg’ bewandelen en hier gehoor aan geven. (Mattheüs 7:14)
Gods woord zal resultaat hebben:

HerzSt (Maleachi 4:6) 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Zachtmoedige Christenen uit alle delen van de wereld zullen de stem van de twee getuigen herkennen als van Goddelijk geïnspireerde oorsprong en hen ondersteunen, totdat de Christus zal zijn gekomen:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Deze twee getuigen zullen door het scharlakengekleurde wilde beest (Op.11:7), een soort van 8e wereldmacht van centrale banken, gedood worden.
(zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest https://www.dojc.nl/?p=62)

HerzSt (Openbaring 11:9-10) 9 En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.

Na de vervulling van de twee getuigenprofetie (Op.11:1-14) zal Gods Koninkrijk een aanvang nemen (Op.11:15-18), waarna Satan uit de hemel zal worden geworpen: (Op.12:7-11 ; zie ook Lucas 10:18)

HerzSt (Daniël 2:44) In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

De volken zullen – volgens Jezus – Christenen gaan haten die dit werk hebben ondersteund:

HerzSt (Mattheüs 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

HerzSt (Openbaring 12:7-8) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Wanneer Satan in grote woede uit de hemel is geworpen, dan zal de verdrukking voor Christenen op aarde in alle hevigheid losbarsten:

HerzSt (Openbaring 12:12) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Veel Christenen zullen in die periode moeten vluchten voor vervolging:

HerzSt (Mattheüs 24:19-22) 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Wanneer de verdrukking in alle hevigheid is losbarsten, dan zullen volgens Jezus vele Christenen struikelen en elkaar haten en verraden:

HerzSt (Mattheüs 24:10) 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
(zie ook: Nieuwsbrieven 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367)

Christenen worden ook nu al wereldwijd vervolgd, voornamelijk door moslims.
Dit krijgt in de MainStreamMedia echter weinig of geen aandacht.
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/

Jezus waarschuwt ons, om ons niet te laten misleiden betreffende Zijn komst in die laatste dagen:

HerzSt (Mattheüs 24:4-6) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
HerzSt (Mattheüs 24:26-27) Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
HerzSt (Lukas 21:28) 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Jezus spreekt over het ‘voorbijgaan’ van de huidige hemel en aarde:

HerzSt (Mattheüs 24:35) 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

HerzSt (2 Petrus 3:7,10) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht…..10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
HerzSt (Openbaring 21:1) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
HerzSt (Psalm 102:26-27) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.

De aardbevingen, vulkaanerupties en vuur uit de hemel zullen ondraaglijk zijn.
De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als al het leven als een mantel of gewaad is verdwenen en zal de drager zijn van een nieuwe schepping, de ‘nieuwe’ aarde.
Is het dan nodig om een compleet nieuwe schepping te maken?
De schepping is – om maar enkele dingen te noemen – door genetisch gemodificeerde gewassen, door chemische bestrijdingsmiddelen, vervuiling, radioactief afval/fall-out, enz. ernstig beschadigd.
Nooit meer zal toegestaan worden dat het leven op aarde vernietigd wordt. (Op.11:18)
(zie: Nieuws-brieven 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 https://www.dojc.nl/?p=3194 )

Tot slot

Zullen het veel Christenen zijn die gered zullen worden?

HerzSt (Lukas 13:23-27) 23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.

Paulus geeft een inkijk wat voor personen er gered zullen worden:

HerzSt (Romeinen 9:24-26) 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

Tot zover dit gedeelte over Jezus belangrijke onderwijs betreffende de laatste dagen. In het volgende gedeelte – Jezus de beloofde Messias deel 8 – gaan we verder met Jezus beschrijving van het offer dat Hij moest brengen en wat dat offer voor ons betekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *