1. Jongeren; Opvoeding en Social Media

Jongeren1.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen, met ondersteuning van de Schrift.

Wat is het mooiste geschenk dat mensen kunnen krijgen?
De sociale status of aanzien om een luxueus huis te hebben?
Om gezien te worden in een dure stoere auto of om exclusieve kleding te dragen?

HerzSt (1Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Niet het pronken met de middelen van bestaan, maar kinderen zijn het kostbaarste geschenk dat aan ouders wordt toevertrouwd.
Kinderen zijn echter geen bezit en er is waarschijnlijk niets moeilijker dan kinderen opvoeden, iedere ouder probeert het naar zijn beste weten goed te doen.
Maar er komen lastige uitdagingen voor in het leven van jongeren.
Het begon allemaal met de zegening van de eerste mensen:

HerzSt (Genesis 1:28) 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar,….

Kinderen zijn en blijven feitelijk het eigendom van de Schepper:

HerzSt (Psalmen 127:3) 3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

Of zoals God (YHWH) het uitlegde aan de profeet Jeremia:

HerzSt (Jeremia 1:5) 5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd…

Wat een voorrecht heeft een kind dat op mag groeien in een Christelijk gezin, waar liefde en Christelijke zorg de opvoeding bepalen. Ook grootouders zijn blij met hun kleinkinderen:

HerzSt (Spreuken 17:6) 6 Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.

Kinderen krijg je als ouders gedurende een tijdelijke levensfase, je voedt ze op, maar in de volgende fase naar volwassenheid moet je ze weer langzaam loslaten.

Het thema van dit schrijven is; De zorg voor jongeren en de invloed van de sociale media en online spelletjes.

Ouders kunnen tegenwoordig veel lectuur of informatie vinden om hun kinderen op te voeden.
Jongeren van nu worden wel de nakomelingen van de ’68 generatie genoemd. Jonge mensen in 1968 betoogden met protestdemonstraties in de hele Westerse wereld tegen sociaal onrecht zoals b.v. de Vietnam-oorlog. Het was de generatie van Woodstock (1969), de flower power, de vrije seks, communes en de eerste experimenten met drugs. Veel van het gedachtegoed van de socialistische bewegingen kwam uit de koker van de Frankfurter Schule, met hun slogan ‘Make love not war’.
(Zie : Messias 5. De beloofde Messias https://www.dojc.nl/?p=4457 )

Kinderen mochten het zelf uitzoeken hoe ze het zelf wilden, ook met hun (seksuele) relaties.
Deze generatie kinderen zijn nu volwassen geworden en kunnen hun kinderen minder goed opvoeden omdat ze zelf geen goed voorbeeld hebben gehad.
Veel jonge ouders hebben de neiging om te lachen met alles wat hun kinderen doen.
Maar God ziet de dwaasheid van een generatie niet voorbij:

HerzSt (Numeri 14:18) 18 De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht.

Deze reeks gaat alleen over opvoedingszaken die in de Schrift te vinden zijn, om onze jongeren met Christelijke beginselen te laten kennismaken en hen daarin te begeleiden naar volwassenheid.
We nemen als ouders graag een voorbeeld aan Jezus, Jezus was geïnteresseerd in jonge kinderen:

HerzSt (Markus 9:37) 37 Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.

Kinderen lijken op hun ouders, zij hebben hun erfelijke eigenschappen rechtstreeks van hun ouders ontvangen tijdens hun verwekking.
Soms lijkt het kind op de moeder, soms op de vader. Soms met dezelfde eigenschappen, soms anders. Maar kinderen hebben aangeboren karaktereigenschappen zoals temperament, daarom kan het soms botsen.
Ouders vinden het fijn als hun kinderen gemakkelijke eigenschappen hebben, snel boos worden vinden ze niet fijn.
Er is wel een groot verschil tussen eigenschappen en aanwensels zoals schreeuwen of gillen.
Vanuit de Schrift worden kinderen gevraagd om naar hun ouders te luisteren:

HerzSt (Spreuken 23:22-25) 22 Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je moeder niet wanneer zij oud is. 23 Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. 24 De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen, wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. 25 Laten je vader en je moeder zich verblijden, en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen.

Regelmaat

Het Joodse volk, de Joodse volwassenen, kregen destijds al regels en afspraken, de stenen tafelen met de tien geboden (Exodus 20:1-17) en de wet van Mozes die in de Torah staat, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel (Genesis tot en met Deuteronomium).
En ook volwassen Christenen kregen regels en afspraken:

HerzSt (Kolossenzen 3:8-13) 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Ook onze jongeren hebben regels en structuur nodig om hun grenzen aan te geven.
Kinderen vinden het zelfs fijn als je grenzen stelt. Durf je geen ‘nee’ te zeggen of op te treden, dan verspeel je hun respect.
Christelijke ouders hebben de zorg voor hun kinderen; op tijd naar bed, op tijd eten ,samen aan tafel, een kort gebed (Matt. 6:7), de dag bespreken, tanden poetsen, enz.
Kortom, een geregeld gezinsgebeuren en het is voor het gezinsgebeuren dus niet aan te raden dat ieder afzonderlijk met een bord voor de tv gaat zitten.
Het is een kwestie van gewoontes, zoals bij de eerste Christelijke gemeenschappen:

HerzSt (Handelingen 2:46) 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

Er is nu een generatie jonge ouders, die zelf weinig regels hebben gehad en weten lang niet allemaal hoe die moeten worden toegepast op hun eigen kinderen.
Gelukkig bij lang niet allemaal.
De huidige generatie kinderen zijn dan ook gemiddeld genomen meer verwend en mogen – om maar een voorbeeld te noemen – heel vaak bij papa en mama in bed slapen.
Deze jonge gezinnen hebben meestal 2 banen, zowel man als vrouw hebben een baan.
Ze hebben een jachtig leven en ze willen alles meemaken en bijhouden, familiefeestjes, hun vrienden, sport, uitgaan, bedrijfsfeestjes, met vrienden op vakantie, weekendjes weg.

Veel ouders verwachten dat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen de aandachtspunten van hun kinderen rechttrekken.
Echter, ouders zijn en blijven altijd aansprakelijk en verantwoordelijk.
Sommige ouders zitten continu bovenop hun kinderen. Anderen besteden te weinig zorg:

HerzSt (1 Timotheüs 5:8) 8 Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Sommige kinderen worden zo weinig betrokken in de huishouding en het schoonhouden van hun eigen kamer, dat ze niet eens meer kunnen schoonmaken of poetsen.
Daarom hebben veel jonge ouders het zo moeilijk, ze kunnen het allemaal niet meer goed aan.
Kinderen krijgen zo ook weinig rust en geen beschermd stabiel gezinsritme.
Volgens de Schrift moet er rust komen in de gezinnen, anders wordt het kind het spreekwoordelijke ‘kind van de rekening’:

HerzSt (1 Timotheüs 2:1-2) 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

En Jezus is voor ons een baken om rust te ontvangen:

HerzSt (Mattheüs 11:28-29) 28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Straffen en belonen

Er zijn gelukkig nog veel jonge en consequente Christelijke ouders te vinden.
Hieronder worden een aantal situaties beschreven en hoe deze ouders hier op reageren;

Kleine kinderen van 2-3 jaar kunnen soms volledig doordraaien met krijsen of drammen.
Veel consequente ouders hebben deze kleintjes in zo’n situatie wel eens een tik voor de luier/billen gegeven en met een duidelijke uitleg toegesproken dat het nu afgelopen moet zijn.
Kleuters worden anders behandeld, die worden door zulke ouders bij de arm genomen en gezegd; ga maar naar binnen toe of hier zitten en zeggen vervolgens:‘ik vind dat niet leuk’.
De kleuters voelen aan hun ouders stem dat ze boos zijn.
Na een afkoelingsperiode en kort verblijf mogen ze weer verder spelen.
Voor schoolkinderen gelden weer andere straffen, zoals geen tv mogen kijken.
In de puberteit worden kinderen door zulke ouders veelal naar hun kamer gestuurd.
Maar altijd met een duidelijke uitleg waarom er straf wordt gegeven:

HerzSt (Hebreeën 12:6-7) 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?

Kinderen weten het als hun ouders consequent zijn en hebben dan ook moeite met hun afkeuring. Maar wat wordt er dan bedoeld met:

HerzSt (Spreuken 23:13-14) 13 Onthoud een jongeman geen vermaning, als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. 14 Zelf moet u hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf.

De beschreven straf in deze Schriftplaats is wel eens letterlijk toegepast.
Met striemen op het lichaam van het kind, tot bloedens toe.
Wat men vergeet, is dat deze Schriftplaats geschreven is in een tijd, waar het hoeden van geiten en schapen algemeen was. Schapen en geiten werden met een stok of staf gehoed.
Met een tik van een stok werd het vee gecorrigeerd, dat was voor de Joden een bekend thema.
De vermaning ‘met de stok slaan’ is voor kleuters en ouderen volgens ons bedoeld als beeldspraak. Bedoeld als een correctie, ernstig en duidelijk verbaal uitgelegd.
Dit wordt ook ondersteund door Spreuken 13:24 :

HerzSt (Spreuken 13:24) 24 Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem.

Er is in deze Schriftplaats sprake van een vermaning voor wie zijn kind liefheeft, dus hier is ook de stok de verbale vermaning die aanvoelt alsof er een stok wordt gebruikt, het doet pijn.
Nooit een echte stok, er is niet 1 voorbeeld te vinden in de Schrift waarbij kinderen uit liefde met een stok worden bestraft.
Het is bedoeld zoals het geschreven staat in Jesaja, met de roede of stok van de mond:

HerzSt (Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

Jezus vergelijkt het geloof in Zijn woorden met de ontvankelijkheid en liefdevolle vermaning zoals van jonge kinderen:

HerzSt (Mattheüs 18:3-5) 3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Of zoals Paulus het schrijft:

HerzSt (2 Timotheüs 3:16) 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

Een methode die in de Schrift vaak i.p.v. straffen wordt toegepast, is onderwijzen of belonen:

HerzSt (Efeziërs 6:1-4) 1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. 2 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), 3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

Jezus vertelde ons een mooie gelijkenis over een verloren schaap.
Nu gaat deze gelijkenis over iemand die weer geloof is gaan stellen in Jezus woorden, maar als ouders kunt u deze ook op een andere manier aan uw kinderen vertellen, hoe blij ouders zijn als zij hun kind eindelijk gevonden hebben, dat in paniek was geraakt omdat het zijn ouders uit het oog verloren was:

HerzSt (Lukas 15:4-5) 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.

Wijsheid

Toen Salomo, de zoon van koning David, in een droom van God (YHWH) een wens mocht doen en mocht kiezen wat hij maar wilde, koos de jongeman Salomo voor wijsheid:

HerzSt (1Koningen 3:5,9,11-12) 5 In Gibeon verscheen de HEERE ’s nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal….9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken?……11 God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren, 12 zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan.
HerzSt (1Koningen 4:29-32) 29 God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. 30 De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van de Egyptenaren, 31 ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. 32 Ook sprak hij drieduizend spreuken uit en waren er van hem duizend en vijf liederen.

Hieronder een aantal Spreuken van Salomo die spreken over de relatie tussen zonen en dochters met hun ouders, Spreuken voorzien van raad en waarschuwingen:

HerzSt (Spreuken 1:1-4)1 De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, 2 om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, 3 om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, 4 om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid.
HerzSt (Spreuken 3:11-12) 11 Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. 12 Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.
HerzSt (Spreuken 6:20-22) 20 Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. 21 Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. 22 Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken.
HerzSt (Spreuken 15:5) 5 Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.
HerzSt (Spreuken 23:22) 22 Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je moeder niet wanneer zij oud is.
HerzSt (Spreuken 23:25) 25 Laten je vader en je moeder zich verblijden, en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen.

Kinderen bemoedigen geeft hun moed en energie:

HerzSt (Spreuken 15:23) 23 Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
HerzSt (Spreuken 16:24) 24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
HerzSt (Spreuken 25:11) 11 Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen.

Spelletjes en Internet

Jonge kinderen beginnen met simpele spelletjes, die alsmaar ingewikkelder worden . Van solitaire spelletjes met knikkers of kaarten zoals ‘Candy Crush’ en ‘Pyramid Solitaire’ naar bouwen van steden zoals ‘Minecraft’ of uitbreiding van een boerderij ‘Hay’ naar agressieve internetspelletjes met meerdere spelers online zoals ‘World of Warcraft’.
Bij de meeste spelletjes is het de bedoeling sommigen over de streep te trekken om met echt geld iets erbij te kopen, wat een voordeel geeft in het spel. Dat is een onderdeel van hun verdienmodel.
Deze online spelletjes hebben een sterk competitie-element.
Een groot aantal spelletjes – waaronder met name online spelletjes zoals ‘World of Warcraft’ – zijn ongeschikt voor Christelijke jongeren vanwege het geweld met zijn bloedige taferelen en zombies of andere afgoderij.
De Schrift waarschuwt onze jongeren, om waakzaam te zijn voor de inhoud van deze spelletjes:

HerzSt (1 Johannes 5:21) 21 Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

Jongeren, tablets en smartphones

Jongeren zonder een smartphone zijn er in het Westen nauwelijks nog; 96% van de jongeren zijn in het bezit van een smartphone. Zij vinden een tablet en een smartphone belangrijk.
Wanneer ze ouder worden behoren ook de sociale media tot hun dagelijkse patroon.
Whatsapp wordt veel gebruikt om onder elkaar of in groepen te chatten.
Instagram, Pinterest en Snapchat groeien nog steeds onder jongeren.

Maar wat is de werkelijkheid?
De onwerpers van nieuwe spelletjes en apps maken deze niet met een pedagogische of educatieve bedoeling en deze zijn ook niet door opvoedkundigen getoetst.
Voormalige engineers en ontwerpers van apps zien de invloed van hun werk en slaan alarm:
https://www.nytimes.com/2018/02/04/technology/early-facebook-google-employees-fight-tech.html

Ze nemen afstand van deze technologie die gebaseerd is op consumeren en niet op creativiteit.
Andrew Keen beschrijft in zijn boek, ‘How to fix the future’ dat de autonomie van jongeren wordt ondermijnd om zelf beslissingen te nemen.
Justin Rosenstein – ontwerper van de like-button op Facebook – merkt op dat deze technologie voorziet in dopamine voor de hersenen, het is verslavend.
Dit soort apps en attributen zijn gemaakt om te verleiden.
Een school in Silicon Valley heeft zich toegelegd op iets zelf maken, sociale vaardigheden ontwikkelen, een ontwenning van de reflex, om regelmatig naar de smartphone te grijpen.
Jongeren beseffen dat ook: ‘Ik wou dat ik dat niet deed, ik wou dat ik met mensen kon praten’

Social media

Social media zijn onder jongeren zeer populair.
Op zowel Snapchat als Instagram is zelfs meer dan de helft van de jongeren actief.
Snapchat is een app voor je smartphone waar je foto’s, filmpjes en berichten mee kunt versturen. Met Snapchat kun je foto’s bewerken met attributen en opzichtige tekst plaatsen. De beelden die je verstuurt, verdwijnen na een paar seconden weer. Omdat de foto’s maar een bepaald aantal seconden in beeld zijn, kun je besluiten om een screenshot te maken van de foto zodat je hem kan opslaan.
Instagram is een app waarmee je foto’s kunt bewerken en delen. Met Instagram volg je de berichten van anderen.
Wanneer je zelf gevolgd wordt door verkopers, wordt er gevraagd ook hen te volgen, met als doel om hun aanbiedingen.en producten te ontvangen.
De belangstelling voor Facebook neemt bij jongeren af, omdat de ouders daar ook regelmatig op kijken.
Whatsapp is het algemene communicatiemiddel, voor verzenden van tekstberichten, geluidsopnames of video’s naar een persoon of groep. Ook bellen en videoconference is mogelijk bij Whatsapp, net zoals dat bij Skype het geval is.
Waar jongeren ook graag naar kijken is filmpjes op Youtube, vooral wanneer ze zijn ingebracht door leeftijdgenoten of hilarische content bezitten.

Applicaties als Facebook veranderen de maatschappij in het nemen van verantwoording.
Zoals het introduceren van het zogenoemde ‘Fake News’.
Grote Internet bedrijven zoals Facebook/Instagram en Google/Youtube werken met algoritmes, dat zijn formules en afspraken voor wat er getoond wordt in de zoekresultaten, in welke volgorde zoals bij Google en wat er gecensureerd wordt, dus wat zij commercieel of politiek niet willen of niet juist vinden. Het is in ieder geval niet de meeste relevante weergave en nemen door hun manipulatie de vrijheid van denken af.
Jongeren krijgen zo geen zuivere blik op de wereldaangelegenheden, maar een vervormde blik.
PragerU: Who Will Google Silence Next:
https://www.youtube.com/watch?v=YvG5I0vU-bc&feature=youtu.be

De marktwaarde of beurswaarde van deze partijen geeft aan hoeveel de info van de users opbrengt.
Jongeren denken vaak dat ze anoniem met hun vriendjes op deze sites hun zaken kunnen delen, niets is minder waar. Alles wordt in beeld gebracht en gedocumenteerd.
Ze kennen door het berichtenverkeer feitelijk de gedachten van de personen.
De gebruikers zijn de producten waar ze geld mee verdienen.
Het zijn niet de algoritmes die hun inzicht verschaffen, maar de optellingen van deze data en de dingen die met deze data worden gedaan zonder dat de gebruikers het weten.

Ook de vraagrobots zijn in opkomst, Amazon met Alexa, Apple met Siri en Google met Google.
Overal geven ze uitgebreide antwoorden op, maar op vragen als: ‘Wie is Jezus Christus?’, geven deze bots of robots bedenkelijke antwoorden:

http://www.faithwire.com/2017/11/29/what-really-happens-when-you-ask-alexa-who-is-the-lord-jesus-christ/ (Amazon)
https://www.youtube.com/watch?v=YF7mkyd-Wm4 (Google)

Goed gevoel

Veel meisjes krijgen een goed gevoel als hun berichten op de Social media geliket of gedeeld worden. Meisjes vinden het ook vervelend en worden onrustiger dan jongens wanneer ze niet online kunnen gaan. Ze zijn vaker bang dat ze dan iets missen.

Toch vinden vrijwel alle jongeren persoonlijk contact belangrijker dan contact via Social media. Feitelijk moeten jongeren weer leren om met elkaar om te gaan.
Het is goed dat mensen verbonden zijn met elkaar, met hun sociale vaardigheden:

HerzSt (1 Petrus 3:8) 8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Negatieve gevolgen

Bijna de helft van de jongeren erkent dat Social media negatieve gevolgen hebben voor hun leven. Ze slapen bijvoorbeeld ’s nachts slechter, ze kunnen zich minder goed concentreren en hun cijfers op school gaan achteruit. Een kleine groep geeft zelfs toe dat ze slechter contact met familie en vrienden hebben door de Social media.

Ziekenhuizen worden volgens de Media overspoeld door jongeren met slaapklachten, met de smartphone als boosdoener.
Dat wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van mobieltjes in de slaapkamer.
Eventjes je smartphone controleren, als je even wakker wordt of als je niet in slaap kunt komen. De smartphone piept, krijgt weer een bericht binnen.
Bijna alle jongeren doen het, maar het is uitputtend. Vaak maar vier uur slapen.
Soms maanden achter elkaar, met schoolverzuim tot gevolg. Bij jongens gaat het vaak om gamen. Meisjes vaak met Whatsappen.
Neuroloog en slaapdeskundige Hans Hamburger heeft zijn praktijk in Amsterdam. “Ook ik behandel vrijwel dagelijks jongeren met deze klachten”, zei hij tegen RTL Nieuws. “Het is het topje van de ijsberg.”

Volgens Harold Kuepers, trendwatcher van lifestyleweblog Stylecowboys, is het afzweren van de smartphone een gevolg van de ‘meldingenterreur’ van de apparaten. ,,De smartphone vraagt constant om aandacht. Natuurlijk, al die geluidjes kun je uitzetten, maar die meldingen in je scherm blijven maar komen. We zitten op het toppunt van wat we kunnen verdragen. Mensen willen rust en met een smartphone heb je nooit rust.’’
https://www.mirror.co.uk/tech/internet-social-media-leaving-young-8864897

Het licht van de smartphones

De klachten worden volgens de artsen vooral veroorzaakt door het licht van de mobieltjes. Hamburger legt uit: “Door het licht dat van het schermpje in de ogen valt, krijgen de hersenen een seintje dat je wakker moet blijven.”
“Zo kan het zijn dat een middelbare scholier pas om twee of drie uur in slaap valt, terwijl die om half negen weer in de schoolbanken moet zitten. Dan komt hij bij lange na niet aan de acht a negen uur slaap per nacht die hij nodig heeft.”
Je kunt dit het beste vergelijken met jetlag.

Ban de smartphone uit de slaapkamer, is het advies van de artsen.

  • ’s Morgens niet goed of helemaal niet op kunnen staan
  • Suffige, ongeconcentreerde indruk
  • ’s Avonds niet de slaap kunnen vatten
  • Alsmaar moe
  • Prikkelbare, vertraagde reacties
  • Verslechterde schoolprestaties

Uit een onderzoek van King’s College London blijkt, dat alleen al zo’n apparaat in de slaapkamer hebben, voldoende is voor een negatief effect op de nachtrust.
Hoewel uit het onderzoek niet blijkt dat de apparaten de oorzaak zijn van de slaapproblemen, raden de wetenschappers aan om ’s avonds niet te veel de smartphone of tablet te gebruiken.
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in JAMA Pediatrics:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2571467

Smartphone verslaving

The New York Times merkte de trend in de Verenigde Staten al eerder op. Bestsellerauteur Jonathan Safran Foer vertelde in die krant hoe de smartphone zijn leven beheerste. “Ik stond op een gegeven moment op mijn smartphone te kijken terwijl ik mijn kinderen in bad aan het doen was”, verklaarde Safran Foer.
Elsbeth Urbani uit Leiden zette een paar maanden geleden een dikke streep door haar 250 Facebook-en 20 Whatsappvrienden. “Nu stuur ik kaartjes en brieven. Dan denk je na voordat je iets zegt.”
Een kleine groep jongeren zweert het continu Facebooken en Whatsappen af. Ze kiezen voor een eenvoudige gsm en zijn vooral de sociale media beu.
“Er komt geen smartphone meer in mijn leven. Het leven zonder is zo relaxt. Een bevrijding.”
https://www.theguardian.com/media/2016/sep/21/does-quitting-social-media-make-you-happier-yes-say-young-people-doing-it

Zelfs investeerders willen de software van de smartphone laten aanpassen in verband met smartphone verslaving.
Grote investeerders hebben een beroep gedaan op Apple om software te ontwikkelen die de tijd begrensd voor hoe lang kinderen hun smartphone kunnen gebruiken:
http://www.bbc.com/news/technology-42608822

Microtargeting:

Microtargeting is de manier om reclameboodschappen op de persoon toe te passen.
Als er van u een zoekopdracht is geweest voor een nieuwe stofzuiger, dan laten alle media aanbiedingen van stofzuigers zien, alleen bedoeld voor u persoonlijk.
Het is een hele grote groeimarkt, om met microtargeting kopers te bereiken en met behulp van Big Data – politieke – meningen te manipuleren:
https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/social-media-big-data-microtargeting-revolutionized-political-marketing.aspx

Onze jongeren komen met internet in een woud van belanghebbenden terecht:

HerzSt (Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Keuzes maken

Ben, 21, Surrey: ‘Ik heb nu een veel positievere mentaliteit’
(zie de eerder aangehaalde URL: https://www.theguardian.com/media/2016/sep/21/does-quitting-social-media-make-you-happier-yes-say-young-people-doing-it )

Ik heb een nieuwjaarsresolutie gemaakt om mijn gebruik van sociale media te verminderen. Na dit te doen begon ik me af te vragen, waarom gebruik ik het überhaupt? Dat is waarom ik het afgelopen jaar verschillende platformen heb verlaten: Snapchat in november en Facebook in juni. Ik heb WhatsApp of Twitter nooit echt gehad. Ik gebruikte Facebook voornamelijk op de universiteit, voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, maar ik begin me geleidelijk aan te realiseren hoe doordringend het is. Ik voel me ook niet op mijn gemak met de hoeveelheid tijd die ik eraan heb besteed.
Ik heb altijd gevonden dat sociale media een omgeving is, waarin mensen voortdurend aandacht en bevestiging zoeken door de vervolgreacties van mensen en op te scheppen over likes en retweets.

Ik vond het niet moeilijk om te stoppen en na een tijdje werd contact opnemen met mensen via andere middelen de norm. Mensen respecteren volledig dat ik niet op sociale media ben en sommigen wensen dat ze het ook kunnen doen. Sinds ik vertrokken ben, heb ik er met mensen over gesproken en dat heeft hen ervan overtuigd hetzelfde te doen.
We hebben al duizenden jaren sociale media niet nodig en nu lijkt het alsof mensen denken dat je leven voorbij is als je het niet hebt, wat belachelijk is.

Heb DISCUSSIES met uw kinderen

Ouders, hoe belangrijk is het om met de kinderen tijd vrij te maken voor een discussie over Social media. Over het gebruik van tablet en smartphone en wat dat doet met een kwetsbare generatie.

Kaart het advies aan van artsen, dat een tablet of smartphone niet thuishoort in de slaapkamer.
Kaart het verdorven gebruik van met name online spelletjes aan.
Kaart de verslaving van Social media aan.

Vraag in deze dialoog altijd de oplossing aan de kinderen.
Wat zou jij… Hoe zou jij… Hoe kunnen we dit samen op lossen… Wat kunnen we afspreken…
Heb een geduldig oor, het hoeft niet in 1 keer perfect geregeld te zijn.

Om nog eens de Spreuken van de wijze Salomo aan te halen:

HerzSt (Spreuken 14:29) 29 Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
HerzSt (Spreuken 18:13) 13 Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.
HerzSt (Spreuken 15:22) 22 Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.

U kunt in deze bespreking ook aanhalen hoe belangrijk het is om buiten te spelen met andere kinderen, om iets samen te maken of samen een spel te doen, dus sociale vaardigheden ontwikkelen.
Of het voorbeeld aanhalen uit Spreuken, wat in onze ogen Jezus als kind in de hemel beschrijft:

HerzSt (Spreuken 8:22-31) 22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. 23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, was Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 25 Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. 26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, 29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.

Tot slot

Wat is er aan de hand met onze generatie jongeren?
Voor veel jongeren is internet anonimiteit en een vlucht uit eenzaamheid.
Voor anderen is het een bevestiging om populair te zijn, om erbij te horen.
Weer andere jongeren willen uitblinken in een soort competitie.
Ouders hebben de plicht hun kinderen te begeleiden in dit moeilijke traject van Social media:

HerzSt (2 Korinthe 12:14) 14 Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen, en ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe, maar u zelf. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.

Maaar Christelijke ouders hebben ook een plicht, om hun kinderen te vertellen over hun Schepper en Zijn bijzonder prachtige scheppingswerken en ook het voornemen van onze God (YHWH):

HerzSt (Deuteronomium 6:7) 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Ouders, in de Schrift wordt u gevraagd uw kinderen aan te moedigen om het goede te doen:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 2:11) 11 Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen.

Geef uw kinderen Christelijk onderwijs in alle waardigheid:

HerzSt (1 Timotheüs 3:4) 4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid.

Jongeren, eer jullie ouders:

HerzSt (Spreuken 1:8-9) 8 8 Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, 9 want ze zijn een bevallige krans om je hoofd, en schakels van een ketting om je hals.

Christelijke jongeren schijnen als lichten in de wereld:

HerzSt (Filipenzen 2:14-15) 14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,…

Tot zover dit gedeelte over de zorg voor jongeren en de invloed van de Social media. In het volgende gedeelte , deel 2, gaan we verder met de de zorg voor jongeren en de invloed van het kapitaal/geld en het bestedingspatroon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *