Avondmaal des Heren 2018

Avondmaal des Heren 2018.pdf

Aankondiging voor het Avondmaal des Heren 2018

Binnenkort is het weer de jaarlijkse viering van het Avondmaal des Heren.
Volgens de Joodse kalender werd het jaarlijkse Joodse Peach gevierd op 14 Nisan na zonsondergang.
14 Nisan is, vertaald naar de huidige officiële kalender: 30 Maart 2018 na zonsondergang.

Pesach is voor de Joden de viering waarin de bevrijding uit Egypte wordt herdacht.
De Pesach-viering wordt direct gevolgd door het (week)-feest der ongezuurde broden.
Het Joodse Pesach moest gevierd worden in Jeruzalem, waar de tempel stond met de offeraltaren.
Het geslachte lam was de voorafschaduwing van Jezus offer. (Joh. 1:29, 1 Kor. 5:7, 1 Petrus 1:19)

Jezus is het Brood uit de hemel, het Manna dat uit de hemel is neergedaald voor alle mensen:

HerzSt (Johannes 6: 30-31) 30 Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk verricht U? 31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.

HerzSt (Johannes 6: 48-50) Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft.

HerzSt (Johannes 6: 54) 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

HerzSt (Johannes 6: 57) 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.

Veel van Zijn Joodse discipelen hadden er moeite mee dat Jezus sprak over Zijn lichaam eten en Zijn bloed drinken en verlieten Jezus:

HerzSt (Johannes 6:52) 52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven?
HerzSt (Johannes 6:60) 60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?
HerzSt (Johannes 6: 66-68) 66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. 67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

Helaas zullen niet alle mensen van het hemelse Manna eten, alleen degenen die geloof stellen in Jezus woorden en opgedragen en gedoopte discipelen zijn.
Later, gedurende Zijn laatste Joodse Pesach viering, werd duidelijk wat Jezus bedoelde met Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken door hier symbolen voor te nemen, ongezuurd brood en wijn:

HerzSt (Mattheüs 26:26-28) 26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Het Avondmaal werd ingesteld op de avond waarop Jezus verraden werd, direct na de Pesach maaltijd:

NBG51 (1 Korinthe 11:23-25) 23 Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 25 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

De apostelen waren nog niet geheiligd toen ze deelnamen aan het Avondmaal des Heren.
De uitstorting van de Heilige Geest gebeurde pas later tijdens het Pinksterfeest. (Ex. 23:16 het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk).
In Handelingen 2:1-7 wordt deze uitstorting van de Heilge Geest beschreven.

Alle besneden Joden, de nakomelingen van Jacob, moesten het Pesach vieren en van het lam eten, samen met de toegevoegde niet-Joden, besneden slaven en besneden vreemdelingen. (Ex. 12:44,48) De besneden niet-Joden vielen onder exact dezelfde wet als de besneden Joden:

HerzSt (Exodus 12:49) 49 Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft.

Alle Christenen zijn door hun bewuste opdracht en doop in geestelijke zin besneden:

HerzSt (Romeinen 2:28-29) 28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

Het vieren van het laatste Avondmaal door gebruik te maken van brood en wijn, de viering tot Jezus gedachtenis, is niet iets dat enkel voor priesters, dominees, oudsten of heiligen bestemd is, maar het is iets waar alle gelovigen in de hele Christelijke gemeenschap aan deelnemen:

HerzSt (Handelingen 2:44) 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

Het is de basis van het Nieuwe Verbond voor alle Christenen:

HerzSt (Mattheüs 26:28) 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Het is volgens Jezus (Joh. 6:54) voor alle gedoopte Christenen een waarborg voor hun opstanding.
Geloof niet alle uitleggers van de Schrift met soms vervormde uitleg, maaar onderzoek zelf de Schrift. Geloof het woord van de Zoon van God, van wie twijfelloos gezegd kan worden dat er geen leugen over Zijn lippen is gekomen. Jezus is tevens het Hoofd van de wereldwijde Christelijke gemeenschap:

HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Het Avondmaal des Heren is dus bedoeld voor iedere bewust gedoopte Christen en Paulus waarschuwt ons in Kolossenzen om ons deze prijs niet te laten ontnemen:

HerzSt (Kolossenzen 2: 18-19) 18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, 19 en zich niet houdt aan het hoofd,………

Neem als gedoopte Christen 30 maart na zonsondergang onder gebed en in alle nederigheid van de symbolen, zoals Jezus ons gevraagd heeft.
Gods zegen voor al onze Christelijke broeders en zusters om deel te nemen aan het Avondmaal des Heren.

Zie ter verdere ondersteuning:
NIEUWS 13. Het Avondmaal des Heren https://www.dojc.nl/?p=4236
Messias 8. De beloofde Messias https://www.dojc.nl/?p=4734

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *