2. Jongeren; Geld en hoe hier mee om te gaan

Jongeren2.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

In het vorige deel, in deel 1, hebben we uitgebreid gesproken over de opvoeding van jongeren en de invloed van de Social media.
In dat deel kwam het advies van artsen naar voren, dat een tablet of smartphone niet thuishoort in de slaapkamer.
Ook het gebruik van met name online spelletjes en over de verslaving aan Social media werd uitgebreid gesproken.
In dit schrijven komt geld en rijkdom aan bod, of zoals jongeren soms reageren:
Ik wil heel veel dingen hebben en zonder geld kan dat niet…..
Kapitaal of geld is blijkbaar iets heel vanzelfsprekends geworden bij veel jongeren.

De wijze koning Salomo concludeerde dat alles wat hij in zijn leven had gedaan slechts het najagen van wind was:

HerzSt (Prediker 2:10-11) 10 Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. 11 Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.
HerzSt (Prediker 11:9-10) 9 Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. 10 Weer dus de wrevel uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.

Het thema van dit schrijven is; wat is de waarde van geld en hoe jongeren hier mee om kunnen gaan.

Dit gedeelte zal niet gaan over zakgeld, sparen, het kopen van kleding en snacks, het beltegoed, leuke dingen doen of presentjes kopen.
Ook niet over de bemoeienis van ouders met de aankopen van hun kinderen.
Daar is genoeg over te vinden en dat regelen Christelijke ouders prima.
Dit artikel gaat over de waarde van geld en hoe er op een Christelijke manier mee om te gaan.

Reclame en andere verleidingen hebben grote invloed op het bestedingsgedrag van jongeren.
Jongeren willen graag spullen hebben die zij op televisie of internet zien. Een groot deel van de jongeren is ook gevoelig voor gadgets en kleding die zij bij leeftijdsgenoten zien.
Aandacht hier aan besteden door hun ouders maakt daarom deel uit van de financiële opvoeding.

‘Je geld of je leven’:
Wanneer iemand met een wapen wordt overvallen, dan geeft men graag zijn geld en alles van waarde wat iemand bij zich heeft. Waarom dan wel?
Omdat iedereen op zo’n moment beseft hoe betrekkelijk geld is, vergeleken met zijn leven.

De rijkdom van Jezus:
Bekijk eens de rijkdom van Jezus, een timmerman uit het dorp Nazareth.
Jezus kwam als de beloofde Messias uit een groot gezin. Zijn ouders – Jozef en Maria – hadden incl. Jezus 5 zonen en een onbekend aantal dochters (Mattheüs 13:54-56). Jozef, de pleegvader van Jezus, was eveneens timmerman, welk beroep zoals meestal gebruikelijk van vader op oudste zoon overging.

Jezus werd als de beloofde Messias niet geboren in een koninklijk paleis, maar het was de bedoeling dat Zijn moeder Maria in een herberg zou bevallen. Daar was echter geen plaats meer. (Lukas 2:6-7)
Jezus, de Zoon van God, werd geboren in een stal met een kribbe als wieg.
Jozef en Maria brachten op de 8e dag hun kind Jezus naar de tempel in Jeruzalen om besneden te worden en om het offer voor de mannelijke eerstgeborene te brengen. (Leviticus 12:1-3)
Dat Jezus ouders niet veel geld hadden blijkt uit het onderstaande gedeelte, waar zij voor het offer in plaats van een lam slechts twee duiven brachten:

HerzSt (Lukas 2:22-24) 22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen 23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – 24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
HerzSt (Leviticus 12:8) 8 Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen, één als brandoffer en één als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein.

Jezus had als luxe slechts zijn eigen kleding, waarvan het onderkleed aan 1 stuk geweven was.
Een onderkleed zonder naden was comfortabeler om te dragen, de naden konden irriteren.
Het was misschien wel geschonken door één van de vrouwen die hem dienden:

HerzSt (Lukas 8:3) 3 en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen.
HerzSt (Johannes 19:23) 23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.

Gedurende Jezus bediening maakte Jezus eens de volgende opmerking:

HerzSt (Lukas 9:58) 58 Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.

Volgens de Schrift was Jezus ‘arm’:

HerzSt (2Korinthe 8:9) 9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

Het was Gods wil dat Jezus op zo’n manier een voorbeeld was voor alle mensen.
Jezus kwam dan ook niet om ons financieel rijk te maken, maar om ons geestelijk rijk te maken. Om dit te kunnen begrijpen zullen we Mattheüs 6:19-34 uitgebreid behandelen.

Mattheüs 6:19-34

HerzSt (Mattheüs 6:19-21) 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Jezus legt uit dat Christelijke rijkdom te maken heeft met schatten verzamelen in de hemel:

HerzSt (Mattheüs 19:21) 21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.
HerzSt (Lukas 12:20-21) 20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
HerzSt (Lukas 12:33-34) 33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Het najagen van rijkdom verstikt volgens de Schrift het geloof in Jezus woorden:

HerzSt (Mattheüs 13:22) 22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
HerzSt (1 Timotheüs 6:10) 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
HerzSt (1 Timotheüs 6:17-19) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.19 Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

HerzSt (Mattheüs 6:22-23) 22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

Met het oog wordt ons geestelijk oog bedoeld, hoe wij de rijkdom van de wereld bezien, en met de duisternis hoe wij meegezogen worden met deze wereldse rijkdom of duisternis:

HerzSt (Mattheüs 5:29) 29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
HerzSt (Lukas 11:36) 36 Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.

HerzSt (Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

‘De mammon’ betekent geld of rijkdom.
‘Geldzuchtig of hebzuchtig zijn’ wordt in de Schrift gelijkgesteld met afgoderij:

HerzSt (Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
HerzSt (Lukas 12:15) 15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

HerzSt (Mattheüs 6:25) 25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Bezorgdheid over de middelen van levensonderhoud en kleding verzwakt ons geloof:

HerzSt (Filippenzen 4:6) 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
HerzSt (1 Timotheüs 6:8) 8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

Rijken zijn er altijd geweest, zoals ook Abraham in zijn dagen een rijk man was.
Dat is ook geen enkel probleem.
Rijkdom nastreven of op rijkdom vertrouwen is wel een probleem.
Het gaat er dus maar net om hoe je met rijkdom omgaat, of je wilt delen.
Jezus woorden over het helpen van onze medechristenen zijn daarom zo toepasselijk:

HerzSt (Mattheüs 25:34-36,40) 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen………..40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Christenen zondigen dus wanneer ze nalatig zijn in het tonen van barmhartigheid, wanneer ze niet hebben gedaan, wat redelijkerwijs van hen verwacht kon worden.

HerzSt (Mattheüs 6:26-32) 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Christenen hoeven zich geen zorgen te maken over voedsel en kleding, we hoeven als bewijs alleen maar te kijken hoe onze hemelse Vader alleen al voor de vogels zorgt:

HerzSt (Mattheüs 10:29) 29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.
HerzSt (Lukas 12:24) 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven?

HerzSt (Mattheüs 6:33-34) 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Wie als Christen moeite doet om het Koninkrijk te beërven, die zal het aan niets ontbreken:

HerzSt (Romeinen 14:17) 17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
HerzSt (Mattheüs 13:44) 44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.
HerzSt (Lukas 18:29-30) 29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

Barmhartigheid tonen
Spreuken geeft een heldere uitspraak over geldzuchtige mensen:

HerzSt (Spreuken 1:19) 19 Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn, die ontneemt haar bezitters het leven.

Christenen willen naar het voorbeeld van Jezus ‘barmhartigheid tonen’ en goede werken doen:

HerzSt (Lukas 14:12-14) 12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 13 Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.
HerzSt (Mattheüs 5:16) 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Het getuigt van liefde om ons over armen te ontfermen:

HerzSt (Spreuken 19:17) 17 Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Maar wat zegt de Schrift dan hoe we moeten omgaan met deze wereld met zijn geld en rijkdom waar Christenen geen deel van mogen zijn?

HerzSt (1 Johannes 2:15-17) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
HerzSt (Jakobus 4:4) 4Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
HerzSt (1 Petrus 2:11) 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

Wat is dan geld?
Geld is als eerste bedoeld als een gemakkelijke manier om te ruilen.
Papieren geld wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten.
Ooit was papieren geld volledig gedekt door goud en kon het naar believen weer omgeruild worden in goud.
Later werd het papieren geld voor een gedeelte gedekt door goud, niet iedereen kwam het immers tegelijk omruilen. Dit heette het fractioneel reserve bankieren.
Maar na het volledig loskoppelen van papieren geld en goud door president Nixon in 1971 kwam hier verandering in. Dit papieren geld heet fiat geld naar het Latijnse woord ‘fiat’, ‘goedkeuring’ of ‘laat het zo zijn’.
Fiat geld is gedrukt geld dat de centrale bank namens de overheid uitgeeft.
Geld dat zo is gedrukt en gemaakt, om hierin blindelings vertrouwen in te hebben.

Het verschil tussen de biljetten is ‘te geloven’ dat de ene meer waarde heeft dan de ander.

De US-dollar
Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen.
Recent bereikte de staatsschuld van de Verenigde Staten opnieuw een belangrijke mijlpaal en steeg daarmee voor het eerst tot meer dan $ 21 biljoen. ( $ 21.000.000.000.000,- )
Daar zijn de schulden van de afzonderlijke staten, gemeentes, bedrijven en privé personen met hun leningen en credit cards nog niet bij opgeteld.

Gedurende de 20e eeuw hebben veel overheden hun economie laten overstromen met fiat-valuta en zijn als gevolg daarvan ingestort:

Meer recent staat Zimbabwe bekend om zijn biljetten van 100 miljoen dollar. De prijzen verdubbelden dagelijks toen Zimbabwe in 2008 een hyperinflatie had.

Papiergeld en onbeheerste nationale schulden hebben in het verleden de valuta altijd gedevalueerd. (devalueren is de waarde verminderen, ook wel inflatie genoemd).
Vooral de hoeveelheid overheidsuitgaven is dus van belang.
Zolang de devaluatie nog gering is, kunnen de regering en de centrale bank wegkomen met de illusie dat ze de economie kunnen laten groeien.

Centrale banken
Sommige Centrale banken zijn genationaliseerd, dus dat de overheid de eigenaar is geworden.
Bij een Centrale bank is het echter niet belangrijk wie de eigenaar is, maar wie het voor het zeggen heeft en dat zijn de private aandeelhouders met hun afgevaardigde raad van commissarissen.
Met een slimme beschrijving van de statuten lijkt het alsof de overheid de enigste aandeelhouder is. Echter, enkele zeer rijke families (de verborgen echte aandeelhouders) strijken o.a. het dividend van de winst van de Centrale bank op en blijven op de achtergrond.
Bijna alle Centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-Bank, de geheime bank in Bazel, die – bij wijze van spreken – de globale geldwereld bestuurt.
Deze BIS-Bank (Bank of International Settlement) heeft in Zwitserland dezelfde rechten als een ambassade en de medewerkers hebben de financiële status van onschendbaarheid.

Crypto-currency of Digitaal geld
Er is een sterke tendens naar crypto-currency in plaats van papieren geld en men is wereldwijd op zoek naar een crypto-currency waarvan de waarde niet te sterk schommelt, dus niet volatiel is.
Swiss Foundation krijgt $ 30mln om ‘niet-volatile’ cryptocurrency te starten:
https://cointelegraph.com/news/swiss-foundation-gets-30mln-to-start-non-volatile-cryptocurrency

De belastingdiensten willen ook graag dat er een identificatie gekoppeld wordt aan de betalingen, om op die manier belastingeninkomsten te vorderen.

Wat zegt de Schrift wat er met het geldsysteem zal gebeuren?
De Schrift spreekt over een merkteken, een persoonlijke identificatie, die iedereen in de laatste dagen zal moeten accepteren om te kunnen kopen of verkopen:

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het merkteken in ontvangst nemen is voor God echter niet vrijblijvend:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Het merkteken in ontvangst nemen in de eindtijd betekent dan ook tevens het beest aanbidden, dat is afgoderij bedrijven.
Het nastreven van geld en rijkdom blijkt een manier van Satan om ons te verzoeken of te misleiden:

HerzSt (Mattheüs 6:13) 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
HerzSt (2 Thessalonicenzen 3:3) 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.
HerzSt (Efeziërs 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Koning Salomo waarschuwde ons al voor de verleiding van rijkdom:

HerzSt (Spreuken 15:27) 27 Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk, maar wie omkoopgeschenken haat, zal leven.
HerzSt (Spreuken 23:4) 4 Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.
HerzSt (Spreuken 28:20) 20 Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen, maar wie erop aast om rijk te worden, zal niet voor onschuldig gehouden worden.
HerzSt (Prediker 5:9) 9 Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten….

Ook Jezus vertelde over de problemen voor de rijken:

HerzSt (Markus 10:23-25) 23 En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan! 24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

De Schrift is voor Christenen verder heel helder over geldzucht en rijkdom:

HerzSt (1 Timotheüs 3:3) 3 niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht.
HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
HerzSt (1 Timotheüs 6:17) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;

Pleziertjes en een luxueuze levensstijl:
Alle wereldse rijkdom is betrekkelijk en is geen basis voor een echt rijk leven:

HerzSt (2 Timotheüs 3:2) 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
HerzSt (Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
HerzSt (Zefanja 1:18) 18 Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land.
HerzSt (Jakobus 5:1-6) 1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. 4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. 5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.

Niemand kan zijn wereldse rijkdom meenemen als hij sterft:

HerzSt (Psalm 49:17-18) 17 Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, 18 want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.

Bescherm jezelf als Christelijke jongere voor het nastreven van rijkdom:

HerzSt (2 Korinthe 6:14) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

DISCUSSIEER met uw kinderen

Ouders, hoe belangrijk is het om met uw kinderen tijd vrij te maken voor een discussie over geldzaken, genoegen te nemen met voedsel en kleding. Niet het nastreven van geld en rijkdom.
Geef net zoals het bij Jezus en Zijn apostelen gebruikelijk was aan de armen in de directe omgeving:

HerzSt (Mattheüs 26:9) 9 Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven.

Laat hen zelf ontdekken hoe geld gebruikt kan worden om hun directe naasten te helpen:

HerzSt (Galaten 6:10) 10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Neem in een dialoog altijd de tijd om jongeren uit te laten spreken wat hen bezig houdt.
Wat zou jij… Hoe zou jij… Wat denk jij…..
Waarschuw uw kinderen voor geldzuchtige zogenaamde goede doelen.
Discussieer met uw kinderen wat ze het beste kunnen doen, om vooral Jezus woorden te geloven en hoe er naar te handelen.

Tot slot:
In de Middeleeuwen droomden alchemisten van een onmetelijke rijkdom door te proberen lood in echt goud te veranderen.
Christenen weten echter dat echte rijkdom opgebouwd wordt in de hemel:

HerzSt (Jakobus 2:15-17) 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
HerzSt (Spreuken 22:1) 1 Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.
HerzSt (2 Korinthe 6:10) 10 als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.
HerzSt (Lukas 6:20) 20 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.

Jongeren, blijf wakker en val niet in de roes waarin de mensenwereld zich bevindt:

HerzSt (1 Korinthe 1:5) 5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis,
HerzSt (Hebreeën 13:5) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Tot zover dit gedeelte over de waarde van geld en hoe jongeren hier mee om kunnen gaan.
In het volgende gedeelte , deel 3, gaan we verder met ‘hoe trouw te blijven onder verdrukking’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *