3. Jongeren; Teleurstellingen en hoe hier mee om te gaan

Jongeren3.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

In het vorige deel, in deel 2, hebben we uitgebreid gesproken over de waarde van geld en hoe jongeren hier mee om kunnen gaan. In dat deel kwam naar voren, dat liefde voor kapitaal of geld blijkbaar iets heel vanzelfsprekends is geworden bij veel jongeren.
De Schrift zegt over mensen die verlangen naar rijkdom, dat die mensen beklagenswaardig zijn, het ontbreekt zulke personen aan liefde voor God (YHWH) en voor zijn naasten:

HerzSt (Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

In dit deel komt de voorbereiding op teleurstelling voor jongeren aan de orde, omdat discipelen van Jezus, net als Jezus zelf, zullen worden teleurgesteld.
Jezus werd in Zijn dagen regelmatig teleurgesteld, door de verrader Judas Iskariot, door de Joodse priesters, door de handelaren in de tempel:

HerzSt (Mattheüs 21:12-13) 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Het thema van dit schrijven is omgaan met teleurstelling als onderdeel van de ontwikkeling van Christelijke jongeren.

Vanaf ongeveer zeven jaar wordt een kind zelfstandiger.
Op deze leeftijd zie je dan ook vaak dat kinderen het lastig vinden om te gaan met teleurstelling, zoals bijvoorbeeld bij het verliezen van een spelletje, of niet hun zin krijgen.

Jonge kinderen zien de wereld als iets positiefs. Ze zijn nog idealistisch en onbevangen en zijn soms niet voorbereid op tegenslagen, waardoor jonge kinderen overgevoelig kunnen reageren. Daarom is het belangrijk dat een kind op jonge leeftijd met teleurstelling leert omgaan. Kinderen die teleurstellingen accepteren, kunnen zich – als ze ouder worden – makkelijker herstellen bij tegenslagen.
Want kinderen staan onder de invloed van nieuwsmedia, meningen en informatie uit de wereld, waar zij nog geen ervaring mee hebben:

HerzSt (Efeziërs 4:14) 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,…

Het is voor jongeren daarom belangrijk om niet zomaar alles te geloven:

HerzSt (Spreuken 14:15) 15 Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.

En om je niet te laten verblinden door onrechtvaardige mensen die het blijkbaar goed gaat:

HerzSt (Spreuken 24:1-2) 1 Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet naar om bij hen te zijn, 2 want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken onheil.

Wie Jezus daarentegen gelooft zal nooit beschaamd of teleurgesteld worden:

HerzSt (1 Petrus 2:6) 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Christelijke jongeren moeten grondig worden voorbereid op een moeilijke periode voor alle mensen op aarde, die door Jezus is voorzegt, en dat veel mensen hun in die dagen zullen teleurstellen:

HerzSt (Mattheüs 10:34-36) 34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
HerzSt (Spreuken 24:19-20) 19 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen, 20 want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd.

De moeilijkheden die mensen nu hebben is slechts een voorbode van wat er nog allemaal volgens de Schrift moet gebeuren. Daarom zullen we de hoofdpunten op een rij zetten.
Het volgende gedeelte is daarom geen gemakkelijk gedeelte, maar het is wel een heel belangrijk gedeelte. Is het toch te moeilijk, vraag dan aan je ouders om je hierbij te helpen.

Het begon allemaal met Jezus aankondiging van de verwoesting van de tempel

HerzSt (Mattheüs 24:1-2) 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

Wanneer zou het gebeuren dat de tempel steen voor steen zou worden afgebroken?
Dat antwoord vereist een zorgvuldige uitleg omdat Jezus in Zijn antwoord niet meer sprak over de tempel die steen voor steen zou worden afgebroken, maar sprak over ‘de gruwel der verwoesting’:

HerzSt (Mattheüs 24:15-16) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaatslaat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

In Mattheüs 24:15 staat in de tussengevoegde zin ‘laat hij die het leest, daarop letten!’ wat zoiets betekent als ‘om dit met onderscheidingsvermogen te lezen’.
Wat moet er dan worden onderscheiden?
Volgens ons onderzoek moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende situaties, de heilige plaats Jeruzalem met zijn gruwel en in de eindtijd de heilige plaats met zijn gruwel.
Na een beleg van Jeruzalem door een omheining met puntige palen in 66 nChr., werd Jeruzalem met inbegrip van de tempel in 70 nChr. door de Romeinen vernietigd onder leiding van Titus, de zoon van de Romeinse keizer Vespasianus.
Iets verder in datzelfde gedeelte, in Mattheüs 24:21, spreekt Jezus over een grote verdrukking die dan zal plaatsvinden, zoals die er nog nooit is geweest:

HerzSt (Mattheüs 24:21) 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Nu heeft er gedurende de belegering van Jeruzalem een grote verdrukking plaatsgevonden, ongeveer 1 miljoen Joden vonden destijds de dood.
Maar in Mattheüs 24:29-30 staat, dat na die grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen:

HerzSt (Mattheüs 24:29-31) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Met deze genoemde grote verdrukking kan dus onmogelijk de verdrukking in 70 nChr. zijn bedoeld, want meteen na de grote verdrukking zal Jezus op de wolken terugkomen om Zijn uitverkorenen bijeen te brengen, de Heer tegemoet:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Jezus tweede komst (en het bijeenbrengen van de uitverkorenen) heeft nog niet plaatsgevonden, daarmee is het zeker dat de grote verdrukking dus een verdrukking is, die nog moet komen.
Deze door Jezus genoemde grote verdrukking wordt ook bevestigd door Openbaring 3:10 en Daniël 12:1 waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die in de eindtijd over de gehele wereld moet komen:

HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
HerzSt (Daniël 11:12:1) 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek..

Dit betekent dat Jezus in Mattheüs 24:15 sprak over ‘een gruwel’ op een heilige plaats die twee vervullingen zou krijgen.
Wat is dan de tweede vervulling van ‘de gruwel van de verwoesting’ op de heilige plaats?

HerzSt (Mattheüs 24:15) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats….

Wat is een hele heilige plaats? Dat is zonder meer Gods tempel.
In de eindtijd vormen Christenen de tempel van God:

HerzSt (1 Korintiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.
HerzSt (2 Korinthiërs 6:16-17) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Het is duidelijk dat met ‘de tempel van God’ de Christenen – ieder persoonlijk – worden bedoeld, de Christenen zijn na de komst van de Messias Gods volk geworden.
Maar wat is dan de gruwel van de verwoesting in de laatste dagen?
Jezus spreekt over een belangrijke aanvulling in Mattheüs 24:15 ; ‘Waarover is gesproken door de profeet Daniël’
Waar heeft Daniël dan over gesproken?

Daniël beschrijft de verachtelijke koning in de laatste dagen

HerzSt (Daniël 11:21) 21 In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.
HerzSt (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

We weten nu, dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen twee verschillende situaties, als eerste de verachtelijke Romeinse koning met zijn gruwel van verwoesting van de tempel in Jeruzalem en in de eindtijd een verachtelijke koning – van de 7e en laatste wereldmacht de VS – met zijn gruwel van verwoesting van de Christelijke gemeenschap of tempel.

Wat bedoelde Daniël dan met het steeds terugkerende offer in de laatste dagen?

Met de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in de 1e eeuw met zijn offeraltaar, was voor de Joden hun plaats vernietigd, waar ze hun offers brachten zoals het jaarlijkse Pesach-offer.
Na Jezus volmaakte offer als het Lam Gods was dat terugkerende offer ook niet meer nodig:

HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

Dit ‘wegnemen’ van het steeds terugkerende offer is in de laatste dagen het tot zwijgen brengen van de Christenen met hun boodschap van het goede nieuws:

HerzSt (Hebreeën 13:15) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
HerzSt (1 Petrus 2:5) 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

Hoe zal deze boodschap tot zwijgen worden gebracht?
Eerst zal deze boodschap van het goede nieuws nog wereldwijd gepredikt worden.

Het getuigenis van de twee getuigen in de laatste dagen

Twee heilige profeten zullen binnenkort verschijnen en krachtige tekenen laten zien. (Op.11:1-14)
(Zie ter ondersteuning ook:    3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113 )

Zachtmoedige Christenen uit alle delen van de wereld zullen de stem van de twee getuigen herkennen als van Goddelijk geïnspireerde oorsprong en zullen hen na een oproep ondersteunen:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
HerzSt (Daniël 11:33-35) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Deze heilige profeten zullen krachtige tekenen doen:

HerzSt (Openbaring 11:6) 6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Deze twee getuigen zullen uiteindelijk gedood worden:

HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

Na de vervulling van de twee getuigen profetie zal Gods Koninkrijk een aanvang nemen (Op.11:15-18), waarna Satan uit de hemel zal worden geworpen: (Op.12:7-11)

HerzSt (Daniël 2:44) In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Wanneer Satan uit de hemel is geworpen, heeft hij grote toorn, omdat hij dan nog slechts een korte tijdsperiode heeft. (Op. 12:12)
Vele mensen zullen – volgens Jezus – Christenen gaan haten die dit werk hebben ondersteund.
Dan zullen vele Christenen ook struikelen en elkaar haten en verraden:

HerzSt (Mattheüs 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Volgens de Schrift verschijnt in de laatste dagen DE valse profeet, de zoon van het verderf

HerzSt (2 Tess. 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet….

De zoon van het verderf is volgens de Schrift de valse profeet:

HerzSt (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden….

De valse profeet oefent dwang uit op alle mensen (dus ook Christenen) om het merkteken van hem te aanvaarden. Dat merkteken bestaat uit de naam van het financiële systeem of het getal van de valse profeet.
Hij zal ervoor zorgen dat alleen mensen met het merkteken kunnen ‘kopen of verkopen’.
Nu zijn we aangekomen bij de verklaring van ‘lezen met onderscheidingsvermogen’ zoals beschreven in Mattheüs 24:15 .

De gruwel der verwoesting in de laatste dagen, het merkteken

Dit ‘merkteken’ is in de eindtijd de gruwel, die verwoesting veroorzaakt, zoals door Jezus beschreven.
In Openbaring staat zijn methode hiervoor:

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Dat is de laatste grote aanval om Christenen te misleiden en te vervolgen. Daarom is het zo’n gruwel, want dwingen om het merkteken in ontvangst nemen betekent tevens dwingen ‘het beeld’ te aanbidden, afgoderij bedrijven dus. Christenen komen hierdoor onder grote druk te staan, ze willen dat financiële merkteken onder geen beding in ontvangst nemen en kunnen vervolgens niets meer kopen of verkopen.
Of honger te lijden, de rekeningen niet kunnen betalen en in geloof op Jezus komst vertrouwen of  het merkteken nemen en afgoderij bedrijven.
In de tempel van God gaan zitten – in de Christelijke gemeenschap of tempel – kan dan ook niets anders betekenen dan dat de valse profeet, de zoon van het verderf, erin zal slagen binnen de Christelijke gemeenschap een groot aantal christenen te misleiden of bereid te krijgen voor de genoemde afgoderij:

HerzSt (2 Tess. 2:4) 4 ….die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet….

Getrouwe Christenen zullen het merkteken onder geen beding accepteren

Het is de climax van de grote verdrukking voor Christenen volgens Openbaring.
Zo zal tijdens de grote oorlog van God iedere Christen, die niet het merkteken van de valse profeet in ontvangst heeft genomen, worden gered en beschermd zijn voor het buitengewone natuurgeweld:

HerzSt (Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Weet dan dit, wanneer zij zeggen dat er vrede en veiligheid is, dan zal hun vernietiging plotseling komen:

HerzSt (1 Thess. 5:2-3) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

In de allerlaatste dagen wordt de oorlog te Har–Mágedon gevoerd.
Vlak voordat de aanval op de getrouwe Christenen wordt ingezet zal Jezus ingrijpen, (Op.17:14) en Gods volk zal gered worden, degenen die in het boek des levens staan geschreven:

HerzSt (Openbaring 3:5) 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

De opname in de hemel

HerzSt (Daniël 12:2) 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

De opname in de hemel gebeurt in twee fases, eerst gaan de heiligen (de eerstelingen) de Heer tegemoet in de lucht, in de allerlaatste fase wordt de grote schare andere Christenen opgenomen.
(zie ter ondersteuning ook: 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337)

Wanneer de Zoon des mensen Zich zal openbaren (en de heiligen en Christenen in de hemel zijn opgenomen en in veiligheid gebracht), dan zal het vuur losbranden op de aarde.
Dit zal geen symbolisch vuur zijn, maar echt vuur en zwavel:

HerzSt (Lukas 17:29-30) 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

De voorgaande onderwerpen zijn slechts de hoofdlijnen, maar deze geven een goed beeld.
Voor jongeren zullen het herkenbare onderwerpen zijn wanneer ze in vervulling gaan.

Ouders, tref voorbereidingen en DISCUSSIEER met uw kinderen:

Als eerste, het is belangrijk dat kinderen vrije tijd hebben en niet steeds het gevoel hebben te moeten presteren.
Speel in gezinsverband regelmatig een spelletje, kinderen leren zo ook om verliezers te zijn.
Bespreek het idealisme van jonge kinderen, maar leg uit dat sommige mensen misleiden.
Een kind leert het meeste van zijn ouders, daarom is het goed om als ouders een voorbeeld te geven wat je zelf heel vervelend vond en hoe moeilijk het was om anderen te vergeven.
Gebruik in uw voorbeelden van teleurstelling ook eens de gelijkenissen van Jezus, er zijn zoveel geschikte voorbeelden zoals ‘de keuzes van de twee zonen’:

HerzSt (Mattheüs 21:28-32) 28 Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. 29 Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. 30 En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. 31 Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan?…….

Stel je kind vragen zoals: ‘Wat vindt je nou het meest vervelende?’ en ‘Hoe zou je het graag gewild hebben?’

Kinderen, vertel je ouders waar je problemen mee hebt:
‘Ik heb er nog steeds spijt van dat ik mijn ouders toen niet heb verteld van mijn teleurstelling.’
Als uw kind de moed heeft gevonden om het te vertellen, maak uw kind dan vooral geen verwijten. Redeneer daarom in termen als; ‘Wij zullen je helpen het probleem op te lossen.’ Door het ‘wij’ krijgt uw kind het gevoel er niet alleen voor te staan.

Overdracht van kennis en levenservaring zijn heel belangrijk. Luister naar uw kind en breng uw kind bij, hoe zich te presenteren. Ook hoe zich te gedragen en hoe zich te verdedigen in een bepaalde situatie.

Ten slotte
Kinderen zijn kwetsbaar.
Teleurstellingen kunnen een aanslag zijn op het geloof en zijn een machtig wapen van Satan.
Het uiteindelijke doel van Satan is om het geloof van Christelijke jongeren in Jezus te vernietigen en aanbidding voor zichzelf te verkrijgen om God (YHWH) te vernederen.
Maar hoe kunnen jongeren de Satan weerstaan?

HerzSt (Jakobus 4:7-8) 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen…

Zal het een makkelijke opgave worden in de laatste dagen?
Beslist niet, maar de beloning zal groot zijn, een eeuwige beloning:

HerzSt (Johannes 10:27-28) 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
HerzSt (Lukas 6:21) 21 Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen.

Tot zover dit gedeelte over het omgaan met teleurstelling als onderdeel van de ontwikkeling van een Christelijke jongere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *