4. Aanbidding van het ‘beeld’

Aanbidding beeld 4.pdf

Het spoor in de Schrift dat leidt naar de aanbidding van het ‘beeld’ van het beest:
HerzSt (Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 ….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
—————————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over de Islam, met Mohammed in de lijn van Ismaël. Over alle gegevens van de valse profeet en de berg Sinaï in Arabië.
Paulus schrijft, dat Jezus gedurende de Exodus bij de Israëlieten was:

HerzSt (1 Korinthe 10:1-4) 1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Volgens Paulus was het Jezus die hen volgde en hen ondersteunde. Na hun redding hebben de Israëlieten het manna, het brood dat uit de hemel kwam gegeten en gedronken uit de rots bij Horeb.
Maar zij hebben geestelijk voedsel en geestelijke drank ontvangen door al de wonderlijke zegeningen die hen ten deel vielen, zoals de bescherming, redding, verzorging en vreugde om tot Gods volk te behoren. Hun geloof werd hierdoor versterkt in hun God (YHWH), het was hun geestelijk voedsel, of zoals Jezus het eens zei:

HerzSt (Johannes 4:34) 34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Het thema van dit schrijven is het grote Babylon, een echte stad.

Het oorspronkelijke stad Babel of Babylon in het land Sinear
De vallei tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat noemde men ‘Mesopotamië’, het land tussen de twee rivieren.
In deze vallei bevonden zich de steden zoals Ur en Babel, door de Grieken Babylon genoemd.
Het was Nimrod die de stad Babel stichtte in het zuiden van Mesopotamië en weer later de stad Nineve in Assyrië. (zie Gen. 10:11) De Semieten, de nakomelingen van Sem, hebben in het begin na de vloed vooral in de Mesopotamische regio gewoond, zoals in de stad Ur.

HerzSt (Genesis 9:18,21-22,24-25) 18 En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, Cham en Jafeth; Cham is de vader van Kanaän…. 21 Hij (Noach) dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. 22 En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten…..24 Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. 25 Hij zei: Vervloekt is Kanaän!….
HerzSt (Genesis 10:6, 8-10) 6 De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put en Kanaän….. 8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE;……10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

God (YHWH) had de eerste mensen geboden om de aarde te vullen en te onderwerpen. (Gen. 1:28)
Na de vloed bleven de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth in de buurt van hun vader. Cham (Kanaän) werd vervloekt omdat hij geen moeite deed om de naaktheid van zijn vader te bedekken.
Nimrod was de eerste machthebber met heerschappij op aarde na de vloed. Hij was tegen God.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef in Antiquiteiten van de Joden Hfstk 4: 2-3:
4:2 Nu was het Nimrod die hen tot zulk een belediging en verachting van God prikkelde.……
4:3 Nu was de menigte zeer bereid om de bepaling van Nimrod te volgen en het als een lafheid te beschouwen om zich aan God te onderwerpen: en zij bouwden een Toren;……

HerzSt (Genesis 11:1-2) 1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.

Ongeveer 4200 jaar geleden +/- 2200 vChr. wilden de mensen niet meer verspreid worden.
Ze wilden zich onder invloed van Nimrod een naam maken, onafhankelijk van God zijn.
De toren zou het symbool van hun onafhankelijkheid worden, een baken voor hun afgoderij:

HerzSt (Genesis 11:3-4) 3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Het was de opstandigheid tegen God, het verzet tegen God en Gods opdracht om de aarde te vullen, met hun zelfgenoegzaamheid en eerzucht om een naam te maken.
Volgens historici had de stad Babel vele tempels met vele afgoden zoals Mardoek, de zonnegod Sjamasj, de maangod Sin, de vruchtbaarheidsgodin Isjtar en afgoden als Anu, Enlil en Ea. Toen de spraak van de mensen werd verward en ze elkaar niet meer konden verstaan, namen de mensen waarheen zij ook gingen, hun valse religie mee, die zij onder nieuwe benamingen voortzetten.
Deze opstandigheid tegen hun Schepper heeft plaatsgevonden in een tijd, toen men het indrukwekkende verhaal over de wereldwijde vloed nog zeer goed kende.

Pieter Bruegel de Oude (1563)

Bijbel-wetenschappers gaan ervan uit dat de toren van Babel een ziggoerat was, een toren in de vorm van een terrasvormige piramide en was volgens Genesis 11:3 van gebakken stenen.
De voet van de toren was +/- 100 m x 100 m.
Professor Linn Hobbs, materiaalkundige aan het Massachusetts Institute of Technology (VS), wilde hier eens aan rekenen. Hobbs kon 2.700 kilogram op een gebakken steen zetten voordat die brak.
Dan kom je op een maximale (theoretische) torenhoogte van 2,7 kilometer!

De mensen in de dagen van Nimrod zullen onder de indruk en met bewondering hier naar gekeken hebben, en gedacht hebben hoe mensen toch zoiets konden maken. Ook God zag dat en greep in.
Door de spraakverwarring werd de verheffing van Nimrod en zijn koninkrijk gebroken en de mensen door God weer verspreid over de aarde om deze te bewonen en te cultiveren:

HerzSt (Genesis 11:5-9) 5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.

Babylon in de dagen van Nebukadnezar
Na Nebukadnezar werd zijn zoon Belsazar de nieuwe koning van Babylon.
In Daniël hoofdstuk 5 wordt beschreven dat koning Belsazar een groot feest gaf voor zijn edelen, zijn vrouwen en bijvrouwen. Tijdens dat feest gebruikten zij op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en zij prezen hun goden.
Plots verscheen er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schrijft.
Daniël verklaarde de betekenis hiervan:

HerzSt (Daniël 5:22-25) 22 Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. 23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. 24 Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. 25 Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.

Belsazar was gewogen en te licht bevonden. (Daniël 5:27) Diezelfde nacht viel Babylon en werd Belsazar gedood.

Het grote Babylon uit Openbaring, een echte stad
Sommige bijbelonderzoekers hadden voor het grote Babylon het Vaticaan in Rome in gedachten, anderen weer Mekka, of Jeruzalem, of New York. Maar de meeste resultaten waren gebaseerd op een symbolische stad, omdat het hele boek Openbaring vol met symboliek staat. Een symbolische stad van afgoderij. Ook wij, ‘disciples of Jesus Christ’, dachten aan een symbolische stad van geldzucht en hebzucht.
Zou dat kunnen, zullen sommigen zeggen, dat Babylon de Grote een echte stad is?
Is dit al weer een nieuwe theorie misschien? Maar dit keer is er een gegronde reden voor.
Het ontbrekende puzzelstuk werd gevonden toen in oktober 2017 Kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië een bouwproject voor een stad aankondigde met een investering van $ 500 miljard, een stad met veel robots, kunstmatige intelligentie en hernieuwbare energiebronnen.
Het project met de naam NEOM omvat steden en industrie en wordt met 25.000 km² bijna net zo groot als België, volgens de promotie zo groot als 33 x New York.
Het woord NEOM betekent ‘Nieuwe Toekomst’:
“Dit is de lege pagina die je nodig hebt om het volgende hoofdstuk van de mensheid te schrijven. Hier kunnen we ons samen voorbereiden op het volgende tijdperk van menselijke vooruitgang.”

Als onderdeel van het streven een economie op te bouwen die niet afhankelijk is van olie, heeft Saoedi-Arabië dinsdag een enorm bouwproject aangekondigd. In 2025 moet de eerste fase van de bouw zijn afgerond’, meldde persbureau Reuters.
De bouwplannen zijn onderdeel van Vision 2030, het programma van kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië.
Het is bepaald geen nieuw Silicon Valley of High Tech Disney park, maar het zal de top vormen wat mensen wereldwijd nu kunnen bedenken en maken en kunnen organiseren.

Bekijk eerst alstublieft de promotie video: http://www.neom.com/
(Twee pagina’s naar beneden scrollen en dan de video starten)

De promotie video ziet er fantastisch en uitdagend uit.

Robot Sophia

Maar als we bij dezelfde site van NEOM http://www.neom.com/ op de HOME-pagina naar ‘Vision’ gaan, valt ons iets op:

AT THE CROSSROADS OF THE WORLD
NEOM will operate as an independent economic zone – with its own laws, taxes and regulations specially created to boost healthy growth and wealth for the region, investors and residents.

In een streng wahabitisch land als Saoedi-Arabië, waar vrouwen sinds kort mogen autorijden, wordt met extreem veel geld een onafhankelijk landje opgebouwd met eigen wetten, belastingen en regelingen voor vrijheden.

Als we op de HOME-pagina naar ‘Development’ gaan, valt ons iets anders op:
Er verschijnt een plaatje (links) op welke lokatie NEOM wordt gebouwd.

 

De rode marker op het rechtse plaatje is de berg Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï.
NEOM wordt dus gesitueerd op de plek, waar ook het oude Midian lag.
Maar over de berg Jebel Al-Lawz wordt op de site met geen woord geschreven.
Ook een brug naar het schiereiland Sinaï (Egypte) zal worden gebouwd, in de zuidoost punt naar Sharm-el-Sheikh in Egypte:

NEOM zal Saoedi-Arabië, Egypte en Jordanië verbinden en wat niet genoemd wordt,
het zal ook Israël verbinden. Aan de noordpunt van de Golf van Aqaba ligt Eilat.
Er is een planning voor een hogesnelheidstrein van Eilat naar Tel Aviv (aan de Middellandse Zee).

Wat staat er op de site nog meer over NEOM?
Vrouwen worden gepresenteerd met gewassen die gekweekt worden of daar rondlopen, echter niet in de streng voorgeschreven islamitische kleding.

In mei 2017 heeft president Trump contracten ter waarde van 400 miljard dollar afgesloten met Saoedi-Arabië, 100 miljard voor wapenleveranties en 300 miljard voor NEOM.

Klaus Kleinfeld, benoemd tot NEOM’s eerste CEO toen het project in oktober 2017 werd aangekondigd, zal ‘bredere verantwoordelijkheden’ overnemen als adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman.

Klaus Kleinfeld, die CEO van Siemens VS was, heeft een opmerkelijke lijst aan nevenactiviteiten:

Lid van de Council on Foreign Relations;
De Council on Foreign Relations is een denktank die betrokken is bij de vorming van de Nieuwe Wereld Orde, ook wel de ‘Deep State’ genoemd vanwege zijn machtsstructuur.
https://newspunch.com/cfr-tells-global-elite-rise-up-against-the-ignorant-population/

Lid van het Bilderberg stuur comite
De Bilderberg conferenties zijn besprekingen om een Nieuwe Wereld Orde te organiseren.
https://nworeport.me/2018/06/20/obama-filmed-at-bilderberg-us-must-surrender-to-new-world-order/

Lid van het World Economic Forum (Davos)
Daar wordt gesproken over de globalisering van met name grote bedrijven.
https://newspunch.com/angela-merkel-new-world-order-threat/

Er wordt op de site een opsomming gegeven van de diverse speerpunten, waarvan we er enkele zullen uitlichten, BIOTECH en TECHNOLOGISCHE EN DIGITALE WETENSCHAPPEN

BIOTECH
‘De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.
Biotech-onderzoek betekent niet minder dan een zoektocht naar ’s werelds toekomstig welzijn en voldoening. Door het talent aan te trekken om onze nieuwe kennis te onderzoeken, te ontwikkelen en toe te passen, zal NEOM een nieuw samenwerkingsverband zijn voor deze vitale activiteit.’

De multimiljardair Bill Gates, de vaccinatie en genetische modificatie specialist is ook al benaderd.
Over ‘The Bill & Melinda Gates Foundation’ hebben we – met de toen aanwezige kennis – al eens uitvoerig geschreven. ( zie: 2. De valse profeet https://www.dojc.nl/?p=3033)
Hij heeft een aanzienlijk belang in Monsanto, van wie de naam besmet raakte door het middel ‘Roundup’ en de genetisch gemodificeerde zaden. Inmiddels is het bedrijf overgenomen door Bayer.
Zijn vaccinatie programma, waar Afrikaanse vrouwen (geen mannen) tegen tetanus zouden worden gevaccineerd, veroorzaakte sterilisatie bij alle gevaccineerde vrouwen:

Tetanus vaccins gevonden die verrijkt waren met chemische sterilisatie om een ras-gebaseerde genocide uit te voeren tegen Afrikanen.
http://www.naturalnews.com/047571_vaccines_sterilization_genocide.html#

TECHNOLOGISCHE EN DIGITALE WETENSCHAPPEN
‘Denk aan de toekomst en enkele belangrijke dingen komen in ons op. Kunstmatige intelligentie. Virtuele realiteit. Slimme, verbonden apparaten die het leven moeiteloos maken. Het internet der dingen. NEOM zal innoveren op een open source platform en ’s werelds beste data wetenschappers uitnodigen om data te analyseren en te innoveren. Uitvinders genieten van een wereldprimeur – om de bestemming zelf te gebruiken als een testterrein voor stedelijke innovaties.’

De multimiljardair Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook is ook opgeschakeld.
Facebook (inclusief Whatsapp en Instagram) kan men een inlichtingen en spionage netwerk noemen. Grote Internet bedrijven zoals Facebook werken met algoritmes. Dat zijn formules en afspraken voor wat er getoond wordt in de zoekresultaten, en wat er gecensureerd wordt, dus wat zij commercieel of politiek niet willen of niet juist vinden. Alles wordt gedocumenteerd.
Ze kennen door het berichtenverkeer feitelijk de gedachten van de personen.
Het zijn niet de algoritmes die hun inzicht verschaffen, maar de optellingen van deze data en de dingen die met deze data worden gedaan zonder dat de gebruikers het weten.
Een NAVO gefinancierd team van 4 personen adviseert Facebook over markeren van propaganda.
https://www.zerohedge.com/news/2018-08-07/four-person-nato-funded-team-advises-facebook-flagging-propaganda
Zuckerberg werkt nu dus samen met de denktank van de NAVO, de ‘Atlantic Council’, de NAVO die alles wat met Rusland te maken heeft veroordeelt.

In NEOM zal alles connected zijn, gebruik makend van artificial intelligence, ook mensen met hun gegevens en gezondheidsstaat, hun auto’s enz.
In de proeftuin NEOM zal waarschijnlijk iedereen een RIFD chip onder de huid ontvangen. Identificatie overal waar men in de buurt komt of wat men doet. Het syteem weet dus altijd waar iemand is. Afrekenen is ook eenvoudiger. RFID = Radio Frequency Identification

Vele andere Amerikanen zullen ook betrokken worden bij Neom, wat nog niet bekend is gemaakt.
Wat niet kan worden uitgesloten is, dat er ook zaken gedaan worden met de multimiljardair George Soros, een neo-communist, die alles verpakt in mooie woorden van deugdzaamheid. George Soros, een belegger die via zijn Open Society Foundation diverse NGO’s ondersteund om open grenzen te creëren. Hij ondersteunt de Islam – zoals de moslimbroederschap – actief, met het Christendom heeft hij blijkbaar geen affiniteit. (Daniël 11:32) (Lukas 21:12)
De welwillendheid waarmee de Islam wordt aanvaard door de regerende elite leidt tot de conclusie, dat de islam de godsdienst van het globalisme zal zijn. Zoals we ook in het vorige artikel zagen, heeft ook vooral de valse profeet affiniteit met de Islam. (Daniël 11:37-39)
Om terug te komen op George Soros, het eigenlijke doel van hem is, om zijn eigen Foundation of imperium te laten groeien door centrale aansturing van de mensenwereld:
Ik zag mezelf als een soort van god …” schreef hij. “Om de waarheid te zeggen, droeg ik vanaf de kindertijd een paar behoorlijk krachtige messiaanse fantasieën met me mee, waarvan ik voelde dat ik ze moest beheersen, anders zouden ze me in moeilijkheden kunnen brengen.
https://yournewswire.com/george-soros-i-am-a-god-i-created-everything/

Wie het boek ‘Animal Farm’ van George Orwell gelezen heeft herkent de (socialistische) stijl.
Het boek beschrijft de opstand van boerderijdieren tegen een hardvochtige boer. De varkens nemen de leiding. Alle dieren zijn gelijk, alleen wij (de leiding) zijn meer gelijk en hebben dan natuurlijk ook meer privileges. Uiteindelijk komen de regels en strafmaatregelen, zoals in het communisme, de heropvoedingskampen, verbanningen naar strafkampen en zelfs het doden van tegenstanders.
( zie ook 5. De beloofde Messias https://www.dojc.nl/?p=4457 )

Stéphane Courtois, een Franse historicus en universiteitsprofessor, maakte een schatting in zijn boek ‘Le Livre noir du communisme (1997); Het zwartboek van het communisme’ van het totale aantal doden dat in de 20e eeuw was gevallen door het communisme: +/- 94 miljoen

Alles samen delen is op zich een Christelijke gedachtegang, maar dat kan alleen als liefde voor elkaar de drijvende kracht is en niet hebzucht, macht of geld:

HerzSt (Handelingen 2:44) 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

De ware vrijheid waar christenen naar streven is daarom de vrijheid in Gods Koninkrijk, met de rechtvaardigste Koning die maar mogelijk is, Jezus Christus:

HerzSt (Johannes 8:31-32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

In augustus 2018 gaf Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) een waarschuwing:
‘De Financiële Nieuwe Wereldorde wordt bedreigd.’

Al in 1988 werd er geschreven in ‘The Economist’ dat er , vanaf 1988, over 30 jaar een wereld-betaalmiddel zou komen. ‘The Economist’ is een economisch nieuwsblad dat nauw verbonden is met de Rothschild familie.

Maar het wordt nu, in 2018, dus ook openlijk toegegeven door Lord Rothschild.
Een (financiële) Nieuwe Wereld Orde, een wereldwijd centrum waar geldzaken voor de hele bewoonde wereld geregeld worden.

De huidige wereldleiders blijven het maar hebben over een Nieuwe Wereld Orde, een globale wereld besturing. (zie wat we schreven over; De Council on Foreign Relations, het Bilderberg comite, het World Economic Forum en Lord Rothschild)

NEOM heeft alles in zich om zich te verheffen. Een groot aantal intelligente mensen zal wereldwijd worden aangetrokken voor dit enorme project.

We hebben in dit artikel het voorbeeld gezien van Nimrod, die God minachtte en zich samen met de mensen wilde verheffen door het bouwen van de toren van Babel.
Dat is ook wat de valse profeet wil doen, zich groot manifesteren volgens Daniël 7:20 en dat voor de ogen van de huidige wereldmacht , de VS volgens Openbaring 13:12.

Maar wie zich zal verheffen en God zal minachten, die zal weten dat YHWH onze God is:

HerzSt (Jesaja 46:5-10) 5 Met wie wilt u Mij vergelijken en met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? 6 Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Zij huren een edelsmid, en die maakt er een god van. Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer. 7 Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. 8 Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

Tot zover dit gedeelte over de het grote Babylon, een echte stad. Dit artikel over NEOM was slechts een eerste aanzet, de Schriftuurlijke ontknoping zal komen in het volgende artikel. In het volgende artikel zullen we spreken over de kenmerken van de valse profeet en NEOM, over Jezus uitspraken hieromtrent en over de verdere Bijbelse profetieën die hier betrekking op hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *