5. Aanbidding van het ‘beeld’

Aanbidding beeld 5.pdf

Het spoor in de Schrift dat leidt naar de aanbidding van het ‘beeld’ van het beest:
HerzSt (Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 ….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
—————————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het grote Babylon, een echte stad. En dat NEOM gesitueerd wordt precies op het oude Midian, met de berg Sinaï. Wat de doelstellingen van NEOM zijn en welke mensen al zijn aangetrokken en zijn benaderd.

Volgens Peter Phillips (professor of Sociology, Ph.D., University of California) is het resultaat van de invloedrijke denktanks, ngo’s en organisaties, dat zij de agenda van de rijkste 1% vertalen in beleid, dat vervolgens wordt uitgevoerd door de overheden.
Hierbij moeten we volgens hem denken aan machtige fondsbeheerders zoals BlackRock en de Vanguard Group, die je bij vrijwel alle grote bedrijven en het militair industrieel-complex als aandeelhouder tegenkomt.

Feitelijk is de VS hierdoor een plutocratie geworden, een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen de samenleving kunnen bepalen.
Ook bij NEOM gaat het om zeer grote investeringen en er zijn vele grote partijen die hier in willen investeren.
NEOM, het grote Babylon, zal de komende tijd volop in de aandacht van de media komen.

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

De inwoners van het oude Babylon waren volgens Jeremia rijk aan schatten en hadden een grote mate van winstbejag.
In het nieuwe grote Babylon zijn de multi-miljardairs ook rijk aan schatten en vermogens en hebben ook zij een grote mate van winstbejag.

Het thema van dit schrijven zijn de kenmerken van de valse profeet met betrekking tot NEOM, over Jezus uitspraken hieromtrent en over de verdere Bijbelse profetiën die hier betrekking op hebben.

De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad

HerzSt (Openbaring 17:18) 18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Welke vrouw wordt er bedoeld?
Deze genoemde vrouw, die zoveel rijkdom en weelde heeft, wordt de moeder van de hoeren genoemd en van de gruwelen der aarde. Een afbeelding van de wereldomvattende overspelige relatie met betrekking tot de Schepper en de ondersteunde afgoderij.
Er wordt geschreven dat na de vernietiging van deze hoer ‘de koningen der aarde’ over haar heengaan rouwen, ‘de kooplieden’ zullen huilen en ‘de zeelieden’ zullen treuren:

HerzSt (Op. 18:9) 9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven,…
HerzSt (Op. 18:15) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,
HerzSt (Op. 18:19) 19 En zij (de zeelieden) wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde…

Ze hebben allemaal grote rijkdom verworven door deze vrouw.
Het beschreven tafereel speelt zich af in de woestijn, waar ook NEOM zich bevindt:

HerzSt (Openbaring 17:3-5) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

De vrouw zit op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen is, met zeven koppen en tien hoorns. Omdat we het hier – zoals bij een eerder wild beest uit Op. 13:1, de 7 wereldmachten – weer hebben over een beest met 7 koppen en 10 horens, hebben we het ook hier weer over machten. Het is echter geen macht van een wereldmacht zoals voorheen (was maar is niet), echter het lijkt wel op zo’n wereldmacht. Een achtste wereldmacht:

HerzSt (Openbaring 17:11) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

Het scharlakenrode beest beschrijft de financiële wereld dat door alle 7 wereldmachten heen zijn afgodische werk (vol met godslasterlijke namen) of liefde voor geld heeft gedaan.
(Zie voor het scharlakengekleurde wilde beest: https://www.dojc.nl/?p=62)

Maar dan verandert er iets:

HerzSt (Openbaring 17:12) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

In het laatst der dagen zullen 10 koningen voor 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen.
Het zijn de 10 (10 staat voor volledig aantal) ongekroonde koningen van de centrale banken.
(Zie voor 1 Bijbels uur van de centrale banken: https://www.dojc.nl/?p=3405)
Wie is dan de hoer?
Deze hoer staat voor de financiële instituten zoals banken, investeringsmaatschappijen en andere financiële partijen.
Wat we moeten onderscheiden is, dat met; ‘de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde’ (Op 17:18) – de handelwijze van deze vrouw en waar deze vrouw voor staat wordt beschreven en dat is kapitaal. Dit staat los van de locatie waar alles gebeurt. Het is de rol van de valse profeet als koning, die met behulp van de financiële instituten (de vrouw) nu een Nieuwe Wereld Orde of wereldregering vormt.
De locatie waar het gaat plaatsvinden is het grote Babylon, NEOM, het wereldwijde centrum van verheffing, van minachting voor de schepping van God en aanbidding van het ‘beeld’.
Maar er zal een eind aan de hoererij van deze vrouw, van deze financiële instituten komen:

HerzSt (Openbaring 18:8) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen het onderliggende financiële geldzuchtige systeem uiteindelijk haten en vernietigen:

HerzSt (Openbaring 17:16-17) 16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

De valse profeet

De valse profeet wil zich groot manifesteren volgens Daniël 7:20 en dat voor de ogen van de huidige wereldmacht, de VS volgens Openbaring 13:11-12.

HerzSt (Openbaring 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit,….

De bedoeling is om van NEOM een Nieuwe Wereld Orde te maken, een soort van wereldregering, om daarna het voorbeeld van NEOM uit te rollen over alle landen, zoals met dwang uitrollen van het merkteken en het nieuwe globale geldsysteem, waarschijnlijk cryptogeld of digitaal geld:

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het ligt voor de hand dat zeer rijke mensen daar ook gaan wonen, zij zullen daar ultra beschermd zijn. Binnenkort zullen we weten wie zich als de valse profeet zal presenteren. Hij zal komen als een verachtelijk man en door vleierijen het koningschap grijpen. (Dan. 11:21)

NEOM-BIOTECH, het gevaar van technologische vooruitgang
Tomorrow’s healthcare will start life here. The world will look to NEOM for next-generation gene therapy, genomics, stem cell research, nanobiology and bioengineering.

We zullen ons beperken tot het stamcel onderzoek.
Wat zijn stamcellen?
Eerst een video, een informatieve uitleg over stamcellen aan jongeren:
https://www.youtube.com/watch?v=Fxx2S8GxfPk

Het menselijk lichaam is geweldig ontworpen en bestaat uit honderden verschillende celtypes die allemaal hun functie hebben om ons lichaam in goede staat te houden. De taak van stamcellen is, dat ze elk van deze verschillende celtypes kan maken. Als stamcellen delen,
kunnen ze beschadigd weefsel repareren en dode cellen vervangen zoals huidcellen. Wetenschappers zijn er in geslaagd om menselijke stamcellen te vinden en te bewerken.
Voorheen hadden ze daarvoor bevruchte eiercellen voor nodig, wat uit Christelijke overwegingen onacceptabel was. Nu nemen ze onbevruchte eicellen, zuigen die leeg en vullen deze met een volwassen stamcel. De eicel ontwikkelt zich en men kan weer embryonale stamcellen oogsten.
https://www.scientias.nl/doorbraak-menselijke-stamcellen-geproduceerd/

Resultaten in stamcelonderzoek zijn er nu al voor: diabetes, MS, neuromusculaire aandoeningen, artrose, kraakbeen, huid, organen, leukemie, Parkinson, enz.

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen:
In Japan wil men beginnen met het kweken van menselijke organen in varkens.
Zodra een embryo is geïmplanteerd in een varken, zal het uitgroeien tot een perfect menselijk orgaan – een hart, een nier, een alvleesklier, enzovoort. Dan, wanneer het volwassen varken wordt geslacht, zal het orgaan worden geoogst en worden getransplanteerd in iemand die een nieuwe nodig heeft. Het zijn hybride organen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chimaera_(biologie)
De Etruskische bronzen Chimaera van Arezzo (4e eeuw vChr.) in het Museo archeologico nazionale di Firenze.

Sinds het stamcelonderzoek en in het verlengde daarvan de genetische modificatie, is er een grote ontwikkeling geweest, zoals muizen met een stamcel ingeplant van menselijke hersenen.
Wat in NEOM met genetisch materiaal van mensen, dieren en planten gaat gebeuren zal alle Christelijke lijnen overschrijden. God heeft namelijk de hele schepping met al het genetisch materiaal uitzonderlijk goed, functioneel en indrukwekkend gemaakt:

HerzSt (Genesis 1:31) 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Eerst zullen er geaccepteerde ontwikkelingen zijn voor allerlei ziektes, dan zal het van kwaad tot erger gaan.  Net zoals destijds in het oude Babylon  willen wetenschappers zich ook nu weer mateloos gaan verheffen:

HerzSt (Genesis 11:6) 6 Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

Vuur uit de hemel
Met speciale effecten, zoals toegepast in Hollywood films, is het makkelijker om mensen te overtuigen of te misleiden als door in alle eerlijkheid te schrijven of te spreken.
De valse profeet doet eerst opzienbarende tekenen, zoals vuur uit de hemel. (Op. 13:13)
Dat zou hij zomaar kunnen doen op Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï, om hiermee God te evenaren:

HerzSt (Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Vervolgens moeten de mensen een afbeelding maken voor het beest van de wereldmachten, nu de 7e wereldmacht, de VS.

De levende afgod

HerzSt (Openbaring 13:14-17) 14 …. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:

  • Het ‘beeld’ vormt een afbeelding van het eerste wilde beest > het eerste wilde beest staat voor alle 7 wereldmachten, nu voor de huidige 7e wereldmacht, de VS
  • Wie het merkteken ontvangt stemt in met het aanbidden van het ‘beeld’
  • Dit ‘beeld’ ontvangt adem en kan spreken > het is levensvatbaar gemaakt
  • Wie het beeld niet aanbid zal gedood worden > door toedoen van de valse profeet
  • Het beeld is levensvatbaar gemaakt door de valse profeet > het is een product van Satan

Wat stelt dit beeld dan voor?
Laten we eerst een vergelijkbaar tafereel beschouwen.

Het beeld aanbidden in Daniëls dagen
In de Bijbel staat een parallel verslag beschreven over ‘het beeld’ aanbidden in Daniël 3:1-30:

Een groot aantal Joden waren in ballingschap meegevoerd naar Babylon.
Koning Nebukadnezar van Babylon liet een gouden beeld oprichten, een symbool van rijkdom, wat iedereen moest aanbidden.
Hij liet een heraut omroepen: Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebudkadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt zal op het zelfde ogenblik midden in de brandende oven worden geworpen. Toen het Chaldeeuwse volk de geluiden hoorden, vielen zij allen neer en aanbaden het beeld dat koning Nebudkadnezar had opgericht. Maar niet de Joodse metgezellen van Daniël, te weten Sadrach, Mesach, en Abed-Nego. Enkele Chaldeeuwse mannen gingen de Joodse metgezellen van Daniël opzettelijk beschuldigen. (Daniël 3:8)
Dit is wat deze getrouwe metgezellen van Daniël als antwoord aan koning Nebukadnezar gaven:

HerzSt (Daniël 3:17-18) 17 Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. 18 En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.

Deze drie jongeren werden buitengewoon zwaar beproefd op hun geloof, maar werden gered door een engel in de extra opgestookte vurige oven, terwijl degenen die hen in de oven moesten gooien werden gedood door het buitengewoon hete vuur. (Daniël 3: 20-25)

De valse profeet geeft een geest aan het beeld of afbeelding

HerzSt (Openbaring 13:15) 15 En hem (de valse profeet) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken,..

Het ‘beeld’ is het beste te vertalen als ‘image’ of ‘afbeelding’.
Het is aannemelijk dat deze afbeelding een product is van stamcel techniek, waarop ook nog eens genetische modificatie is toegepast, iets walgelijks in Gods ogen.
Als het gedrocht, een product van Satan, eenmaal is samengesteld komt de volgende stap.
Bedenk dat Satan aanbeden wil worden:

HerzSt (Lukas 4:6-7) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

De valse profeet krijgt van Satan de macht om dit gedrocht een geest te geven. Satan is een geest . Het zal dus geen gewone geest of demon zijn, maar hij (Satan) zal bezit nemen van dat gedrocht.
Dat gedrocht zal zelfs kunnen spreken, en dat hebben we reeds eerder door Satan gedemonstreerd gezien in Genesis 3:1.
Iedereen zal dat beeld moeten aanbidden, anders zul je worden gedood. (Op. 13:15)
Het is zonder meer de aanbidding van Satan.
En waar zal dit gedrocht Satan geest ontvangen?
Waarschijnlijk waar Mozes de stenen tafelen ontving en het wetsverbond ontving, bij de berg Sinaï, maar hij zal waarschijnlijk kiezen voor het afgodsaltaar waarop het gouden kalf stond:

De mensen zullen verbaasd staan en denken; hoe hebben mensen dit toch kunnen maken!
Het zal niet anders zijn als in Nimrods dagen bij de toren van Babel. De valse profeet zal zich verheffen boven al wat God genoemd wordt. (Dan. 8:25, Dan. 11:36, 2 Thess. 2:4)

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:
het beest met 7 koppen en 10 horens (Op. 13:1)          de 7 wereldmachten, over Gods volk
het scharlakengekleurde beest, dat de hoer draagt de centrale banken, 8e wereldmacht
de hoer                                                de financiële instituten, banken en financ. partijen
het grote Babylon                          NEOM, centrum verheffing, minachting schepping
het 2 hoornige beest                     de valse profeet, onder Satanische invloed
het beeld                                             afbeelding, ontstaan door genetische modificatie
geest aan beeld geven                 Satans geest, aanbidding van Satan
de gruwel                                            het merkteken, om te kunnen kopen of verkopen

Jezus waarschuwing

Er staan nog enkele opmerkelijke vragen open, om de laatste dagen helder te krijgen, zoals Jezus opmerking dat Christenen elkaar zullen verraden:

HerzSt (Mattheüs 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Waarom zullen Christenen elkaar overleveren of verraden?
Er kan maar 1 goede reden bedacht worden; omdat ze het beeld niet willen aanbidden.
Wanneer Satan uit de hemel is geworpen, heeft hij grote toorn, omdat hij dan nog slechts een korte tijdsperiode heeft, (Op. 12:12) de druk zal worden opgevoerd.
Christenen die niet de juiste keuze maken hebben volgens Paulus gemeenschap met de demonen:

HerzSt (1Korinthe 10:21) 21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.

Aan wie moeten Christenen overgeleverd worden of verraden worden?
Het ligt voor de hand dat dit aan de moslimwereld is, daar heeft de valse profeet zijn affiniteit mee.
‘Hij zal de god van de vestingen eren’ = de god van de valse redeneringen = Allah (Dan. 11:38)
Wie heeft daar uiteindelijk belang bij?
Dat is degene die zich bedient van de koning (de valse profeet) van NEOM, dat is Satan.
Hij zal er alles aan doen om het Christendom met wortel en tak uit te roeien:

HerzSt (Lukas 18:8) 8 …. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Wat de Christenvervolging betreft, volgens ‘Open Doors’ neemt de Christenvervolging wereldwijd – door voornamelijk moslims – ieder jaar toe.
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/
Zoals onlangs de genocide op Christenen in Nigeria:
https://www.christianpost.com/news/pure-genocide-over-6000-nigerian-christians-slaughtered-mostly-women-children-225655/

De gruwel der verwoesting in de laatste dagen, het merkteken
Dit ‘merkteken’ is in de eindtijd de gruwel, die verwoesting veroorzaakt, zoals door Jezus beschreven.

HerzSt (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

In Openbaring staat geschreven wat degenen te wachten staat, die het merkteken aanvaarden:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,….

Christenen zijn in de eindtijd Gods tempel. (1 Korinthiërs 3:16-17) Net zoals de Romeinse invasiemacht in de 1e eeuw de tempel verwoestte, zo zal in de eindtijd het 8e koninkrijk (de 10 ongekroonde koningen) van de centrale banken een economische ramp bewerkstelligen en zullen Christenen vervolgd worden en niet meer kunnen prediken. (Hebreeën 13:15 – het steeds terugkerende offer wordt weggenomen)
In de tempel van God gaan zitten – in de Christelijke gemeenschap of tempel – kan dan ook niets anders betekenen dan dat de valse profeet, de zoon van het verderf, erin zal slagen binnen de Christelijke gemeenschap een groot aantal Christenen te misleiden of bereid te krijgen om het merkteken te accepteren en daarmee het beeld of Satan te aanbidden:

HerzSt (2 Tess. 2:4) 4 ….die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet….

De grote verdrukking in de eindtijd, zoals beschreven in Mattheüs 24:29, wordt ook bevestigd door Openbaring 3:10 en Daniël 12:1 waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die over de gehele wereld moet komen:

HerzSt (Mattheüs 24:29) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
HerzSt (Daniël12:1) 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek..

De aanval
Dan gebeurt er in de allerlaatste dagen iets opmerkelijks, de koning van het zuiden zal aanvallen:

HerzSt (Daniël 11:40-41) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen….

De Koning van het noorden zal het Sieraadland binnenvallen.
Israël is in de Schrift het Sieraadland:

HerzSt (Ezechiël 20:6) 6 Op die dag hief ik mijn hand [in een eed] tot hen op om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat ik voor hen verspied had, vloeiend van melk en honing. Het was het sieraad van alle landen.

De ambassadeur van de VS, David Friedman, kreeg bij een bezoek op 28 mei 2018 aan Achiya, een ultra-orthodoxe liefdadigheidsgroep, een gefotoshopte plaat te zien van een nieuwe tempel op de plaats van de gouden koepel. (bron twitter) De moslim gemeenschap ging toen door het lint. Zal dit in de laatste dagen dan toch een aanvang krijgen?

Dat zal het sein kunnen zijn voor grote verbolgenheid onder de moslims die de tempelberg (met hun gebouwen als de gouden koepel en de Al-aqsa moskee) als heilig beschouwen, en de aanleiding kunnen vormen van Daniël 11:40 (de aanval van de koning van het zuiden).

Hypothese koning zuiden: Deze koning van het zuiden (geografisch ten zuiden van Israël) zou het soennitische Saoedi-Arabië kunnen zijn.
Hypothese koning noorden: Deze koning van het noorden zal hoogstwaarschijnlijk de laatste en 7e wereldmacht, de VS zijn, eventueel samen met de NAVO.

De Koning van het noorden zal het sieraadland binnenvallen, maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen:

HerzSt (Daniël 11:44) 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.

Het begint allemaal met de val van het huidige geldsysteem. Hebzucht en macht van de financiële geldzuchtige wereld zullen belangrijke redenen zijn voor dit financiële debacle zoals de derivaten handel. (zijn beleggingsinstrumenten met een hefboom)
Dan zal de wereld een ongekende financiële ramp meemaken, geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie.
In die periode zullen er geruchten komen (van machtige landen) uit het oosten en het noorden.

Hypothese oosten: China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar. Nu met de recente handelsoorlog kan China zich bedrogen voelen en de oorlog willen verklaren aan de 7e wereldmacht, de VS.
Hypothese noorden: Ook Rusland heeft te maken met een handelsoorlog met de VS.
Rusland ziet zijn olie- en gas-belangen geschaad door de VS, de VS heeft speciale banden met Saoedi-Arabië en Qatar als olie en gasleveranciers. Wanneer China de oorlog verklaart aan de VS is het heel goed mogelijk dat Rusland zich zal willen aansluiten.
Rusland en China hebben samen al een militaire oefening gepland op 11 sep. 2018.

De vernietiging van het grote Babylon,

HerzSt (Openbaring 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. (zie ook Jesaja 13: 1,9-11)
HerzSt (Openbaring 16:18-19) 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.

God waarschuwt zijn volk uit het grote Babylon weg te blijven of eruit te gaan:

HerzSt (Openbaring 18:4-5) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. (zie ook Jeremia 51:6-8)

De vervolging van Christenen zal zijn oorsprong of afkondiging hebben in het grote Babylon:

HerzSt (Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Maar wat is dan de grote oorlog te Har–Mágedon?
Deze strijd wordt door Jezus met zijn leger gestreden om zijn discipelen (zijn oogappels) te bevrijden, die – ondanks de grote druk van een egocentrische, hebzuchtige en van God vervreemde wereld – trouw en loyaal blijven aan hun Koning. Die vervolgd worden vanwege het feit dat ze het beeld niet ‘aanbidden’ en die het merkteken van het wilde beest onder geen beding in ontvangst willen nemen.

HerzSt (Zacharia 2:8) 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

De koningen der aarde worden vergaderd tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon:

HerzSt (Openbaring 16:13-16) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

De demonen gaan nu rond, ja, ze gaan op dit moment rond om het wereldtoneel in gereedheid te brengen voor die strijd, de Christenvervolging, die door Christenen de grote verdrukking wordt genoemd. De Islam krijgt door de presidenten/koningen nu vrij baan over zowat de gehele bewoonde wereld. (Dan. 11:37-39)
Oorlog tegen Gods volk, de discipelen van Jezus, is oorlog tegen Christus.
Jezus ‘bewust’ gedoopte discipelen vormen samen namelijk wereldwijd het ‘lichaam van Christus’, wat jaarlijks bij het Avondmaal des Heren door het nemen van de symbolen getoond wordt:

HerzSt (Romeinen 12:5) 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
HerzSt (1 Korinthe 12:12,27) 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus…….. 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Vervolgens voert Jezus met zijn hemels leger de oorlog in rechtvaardigheid en Gods vijanden zullen beslist worden verslagen:

HerzSt (Openbaring 19: 11, 19-21) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. …..19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam….

Wanneer de Zoon des mensen verschijnt in een wolk, dan komt voor ware Christenen de bevrijding:

HerzSt (Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
HerzSt (Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Jezus waarschuwing voor de tijd van het einde:
We zullen in de nabije toekomst nog heel veel horen over NEOM en wat daar allemaal zal worden gedaan. Het zal beslist velen imponeren, net zoals de in het oude Babel velen geïmponeerd werden:

HerzSt (Mattheüs 24:24) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Getrouwe Christenen zullen het gedrocht onder geen voorwaarde aanbidden en een aantal Christenen zal zware vervolging ondergaan:

HerzSt (Markus 8:35) 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
HerzSt (Daniël 12:10) 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Als u Jezus woorden van redding gelooft, en niet gedoopt bent, maak dan nu de keuze en laat u dan ‘bewust’ dopen nu het nog kan, en wees welkom in de Christelijke gemeenschap van broeders en zusters. Het offer van Jezus hebben we allemaal nodig, want we hebben allemaal correcties nodig.

HerzSt (Lukas 13:25) 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt.

En ter afsluiting van deze reeks over afgoderij de woorden van Jozua:

HerzSt (Jozua 24:15) 15 Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE (YHWH) dienen!

Tot zover dit gedeelte over aanbidding van het ‘beeld’.
Dit was tevens het laatste artikel in de reeks Afgoderij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *