2. Toekomst

Toekomst deel 2.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst       
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het eeuwig leven van een mens, hoe de geest hierin bepalend is en wat het koninkrijk van God eigenlijk is.
Ook hebben we gesproken over de tweede droom van Nebukadnezar, die ‘7 tijden’ als een krankzinnige in het veld moest verblijven totdat hij door vernedering tot inzicht kwam.

Het thema van dit artikel is de prediking wereldwijd en de inleiding naar de opname in de hemel.

 • 1 De eerstelingen

Wie zullen er volgens de Schrift allemaal hun beloning ontvangen?

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Drie groepen worden er genoemd, die een kostbare beloning zullen ontvangen, de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten.
Maar zij zijn niet allemaal ‘eerstelingen’ of eersten.
Eerstelingen genoemd worden betekent, dat deze mensen tot een groep behoren, die de eersten zullen zijn met betrekking tot een hemelse opstanding.
De 144.000 heiligen worden in de Schrift diverse malen eerstelingen genoemd:

HerzSt (Jakobus 1:18) 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven….. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Het Wekenfeest (Hebr. Sjawoeoth) was oorspronkelijk het ‘eerstelingen’-feest, het eerste en beste deel van de (tarwe-)oogst van de Israëlieten, wat geofferd werd in Gods tempel.
Het werd 50 dagen na Pesach gevierd: (vijftig is in het Grieks Pentēkostē; vertaald Pinksteren)

HerzSt (Numeri 28:26) 26 Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden;….

Deze 144.000 heiligen, die in de Schrift eerstelingen worden genoemd, zijn echter niet de enige eerstelingen. Allen die deel zullen uitmaken van Gods eerste geestelijke oogst, zijn eerstelingen.
Ook de profeten zijn heiligen, de eerstelingen van het Oude Testament:

HerzSt (Lukas 1:70) zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn,
HerzSt (Handelingen 3:21) 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

 • 2 De profeten

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 24 ouderen zijn in ieder geval niet de 144.000 heiligen, want in Op. 5:10 wordt door de 24 ouderen een lied gezongen over de 144.000 heiligen:

NBG51 (Openbaring 5:8-10) 8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Verderop, in Openbaring hfdstk 14, zingen de 144.000 heiligen een nieuw lied voor de 24 ouderen:

HerzSt (Openbaring 14:1,3) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven..3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.

Volgens ons onderzoek worden met de 24 ouderlingen of oudsten de 24 profeten bedoeld:

HerzSt (Jesaja 24:23) 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

Jezus is de Eerstgeborene uit de doden, opdat Jezus in alles de Eersteling zou zijn:

HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

De profeten zitten bij het openen van de 7 zegels van de boekrol (Op. 4:4) al rondom de troon van God. Pas daarna volgt de verzegeling van de 144.000 heiligen in Openbaring hfdstk 7.
De profeten krijgen dus eerder een hemelse opstanding als de heiligen van het Nieuwe Verbond:

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.
HerzSt (Openbaring 6:1) 1 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!
HerzSt (Openbaring 7:3-4) 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Jezus is de eerstgeborene uit de doden, de eersteling van de hemelse opstanding, daarna volgen de 24 heilige profeten en daarna de 144.000 heiligen als eerstelingen.

 • 3 De toorn van God, het openen van de boekrol met de 7 zegels

Openbaring hfdstk 4
Johannes ziet God (YHWH) op zijn troon zitten en rondom de troon de 24 oudere personen.
Openbaring hfdstk 5
In God’s rechterhand een boekrol met zeven zegels en alleen het Lam kan de zegels openen.
Openbaring hfdstk 6
Nadat het Lam de rol met zeven zegels ontvangt;
Als het Lam de eerste zegel opent (Op. 6:1):Een wit paard, Hij die erop zat was een kroon gegeven (Op. 6:2)
Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die als Koning lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van Koninkrijksmacht.
Het witte paard beeldt de strijd af die Jezus zal moet leveren.
Als het Lam de tweede zegel opent (Op. 6:3):
Een rood paard, hij die erop zat mocht de vrede van de aarde wegnemen (Op. 6:4)
Bij het openen van het tweede zegel wordt de vrede van de aarde weggenomen, met als gevolg oorlogen.
Als het Lam de derde zegel opent (Op. 6:5):
Een zwart paard, hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand (Op. 6:5)
Het openen van het derde zegel betekent hongersnoden.
Als het Lam de vierde zegel opent (Op. 6:7):
Een grauw paard, hij die erop zat had de naam de dood (Op. 6:8)
Het vierde zegel betekent de dood van het 4e deel van de aardbewoners, door oorlogen, voedseltekorten, ziekten en door wilde beesten.
Als het Lam de vijfde zegel opent (Op. 6:9)
Een roep om vergelding van degenen, die omwille van het woord geslacht zijn (Op. 6:10)
Als het Lam de zesde zegel opent (Op. 6:12)
Een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed (Op. 6:12)

HerzSt (Openbaring 6:15-17) 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?
HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Openbaring hfdstk 7
In Openbaring hfdstk 7 wordt beschreven dat het getal van de 144.000 heiligen is samengesteld uit de twaalf stammen van Israël (die is aangevuld met de Christenen uit de heidenen). Tevens dat er zich tevens een grote schare voor de troon bevindt.
Openbaring hfdstk 8
Wanneer het Lam de 7e zegel opent, valt er een stilte van een half uur. (Op. 8:1)
Een korte samenvatting van Gods plagen:
– Het openen van de zeven zegels (zie Op. 6:1-17,8:1-5)
Op. 8:6 Het openen van de 7e zegel omvat – het blazen van de zeven bazuinen
– Het blazen van de zeven bazuinen (zie Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de 7e bazuin omvat – het uitgieten van de zeven schalen van toorn
– Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (zie Op. 16:2-21)

Na het blazen van de 5e bazuin – maar voor het blazen van de 6e bazuin – wordt een tussengedeelte ingevoegd; de twee getuigen profetie. (Op. 11:1-13)

 • 4 De prediking wereldwijd; de twee getuigen profetie

De twee getuigen zijn de ‘boden’ voor de komst van de Koning Jezus als redder van zijn discipelen.
Het juridisch getuigenis van de twee getuigen in Openbaring hfdstk 11 heeft een ondersteunende waarde voor de betrouwbaarheid van hun getuigenis:

HerzSt (Deuteronomium 19:15) Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.

HerzSt (Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren

Wie vertegenwoordigen dan deze twee heilige profeten?
Mozes en Elia behoren tot de gezalfde profeten en komen als eerste hiervoor in aanmerking.
De 2 profeten zullen in ‘de geest en de kracht’ van Mozes en Elia hun getuigenis doen, zoals ook Johannes de doper dat in ‘de geest en de kracht’ van Elia heeft gedaan. (Lukas 1:17)
(Zie ter ondersteuning ook: 3. De twee getuigen https://www.dojc.nl/?p=3113)

Zie verder de opmerkelijke overeenkomst van 40 dagen vasten van zowel Jezus, Elia en Mozes:

HerzSt (Exodus 34:28) 28 Hij (Mozes) was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water.
HerzSt (1 Koningen 19:8) 8 Toen stond hij (Elia) op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.
HerzSt (Lukas 4:1-2) 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.

Elia vertegenwoordigde de profeten, Mozes vertegenwoordigde de wetten en Jezus de Messias, de Koning-Hogepriester. Het getal 40 heeft in de Bijbel de betekenis van zuivering of schoonwassen.
Jezus prediking was gedurende 3,5 jaar en was helemaal afgestemd op het Joodse volk:

HerzSt (Mattheüs 10:5) 5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan,

De prediking gedurende de twee getuigen profetie is ook 3,5 jaar maar wordt nu helemaal afgestemd op alle volkeren.
Als de oproep komt van de twee getuigen, wees dan voorbereid om deel te nemen aan de prediking:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Nadat de prediking gedurende de dood van de twee heilige profeten is gestopt en nadat deze heiligen zijn opgenomen in de hemel, dan zal de valse profeet de discipelen van Jezus nog 3,5 jaar in zijn hand gegeven worden volgens Daniël 7:25-26:

HerzSt (Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

 • 5 De tijden der heidenen, waar Jezus over sprak.

De Messias zou volgens Daniël halverwege de 70e (jaar-)week uitgeroeid worden:
(Voor de profetie over de jaarweken zie: 8. De visioenen van Daniël https://www.dojc.nl/?p=3405)

HerzSt (Daniël 9:27) 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden…

De dood van Christus heeft inderdaad voor vele het verbond versterkt.
Het evangelie is daarna naar de heidenen gegaan met als eerste de Italiaanse hoofdman Cornelius met zijn gezin. (Hand. 10:1-2,45) Daarna zijn miljoenen mensen wereldwijd tot geloof gekomen.

Dit patroon zien we terug in de twee getuigen profetie in de laatste dagen.
Zoals we ook zagen in het vorige artikel, de 7 tijden van krankzinnigheid van Nebukadnezar, maar nu totdat eenieder de ware Schepper (YHWH) gaat eren en aanbidden, om leven te ontvangen:

HerzSt (Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Eerst zal er 3,5 jaar geprofeteerd en gepredikt worden door de heilige profeten, ondersteund door de wereldwijde Christelijke gemeenschap, totdat hun getuigenis is volbracht, precies als bij Jezus.
Daarna volgen 3,5 jaar zware vervolging, zoals ook destijds de eerste Christelijke gemeenten zwaar vervolgd werden en er Christenen gedood werden zoals Stefanus:

HerzSt (Handelingen 7: 59) 59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest.

In de laatste dagen zal het beest uit de afgrond of aarde, de valse profeet, de heiligen overwinnen:

HerzSt (Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

De periode die volgt na de dood van de twee profeten in het laatst der dagen, is eveneens 3,5 jaar en wordt de tijden der heidenen genoemd:

HerzSt (Openbaring 11: 2) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.
HerzSt (Lukas 21: 24 ) 24 En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Jeruzalem zal in de allerlaatste dagen letterlijk worden vertrapt:

HerzSt (Daniël 11:40-41) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen….

De Koning van het noorden (hypothese; de VS met de NAVO) zal het Sieraadland binnenvallen.
Israël is in de Schrift het Sieraadland (Ezechiël 20:6).
(Zie hiervoor: 5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248)

 • 6 Hoe is de benaming of berekening van tijd of tijden samengesteld?

De aanduiding tijd en tijden komt veelvuldig voor in de Schrift, daarom een uitleg hier over.
De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen oftewel gedurende de in Op. 11:2 eerder genoemde 42 maanden (van ieder 30 dagen) werkzaam zijn.
Een ‘profetische’ maand telt op deze wijze 30 dagen, en een ‘profetisch’ jaar blijkt dan 360 dagen te tellen. Dit kan ook worden afgeleidt door Openbaring 12 vers 6 te vergelijken met vers 14:

HerzSt (Openbaring 12:6,14) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Uit Openbaring 12:6,14 blijkt, dat ‘tijd + tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd’ en komt overeen met ‘duizend tweehonderd zestig dagen’ = dus de theorie is dan 3,5 tijden van ieder 360 dagen.
Deze periode van ‘tijd + tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd’ wordt ook aangehaald in Daniël 12:7 :

HerzSt (Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Wij begrijpen hieruit hetzelfde, 3,5 profetisch jaar van 360 dagen, precies zoals in Openbaring.
Het einde van de tijden der heidenen (Lukas 21:24) zal volgens Jezus dus het begin zijn van het Nieuwe Jeruzalem en zal tevens het begin zijn van Gods koninkrijk. (Op. 11:15-17)
Zodra de twee heilige profeten opgenomen worden in de hemel, wordt het Nieuwe Jeruzalem als een kind geboren in de hemel: (Zie ook: 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 https://www.dojc.nl/?p=3186)

Op. 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Dit is niet de wederkomst van Jezus, die pas na de grote verdrukking zal zijn. (Matt. 24:29-31)
Deze stem zal – volgens ons onderzoek – van de hemelse Vader zijn, die vanuit de hemel alle 24 profeten roept om – als beloning – op eigen tronen rondom de troon van God te gaan zitten:

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

Met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen en hun Christelijke ondersteuners zal er volgens Jezus een einde aan al deze dingen komen:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

De verklaring voor de hevige vervolging van de Christenen, nadat de profeten zijn opgenomen, vinden we bij het neerwerpen van de Satan naar de aarde, die grote toorn heeft.
Jezus parousia of wederkomst wordt beschreven als op en in de wolken van de hemel:

HerzSt (Mattheüs 24:30) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
HerzSt (Lukas 21:27) 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
HerzSt (Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben….

 • 7 De hemelse vrouw uit Openbaring Hfdstk 12 verder uitgewerkt

HerzSt (Openbaring 12:1) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Deze voorstelling van zaken met hemellichamen hebben we eerder gezien in een droom van Jozef:

HerzSt (Genesis 37: 9-10) 9 Hij (Jozef) kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen?

Deze afbeelding in Op. 12:1 is daarom representatief voor de hemelse belofte, gemaakt aan Jacob (of Israël) in Exodus 19:5-6.

(Op. 12:2) 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

De vrouw uit Op. 12:2 die zwanger is, vertegenwoordigd de hemelse vrouw, het hemelse Jeruzalem.
Het hemelse Jeruzalem wordt in de Bijbel beschreven als de hemelse moeder:

HerzSt (Galaten 4:25-26) 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.
HerzSt (Hebreeën 12:22) 22 Maar u (Mozes op de berg Horeb) bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem is dus een hemelse organisatie van tienduizendtallen van Gods engelen met hun taken. Jesaja profeteerde over de bevalling van de hemelse vrouw:

HerzSt (Jesaja 66:7-8) 7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.

In bovenstaande Schriftplaats heeft Jesaja wel een punt, eerst wordt een zoon geboren, dan komen vervolgens de weeën en word er een andere zoon geboren.
Jesaja profeteerde hier over de opname van zowel de profeten als van de heiligen.
Over de profeten is ook geschreven:

HerzSt (Handelingen 3:21) 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
HerzSt (Jesaja 24: 23) 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

Waarom profeteerde Jesaja dan dat er een zoon geboren werd voor de weeën begonnen?
De profeten zitten al als 24 ouderlingen rond de troon van God, als de heiligen hun beloning ontvangen, zoals we gezien hebben in de sectie:   2 De profeten
Waarom wordt de andere zoon dan wel met weeën geboren?
Wanneer de 144.000 heiligen opgenomen worden in de hemel in het Nieuwe Jeruzalem is dat organisatorisch veel ingrijpender als de 24 profeten rondom de troon. Daarom wordt dit voor de engelenorganisatie als ‘zeer ingrijpend’ ervaren:

HerzSt (Lukas 22:30) 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.
HerzSt (1 Korinthe 6:3) 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

 • 8 Het kind wordt geboren, het Nieuwe Jeruzalem

(Zie ook: eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw https://www.dojc.nl/?p=1848)
De heiligen zullen worden opgenomen in de hemel in het Nieuwe Jeruzalem, Gods tempel:

HerzSt (Openbaring 21:2,9,22) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is…..9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien…. 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Satan staat klaar om het Kind te verslinden dat de vrouw gaat baren:

(Op. 12:3-4) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Een groot aantal engelen (het derde deel) is onder invloed van Satan en wordt door Satan naar de aarde geworpen.

(Op. 12:5) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Het symbolische kind wordt snel naar Gods troon gebracht en is als organisatie de vervanging van het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder.
De (heilige) deelnemers aan deze nieuwe organisatie, het Nieuwe Jeruzalem, zullen de heidenen gaan hoeden met een ijzeren staf. Nooit meer zal de komende ‘nieuwe aarde’ vernield en vervuild worden:

HerzSt (Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
HerzSt (Psalmen 2: 6-9) 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

 • 9 De vervolging van de vrouw

De vrouw vlucht naar de woestijn nadat het kind, het Nieuwe Jeruzalem, is geboren:

Op. 12:6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Met het blazen van de 7e bazuin, het 3e wee, is Gods beloofde koninkrijk gekomen.
De hemelse Vader is als Koning gaan regeren, in samenwerking met de Messias. (Op. 11:15-17)
Dat de vrouw moet vluchten blijkt nodig te zijn.
Een oorlog in de hemel breekt uit tussen Michaël en zijn engelen met Satan en zijn engelen:

(Op. 12:7-9) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Na de vervulling van de tijden der heidenen neemt het Koninkrijk van God een aanvang (Op.11:15).
En na het neerwerpen van Satan is de kracht van het Koninkrijk gekomen en de macht van Christus:

Op. 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Nu Satan naar de aarde is geworpen gaat hij Gods engelen, de vrouw, vervolgen:

(Op. 12:13-14) 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

De vrouw – tienduizendtallen van Gods engelen – wordt in veiligheid gebracht voor 1260 dagen of 3,5 profetische jaren van 360 dagen:

Op. 12:14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Maar de vrouw wordt geholpen en arendsvleugelen gegeven:

HerzSt (Exodus 19:4) 4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.

(Op. 12:15-17) 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Dan zal de Koning der Koningen (YHWH) met zijn vorsten (de 24 profeten) de vrouw beschermen:

HerzSt (Jesaja 32:1-2) 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. 2 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.

Als Satan deze vrouw (Gods engelen) niet kan vernietigen, richt hij zich op het nageslacht van de vrouw, de kinderen van God op aarde:

HerzSt (Johannes 1:12) 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
HerzSt (Galaten 3:26) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.

 • 10 De parousia of wederkomst

Alle stammen der aarde zullen rouw bedrijven bij Jezus wederkomst en de uitverkorenen zullen worden verzameld. De parousia van Jezus wordt als volgt beschreven:

HerzSt (Mattheüs 24:29-31) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Jezus spreekt over zijn komst als de komst van een dief om Zijn discipelen te waarschuwen waakzaam te blijven:

HerzSt (Openbaring 3:3) 3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
HerzSt (1 Thessalonicenzen 5: 2) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

De opname in de hemel gebeurt volgens ons onderzoek in 4 fases. Van de eerstelingen is Jezus de allereerste, vervolgens de profeten, daarna de heiligen, die de Heer tegemoet gaan in de wolken.
In de allerlaatste fase wordt de grote schare Christenen opgenomen.
(zie hiervoor: Nieuwsbrieven 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337)

 • 11 De opname in de hemel

De opname van de profeten
Zoals de apostelen het fundament vormen voor het Nieuwe Jeruzalem, zo vormen ook de profeten in zeker opzicht het fundament voor het Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Openbaring 21:14) 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,…

Wanneer de twee heilige profeten na 3,5 jaar worden geroepen en worden opgenomen in de hemel, zal dit volgens ons onderzoek het moment zijn dat alle andere (24) profeten worden opgewekt en opgenomen in de hemel:

HerzSt (Openbaring 11:12) 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

De opname van de heiligen
De groep van 144.000 heiligen zijn geselecteerd of uitgekozen met het voorrecht om met Jezus als koningen en priesters te regeren.

De Schrift spreekt over een opname van de heiligen in de hemel gedurende de laatste bazuin:

HerzSt (1 Korintiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Jezus zal Zijn uitverkoren heiligen bijeenbrengen, nadat de twee getuigen profetie een aanvang heeft gehad en 7 tijden of jaren verstreken zijn, dus na de grote verdrukking:

HerzSt (Mattheüs 24:21,31) 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal….31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

De opname van de grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen
De ‘grote schare die niemand tellen kon’ is een groep ‘die Gods naam vrezen, de kleinen en de groten’ en die ook hun beloning ontvangen:

HerzSt (Openbaring 7:9,15-16) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand…. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.
Waarom de grote schare ook een hemelse opstanding zal ontvangen, zal in het eerstvolgende artikel uitgebreid behandeld worden.

Alle Christenen wereldwijd behoren tot een heilig volk en moeten zich dus heilig gedragen:

HerzSt (Romeinen 11:13, 16) 13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk,….16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.

Alle bewust gedoopte Christenen zijn kinderen van God:

HerzSt (Galaten 3:26) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
HerzSt (Romeinen 8:17) 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen:…
HerzSt (1 Korinthe 15: 50) 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

De grote menigte (de grote schare) is waakzaam geweest en geroepen om in de hemel deel te nemen aan het avondmaal van het Lam met zijn bruid (de 144.000 heiligen):

HerzSt (Mattheüs 25:1-2,10) 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas…. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
HerzSt (Openbaring 19:9) 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam….

Daniël schrijft over de verdere vervulling van de 2 getuigen profetie in de laatste dagen:

HerzSt (Daniël 12: 7,10-12) 7 …Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen…. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Begin twee getuigen profetie tot dood profeten:      3,5 tijden of 1260 dagen 1260 dagen
Opstanding profeten tot einde tijden der heidenen: 3,5 tijden of 1260 dagen 1290 dagen
(Zie: Op. 11:2, Lukas 21:24, Daniël 7:25-26)           ———————————    45 dagen
.                                                                    Totaal:    7 tijden of 2520 dagen 2595 dagen

Vanaf de tijd (de dood en opstanding van de profeten) dat het steeds terugkerende offer (de prediking, Hebreeën 13:15) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel van ‘het merkteken’ (en daarmee de aanbidding van het beeld) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen; + 45 dagen = 1335 dagen.
Deze gruwel zal dus 30 dagen na de periode van 7 tijden of jaren opgesteld worden.
De opname van de grote menigte zal zijn 75 dagen na de 7 tijden of jaren,Totaal na 2595 dagen vanaf het begin van de 2 getuigen profetie.

In deze laatste 45 dagen wordt waarschijnlijk de oorlog te Har–Mágedon gevoerd, de oorlog tegen alle Christenen.
Degenen die tot de grote schare behoren en nog in leven zijn aan het einde van de grote verdrukking zullen niet behoeven te sterven, maar moeten zonder aarzelen meekomen en worden dan direct opgenomen in de hemel.

 • 12 Wat is een geestelijke opstanding?

Paulus omschrijft de opstanding, waar ‘een geest’ actief en levend wordt in een geestelijk lichaam:

HerzSt (1 Korinthe 15:35-38,40,44) 35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. 37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. 38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam….40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend…..44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

 • Tot Slot:

Wat de prediking gedurende de twee getuigen profetie betreft, bedenk dat Mozes een moeizaam spreker was en dat hij angst had om tot anderen te spreken:

Exodus 4:10-13) 10 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. 11 Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? 12 Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet. 13 Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.

Jezus heeft ons verzekerd dat Hij ons terzijde zal staan bij dit wereldwijde predikingswerk:

HerzSt (Lukas 21:13-15) 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. 15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.

In het volgende artikel zullen we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bespreken, en waarom het logisch is dat de grote schare opgenomen zal worden in de hemel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *