3. Toekomst

Toekomst deel 3.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst        
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het openen van de boekrol met de 7 zegels, de twee getuigen profetie, de tijden der heidenen, het Nieuwe Jeruzalem dat als kind wordt geboren en de opname in de hemel van de profeten en de 144.000 heiligen.

Nogmaals een korte samenvatting van Gods plagen:
– Het openen van de zeven zegels door het Lam (zie Op. 6:1-17,8:1-5)
Op. 8:6 Het openen van de 7e zegel omvat – het blazen van de zeven bazuinen
– Het blazen van de zeven bazuinen (zie Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de 7e bazuin – het uitgieten van de zeven schalen van toorn
– Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (zie Op. 16:2-21)

Er bleef nog de vraag openstaan waarom de grote schare ook een hemelse opstanding zal ontvangen.

Het thema van dit artikel is de vervolging van de Christenen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en waarom het logisch is dat de grote schare opgenomen zal worden in de hemel.

  • 1 De voorzegde vervolging van Christenen

HerzSt (Efeziërs 6: 12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Als eerste is onze strijd tegen Satan en zijn demonen, maar ook tegen de geheime agenda en de machtsinvloed van Satans kinderen. (Zie de inleiding van: 1. Toekomst https://www.dojc.nl/?p=5289)
Niet alleen Satan, maar zelfs enkele van onze directe naasten zullen ons verraden:

HerzSt (Lukas 21: 16) 16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.
HerzSt (Mattheüs 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
HerzSt (Johannes 15:20) 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. (zie ook Openbaring 2:10)

  • 2 De taferelen van de laatste dagen

Waren de voorgaande plagen (van de 1e tot en met de 4e bazuin) pijnlijk, met de 5e, 6e en 7e bazuin beginnen de daadwerkelijke heftige pijnscheuten (de 3 weeën) voor de onberouwvolle mensen:

.                             De 5e bazuin, het 1e wee

HerzSt (Openbaring 9:1-3) 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

Er valt een ster uit de hemel naar de aarde die de sleutel van de afgrond wordt gegeven.
Uit de hemel ‘gevallen’ betekent logisch geredeneerd uit de hemel ‘geworpen’ worden.
Sterren beelden soms engelen af, net zoals Jezus zich een morgenster noemt:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 ….Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

De ster die uit de hemel valt is niet Satan, want Satan wordt ‘na’ de oorlog in de hemel tegen Michael en zijn engelen naar de aarde neer geslingerd (Op. 12:7-9), de beschreven engel is al eerder uit de hemel geworpen en behoort tot Satan’s volgelingen.
Omdat Satan uiteindelijk wordt opgesloten in de afgrond (Op. 20:1-3) is dit mede de ondersteuning, dat in Op.9:1 met ‘afgrond’ de plaats (de gevangenis) van de ongehoorzame engelen wordt bedoeld.
Tartarus is dus een gevangenis voor engelen, een afgrond, waar ze in duisternis moeten leven.
Voor de vloed (de vloed was ongeveer 2350 voor Christus) waren deze engelen ongehoorzaam aan God en volgens de Schrift werden zij om die reden opgesloten:

Herzst (Genesis 6:1-2) 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
HerzSt (2 Petrus 2:4) 4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel (Tartarus) geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; (zie ook Judas 1:6)

Deze engelen, die sinds de vloed in Tartarus zijn geworpen, verblijven daar in afwachting van hun vonnis. Het is opmerkelijk dat Jezus na zijn opstanding gepredikt heeft aan deze geesten in Tartarus:

HerzSt (1 Petrus 3:19-20) 19 …. toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren,….

Jezus prediking in hun gevangenis heeft hoogstwaarschijnlijk ten doel gehad, om afspraken te maken met deze engelen, dat zij – bij het openen van de gevangenis – de mensen met het zegel van God op hun voorhoofd niets mogen aandoen. Ze mogen ook verder niemand doden:

HerzSt (Openbaring 9:4-5) 4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.

In Joël hfdstk 1 wordt geschreven over een zwerm sprinkhanen die alle voedsel wegnemen:
(Zoals ook in Exodus 10:12-15 over de sprinkhanenplaag in Egypte geschreven wordt.)

HerzSt (Joël 1:4-6,15-16) 4 Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. 5 Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. 6 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. …15 Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. 16 Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen,…..

Maar de sprinkhanenplaag sinds de 5e bazuin zal veel verder gaan dan voedsel wegnemen:

HerzSt (Openbaring 9:6-7,11) 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. 7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen….11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

Volgens Webster’s Online dictionary betekent de Hebreeuwse naam Abaddon of de Griekse naam Apollyon vernietigen of vernietiger.
Tot zover de verklaring over de sprinkhanen, hoewel er volgens Op. 9:7 nog een verdere betekenis ‘als oorlog voeren’ in wordt beschreven, oorlogen die gevoerd worden tussen menselijke koningen.

.                                  De 6e bazuin, het 2e wee

Vier engelen worden ‘losgemaakt’ die in gereedheid waren gehouden voor dit beslissende moment.
In Op. 7:1 wordt geschreven over de 4 engelen die de vier winden van de aarde stevig vasthouden.
Deze vier engelen krijgen nu (in Op. 9:14-15) toestemming om te mogen optreden en maken het mogelijk, dat een zeer grote groep ruiters het 3e deel van de mensen zullen doden:

HerzSt (Openbaring 9:12-19) 12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. 14 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. 16 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend (myryaden) maal tienduizend (myryaden), en ik hoorde hun aantal. 17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. 18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. 19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.

Hoe kan deze ruiterij uit een aantal van twee maal tienduizend maal tienduizend bestaan?
Twee maal tienduizend maal tienduizend zal 200 miljoen ruiters zijn. Zelfs China heeft nu slechts een totale strijdmacht van 7.054.000 mensen, te weten 2.285.000 actieve militairen, 800.000 reservisten en 3.969.000 paramilitairen. Jezus geeft over deze groep ruiters inzicht:

HerzSt (Mattheüs 26:53) 53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?

Deze zeer grote groep ruiters is volgens ons onderzoek dan ook vrij zeker een engelenleger.
Ook in Joël hfdstk 2 wordt geschreven over een groot en machtig leger zoals er nog nooit geweest is:

HerzSt (Joël 2:1-4) 1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. 3 Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. 4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort.

In Joël 2 wordt een talrijk en machtig volk gebruikt door God om afvalligen van zijn eigen volk weer terug te brengen, zodat de berouwvollen zullen terugkeren naar hun God (YHWH):

HerzSt (Joël 2:10-12,25) 10 Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. 11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? 12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht…..25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd.

Onze hemelse Vader spreekt in Joël over ‘Mijn’ grote leger en hoopt dat de mensen tot inkeer komen wat ze helaas niet doen, want het overgrote deel van de mensen toont geen berouw:

HerzSt (Openbaring 9:20,21) 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Zoals de 70 uitgezonden discipelen (Lukas 10:17) beschermd werden, zo zullen ook allen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben beschermd worden. Ook zullen in de allerlaatste dagen zonen en dochters profeteren, ouderen dromen en jongeren visioenen zien (Zie ook Hand. 2:17):

HerzSt (Lukas 10:19) 19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
HerzSt (Joël 2:28-32) 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden…..

.                                  De 7e bazuin, het 3e wee

Gods koninkrijk is gekomen. (Op. 11:15-17)

De wederkomst van Jezus
Matt. 24:17 Ben je op het dak, ga dan niet in huis om goederen op te halen
Matt. 24:18 Ben je op de akker, keer dan niet terug naar huis om kleding op te halen
Lucas 17:26 Het zal zijn als in de dagen van Noach, plots komt de watervloed
Matt 24:30+Luc 21:27+Op 1:7 Teken van de Zoon des mensen op de wolken
Mattheüs 24:31 Jezus begint met het bijeenbrengen van de uitverkoren heiligen

Het zal zijn net als bij de redding van Noach, de redding van Noach komt op hetzelfde moment als de vernietiging van de goddelozen in die dagen.

De voleinding der wereld
Matt. 24:29+Luc. 21:25+Op. 6:12,13 De zon verduisterd, de maan zal niet schijnen
Matt. 24:29+Luc. 21:26+Op. 6:15,16 De krachten der hemelen worden bewogen
2 Petrus 3:10 De hemelen met een sissend gedruis zullen voorbijgaan
Lucas 21:25 Mensen worden radeloos door het bulderen van de zee
Openbaring 6:14 Alle bergen en alle eilanden worden van hun plaats gerukt

Wanneer de Zoon des mensen Zich zal openbaren en de heiligen en grote schare Christenen in de hemel zijn opgenomen en in veiligheid gebracht, dan zal het vuur losbranden op de aarde.

  • 3 Waarom de grote schare zeker zal worden opgenomen in de hemel

Jezus kreeg van de Sadduceeën een vraag over de opstanding over reeds overleden Joden:

HerzSt (Mattheüs 22:23-24, 28-30) 23 Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem: 24 Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken…. 28 In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. 29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. 30 Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

Kinderen van God zullen gelijk aan Jezus worden, met een geestelijk lichaam:

HerzSt (Galaten 3:26-27) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
HerzSt (1 Joh. 3:2) 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Christenen bidden om deel te worden van Gods koninkrijk, om het ook te mogen beërven:

HerzSt (1 Korinthe 15: 49-50) 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

In Openbaring wordt er een grote schare beschreven ‘die niemand tellen kon’ die uit de grote verdrukking komt en voor de troon van God en voor het Lam staat en heilige dienst verricht in zijn tempel. Het zijn ‘de kleinen en de groten, die Gods naam vrezen’ en die ook beloond worden:

HerzSt (Openbaring 7:9,13-14) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand….. 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Johannes was bekend met de hemelse erfenis van de heiligen, maar blijkbaar verrast over de grote schare die hij zag.
Een van de oudere personen wilde echter Johannes hier over informeren:

HerzSt (Openbaring 7:9,11,15) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor (enopion) de troon en voor (enopion) het Lam.…. 11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor (enopion) de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,…….. 15 Daarom zijn zij voor (enopion) de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel (Na’os)……

Bij allen die in de hemel voor de troon van God verblijven wordt het woord enopion gebruikt.
Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words geeft als uitleg voor het in de Griekse geschriften gebruikte woord enopion :
Before, Beforetime            Presence               Sight of (in the)
Voor                                  Aanwezigheid         In het zicht van

Dit letterlijke verblijf voor de troon geldt dus ook voor de grote schare die dienst doet in de tempel.
De vaak aangehaalde Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words geeft een heldere uitleg van het in de Griekse schriften vertaalde woord Na’os:
Na’os – ‘een kapel of heiligdom’.
Het griekse woord na´os betekent het ‘tempelheiligdom’ of (aller)-heiligste. De Schrift bevat vervoegingen van Hi´e·ron (tempelcomplex) en Na´os. De grote schare dient God in de Na’os.

De bruid (de 144.000 heiligen of eerstelingen) is eerder opgenomen in de hemel.
De grote schare is uitgenodigd voor het avondmaal van de bruiloft van het bruidspaar.
Zowel (voorheen) slechte als goede mensen worden geroepen als gasten voor het feest.
De bruiloftskleding staat voor het tonen van diep respect en geloof:

HerzSt (Mattheüs 22:2-3,8-10,11-14) 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen….8 Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. 10 En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten…..11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Jezus heeft toegezegd zijn bruiloftsgasten voor het avondmaal te komen halen en te bedienen:

HerzSt (Lukas 12: 35-37) 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.
HerzSt (Openbaring 19:9) 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam….

In Openbaring 17:14 worden (evenals in Openbaring 11:18) de drie groepen genoemd, die een hemelse erfenis ontvangen, nu met andere namen: de geroepenen = de grote schare, de uitverkorenen = 144.000 heiligen, de getrouwen = de profeten.

Willibr (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.

Dus de grote menigte (de grote schare) is ook in Op. 17:14 geroepen om in de hemel bij het Lam te zijn.

  • 4 De opname van de grote schare in de laatste uren

Na de 7e trompet worden er vervolgens nog 7 schalen met ‘de toorn van God’ uitgegoten.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, spreekt Jezus over zijn komst als een dief, vlak voor het natuurgeweld, dat op aarde zal losbarsten. Dan haalt Jezus met zijn engelen de andere Christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen en worden zij opgenomen in de hemel:

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat…….. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
HerzSt (Openbaring 16:17-18) 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom en Gomorra:

HerzSt (Lukas 17:28-30) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Jezus vergelijkt zijn wederkomst in Lukas dus met de vlucht van Lot en zijn gezin.
Laten we daarom de geschiedenis en de vlucht van Lot en zijn gezin eens nader beschouwen.
Wat was er aan de hand in Sodom en Gomorra, wat volgens Jezus in de eindtijd hetzelfde zal zijn?
Er zijn luide klachten over Sodom en Gomorra, er worden grove zonden begaan:

HerzSt (Genesis 18:20-21) 20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.
HerzSt (Judas 7) 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Hoe verging de vlucht van Lot met zijn gezin?
De zon was al opgekomen toen ze aankwamen bij de veilige stad Zoar, waarna God zwavel en vuur uit de hemel liet regenen op Sodom en Gomorra:

HerzSt (Genesis 19:23-25) 23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. 24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. 25 Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land.

Vlak na de aankomst van Lot’s gezin in Zoar, keek Lot’s vrouw achterom en terstond veranderde ze in een zoutpilaar:

HerzSt (Genesis 19:26) 26 Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.

Het feit dat de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, betekent, dat ze door God werd gestraft.
Haar was verteld dat ze gedurende de vlucht niet mocht omkijken of stoppen. (Gen. 19:17)
Dat achterom kijken heeft beslist betrekking op de keuze, die in haar hart gemaakt moest worden.
Zij had er moeite mee om het oude leven op te geven, haar hart was nog daar en zij zag daarom niet de waarde van de grandioze redding naar haar nieuwe leven.
Het gebrek aan waardering voor haar redding en gebrek aan vertrouwen in God werden haar fataal:

HerzSt (Lukas 17:32-33) 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Wat kunnen wij leren van de vlucht van Lot met zijn gezin?
Het komt dus uiteindelijk neer op een onwankelbaar vertrouwen in onze hemelse Vader en Zijn Zoon, om waakzaam te blijven en om tijdens de opname in de hemel zonder aarzelen direct mee te gaan.

HerzSt (Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Een vergelijkbaar tafereel van vuur en zwavel zal ook plaatsvinden bij Jezus wederkomst.
De onrechtvaardige mensen zullen bij Jezus parousia of wederkomst hun kansen hebben verspeeld en worden uitgewist.
Degenen die tot de grote schare behoren en nog in leven zijn aan het einde van de grote verdrukking zullen niet behoeven te sterven, maar moeten zoals eerder aangegeven zonder aarzelen meegaan en niet meer omkijken.

  • 5 Schriftplaatsen over de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde

God’s grote en ontzagwekkende dag;

Als we Jesaja hfdstk 24 lezen, lijkt het alsof God een vreemde planeet zal gebruiken in de laatste uren, die in een baan in de buurt van de aarde terechtkomt en de aarde aan het wankelen brengt:

HerzSt (Jesaja 24: 17-20) 17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! 18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.

Ezechiël en Zefanja spreken over Gods dag, dat goud en zilver de mensen niet kunnen redden.

HerzSt (Ezechiël 7:19) 19 Zij zullen hun zilver op de straten werpen, en hun goud zal tot onreinheid zijn. Hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Hun ziel zullen zij er niet mee verzadigen, en hun ingewanden zullen zij er niet mee vullen, want het is voor hen een struikelblok van ongerechtigheid geweest.
HerzSt (Zefanja 1: 17-18) 17 Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de HEERE gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. 18 Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE….

In die laatste uren zal God (YHWH) zijn volk voor een ogenblik verlaten:

HerzSt (Jesaja 26:20) 20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. (zie ook Jesaja 54: 7-8)

Jesaja bevestigd in het hierna volgende gedeelte, dat de hemel zal uiteenvallen en dat de aarde als een kleed zal verslijten:

HerzSt (Jesaja 51:5-6) 5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, de kustlanden zullen op Mij wachten en op Mijn arm zullen ze hopen. 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven…. (zie ook Jesaja 34:4)

Vervolgens spreekt Jesaja over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

HerzSt (Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
HerzSt (2Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
HerzSt (Openbaring 21:1,5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer….5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar,

In 2Petrus 3:13 is het gebruikte Griekse woord voor ‘nieuwe’ afgeleid van kainos.
Volgens W.E. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words betekent kainos: ‘new’, of that which is unaccustomed or unused, not ‘new’ in time, recent, but ‘new’ as to form or quality, of different nature from what is contrasted as old.
Kainos wordt dus gebruikt om een vorm of kwaliteit aan te geven en betekent vers, ongebruikt, gloednieuw, zoals ook toegepast op ‘nieuwe wijn’ in Mattheüs 9:

HerzSt (Mattheüs 9:17) 17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

Jezus spreekt over het ‘voorbijgaan’ van de huidige hemel en aarde:

HerzSt (Mattheüs 24:35) 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als drager van een ‘nieuwe’ mantel of gewaad.
Het enige wat verwisseld wordt is het kleed, de buitenlaag of bovenlaag:

HerzSt (Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.
HerzSt (Psalm 102:26-27) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. (zie ook Openbaring 6:12-14)

Hoe dat veranderen of verwisselen in zijn werk gaat staat geschreven in 2 Petrus, waar staat dat de hemelen en aarde voor het vuur zijn opgespaard tot de dag van het oordeel:

HerzSt (2 Petrus 3:7,10) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht….10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

De ‘nieuwe’ aarde zal dus geen gereinigde of opgeknapte aarde zijn, maar een ongebruikte, gloednieuwe aarde, een compleet nieuwe schepping.
Met de nieuwe aarde zal ook de vloek (Gen. 3:17) van de ‘oude’ aardbodem opgeheven zijn.
Er zal geen licht schijnen op die grote dag van donkerheid:

HerzSt (Joël 3:14-15) 14 ….want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede.15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.
HerzSt (Handelingen 2:20-21) 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (zie ook Zefanja 1: 14-18 en Ezechiël 32:7-8)

Het vuur en zwavel zal geen symbolisch vuur zijn, maar echt vuur en zwavel:

HerzSt (Lukas 17:29-30) 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
HerzSt (Psalm 11: 5-6) 5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. 6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn.

In de stad waarover Gods Naam is uitgeroepen begint de grote strijd:

HerzSt (Jeremia 25: 29) 29 Want zie, in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, begin Ik met onheil aan te richten en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden? U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE van de legermachten.

De stad waarover ‘Mijn Naam’ is uitgeroepen is Jeruzalem.
In Jeruzalem zal God als eerste ingrijpen, te beginnen met de koning van het noorden:

HerzSt (Daniël 11:40-41) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen….

De aardbevingen, vulkaanerupties en vuur uit de hemel zullen ondraaglijk zijn.
De chemische industrie, atoomcentrales en olie industrie zullen plots onbeheersbaar zijn.

  • 6 Waarom een Nieuwe hemel en Nieuwe aarde nodig zijn

Overal op onze aarde sterven dieren op een onnatuurlijke manier in grote hoeveelheden.
Walvissen en dolfijnen die de weg kwijt zijn, vogels die massaal uit de lucht vallen, enorme aantallen dode vissen, groepen schildpadden en pinguïns die dood aanspoelen. Dieren die ziek zijn en de weg kwijt zijn zoals elanden en herten, het koraal in het Great Barrier Reef dat in de problemen is, de populatie van de Monarch vlinders die sterk afneemt.
Onze planeet is ziek! Wie dagelijkse voorbeelden wil zien van tragedies, zie:
http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html

Het is niet alleen dat we van onze aarde een vuilnisbelt maken en vernielen door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, radioactief afval, fall-out en gelekt radioactief koelwater.
De schepping wordt ook door genetisch gemodificeerde organismen (GGO) ernstig beschadigd.
De modificatie is bedoeld om de rassen resistent te maken tegen ziekten of tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen en soms om extra voedingsstoffen te bevatten of om onder slechtere omstandigheden te kunnen groeien.
Maar GGO’s of GMO’s geven risico’s. Zij kunnen allergieën veroorzaken of nuttige insecten schaden.
GGO’s vinden we vooral bij de agrarische productie van mais (met producten zoals corn-flakes en maïsmeel) en soja (met producten zoals tofu en ketjap).
De kans is groot dat ggo’s zich vermenigvuldigen en andere gewassen verdringen of kruisbestuiven.
In 2009 verklaarde de American Academy of Environmental Medicine (AAEM): ”Verschillende dierstudies geven ernstige gezondheidsrisico’s aan in verband met GG-voedsel , ” met inbegrip van onvruchtbaarheid, immuun problemen, versnelde veroudering , defecte insuline regulering en veranderingen in de grote organen en het maagdarmstelsel . De AAEM heeft artsen gevraagd om alle patiënten te adviseren, genetisch gemodificeerd voedsel te vermijden.
http://naturalsociety.com/american-academy-of-environmental-medicine-warns-gm-foods-are-inherently-unsafe/
Het advies van gezondheids-instanties is om zoveel mogelijk biologisch voedsel te kopen.

De schandelijke verheffing boven God
Was het voorgaande al zeer ernstig, geo-engineering is waarschijnlijk nog erger.
Geo-engineering of klimaat-engineering is het beïnvloeden van het weer of klimaat.

John O’Brennan (directeur CIA tot 2017) spreekt er over hoe ‘geo-engineering’ wordt gebruikt over de hele wereld (juni 2016). Dit doet een inlichtingendienst alleen maar, als deze niet anders meer kan.
Hij heeft het over aerosol Geo-Engineering, wat ook wel chemtrails worden genoemd:
Zie: https://youtu.be/vjeAeV6WASU

De genoemde ‘aerosols’ (bevatten o.a. nano partikelen aluminium, barium en strontium, of meer recent calcium carbonaat) worden met vliegtuigen systematisch gesproeid om het weer of klimaat te beïnvloeden:

Onderstaande video is een echte aanrader om te bekijken:
Why in the world are they spraying? https://www.youtube.com/watch?v=mEfJO0-cTis

Wanneer een straalmotor hete, vochtige lucht uitstoot in een atmosfeer die koud is, is condensatie het gevolg. De waterdamp die uit de motor komt, condenseert snel in waterdruppels en kristalliseert vervolgens uit in ijs. We zien dan de condensatiesporen. Je kunt het vergelijken met hete adem op een koude dag. Condensatiesporen zijn normaal gesproken binnen enkele minuten weer verdwenen, afhankelijk van de vochtigheid van de atmosfeer.
De genoemde aerosols die in de ionosfeer worden gesproeid blijven veel langer hangen, dat kan ieder met zijn eigen ogen constateren. Als reden van de geo-engineering wordt de opwarming van de aarde genoemd. Men noemt dit solar radiation management (SRM).
De aluminium partikelen houden +/- 20% zonnewarmte tegen, maar vervolgens wordt de warmte van de aarde door de reflectie tegen de partikelen weer meer vastgehouden.
In werkelijkheid spelen er diverse belangen, zoals geo-militaire belangen, het klimaat als wapen.

Deze aerosols of chemtrails veroorzaken, dat blauwe lucht niet diep hemelsblauw meer is, maar melkachtig blauw of als een kunstmatige sluierbewolking.
Land, lucht en water worden langzaam vergiftigd door de nano partikelen aluminium en de barium en strontium deeltjes.
Micro-organismen in de aarde gaan dood door de aluminium oxide.
Bij mensen gaan de nano partikelen overal in zitten, in de longen, in de bloedbanen, in de hersenen.
Aluminium werkt op neurologische systemen zoals de hersenen en gaan nooit meer uit het biologische systeem. We kunnen wachten op longziekten, astmatische problemen, A.D.D. en vooral dementie op grote schaal.
De farmaceutische industrie zal veel medicijnen kunnen afzetten en de bevolking zal krimpen. De gemodificeerde zadenindustrie zal bloeien.
Geo-engineers spelen voor God door (in opdracht) zo met de schepping om te gaan.
Maar beslist niet meer op de nieuwe aarde:

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 …..en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Tot slot

We leven in een wereld die het Bijbelse kompas totaal kwijt is en God nauwelijks of niet meer kent:

HerzSt (Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
HerzSt (Lukas 13:27-29) 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God.

Jezus zal ons nooit verlaten:

HerzSt (Mattheüs 28:20) 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

In het volgende artikel zullen we het duizendjarige rijk bespreken, het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt en de Nieuwe tempel die gebouwd zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *