4. Toekomst

Toekomst deel 4.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst     
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we de vervolging van de Christenen besproken, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en waarom het logisch is dat de grote schare opgenomen zal worden in de hemel.

Elk (levend) oog zal het teken van Jezus in de hemel zien;

HerzSt (Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven.

Johannes schrijft dat zij die Hem doorstoken hebben Hem zullen zien, dat zijn de nakomelingen van het koninklijke huis van David, de Joodse gemeenschap:

HerzSt (Zacharia 12:10) 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,…

Hoewel een Romeinse soldaat Jezus heeft doorstoken (Joh. 19:34), staat in Hand. 2:23 en 5:30 dat de religieuze Joodse leiders in Jezus dagen verantwoordelijk waren voor Zijn dood.
Bij Jezus wederkomst zal ook de Joodse gemeenschap getuige zijn van het teken, terwijl zij de komst van de Messias en de tekenen in Zijn dagen niet onderscheiden hebben. (Matt. 16:3)

Het thema van dit artikel is het duizendjarige rijk, het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt en de Nieuwe tempel die gebouwd zal worden.

  • 1 Het oordeel en het duizendjarige rijk

Samenvatting van de wederkomst en oordeel;

Het teken van de Zoon des mensen verschijnt, de wederkomst:
Matt. 24:30, Luc. 21:27, Op. 1:7 Teken van de Zoon des mensen in de wolken.
Na het blazen van de 7e trompet worden als eerste de eerstelingen, de overleden heiligen samen met de levende heiligen in de hemel opgenomen:
Op. 14:4 Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
Matt. 24:31 Jezus begint met het bijeenbrengen van de uitverkoren heiligen of eerstelingen.
1 Kor. 15:51-52 Er zijn nog levende heiligen op aarde bij de laatste of 7e bazuin.
1 Thess. 4:16-17 Eerst zullen de ontslapen heiligen opstaan, dan samen de Heer tegemoet.
De heiligen zijn al geoordeeld in hun dagen voor de wederkomst:
1 Petr. 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God.
2 Kor. 1:22, Ef. 1:13, Ef. 4:30, Op. 7:3-8 De verzegeling van de heiligen.
Na het uitgieten van de 6e schaal begint de strijd te Armageddon. Na het uitgieten van de 7e schaal is ‘het geschied’ en zullen de boeken geopend worden:
Op. 16:12,15-17 De zesde engel giet zijn schaal uit. De strijd te Armageddon wordt gevoerd om Jezus discipelen te redden, die waakzaam moeten blijven want Jezus komt als een dief.
Er is door God een dag bepaald – de laatste dag – waarin het oordeel in 1 keer wordt afgewikkeld en waarbij de boeken worden geopend:
Hand. 17:31 God heeft een dag vastgesteld, waarop Jezus de wereld zal oordelen.
Op. 20:11 Ik zag een grote witte troon met Jezus er op, de boeken werden geopend.
Jezus zal rechter zijn en het oordeel vellen:
Joh. 5:22 De Vader heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven.
Joh. 5:30 Ik kan van Mijzelf niets doen, Mijn oordeel is rechtvaardig.
Hand. 10:42 Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.
1 Petr. 4:5 Zij zullen rekenschap afleggen aan Jezus Die de levenden en de doden oordeelt.
Goddeloze dan nog ‘levende’ mensen zullen worden vernietigd:
Joh. 3:18, 12:48 Wie niet in de eniggeboren Zoon van God gelooft, is al veroordeeld.
2 Petr. 2:9 De onrechtvaardigen zullen gestraft worden.
2 Petr. 3:7 De vernietiging van de goddeloze mensen.
Op. 11:18, 20:15, 21:8 Goddelozen verdwijnen in de poel van vuur en zwavel
De ‘overledenen’ in Christus zullen de stem van Jezus horen en worden opgewekt met een geestelijk lichaam en samen met de levende grote schare worden zij allen levend opgenomen in de hemel:
Joh. 5:24 Wie Mijn woord hoort en gelooft, die komt niet in de verdoemenis.
Joh. 5:25 De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven
Joh. 6:40 Ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft zal Jezus doen opstaan op de laatste dag.
Joh. 11:25 Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.
Op. 7:14 De grote schare heeft hun zonden gewassen in het bloed van het Lam.

Willibrord (Johannes 5:25, 28-29) 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven……….28 Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. 29 Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.

De rechtvaardigen;
Tijdens de dag van het oordeel zullen de doden in Christus (Gal. 3:26-28) de stem van de Zoon horen (die met vreugde zal klinken) en een opstanding krijgen met een geestelijk lichaam. (1 Kor. 15:44)

De onrechtvaardigen;
Niet alleen de rechtvaardigen, echter ‘allen’ in de graven zullen op die dag van het oordeel de stem van de Zoon horen. – Joh. 5:28waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen’ –
De opstanding ten leven (de ‘geestelijke’ opstanding voor al degenen die in Christus zijn) is iets compleet anders als de opstanding ten oordeel.
Bij de opstanding ten oordeel zal geen levende opstanding met een ‘geestelijk lichaam’ worden gegeven, bij die opstanding zal alleen het oordeel worden meegedeeld.
Deze geesten in Hades zullen tijdelijk worden gewekt en na een goed oordeel weer verder ‘slapen’:
(slapen van de overleden geesten:
5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2        https://www.dojc.nl/?p=3194)

HerzSt (Mattheüs 25:31-32) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
HerzSt (Mattheüs 25:45-46) 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (zie ook Handelingen 24:15)

Op. 20:6 De heiligen hebben deel aan de eerste opstanding, de tweede dood heeft geen vat op hen. Uit de tweede dood is geen opstanding meer mogelijk.
Op. 7:14-15 De grote schare zijn in Christus en hebben deel aan een geestelijke opstanding in de hemel en dienen in de tempel, het hemelse Nieuwe Jeruzalem.
Op. 20:5 De ‘overige doden’, de geoordeelde onrechtvaardigen met nog een kans, zullen na 1000 jaar een lichamelijke opstanding ontvangen op de nieuwe aarde, zij mogen het Nieuwe Jeruzalem dat zich dan inmiddels op de aarde bevindt slechts onder voorwaarden betreden.
De doden, zij die niet over de Christus gehoord hebben, zullen geoordeeld worden op hun werken:
Op. 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend alsook het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.
Matt. 25:31 Vóór Jezus zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
Maar met de doden die de Christus verworpen hebben loopt het niet goed af:
2 Thess. 1:8-10 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan.
Psalm 37:9 De kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden.
De bovenlaag van de aarde zal nu vervangen worden door een nieuwe aarde, een nieuwe schepping.
Pas na 1000 jaar zullen de ‘overige doden’ een (lichamelijke) opstanding ontvangen op de nieuwe aarde als een nieuwe kans om YHWH te leren kennen en te aanbidden:
Op. 20:5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren….

Hoe het oordeel precies tot in de details uitgevoerd wordt, dat is aan Jezus. Wel kunnen we er zeker van zijn dat het in rechtvaardigheid zal gebeuren. (Johannes 5:30)
Openbaring 5 bevestigt, dat dit rechtvaardig oordelen mogelijk is door de zeven Geesten van God, die over de hele aarde uitgezonden zijn:

HerzSt (Openbaring 5:6) 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Het opsluiten van Satan en zijn engelen;
Na de opname van de discipelen in de hemel zal de vijand van God (Satan) opgesloten worden in de afgrond Op. 20:1-3 , het goddeloze zaad van Satan (Matt. 13:36-43) zal worden vernietigd en dan zal de definitieve vrede aanbreken voor Gods volk:

HerzSt (Romeinen 16:20) 20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren.
HerzSt (Openbaring 20:1-3) 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem,….
HerzSt (Handelingen 2:34-35) 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. (zie ook Psalm 110:1)

Het duizendjarige rijk;
In dit 1000-jarig rijk zal Jezus Heer van de Sabbat zijn:

NBG51 (Mattheüs 12:8) 8 Want de Zoon des mensen is Heer over de sabbat.

De Joodse Sabbat was een afschaduwing van een nieuwe Sabbat met Jezus als Heer:

HerzSt (Kolossenzen 2:16-17) 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen,…

Het is de toekomstige sabbatsrust voor Gods volk waarover Hebreeën spreekt:

HerzSt (Hebreeën 4:4-5,8-10) 4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan….8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

Jezus zal met de heiligen (als priesters en koningen) duizend jaar regeren in dit rijk:

HerzSt (Openbaring 20:4,6) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten….En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang….6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Zoals voorzegd in het Oude Testament zal de Vredevorst Koning zijn in het koninkrijk;

HerzSt (Psalm 132:11-12) 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. 12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. (zie ook Psalm 2:7-9)
HerzSt (Jesaja 9:5-6) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
HerzSt (Jesaja 11:10) 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen… (zie ook Romeinen 15:12)
HerzSt (Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. (zie ook Micha 5:1)
HerzSt (Zacharia 9:9) 9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. (zie ook Mattheüs 21:1-11 en Johannes 12:12-19)

In Filipenzen wordt een verwijzing gemaakt naar dit 1000-jarige rijk:

HerzSt (Filipenzen 2:9-11) 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

God (YHWH) zal zijn volk vertroosten:

HerzSt (Jesaja 25:8) 8 Hij (YHWH) zal de dood voor altijd verslinden, en de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.
HerzSt (Openbaring 21:4) 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

  • 2 Het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt

In de hemel had het Nieuwe Jeruzalem – de stad van Mijn God (Op. 3:12) – geen tempel nodig:

HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Na 1000 jaar zal de nieuwe aarde na de nieuwe schepping gereed zijn voor bewoning.
En dan komt het grote nieuws; Het hemelse Nieuwe Jeruzalem zal afdalen naar de nieuwe aarde en dan zal Gods tent bij de mensen zijn:

HerzSt (Openbaring 21:1-3) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. (zie ook Op. 21:10)

God beloofde al in Jeremia en Joël, dat er een nieuwe stad zal komen – het Nieuwe Jeruzalem -, een stad van rechtvaardigheid. En zo zal deze stad worden genoemd: ‘YHWH is onze gerechtigheid’:

HerzSt (Jeremia 33:14-16) 14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
HerzSt (Joël 3: 21) 21 … En de HEERE zal wonen in Sion.
HerzSt (Ezechiël 48:35) 35 …….En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR.

In Op. 3:12 staat, dat het Nieuwe Jeruzalem, bij God vandaan neerdaalt, en daarmee komt de tent van God bij de mensen. Het Nieuwe Jeruzalem bevat dus óók de tent van God:

HerzSt (Openbaring 3:12) 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Gods tent kan niets anders betekenen als Gods tempel, zoals Gods huis ook werd genoemd in het boek Exodus hfdstk 25-27.
Als het nieuwe Jeruzalem bij God vandaan neerdaalt, hoe zal Gods tent of tempel dan bij de mensen zelf aanwezig zijn?

Israël maakte bij de berg Sinaï een verplaatsbare tent (of tabernakel) voor God. (Ex. 25:1-9)
In de tent stond de ark van het verbond. Op het verzoendeksel van de Ark stonden twee cherubs die met hun vleugels de verzoendeksel afdekten. (Ex. 25:20)

Op de jaarlijkse Verzoendag (Jom Kippoer) werd destijds op het verzoendeksel bloed gesprenkeld door de hogepriester voor de hele gemeenschap van Israël. Tussen de cherubs verscheen YHWH in een wolk als teken van aanwezigheid. (zie: Lev. 16:2, Psalmen 80:2)
Voordat het Nieuwe Jeruzalem is ‘geboren’, is deze ark van het verbond echter al te zien in de tempel van God in de hemel:

HerzSt (Openbaring 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel….

Het is beslist niet zeker dat het gebruik van de ark van het verbond opnieuw ingesteld zal worden in de tent of tempel van God:

HerzSt (Jeremia 3:15-17) 15 Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. 16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

De ark van het verbond met de twee cherubs was voorheen ‘de troon’ van YHWH op aarde.
In Jeremia 3:17 staat geschreven dat men Jeruzalem ‘de troon’ van YHWH zal gaan noemen.
Na duizend jaar zullen de ‘overige doden’ een opstanding ontvangen uit Hades.
Zij die in het boek des levens staan, zullen het leven ontvangen op de nieuwe aarde.
Adam en Eva hadden in het paradijs de boom des levens tot hun beschikking die hen kon genezen en die de veroudering kon herstellen tot in de eeuwigheid. (Genesis 3:22-23)
Dit zal op ‘de nieuwe aarde’ precies zo zijn, de boom des levens zal daar voor ‘getrouwe’ mensen ter beschikking komen, de toegang tot die boom is dus aan voorwaarden verbonden:

HerzSt (Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
HerzSt (Openbaring 22:14-15) 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. (zie ook Op. 22:1-2)
HerzSt (Jesaja 52:1) 1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen.

Voor mensen die een tweede kans krijgen maar vervallen in goddeloosheid, die personen zijn van toegang tot het Nieuwe Jeruzalem buitengesloten en is geen redding meer mogelijk.
Hun einde zal komen, het is de tweede dood waar geen opstanding uit mogelijk is:
(Voor tweede dood zie ook: 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 https://www.dojc.nl/?p=3194)

HerzSt (Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

– Hier zullen we in het eerstvolgende artikel nog verder op ingaan –

De beloofde priester-koning;
God zal een Koning sturen, een nakomeling uit de stam van David. Hij wordt in Jeremia ‘Spruit’ genoemd, een ‘Loot’ uit Isaï (Isaï was de vader van koning David) zoals geschreven in Jesaja:

HerzSt (Jeremia 23:5) 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. (zie ook Zacharia 3:8,9)
HerzSt (Jesaja 11:1-2) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

Deze ‘rechtvaardige’ Spruit, op wie de Geest van God rust kan niemand anders zijn dan Jezus. Jezus is de Wortel en het nageslacht in de lijn van David:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

In bovenstaande Schriftplaatsen staat het woord ‘tsemach’ voor ‘Spruit’, wat ontspruiten of uitlopen betekent of wat een nieuwe loot betekent aan een plant of uit een zaad. Dus een nazaat.
Deze Spruit (Jezus) zal Koning-Priester zijn naar de orde van Melchizedek.
Het koninkrijk van Melchizedek, de koning-priester van Salem, was met zijn koninkrijk een profetische afbeelding van het komende Messiaanse koninkrijk:

HerzSt (Psalm 110:4) 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.
HerzSt (Hebreeën 7:1-2) 1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. 2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.

Ook zal de Spruit (Jezus) Gods nieuwe tempel bouwen:

HerzSt (Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.
HerzSt (1 Kronieken 17:11-13) 11 En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 12 Die zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. 13 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn…

  • 3 De Nieuwe tempel

Het visioen van de nieuwe tempel, zoals verder beschreven in Ezechiël hfdstk 40-42:

HerzSt (Ezechiël 40:2) 2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.

De heerlijkheid van God komt in de nieuwe tempel:

HerzSt (Ezechiël 43:1-2) 1 Daarop leidde Hij mij naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was. 2 En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid.

De heerlijkheid van God komt voor eeuwig in de nieuwe tempel die beschreven is in Ezechiël:

HerzSt (Ezechiël 37:25-27) 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.
HerzSt (Ezechiël 43:7) 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten…..

In Ezechiël hfdstk 44-46 staan de verordeningen voor de nieuwe tempel met zijn dienst beschreven:

HerzSt (Ezechiël 44:9) 9 Zo zegt de Heere HEERE: Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, mag in Mijn heiligdom binnenkomen. Dit geldt voor elke vreemdeling die te midden van de Israëlieten is.
HerzSt (Ezechiël 46:13-15) 13 Verder moet u elke dag een lam van een jaar oud zonder enig gebrek als brandoffer bereiden voor de HEERE. Elke morgen moet u dat bereiden. 14 Dan moet u daarop een graanoffer doen, elke morgen een zesde efa en een derde hin olie om de meelbloem vochtig te maken. Het is een graanoffer voor de HEERE, het zijn eeuwige verordeningen, voortdurend.

Het water des levens dat uit de tempel stroomt:

HerzSt (Ezechiël 47:1,12) 1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar.….12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.
HerzSt (Openbaring 22:1-2) 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
HerzSt (Joël 3:17-18) 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.

In de nieuwe schepping zal de tempel worden gebouwd door Jezus, de Spruit, naar het model wat beschreven staat in het visioen van Ezechiël.
De beschreven tempel in het visioen van Ezechiël zal een heerlijkheid hebben, die nog groter zal zijn dan de heerlijkheid van de 1e tempel van Salomo:

HerzSt (Hagaï 2:10) 10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

In de tempel van Ezechiël zijn de priesters voor de offergaven alleen de zonen van Sadok (Ez. 44:15, 48:11). De kleding en de dienst van de priesters verschillen aanzienlijk van de kleding in de vorige 2 tempels. (Ezechiël 44 versus Exodus 28). Vergeleken met de 2e tempel van Zerubbabel en Jozua zijn de afmetingen ook anders, alsook de beschreven priesterdienst, de verschillende offers en de feesten zoals het Pinksterfeest en de grote Verzoendag: (zie ook Deut. hfdstk 16, de feesten)

HerzSt (Jeremia 3:17) 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.
HerzSt (Openbaring 22:3) 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen….

Alhoewel Jezus het volmaakte offer heeft gebracht voor alle zonden, zijn de beschreven offers in het Nieuwe Jeruzalem nodig als verzoening voor het huis van Israël:

HerzSt (Ezechiël 45:17) 17 Op de vorst rust de taak te zorgen voor de brandoffers, het graanoffer en het plengoffer op de feesten, op nieuwemaansdagen en op de sabbatten: op alle feestdagen van het huis van Israël. Hij moet zorgen voor het zondoffer, het graanoffer, het brandoffer en de dankoffers om verzoening te doen voor het huis van Israël.

De nieuwe tempel is hiervoor voorzien van slachttafels en een offeraltaar. (Ezechiël 40:38-43)

Het visioen van de beenderen en de (lichamelijke) opstanding;

HerzSt (Ezechiël 37:1-6,11-12) 1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. 6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben….11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

Na 1000 jaar zal de (lichamelijke) opstanding een grandioze en vreugdevolle manifestatie zijn.
Het huis van God, de tempel, zal verheven worden boven de heuvels. Vele volken – met een lichamelijke opstanding – zullen de God van Jacob zoeken:

HerzSt (Micha 4:1-3) 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE (YHWH) uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen….. (Zie ook Jesaja 2:1-4)

Tot slot:

Christenen verheugen zich in Hun Schepper en Zijn Zoon. Wijzen menen dat ze Gods schepping kunnen doorgronden. Maar Gods wijsheid en schepping zijn ondoorgrondelijk:

HerzSt (Prediker 8: 16-17) 16 Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of ’s nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, 17 toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken.

In het volgende artikel zullen we de laatste aanval bespreken, de totale vernietiging van Satan met zijn engelen en de zegeningen en vrede tot in eeuwigheid op de nieuwe aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *