5. Toekomst

Toekomst deel 5.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we het oordeel en het duizendjarige rijk besproken, het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt en de Nieuwe tempel die gebouwd zal worden.
Jeruzalem zal het centrum van de wereld worden, het centrum van aanbidding.
Vreugdevolle, vredige en gelukkige tijden staan ons te wachten, maar eerst moeten we de huidige periode in getrouwheid doorstaan. De druk op Christenen zal aanzienlijk hoger worden.

Vooral onze Christelijke jongeren moeten beschermd worden want we zien de kracht van de (demonische) invloed toenemen;
Buiten het Christelijke gezin – op de scholen – worden onze Christelijke jongeren onder druk gezet met een verplicht bezoek en rituele handelingen in moskeeën.
De internet vermaakindustrie en social media nemen veel jongeren helemaal in beslag.
Staatsscholen in Schotland ‘moeten’ leerlingen over de geschiedenis van LGBTI-gelijkheden en -bewegingen onderwijzen (LGBTI = Lesbian Gay Bisexual Transgender and Intersex).
Er zijn geen vrijstellingen of andere opties voor het ‘geslachtsneutrale’ beleid.
https://www.theguardian.com/education/2018/nov/09/scotland-first-country-approve-lgbti-school-lessons
Dit laatste is duidelijk ‘Frankfurter Schule’ invloed met hun ‘kritische theorie’, door overal kritiek op te hebben bij vermeende onderdrukking of discriminatie, terecht of niet terecht.
Vooral Christelijke beginselen en belangen worden ondermijnd.
Vanaf 1960 ontstond hierdoor de seksuele revolutie als antwoord om op te staan tegens de Christelijke monogame leefwijze en zich ‘te bevrijden’ van de seksuele onderdrukking.
Christenen accepteren alle mensen, ook als zij andere gevoelens hebben (Lukas 6:31-32).
Maar door dit soort ‘verplicht’ onderwijs worden Christelijke beginselen geweld aangedaan:

HerzSt (Mattheüs 19:5-6) 5 …… Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

Het Christendom is gebaseerd op rechtvaardigheid en barmhartigheid.
Christenen hebben vrijwillige liefde voor hun naasten, uit hun hart, maar hebben het goddeloze gedrag van deze mensenwereld niet lief:

HerzSt (1Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het thema van dit artikel is de laatste aanval, de totale vernietiging van Satan met zijn engelen en de zegeningen en vrede tot in eeuwigheid op de nieuwe aarde.

  • 1 Het nieuwe land Israël met de nieuwe tempel

Na ongeveer 1000 jaar verblijf in de hemel zal de aarde weer geschikt zijn voor bewoning en zal het Nieuwe Jeruzalem van God vandaan neerdalen naar de aarde: (Op. 21:1-4)
In het Nieuwe Jeruzalem bevinden zich de Koning Jezus, de heiligen (de bruid) en de grote schare. Allen komen na ongeveer 1000 jaar terug in het beloofde land.

HerzSt (Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Wanneer Jezus de nieuwe tempel heeft gebouwd, zal Gods heerlijkheid in de tempel komen. In het visioen van Ezechiël spreekt God (YHWH) tegen hem, een Man staat langs hem, hoogstwaarschijnlijk Jezus:

HerzSt (Ezechiël 43:4-7) 4 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. 5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld. 6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten…

De tempel in het Nieuwe Jeruzalem zal de plaats van de troon zijn van YHWH en zal voor eeuwig verblijven onder Zijn volk.
De heilige profeten zullen rond Gods troon verblijven. (Op. 4:4)
God is dan bij de mensen en zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn:

HerzSt (Jesaja 25:8) 8 Hij (YHWH) zal de dood voor altijd verslinden, en de Heere HEERE (YHWH) zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. (zie ook Openbaring 21:4)

Hier wordt met ‘dood’ de ‘natuurlijke dood’ bedoeld door ouderdom of ziekte, voor allen die in Christus zijn. (Gal. 3:26-28)
Uit de ‘heidenvolken’ of ‘niet-Joden’ zullen enkelen als priester aangesteld worden, als ‘heiligen’, als priesters en koningen samen met Jezus: (zie ook Openbaring 1:6, 5:10, 20:6)

HerzSt (Jesaja 66: 21-22)21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE. 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.

In Ezechiël hfdstk 47 en 48 staat de verdeling van het nieuwe land Israël beschreven.
Ook degenen die ‘in Christus’ zijn uit de heidenen zullen als ‘vreemdelingen’ verblijven in Israël:

HerzSt (Ezechiël 47:13-14,22) 13 Zo zegt de Heere HEERE (YHWH): Dit is de grens waarbinnen u het land onder de twaalf stammen van Israël in erfelijk bezit zult nemen, met voor Jozef twee gebieden. 14 U zult die in erfelijk bezit krijgen, zowel het ene als het andere waarover Ik Mijn hand opgeheven heb en gezworen dat Ik het aan uw vaderen zou geven. Dit land zal u als erfelijk bezit toevallen…. 22 En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël.
Willibrord (Ezechiël 48:20-21) 20 Het hele gebied dat dus met inbegrip van het domein van de stad, vijfentwintigduizend el in het vierkant is, moet ge als heilig gebied afzonderen. 21 Het gebied dat aan weerszijden van het heilig gebied en van het domein van de stad overblijft, is voor de vorst; het is aan de oost – en de westzijde vijfentwintigduizend el breed en loopt evenwijdig aan de gebieden der stammen. Het heilig gebied en de tempel liggen daar middenin.
HerzSt (Psalmen 69: 36-37) 36 Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen; daar zullen zij wonen en het bezitten. 37 Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen; wie Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen.
HerzSt (Jesaja 57: 13) 13 Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn. Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen. Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.

Het heilige gebied is ongeveer 13 km in het vierkant. In het midden ligt de tempel.
De dienstknechten uit het nieuw verdeelde land Israël zullen in de tempel dienen:

HerzSt (Openbaring 22:3) 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen
HerzSt (Ezechiël 20:40) 40 want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven.
HerzSt (Jesaja 61: 5-7) 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. 7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

De ‘heilige berg’ is de naam voor de verheven plaats van Gods tempel, het Nieuwe Jeruzalem.
Alle altaardiensten zijn toegewezen aan de zonen van de getrouwe Leviet Zadok:

HerzSt (Ezechiël 40:46) 46 De kamer waarvan de voorkant op het noorden uitziet, is voor de priesters bestemd die hun taak ten behoeve van het altaar vervullen. Dat zijn de zonen van Zadok, die uit de Levieten tot de HEERE mogen naderen om Hem te dienen.

Alles wat de profeten hebben geschreven zal vervuld worden, of zoals Jezus het zei:

HerzSt (Mattheüs 5:17) 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Op de Nieuwe Aarde zullen vele volken op weg gaan naar het Nieuwe Jeruzalem om onderwezen te worden door het woord van YHWH, om daar de eeuwige vruchten van waarheid te horen.
De heilige berg of Jeruzalem zal de plaats zijn van onderwijs voor alle volken, die onderwezen willen worden:

HerzSt (Micha 4:1-2) 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
HerzSt (Zacharia 8:3) 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.
HerzSt (Nahum 1:15) 15 Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.
HerzSt (Jesaja 54: 13-14) 13 Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. 14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.
HerzSt (Zacharia 2: 10-11) 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

De Priester-Koning Jezus en de 144.000 heiligen zullen rechters zijn:

HerzSt (Jesaja 1:26) 26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.
HerzSt (Lukas 22:30) 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.

De heiligen zullen samen met de Spruit (Jezus) regeren in gerechtigheid:

HerzSt (Jesaja 32: 1-3) 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. 2 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. 3 Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.
HerzSt (Jeremia 33:15) 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

Er zal niet meer gedacht worden aan welke verdrukkingen er allemaal aan vooraf zijn gegaan:

HerzSt (Jesaja 65:17-20) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Jesaja 65:20 is helder, er pakken zich nog éénmaal donkere wolken samen.
Niet iedereen op de nieuwe aarde zal voor eeuwig leven.

  • 2 de laatste aanval van de opstandigen

Na de duizend jaar zal Satan voor een korte periode worden losgelaten en zal hij nog velen misleiden en het zal hem ten dele lukken:

HerzSt (Openbaring 20:7-8) 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

Gog en Magog zijn aanduidingen voor tegenstanders van Gods volk op de nieuwe aarde.
Vele personen – die in het boek des levens stonden – zullen ontaarden in goddeloos gedrag en alsnog gewist worden uit het boek des levens.
Dan wordt hen de toegang tot het Nieuwe Jeruzalem ontzegd en dus ook de toegang tot de boom des levens (Op.21:27) met hun bladeren tot genezing. (Op. 22:2,14)
Deze ‘nieuwe’ goddelozen hebben kwade gedachten in hun hart en willen het nieuwe land Israël van Gods volk beroven, een volk dat zorgeloos, zonder grendels en poorten woont:

HerzSt (Ezechiël 38:10-12) 10 Zo zegt de Heere HEERE (YHWH): Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. 11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, 12 om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

Zelfs het Nieuwe Jeruzalem willen ze binnenvallen:

HerzSt (Ezechiël 38: 14-15,22) 14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE (YHWH): Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? 15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger….22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn…..
HerzSt (Ezechiël 39:1-6) 1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! 2 Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen, 3 maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. 5 Op het open veld zult u vallen, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. 6 Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
HerzSt (Openbaring 20:9) 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
HerzSt (Psalmen 46: 10) 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt.

YHWH zal niet meer toestaan dat Zijn volk wordt aangevallen en zal Zijn volk wonderbaarlijk redden:

HerzSt (Zacharia 14:3-5) 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

De afgrijselijke aanblik van de dode opstandigen zal voor de volken een eeuwige aanblik worden:

HerzSt (Jesaja 66: 18,23-24) 18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien….23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, betekent een straf die nooit zal worden beëindigd en vergeten, de tweede dood.
(Voor tweede dood zie ook: 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 https://www.dojc.nl/?p=3194)
Zeven jaar kan er vuur gestookt worden van de wapens:

HerzSt (Ezechiël 39:8-10) 8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb. 9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken, 10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE.

Na deze laatste opstand en aanval zal Satan compleet worden uitgewist:.

HerzSt (Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn….

Niemand zal de oorlog nog leren, en alle volken willen de waarheid en kennis van de ware God leren:

HerzSt (Micha 4: 3-5) 3 ….Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. 5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd.
HerzSt (Zefanja 3:14-15) 3:14 Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien.

Er zal geen geweld meer zijn en kwaad worden gezien in het nieuwe Israël:

HerzSt (Jesaja 60: 18-21) 18 Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof. 19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.
HerzSt (Jesaja 60: 12,14,21) 12 Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden….14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël ….21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen….

Na dit laatste ingrijpen van God zal de vrede overvloedig worden:

HerzSt (Zacharia 14:16) 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
HerzSt (Jesaja 26: 1-2) 1 Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen. 2 Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart.

  • 3 YHWH neemt het totale Koningschap op zich

En nadat de laatste vijand – de natuurlijke dood – is tenietgedaan, zal de Messias alle macht overgeven aan de rechtmatige machthebber, de hemelse Vader YHWH:

HerzSt (Openbaring 20:14) 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
HerzSt (1 Korinthiërs 15:24-26) 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
HerzSt (Zacharia 14:7-9) 7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.
HerzSt (Psalmen 22: 28-32) 28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken. 31 Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. 32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.
HerzSt (Obadja 1: 21) 21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.

En dat is het moment, waarop het oorspronkelijke paradijs is hersteld en Gods volk in liefde en vrede tot in de eeuwigheid mag leven. Leven in zuivere aanbidding aan de enige ware God YHWH.

  • 4 De zegeningen en vrede tot in eeuwigheid op de nieuwe aarde

Nadat God (YHWH) het Koningschap op Zich heeft genomen, zal Jezus (aangeduid als Mijn Knecht David) tot in eeuwigheid Vorst of Onderkoning blijven:

HerzSt (Ezechiël 37:25) 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.Tot in eeuwigheid in Israël wonen.

De tempel zal eeuwig in hun midden blijven bestaan:

HerzSt (Ezechiël 37: 26-28) 26 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.

Jezus zal als Koning/Hogepriester in de nieuwe tempel een nauwe band hebben met Zijn Vader:

HerzSt (Zacharia 6: 12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE (YHWH) bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij (Jezus) zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De aarde zal een aangename plaats van vrede zijn, ook wat de dieren betreft:

HerzSt (Ezechiël 34:23-25) 23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. 24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. 25 Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden.
HerzSt (Jesaja 11:6-10) 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
HerzSt (Jesaja 65:25) 25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Er zullen geen ziektes meer zijn:

HerzSt (Jesaja 35: 5-10) 5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. 8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. 9 Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. 10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Iedereen zal onderwezen zijn en de volken zullen zij aan zij onze Vader YHWH dienen:

HerzSt (Zefanja 3:9) 9 Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen hem dienen, zij aan zij.

Wat iemand heeft geoogst of heeft gebouwd, het zal voor hem zelf zijn:

HerzSt (Jesaja 62: 8-9) 8 De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt! 9 Maar wie het inzamelen, zullen het eten en de HEERE prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom.
HerzSt (Jesaja 65:21-24) 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

De volken zullen veranderen, op de hele aarde zal de Christelijke leefwijze algemeen worden:

HerzSt (Ezechiël 11: 19-20) 19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

Er zal intense vreugde zijn op de gehele aarde:

HerzSt (Jeremia 31:4,12-13) 4 Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen…. 12 Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. 13 Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet.

Het wonderlijke water, dat uit de tempel stroomt, zal eeuwig ‘levend’ water zijn:

HerzSt (Ezechiël 47:1-2,7-9,12) 1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. 2 Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. …7 Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. 8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. 9 Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven….12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. (zie ook Openbaring 22:2)

Tot slot:

Het is een enorm voorrecht om op deze nieuwe aarde te mogen leven en daar gelukkig te mogen zijn.
In de inleiding hebben we gesproken over de grote druk naar onze jongeren toe.
Ouders, ga in gebed tot de almachtige Vader YHWH en vraag kracht en bescherming vooral voor deze kwetsbare Christelijke jongeren. Span u in om met de kostbare jongeren in uw omgeving te discussiëren over deze onderwerpen en heb een geduldig oor. Vertel hen dat herhaling en hersenspoeling van demonische leringen verwoestend werken:

HerzSt (1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.
HerzSt (1 Timoteüs 5:8) 8 Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Vertel hen hoe kostbaar zij in Gods ogen zijn.
Jezus sprak over liefde voor jongeren en over de beloofde eeuwige vreugde en vrede:

HerzSt (Mattheüs 18:3-5) 3 …Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.
HerzSt (Lukas 9:48) 48 En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.

Heb een onwankelbaar vertrouwen en wees standvastig in het geloof in de Christus nu het erop aan gaat komen.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *