Avondmaal des Heren 2019

Avondmaal des Heren 2019.pdf

Aankondiging van het Avondmaal des Heren 2019

Christenen vieren het Avondmaal des Heren om in dankbaarheid het offer van Jezus te gedenken:

HerzSt (1 Timotheüs 2:5-6) 5 Want er is één God. Er is ook  één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen….

Op de datum 14 Nisan is weer de jaarlijkse viering van het Avondmaal des Heren.

  • Het avondmaal des Heren is voor Christenen de vervanging van het Pesach

Jezus vierde het Joodse Pesach op dezelfde avond als het Avondmaal des Heren:

HerzSt (Mattheüs 26:19-20) 19 En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha (Pesach) gereed. 20 Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf.
HerzSt (Mattheüs 26:26-28) 26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed,  het bloed van het nieuwe verbond,  dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Het jaarlijks offeren van een lam was na Jezus volmaakte offer niet meer nodig. (Hebreeën 7:26-27)
Jezus wilde heel bewust de Pesach viering vervangen door het Avondmaal des Heren, als een gedenkdag voor alle Christenen in het Nieuwe Verbond:

HerzSt (Hebreeën 7:22) 22 in zoverre is Jezus borg (of garantie) geworden van een zoveel beter verbond.

Het Nieuwe Verbond geldt specifiek voor het aan Abraham beloofde nageslacht:

HerzSt (Genesis 26:4) 4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden,

Het was niet het directe nageslacht van Abraham waarover de belofte ging, maar het toekomstige nageslacht van Abraham in de lijn van Christus:

HerzSt (Galaten 3:14,16 ) 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen,….16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Het Christelijke nageslacht zal zeer talrijk worden en door de Christus zal elk volk op aarde gezegend worden:

HerzSt (Genesis 28:14) 14 Uw (Abraham) nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Op Pinksterdag, de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, sprak Petrus tot de Joden, dat de belofte aan Abraham op degenen betrekking heeft, die gedoopt zijn in de naam van Christus:

HerzSt (Handelingen 2:38-39) 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Wie behoren er nu, in deze dagen, allemaal tot het nageslacht van Abraham?

  • Het nageslacht van Abraham

Volgens Galaten, zijn allen die ‘bewust’ gedoopt zijn, ook allen erfgenamen:

HerzSt (Galaten 3:26-29) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte, erfgenamen.

De belofte is aan Abraham gedaan voor allen die zich met Christus hebben ‘bekleed’, dus aan alle gedoopte erfgenamen.
Zij zijn het nageslacht van Abraham en daarmee kinderen van God:

HerzSt (Romeinen 9:7-8) 7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.

Het nageslacht van Abraham bestaat uit Christenen, uit zowel Joden als uit niet-Joden.

  • Jezus leeft op aarde – bij wijze van spreken – voort in Zijn discipelen

De manier hoe Jezus liefde betoonde en de boodschap die Jezus onderwees is precies zo overgenomen door Zijn discipelen, maar ieder met zijn eigen vaardigheden. (Rom. 12:4-5)
Discipelen van Jezus zijn een voorbeeld, zij zijn het licht van de wereld: (Matt. 5:14-16)

HerzSt (1 Johannes 1:3) 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

Jezus gedoopte discipelen vormen wereldwijd om die reden het ‘lichaam van Christus’:

HerzSt (1 Korinthe 12:12,27) 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus…….. 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Tot ‘het lichaam van Christus’ behoren zowel de grote schare als de groep van 144.000 geheiligden. De heiligen krijgen volgens de Schrift zelfs het voorrecht om samen met Jezus te regeren. (Op. 5:10)

  • Het vieren van het Avondmaal des Heren

Gemeenschap hebben betekent; iets samen hebben of deelhebben, samen delen of samen deelnemen.

Om jaarlijks te tonen, als individuele leden tot het lichaam van Christus te behoren, hebben alle gedoopte erfgenamen ‘gemeenschap’ met het lichaam en bloed van Christus:

HerzSt (1 Korinthe 10:16) 16 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
HerzSt (Johannes 6: 54) 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Wie ‘gemeenschap’ zal hebben krijgt met zekerheid een opstanding op de laatste dag. Ongedoopte kinderen van Christelijke ouders zijn geheiligd door het geloof van hun ouders en zijn aanwezig, maar nemen niet deel aan de symbolen van het Avondmaal des Heren:

HerzSt (1 Korinthe 7:14) 14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

De viering van het Avondmaal des Heren kan ook in besloten kring worden gevierd:

HerzSt (Mattheüs 18:20) 20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

De datum 14 Nisan volgens de Hebreeuwse Kalender:
https://www.chabad.org/calendar/view/month.asp?tdate=4/19/2019

In 2019 valt de Avondmaaltijd des Heren (14 Nisan) op vrijdag 19 april 2019, na zonsondergang.

Neem – als gedoopte Christen – op 19 april na zonsondergang onder gebed en in alle nederigheid en dankbaarheid van de symbolen, zoals Jezus ons gevraagd heeft.
Gods zegen voor al onze Christelijke broers en zussen die beseffen ‘het lichaam van Christus te vormen’, om samen deel te nemen aan het Avondmaal des Heren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *