3. Aanbidding van het ‘beeld’

aanbidding beeld 3.pdf

Het spoor in de Schrift dat leidt naar de aanbidding van het ‘beeld’ van het beest:
HerzSt (Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
—————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de afgoderij in Israël en Juda. En over de kleine horen (of koning) met ogen en een mond vol grootspraak. Volgens Daniël 11:21 zal er een verachtelijke koning opstaan; ‘In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.’ De valse profeet zal geen echte koning zijn van de laatste wereldmacht, de VS, maar zal wel (koninkrijks-)macht bezitten.

Het thema van dit schrijven is; de Islam, de antichrist of valse profeet en de uittocht uit Egypte.

In het vorige artikel hebben we gezien, dat de valse profeet affiniteit heeft met de Islam. (zie de uitleg van Daniël 11:38-39) Wat kenmerkt de Islam?

De Islam, de onderwerping of overgave aan Allah
De Islam is een monotheïstische religie met Allah als hun god die rond 600 nChr. een
aanvang vond. Mohammed is de boodschapper van god. De Koran is volgens de Islam in opdracht van god door de engel Jibriel (Gabriël) aan Mohammed geopenbaard.
Het is volgens de Islam een religie in de lijn van Abraham, die zijn oudste zoon Ismaël, zoon bij de bijvrouw Hagar, (bijna) moest offeren.
Volgens de Bijbel moest Abraham echter Izaak, de zoon bij zijn vrouw Sara, (bijna) offeren.
Ismaël wordt in de Islam beschouwd als een voorouder van Mohammed.
Dus moet volgens hen het beloofde land toebehoren aan zijn nakomelingen, en niet aan die van Izaak. Maar dit schrijft Paulus in de brief aan de Christenen in Galatië:

HerzSt (Galaten 4:22-26,28-29) 22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen……28 Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak. 29 Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu.

Als Ismaël voor de moslimgemeenschap staat en Izaak voor de Joods/Christelijke
gemeenschap, dan wordt in feite de vervolging van Christenen door moslims in vers 29
voorzegd. En wat vers 25 betreft, ‘de berg Sinaï in Arabië’, daar komen we verderop in het artikel nog op terug.
Goden en godinnen werden aanbeden in de heilige plaatsen in Arabië, zoals bij de Kaaba in Mekka. De Kaaba, een zwarte steen, was oorspronkelijk opgedragen aan de god Hoebal.
Honderden beelden van Arabische afgoden stonden rond en op de Kaaba.
Volgens onderzoekers Sjoberg en Hall aanbaden de oude Sumeriërs de maangod Allah – de god van de wassende maan – een van de goden in Mekka. (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-god, Sin, PhD., 1985, University of Pennsylvania)
(zie ter ondersteuning ook: http://www.nccg.org/islam/Islam01-Allah.html)

Het archeologische bewijs laat zien dat de aanbidding van de maangod de meest beoefende religie was in geheel Mesopotamië (zie ook de steles uit Ur in het eerste artikel).
In 630 nChr., na de inname van Mekka door Mohammed, werden de beelden van de andere Arabische goden vernietigd en werd het gebouw een Islamitisch heiligdom.
‘Allahu Akbar’ betekent dan ook zoiets als: ‘Allah is de grootste’. (god)
Als onderdeel van de ‘hadj’, de bedevaart naar Mekka, moeten de moslims zeven keer rond de Kaaba lopen. De Kaaba is een zwarte steen in de vorm van een kubus.
Volgens de tweede soera van de Koran moet een moslim altijd in de richting van de Kaaba bidden, dus in de richting van de zwarte steen in Mekka.
Het gebruikte symbool in de Islam, de rijzende maan, is verbonden met de ramadan, de
maand van het vasten ieder jaar, en die begint met het zien van de nieuwe maan.
Met de dood en de opvolging van Mohammed onstond de eerste scheuring binnen de
moslimgemeenschap, de oemma, en ontstonden er twee hoofdstromingen binnen de Islam, het soennisme en het sjiisme.
Binnen het soennisme worden enkele stromingen onderscheiden:

Het salafisme, een stroming die wenst terug te keren naar de zuivere islam en zoveel mogelijk Mohammed wil navolgen. De Salafi zijn de ‘vrome voorouders’ gedurende de eerste drie generaties van de aanhangers van Mohammed.
Het wahabisme, de staatsgodsdienst van Saoedi-Arabie en is vergelijkbaar met het salafisme.

Over de positie van vrouwen hebben we in het vorige artikel geschreven. (Daniël 11:37)
Er zijn drie geopenbaarde boeken, die in de Koran genoemd worden:
De Tawrat (Thora) geopenbaard aan Musa (Mozes),
De Zabur (Psalmen) geopenbaard aan Dawud (David)
De Injil (Evangelie van Lukas) geopenbaard aan Isa (Jezus)

(Soera 5:46) 46 En Wij lieten Iesa, de zoon van Maryam, in hun voetsporen volgen, ter bevestiging van de Thora die daarvóór was (geopenbaard). En Wij gaven hem het Evangelie waarin Leiding en Licht was en ter bevestiging van de Thora die daarvóór was (geopenbaard) en (als) Leiding en een Vermaning voor de godsvruchtigen.

De Injil, het Evangelie van Lukas, verschilt grondig met de Koran over de vraag of Jezus de Zoon van God is, of Hij voor ons is gestorven en of Zijn offer voor ons redding betekent.
Volgens Islam theologen zijn de Thora, Psalmen en het Evangelie van Lukas vervalst.

Echter niet volgens de gevonden oude manuscripten van de dode zee rollen in Qumran,
wanneer deze vergeleken worden met hedendaagse manuscripten. De Hebreeuwse geschriften werden door de Joodse soferim (afschrijvers) zeer nauwgezet gekopieerd.
Deze geopperde vervalsing is ook niet in overeenstemming met de beschreven vervullingen:

HerzSt (Mattheüs 26:52-54) 52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. 53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? 54 Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet?
HerzSt (2Tim 3:16-17) 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Voor moslims is alleen de Koran zuiver; het bestuderen van de andere ‘geopenbaarde’ boeken wordt – vanwege de beschuldiging van vervalsing – dan ook niet aangemoedigd.
Deze boeken hebben voor de meeste moslims dan ook weinig betekenis.

Schriftplaatsen in de Koran over Isa (Jezus):
https://koran.nl/

(Soera 19:34-35) 34 Dat is Iesa, de zoon van Maryam. (Dit is) het waarachtige woord waarover zij (van mening) verschillen. 35 Het past Allah niet om Zich een kind te nemen. Verheven is Hij. Wanneer Hij een zaak heeft voorbestemd, dan hoeft Hij er slechts tegen te zeggen: “Wees”, en het is.
(Soera 19:88-92) 88 En zij zeiden: “De Meest Barmhartige heeft Zich een kind genomen.” 89 Voorzeker, jullie zijn met iets schrikbarends gekomen. 90 De hemelen dreigen daardoor uiteen te barsten, en de aarde dreigt te splijten en de bergen dreigen volledig in te storten. 91 Omdat zij een kind aan de Meest Barmhartige hebben toegeschreven. 92 Maar het is niet gepast voor de Meest Barmhartige om Zich een kind te nemen.
(Soera 9:30) 30 En de joden zeggen: “Oezayr (Ezra) is de zoon van Allah.” En de christenen zeggen: “De Messias (Iesa) is de zoon van Allah.” Dat zijn hun woorden (die) uit hun monden (komen). Zij imiteren hiermee de uitspraken van degenen die voorheen niet geloofden. De Vloek van Allah rust op hen. Hoe kunnen zij zo afgedwaald zijn (van Zijn aanbidding)?
(Soera 4:157-158) 157 En (vanwege) hun uitspraak: “Voorwaar, wij hebben de Messias Iesa, de zoon van Maryam en de Boodschapper van Allah gedood.” Maar zij hebben hem niet gedood, noch hebben zij hem gekruisigd, maar daar leek het voor hen op. En waarlijk, degenen die daarover (van mening) verschillen, verkeren (daarover) zeker in twijfel. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts hun vermoedens. En zij hebben hem zeker niet gedood. 158 Welnee! Allah heeft hem tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs.
(Soera 5:110) 110 (Gedenk) wanneer Allah zal zeggen: “O Iesa, zoon van Maryam, gedenk Mijn Gunst aan jou en aan jouw moeder toen Ik jou ondersteunde met Roeh ul-Qoedoes Heilige Geest), zodat jij vanuit de wieg en op een oudere leeftijd tot de mensen sprak. En (gedenk) toen Ik jou het Boek, de Wijsheid, de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij met Mijn Toestemming uit klei iets maakte dat op een vogel leek en er vervolgens in blies. Hierna werd het met Mijn Toestemming een (echte) vogel. En jij genas met Mijn Toestemming de blinden en degenen die aan vitiligo (lepra) leden. En (gedenk) toen jij met Mijn Toestemming de doden tot leven bracht. En toen Ik de kinderen van Israël van jou afhield (toen zij besloten om jou te doden), nadat jij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam. En degenen onder hen die niet geloofden zeiden: “Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij.”

Volgens onderzoekers komt het verhaal van de vogel van klei bij de Gnostici vandaan, zeker niet uit de Bijbel. Gnosticisme – gnosis betekent kennis – was een religie die zijn oorsprong vondt in Joods-Christelijke bewegingen in de eerste en tweede eeuw na Christus.

http://www.holy-injil.net/en/holy-injil%E2%80%94-life-and-teaching-isa-al-masih
De Injil betreft het evangelie van Lukas met aangepaste namen.
Verdere Evangeliën uit de Bijbel worden in de Koran niet genoemd.

(Injil 9:21) 21 Isa strictly warned his disciples not to tell anyone. “The Son of Man must suffer many things,” he said, “and be rejected by the elders, the head priests, and the scholars of religion. And he will be killed, but on the third day he will come back to life.” 35 Then, from the cloud a voice spoke: “This is my Son, my Chosen! Listen to him!” 36 When the voice finished, Isa was there alone. In the days that followed, his disciples were silent about all this, not telling anyone what they had seen.
(Injil 18:31) 31 Isa took the twelve emissaries aside and said, “Listen, we’re going up to al- Quds (Jeruzalem), and all the prophecies written by the prophets about the Son of Man will come true. 32 He will be handed over to the pagans, mocked, insulted, and spit upon. 33 They will flog him and kill him. But on the third day he will return to life.
(Injil 22: 19-20) 19 Then he took some bread, thanked Allah for it, broke it in pieces, and gave them to the disciples, saying, “This is my body given for you. Eat this in remembrance of me.” 20 After the meal he took a full cup and said, “This cup is the new covenant established in my blood shed for you.
(Injil 23:32) 32 With him they also led away two criminals for execution. 33 When they arrived at the place called the Skull, they crucified him there. They also crucified the two criminals, one on his right and one on his left.

Dus hun evangelie van Lukas (Injil) leert wel degelijk, dat Jezus de Zoon van God is en dat Jezus voor ons is gestorven. Dat Jezus de gedachtenisviering voor Zijn dood instelt in en dat Zijn offer voor degenen die in Hem geloven hoop geeft en redding betekent.Volgens de Koran is Jezus echter niet voor ons gestorven, heeft Jezus geen groot offer gebracht, maar was Jezus slechts een boodschapper.

HerzSt (1 Johannes 2:22-23) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

En dit zegt de Bijbel over een ‘ander evangelie’ van een engel: (zoals Jibriel aan Mohammed)

HerzSt (Galaten 1: 6-8) 6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

De gouden rotskoepel op de tempelberg (berg Moria), de plaats waar de tempel of huis van YHWH stond, bevat diverse inscripties aan de binnenzijde, zoals onderstaande aanstootgevende inscriptie:

(Soera 19:35) 35 Het past Allah niet om Zich een kind te nemen. Verheven is Hij. Wanneer Hij een zaak heeft voorbestemd, dan hoeft Hij er slechts tegen te zeggen: “Wees”, en het is.

Verder lijken de vele meedogenloze verzen (tegen niet-moslims) in de Koran en de Hadith
veel op het voorbereiden van moslims op een letterlijke confrontatie en strijd (Jihad) met voor hen ongelovigen, in navolging van Mohammed en zijn volgelingen. (Qu’ran 2:194, 8:40, 8:65, 9:29, 9:73, 9:123, 61:4 )
Alle mensen zijn geschapen naar Gods evenbeeld en naar de gelijkenis van God gemaakt (Gen. 1:26-27) en ieder mens mag zijn hart in vrijheid vullen, maar volgens de Bijbel nooit met haat tegen anderen. Ook niet met het veel gebruikte excuus: ‘Het is de wil van Allah’.
Volgens Islamitische theologen verdient een moslim die van het geloof afvalt de doodstraf, die door middel van een gerechtelijke fatwa wordt uitgesproken.
De Islam kent geen verandering of nieuw gedachtegoed, alleen de mondelingen voordracht van de Koran op de wijze zoals deze volgens hen doorgegeven is aan Mohammed.
De Islam is gebaseerd op een krachtige sociale controle met letterlijke eerwraak.
Toch zullen Christenen zich krachtig inspannen om ook moslims van goede wil te bereiken met het goede nieuws en hen vertellen over de hoop op eeuwig leven op basis van Jezus offer, zoals dat door Jezus beloofd is. (Joh. 6: 54)

Wat weten we inmiddels allemaal van de valse profeet, DE antichrist van het laatste uur:
In het vorige artikel hebben we de kleine horen, die ogen had en een mond vol grootspraak duidelijk geïdentificeerd als de valse profeet. Wanneer we alle informatie over hem verzamelen:

 • Hij komt als een verachtelijk man die men geen koninklijke waardigheid geeft (Dan. 11:21)
 • Hij zal het koningschap grijpen door vleierijen (Daniël 11:21)
 • Hij begint als een onbeduidende koning, een kleine hoorn (Dan. 7:8)
 • Hij heeft een mond vol grootspraak en godslastering. (Dan.7:8)
 • Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)
 • Hij zal als koning komen wanneer de afval de maat heeft volgemaakt (Dan. 8:23, 2 Thess. 2:3)
 • Hij zal zich verheffen boven al wat God genoemd wordt (Dan. 8:25, Dan. 11:36, 2 Thess. 2:4)
 • Hij zal daarna zijn verschijning als ‘koning’ groot manifesteren (Dan. 7:20, Dan. 11:37)
 • Hij oefent alle autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12, 17:12)
 • Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)
 • Hij zal als valse profeet verschillen van de koningen die voor hem geweest waren (Dan.7:24)
 • Hij zal zowel Jezus als de Vader YHWH loochenen (Dan. 11:37, 1 Johannes 2:22)
 • Hij zal sympathie voor de Islam hebben en vrouwen ondergeschikt behandelen (Dan. 11:37)
 • Hij zal de god van de vestingen eren = de god van de valse redeneringen = Allah (Dan. 11:38)
 • Hij zal valse redeneringen opzetten door de Koran van de Mesopotamische god Allah (Dan. 11:39)
 • Hij zal degenen die hem erkennen land geven, is een uitbreiding van de Islam (Dan. 11:39)
 • Hij zal erop uit zijn de sharia-wetten in te voeren met hun eigen tijd of kalender (Dan.7:25)
 • Hij zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. (Op. 13:14)
 • Hij zal dat beeld of afbeelding levensvatbaar maken. (Op. 13:15)
 • Hij zal allen (laten) doden die het beeld van het beest niet aanbidden. (Op.13:15)
 • Hij dwingt iedereen om het merkteken te ontvangen om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:16-17, Dan. 11:31)
 • Hij is de initiator van het nieuwe wereldwijde geldsysteem (Op. 13:17)
 • Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (vergelijk Op. 13:18 met 1Kon. 10:14,15)
 • Hij zal christenen belagen door vleierijen en door misleiding (Dan. 11:32, 1Joh. 4:1-3)
 • Hij zal getrouwe Christenen vervolgen (Dan. 11:32) (Lukas 21:12)
 • Satan zal zich in het laatste uur bedienen van DE valse profeet (Dan. 8:24)(Op. 13:11)

De valse profeet zal zich binnenkort met grote macht presenteren op een ‘speciale plaats’ om zijn bijzondere afgodische tekenen te doen en zich te verheffen. Op die plaats zal ook de basis liggen voor het merkteken en waar het cryptogeld zal worden uitgegeven om te kunnen kopen of verkopen.

Een andere belangrijke vraag betreft de berg Horeb of Sinaï

Er zijn twee bergen in de Schrift die groot respect verdienen, dat zijn de berg Moria, de berg waar Gods tempel stond en de berg Sinaï (of Horeb genoemd), waar God aan Mozes verscheen.
De berg Sinaï is heel bepalend in het vervolgverhaal over de valse profeet met zijn afgoderij.

De berg Sinaï
De oudste kaarten lokaliseren het land Midian (of Madian) in de noordwestelijke hoek van wat tegenwoordig Saoedi-Arabië is, ten oosten van de golf van Aqaba.

Ongeveer 3500 jaar geleden moest Mozes uit Egypte vluchten nadat hij een Egyptenaar had gedood:

HerzSt (Exodus 2:11) 11 In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag, die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders.’
HerzSt (Exodus 2:15) 15 Toen Farao dit hoorde, probeerde hij Mozes te doden, maar Mozes vluchtte van Farao en ging in Midian wonen.

Egypte en zijn grondgebied zouden niet veilig meer zijn geweest voor Mozes. Hij zou niet zijn gevlucht naar het Sinaï-schiereiland, waar de Sinaï-woestijn zich bevindt, want daar had de Farao van Egypte meerdere mijnen en militaire posten.
Mozes ging helemaal uit Egypte weg, naar het land Midian ten oosten van de Golf van Aqaba:

In Midian ontmoette Mozes bij de waterput de dochters van Jethro, de Midianiet.
Naderhand huwde Mozes met Zippora, de dochter van de priester Jethro.

HerzSt (Exodus 3:1-2,5) 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd…..5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.

Na 40 jaar, tijdens het hoeden van de kudde van zijn schoonvader, bevond Mozes zich in de buurt van de berg Horeb. Mozes werd vervolgens uitgezonden, om met Gods hulp de Israëlieten uit Egypte te bevrijden, om terug te keren op dezelfde berg:

HerzSt (Exodus 3:12) 12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.
HerzSt (Exodus 4:19) 19 Ook zei de HEERE tegen Mozes in Midian: Ga, keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven.

Uiteindelijk mochten de Israëlieten vertrekken uit Egypte, op weg naar de berg Sinaï:

HerzSt (Exodus 12: 37-38) 37 Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. 38 Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee.

Het waren meer dan 1 miljoen Israëlieten, een grote groep van allerlei herkomst en zeer veel vee.

HerzSt (Exodus 13: 21) 21 De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.

Mozes kende het pad naar Midian van zijn vlucht veertig jaar eerder, maar God besloot dat de Israëlieten zouden keren om een ander pad te nemen. Een krachtmeting zou volgen:

HerzSt (Exodus 14: 1-4,7) 1 Toen sprak de HEERE tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee, voor Baäl-Zefon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee. 3 De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: Zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. 4 En Ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat Ik de HEERE ben. En zo deden zij…. 7 Hij nam ook zeshonderd van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren.

De Israëlieten waren volledig ingesloten door steile bergen aan de zijden, de zee voor hen en het Egyptische leger achter hen, een doodlopende weg.
Het leek een hopeloze situatie en de Israëlieten werden kwaad op Mozes:

HerzSt (Exodus 14:12) 12 Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven.

Links het pad dat Mozes kende, rechts het pad dat hoogstwaarschijnlijk genomen werd.
Het nieuwe pad betrof een droge afwaterings- of rivierbedding van de omringende bergen.

Op bovenstaande landtong stonden de Israëlieten met hun vee, het leek een hopeloze situatie.

De weg naar de zee is een kloof of wadi. De golf van Aqaba heeft een rif van meer dan
1500m diep, maar tussen Pi-Hachiroth en Baäl-Zefon (Ex. 14:2) ligt een zandplaat die veel minder diep is.

HerzSt (Exodus 14:19-22 19 Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. 20 Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. 21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.
HerzSt (Psalmen 78:13) 13 Hij spleet de zee doormidden en deed hen erdoor gaan, de wateren deed Hij rechtop staan als een dam.

Een van de indrukwekkendste gebeurtenissen aller tijden, de afloop kent vrijwel iedere
Christen:

HerzSt (Exodus 14: 25,28) 25 Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israël vluchten, want de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren….. 28 Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achternagekomen waren. Niet een van hen bleef er over.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef; De berg Sinaï is de hoogste berg in de nabijheid van de stad Al Bad. De stad Al Bad was de stad van Jethro, de schoonvader van Mozes.

Over de locatie van de berg Sinaï schreef Paulus in Galaten 4:25; Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, ….’. Ook volgens Paulus lag de berg Sinaï in Arabië, wat nu Saoedi- Arabië heet.
Paulus was opgeleid door de gerespecteerde Joodse theoloog Gamaliël en kende de Schriftplaatsen 1 Koningen 10:15, 2 Kronieken 9:14, Jesaja 21:13 en Ezechiël 27:21, waarin Arabië duidelijk beschreven wordt met hun koningen, de Dedanieten en de vorsten van Kedar.

Wanneer we op zoek gaan naar de hoogste berg in de regio Midian, dan komen we uit op de berg Jebel al-Lawz, die een hoogte heeft van 2580 m. Jebel al-Lawz betekent ‘de berg van de wetten’.
Plaatselijke bewoners noemen de berg Jebel Musa, de berg van Mozes.
Vanaf de oversteek ging het volk via Mara (met het bittere water) richting Elim:

HerzSt (Exodus 15: 27) 27 Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water.

HerzSt (Exodus 16:1) 1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de (berg) Sinaï ligt. Dat was op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken.

Een onderzoeker heeft vanaf de bovengenoemde oversteek de route naar Jebel al-Lawz gevolgd en de bronnen van Elim geteld, het zijn er volgens hem nog steeds 12.

In het midden Jebel al-Lawz, of zoals hoogstwaarschijnlijk de berg Sinaï.
De getoonde berg, in het huidige noordwesten van Saoedi-Arabië, heeft een zwartgeblakerde top:

HerzSt (Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Op de voorgrond van de foto een (afgods-) altaar door mensen gemaakt, zeer waarschijnlijk waar het gouden kalf op gestaan heeft. Hier komen we later nog op terug.
De Horeb is volgens sommige onderzoekers de naam van de streek, wat zou kunnen verklaren dat de gespleten rots diverse kilometers verwijderd is van de berg Sinaï.

HerzSt (Exodus 17:6) 6 Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël.

HerzSt (Psalmen 78:15-16) 15 Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. 16 Want Hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren.

In het echt is het een kolossale rots.
De erosie van de stenen door het water is duidelijk te zien, hier heeft een krachtige
waterstroom een groot bekken gevuld. (foto rechts)
Het altaar van het gouden kalf, met inscripties van Egyptische runderen:

De Israëlieten kwamen terecht in de woestijn bij de berg Sinaï en hebben ongeveer een jaar bij de berg verbleven:

HerzSt (Exodus 19:2) 2 Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg.

Volgens een Saoedische archeoloog; gevonden oudheden in de genoemde streek.
Tevens de vondst van een ingekerfde menora, de 7-armige kandelaar:

  

Onderwaterontdekkingen van de doorgang na 3500 jaar, wielen en assen van strijdwagens.
Het wiel rechts is verguld of met een gouden laag bekleed waardoor koraal daar niet op
groeit:

De doorgang is gemarkeerd door pilaren uit de tijd van Salomo, aan de zijde van Saoedi-
Arabië is de pilaar vervangen door een grondplaat:

De grot van Elia in de berg Horeb, toen hij moest vluchten voor Izebel; midden van de foto:

HerzSt (1 koningen 19: 8-9) 8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 9 Hij ging daar een grot in en overnachtte er….

Er is nog meer ondersteunend bewijsmateriaal.
Toepasselijke video’s voor verdere informatie:

Exodus revealed;
https://www.youtube.com/watch?v=CSISH5L6mbg

Interview met onderzoekers Jim en Paddy Caldwell;
https://www.youtube.com/watch?v=KaPn_pKQt0s

Ondertiteling aanzetten:
(rechtsonderaan drukken op de button ondertiteling; daarna op de button instellingen = tandwiel, op engels (of spaans) klikken, dan op automatisch vertalen klikken en veranderen naar nederlands)

Het is nooit 100% zeker wat de lokaties van de Exodus betreft, wel zeer aannemelijk, het gebeurde allemaal 3500 jaar geleden. Maar een uitgangspunt is dat Egypte zeggenschap had over het Sinaï schiereiland vanwege de koper en turquoise mijnen tot +/- 106 nChr. toen het gebied door de Romeinen geannexeerd werd. Dat de Israëlieten uit Egypte gingen is dan ook bepalend in het verslag, evenals dat Mozes vluchtte naar Midian, ten oosten van de golf van Aqaba.

Waarom werd de berg Sinaï voorheen dan ten onrechte geïdentificeerd?
Blijkbaar door de naam Sinaï en woestijn van Sinaï. Maar aan weerszijden van de golf van Aqaba bevinden zich woestijnen. In de directe nabijheid van de berg Jebel al-Lawz, de berg Sinaï, is ook een woestijn.
De oudste locatie van de berg ontstond na een visioen van de de Byzantijnse Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn. Constantijn vaardigde in 313 nChr. het Edict van Milaan uit, waarmee de Christenen in het Romeinse Rijk vrijheid van godsdienst ontvingen.
Zijn moeder ging geografische locaties van Bijbelse gebeurtenissen inventariseren.
De berg Sinaï op het schiereiland Sinaï in Egypte bezit geen Israëlitische vondsten van 3500 jaar oud en heeft ook geen vlakte eromheen voor een groot kamp, bovendien is het een deel van Egypte.

Saoedie-Arabië heeft al generaties bewust over de berg Jebel al-Lawz gezwegen en bewaakt de belangrijke vindplaatsen met hekken, waarschuwingsborden en wachtershuisjes.
Onderzoekers zijn niet welkom en worden ter plaatse afgeschrikt.

De benarde situatie van de Israëlieten voor de Rode Zee heeft een gelijkenis met de benarde situatie voor Christenen in het laatste uur. Christenen zijn echter voorbereid en hoeven nooit te wanhopen:

HerzSt (Lukas 21:28) 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Getrouwe Christenen zullen – net als de Israëlieten destijds – op een wonderlijke wijze gered worden.

Tot zover dit gedeelte over de Islam, de antichrist of valse profeet en de uittocht uit Egypte. In het volgende artikel zullen we het grote Babylon behandelen, een echte stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *