eindtijd 3. Openbaring; de 7 zegels

Openbaring 1
De apostel Johannes ontvangt van Jezus (via een engel) een visioen van dingen die binnenkort gebeuren moeten:

HerzSt (Openbaring 1:1) 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.

Openbaring 2,3
Inspectie door Jezus van de 7 gemeenten: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardes, Filadélfia en Laodicéa.

Openbaring 4
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

HerzSt (Openbaring 4:1-2) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand

Johannes ziet God op zijn troon zitten en rondom de troon 24 oudere personen:

NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.

De profeten zitten al als 24 koningen rondom de troon. Zij zijn ook gezalfden en behoren ook tot de eerstelingen en zullen nog voor de 144.000 heiligen een hemelse opstanding ontvangen.

Openbaring 5
Degene, die op de troon zit, de hemelse Vader, heeft in zijn rechterhand een verzegelde boekrol, die alleen het Lam kan openen:

NBG51 (Openbaring 5:1,9) 1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

Johannes krijgt te zien wat er staat geschreven in de boekrol met de 7 zegels, over een vervulling van een profetie van ‘koningen en priesters’:

HerzSt (Daniël 7:27) 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

De boekrol betreft dus een visioen binnen een visioen en geeft een beschrijving van de loutering en verzegeling van de 144.000, met als toeschouwers; God, het Lam, de 24 profeten, de 4 levende schepselen, de engelen en de grote schare.

Het Lam opent de boekrol met de 7 zegels;
Openbaring 6:1-17
Wanneer het Lam het eerst zegel van de boekrol opent, wordt de persoon op het witte paard een kroon gegeven, waarna hij erop uittrekt om zijn overwinning te voltooien. Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die als Koning lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van ontvangen Koninkrijksmacht:

NBG51 (Hebreeën 10:12-13) 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.

Bij het openen van het tweede zegel wordt de vrede van de aarde weggenomen, met als gevolg oorlogen. (Op.6:3,4)
Het openen van het derde zegel betekent hongersnoden. (Op.6:5,6)
Het vierde zegel betekent de dood van het 4e deel van de aardbewoners, door oorlogen, voedseltekorten, ziekten en door wilde beesten. (Op.6:7,8)
Bij het vijfde zegel is er een vervolging van christenen en moet het getal van de 144.000 heiligen nog vol worden gemaakt. (Op.6:9-11)
Als het zesde zegel wordt geopend belanden we in het einde van de grote verdrukking, de grote dag van toorn of gramschap. Het begint met een grote aardbeving , de zon wordt verduisterd, de maan wordt als bloed en de sterren vallen van de hemel en elke berg en [elk] eiland wordt van zijn plaats verwijderd (Op.6:12-17). En de mensen zullen radeloos van angst zijn:

HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Openbaring 7
In Openbaring 7 wordt beschreven dat het getal van 144.000 heiligen is volgemaakt uit de twaalf stammen van Israël en dat er zich tevens een grote schare rondom de troon bevindt.

Openbaring 8:1-13
Nadat het Lam het zevende zegel geopend had viel er een stilte in de hemel:

HerzSt (Openbaring 8:1) 1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

Alle zegels van de boekrol met 7 zegels zijn nu door het Lam geopend.
Na deze stilte slingert een engel wat van het altaarvuur naar de aarde en er komen vanuit de troon bliksemstralen, donderslagen en een aardbeving. (Op.8:5)

Lees verder in: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *