eindtijd 10. De afval

De afval, een belangrijk markeringspunt:

De laatste dagen zullen in een stroomversnelling komen als christenen massaal afvallig worden, als zij de christelijke leefwijze niet meer centraal stellen in hun leven.
Waarschijnlijk dat er in enkele delen van de wereld zoals in Afrika of Azië nog een beperkte Christelijke groei is, maar dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is volgens ons reeds gepasseerd. Eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:3-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt..7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

Paulus spreekt in vers 4 over een valse profeet, de tegenstander, iemand die zich verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt. In vers 6 zegt Paulus, dat zij – de Christenen in zijn tijd – nu weten wat hem weerhoudt. Eerst moet de afval gekomen zijn volgens vers 3. Het rotsvaste geloof van de christelijke gemeenten is vanaf de eerste discipelen van Jezus tot aan de bestemde tijd de reden wat deze valse profeet weerhoudt. Wie hem nu weerhoudt in vers 7, totdat ‘hij’ uit het midden verdwenen is, daar wordt niet over geschreven. Het is wel duidelijk dat de christelijke gemeenten door de eeuwen heen goddelijke bescherming genoten hebben:

HerzSt (Mattheüs 28:18-20) 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
HerzSt (1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

God zal niet toestaan dat zijn volk wordt verzocht boven wat ze kunnen dragen. Ook Jezus waakt over de christelijke gemeenten. Omdat de periode van ‘hem weerhouden’ al zo’n 2000 jaar beslaat, is het aannemelijk dat christenen worden beschermd (voor deze valse profeet) door een engel, totdat de tijd is gekomen van de massale afval. Dan zal deze engel ontheven worden van zijn taak.

Hoe kunnen christenen dit unieke markeringspunt onderscheiden:
Om te kunnen begrijpen hoe deze nieuwe ‘goddeloze’ wereld zich zal onderscheiden, moeten we eerst in beeld hebben wat de eigenschappen van christenen zijn. Deze eigenschappen zijn het tegenovergestelde van de eigenschappen van de afvallige goddeloze wereld. De belangrijkste eigenschap is liefde:

HerzSt (Mattheüs 22:37-39) 37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
HerzSt (Mattheüs 19:19) 19 eer uw vader en moeder; en u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Christenen mogen niet hebzuchtig zijn of liefde voor geld hebben:

HerzSt (Lukas 12:15) 15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.
HerzSt (2 Petrus 2:14) 14 Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht;…
HerzSt (Hebreeën 13:5) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

In plaats van een zuiver christelijk gedrag hebben zulke christenen een vorm van godsvrucht:

HerzSt (2 Timotheüs 3:5) 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Wanneer christenen massaal zullen besluiten om het geloof in Christus geen centrale plaats meer in hun leven te geven en zij zich zullen overgeven aan liefdeloosheid en hebzucht, zal deze periode direct worden gevolgd door de komst van de zoon der vernietiging.
Dit overgeven aan hebzucht is algemeen geworden in de wereld.
Als we alleen al naar de afgelopen jaren kijken en zien in welke mate het salaris en bonussen van directies in de financiële wereld is gestegen. Het lijkt nooit genoeg.
Ook wordt er volgens diverse economen massaal belasting ontdoken door gebruik te maken van offshore belasting paradijzen. Door kapitaal mondiaal te verplaatsen wordt er geen of zeer minimaal belasting betaald door rijke particulieren en bedrijven. Deze constructies zijn mogelijk door (verkeerd) gebruik te maken van mondiale belastingregels door accountants.
De keerzijde hiervan is, dat de belastingen voor de publieke voorzieningen door anderen betaald moeten worden.

De komst van de wetteloze mens wordt ondersteund door Satan. Deze komst gaat gepaard met
groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. In Openbaring wordt gesproken over een wild beest lijkend op een lam, als de Messias, dat ging leugens spreken als een draak, als Satan: (zie hiervoor ook eindtijd 6. Openbaring; de valse profeet)

HerzSt (Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

Deze valse profeet zal krachtige tekenen doen:

HerzSt (Openbaring 13:13) En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Hieraan zal de valse profeet te herkennen zijn, hij zal zich voordoen als een weldoener maar spreekt met slinkse leugens en hij zal grote tekenen doen zoals vuur uit de hemel.

Lees verder in: eindtijd 11. De hoofdthema’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *