4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!

Jongeren Deel 4.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Jonge Christen, heb jij alleen maar belangstelling voor jouw smartphone en iPad?
Of ben jij ervan op de hoogte hoe jongeren misleid worden in deze wereld?
Doorzie jij degenen met een gladgestreken gezicht, die ‘zeggen’ zorg te hebben voor jongeren? Jongeren van nu zijn veelbelovend, maar hebben zeker Christelijke aandacht nodig.

HerzSt (Spreuken 14:15) 15 Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.

Kun jij woordkunstenaars met hun woordenspel onderscheiden?

Sommigen zijn bedreven om minachtende woorden te verzinnen voor anderen, wiens gedachten en gedrag hen niet aanstaan, of wiens ideeën niet passen bij hun beleid.
Vooral (jonge) mensen die nadenken, die kritisch de resultaten van anderen volgen, worden afgeserveerd en als complotdenkers weggezet.
Christenen heeft men al het ‘label’ doemdenkers gegeven.
Mensen die traditioneel denken worden ook wel ‘populisten’ genoemd, een woord waar dan opzettelijk een negatieve lading aan gegeven wordt.
Populisme – van het Latijnse woord populus ‘volk’ – is eigenlijk niets anders, dan kiezen voor de belangen van ‘het volk’.

Jezus had ook last van dat soort woordkunstenaars.
Ze noemden hem bij een bepaalde gelegenheid Beëlzebul, of bezeten door Beëlzebul (= Satan):

HerzSt (Mattheus 12:22-26) 22 Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. 23 En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? 24 Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. 25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Het thema van dit artikel is hoe jongeren zich kunnen beschermen tegen misleiding, door het structureel toepassen van Christelijke beginselen.

Jezus was een rechtvaardige persoonlijkheid in Zijn dagen op aarde. Hij wilde volmaakt de dingen doen die Zijn Vader Hem had gevraagd. Dat konden de Joodse leiders niet verdragen, ze werden jaloers. Hun jaloezie sloeg om in haat. En daarmee werd Jezus het mikpunt van vele beschuldigingen:

HerzSt (Markus 3:2) 2 En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
HerzSt (Lukas 11:54) 54 zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen.

Jezus liet zich nooit meeslepen met hun verdorven gedrag.
Let eens op het volgende voorbeeld, toen de overpriesters en Schriftgeleerden en de oudsten Jezus op zijn woorden wilden vangen:

HerzSt (Markus 11:27-33) 27 En zij kwamen weer in Jeruzalem. En toen Hij in de tempel rondliep, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe. 28 en zeiden tegen Hem: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? 29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één vraag stellen; antwoord Mij ook, en dan zal Ik u zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe: 30 De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord Mij. 31 En zij overlegden met elkaar en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? 32 Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan hebben wij bevreesd te zijn voor het volk; want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was. 33 En zij antwoordden en zeiden tegen Jezus: Wij weten het niet. En Jezus antwoordde hun: Dan zeg Ik u ook niet met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.

Jezus had deze praatjesmakers de oren gewassen met hun onbehoorlijke vraag, met welke bevoegdheid Jezus de mensen onderwees en wie Hem de bevoegdheid daar voor gegeven had.
Het was namelijk hun taak, die zij verzaakt hadden. Zij hadden de mondelinge tradities toegevoegd en onderwezen en hadden daarmee Gods woord krachteloos gemaakt. (Mattheus 15:1-9)
Toen Jezus hen een wedervraag stelde over de doop van Johannes, vielen zij door de mand. Die correctie konden zij absoluut niet verdragen en zij wilden wraak nemen:

HerzSt (Markus 12:13-17) 13 En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de Herodianen naar Hem toe om Hem op een woord te vangen. 14 Dezen nu kwamen en zeiden tegen Hem: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en Zich door niemand laat beïnvloeden; want U ziet de persoon van de mensen niet aan, maar U onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? 15 Daar Hij echter hun huichelarij kende, zei Hij tegen hen: Waarom verzoekt u Mij? Breng Mij een penning, opdat Ik hem bekijk. 16 En zij brachten er een. En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? En zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. 17 Toen antwoordde Jezus hun: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over Hem.

Een perfect antwoord van Jezus. Hoe Jezus omging met zulke situaties, daar kan iedere Christelijke jongere van leren en proberen deze eigen te maken. Om jezelf geen denkbeelden aan te laten praten die tegen de Christelijke beginselen in gaan. Zoals in het onderwijs. Scholen wijken steeds verder af van neutraal onderwijs, waarbij jongeren zelf een mening kunnen gaan vormen. Het lesmateriaal is bewust niet meer gebaseerd op de Joods-Christelijke beginselen, maar op precies het tegenovergestelde. Het niveau van onderwijs is daarmee ook drastisch omlaag gegaan. Steeds meer jongeren kennen de tafels niet, kunnen slecht hoofdrekenen en lezen. Zelfs een analoge klok is al moeilijk. Maar wel geven ze onderwijs over abortus, evolutie of politieke (socialistische) meningen. Of het genderneutrale onderwijs met het rollenspel, bedoeld om kinderen al op jonge leeftijd over hun geslacht te verwarren en te stimuleren om tot een nieuw inzicht over hun geslacht te komen.

Dat soort zaken hoeft – volgens ons – bij jongeren niet aangemoedigd te worden en daardoor extra verwarring te geven. Het gevolg is, dat er veel te snel onomkeerbare keuzes worden gemaakt.
Zowel puberteitsblokkers als geslachtshormoon therapie maken de jongeren vaak steriel.
https://www.strategic-culture.org/news/2019/04/14/frankenstein-designer-kids-what-you-dont-know-about-gender-transitioning-will-blow-your-mind.html

Dit stimuleren gebeurt veelal door ouders en leerkrachten die zichzelf ‘progressief’ noemen.
Progressief is alweer zo’n kreet van de woordkunstenaars. Met progressief wordt bedoeld, dat je de samenleving op een positieve, vernieuwende manier wilt verbeteren.
Maar is dat wel zo?
Deze progressieven hebben het hele Christelijke geloof verworpen, of een ondergeschikte plaats gegeven. Ze hebben de wijsheid, inzicht en kennis van onze God (YHWH) verruild voor eigen wijsheid:

HerzSt (Spreuken 12:15) 15 De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, …
HerzSt (1 Korinthe 3:19) 19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, …

Laat je ook niet mee slepen door klasgenoten met vieze praat, seks, drugs gebruiken, leugens, gewelddadige spelletjes, vernielen, diefstal enz.
Dat gedrag heet groepsdruk, en betekent dat je door de groep onder druk gezet worden om mee te doen. Ieder jongere is gevoelig voor groepsgedrag en wil er graag bij horen.
Maar Christelijke jongeren hoeven zich nooit en nergens voor het Christelijke geloof te schamen.
Laat in jouw antwoord zien dat jij een Christen wilt zijn.
Maar voor hen ben je dan een slappeling of saai of een spelbreker als je niet meedoet.
Nou en?

Dan maar saai, maar wel rechtvaardig, barmhartig en met liefdevolle zorg voor anderen.
Je kunt niet ten koste van het Christelijke geloof populair willen blijven in de groep:

HerzSt (2 Korinthe 6:14) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Je kunt jezelf met doordachte woorden verdedigen, zoals Jezus dat ook deed.
Laat je klasgenoten op zo’n moment verwonderd staan over jou, ook al zullen ze dat niet toegeven.

En als je eens gekwetst wordt? Of op een gemene manier genegeerd wordt? Of ander onrecht?
En de anderen daar ogenschijnlijk plezier over hebben?
Ga dan niet bij de pakken neerzitten, dat geeft alleen maar stress en spanningen.
Bespreek deze dingen bij voorkeur met je Christelijke ouders. Die zullen je altijd ondersteunen.
Blijf altijd een blijmoedig hart houden, want in feite moet de veroorzaker zich diep schamen:

HerzSt (Spreuken 17:22) 22 Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
HerzSt (Spreuken 24:1-2) 1 Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet naar om bij hen te zijn, 2 want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken onheil.

Ga als jongere in gebed tot je hemelse Vader voor kracht. Overdenk wat Jezus voor ons heeft moeten doorstaan. Geloof Jezus woorden, want wie op Jezus vertrouwd, zal nooit beschaamd worden:

HerzSt (1 Petrus 2:6) 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Is het werkelijk zo dat de wereld afscheid heeft genomen van Jezus onderwijs?
Wat is er in de V.S. aan de hand?
Het aantal Amerikanen dat tot geen Christelijke religie meer behoort, groeit schrikbarend:
http://endoftheamericandream.com/archives/the-number-of-americans-with-no-religion-has-increased-by-266-over-the-last-3-decades

Steeds meer weerstand komt er tegen degenen die belang hechten aan Christelijke gezinnen en families. De Christelijke monogame leefwijze wordt vervangen door andere samenlevingsvormen.
Vooral universiteiten en hogescholen onderwijzen hun visie als een sterke aanbeveling.
Dit ‘gelijk hebben’ van de academische wereld wordt ook wel ‘politiek correct’ genoemd.
Het is een term die is overgenomen van de Chinese (Marxistische) leider Mao Zedong.
Karl Marx was degene die het communistische manifest ‘das Kapital’ schreef.
Communisme is gebaseerd op ‘socialisme’, wat zeker niet hetzelfde is als ‘sociaal gedrag’.
Sociaal gedrag is medemenselijk gedrag, onzelfzuchtig of barmhartig gedrag.
Socialisme is een politieke structuur die streeft naar een eerlijke verhouding tussen arm en rijk.
Socialisme is daarmee eveneens een woord van de woordkunstenaars, een verwarrend woord.
Nergens heeft het socialisme gewerkt, overal is de leiding belangrijker geweest dan de anderen.
Zoals in China, waar met de beste (Marxistische) bedoelingen en de mooiste plannen een fantastische toekomst werd geschetst, maar deze door hongersnoden en onderdrukking helaas vele miljoenen doden tot gevolg heeft gehad. https://nl.wikipedia.org/wiki/Culturele_Revolutie

Het Christendom daarentegen werkt wel, maar het Christendom is dan ook gebaseerd op rechtvaardigheid naar Goddelijke beginselen en barmhartigheid naar de medemensen toe.

Geeft de Main-Stream-Media nog geloofwaardige berichtgeving?
Volgens professor Peter Phillips, professor of Sociology, Ph.D., University of California:
“Tachtig procent van alle nieuwsberichten in de krant of in de media wordt door een public relations- propaganda-firma doorgestuurd, hetzij overheids- of privé-firma. Dat is een onderzoek waaraan we hebben gewerkt.” ( https://youtu.be/xiN9EznSoTc )

De huidige wereldmacht, de VS, heeft drie belangrijke persagentschappen: Reuters (in bijna 200 landen gevestigd), Associated Press en in Frankrijk is er nog het AFP agentschap.
Het zijn zeker geen financieel belangeloze objectieve persagentschappen.
De nieuwsberichten worden overwegend door Reuters of Associated-Press over de wereld gedistribueerd via 6 grote Amerikaanse nieuwsbedrijven:

Door hun machtspositie beschikken de persagentschappen over alle mogelijkheden, om het verleden dood te zwijgen of naar wens te veranderen.
https://off-guardian.org/2019/03/08/the-propaganda-multiplier/

Jongeren worden het beste door de media bereikt met korte video’s of met pakkende foto’s.
De media weten dat. Veel jongeren willen maar kort ergens hun aandacht op richten.
Ook dit artikel is voor veel jongeren al een ongewoon grote kluif om te lezen, maar wel nodig.
De foto’s in de media moeten dan ook meteen een gewenst verhaal vertellen.
Het gaat de media om het resultaat, het maakt hen blijkbaar niet uit of dat de waarheid is.

Therefore you always have to ask yourself: Why do I get this specific information in this specific form at this moment? Ultimately, it’s always about questions of power.”
(Dr. Konrad Hummler, Swiss banking and media executive)

Bedenk altijd wie (of welke industrie) het meeste geld verdient of belang heeft aan de berichtgeving.
Om maar eens enkele voorbeelden te noemen:

  • De oorlogsindustrie heeft belang bij zo veel mogelijk oorlogen.
  • De farmaceutische industrie heeft belang bij zo veel mogelijk voorgeschreven medicijnen en vaccinaties.

Jongeren zijn (gelukkig) nog idealistisch en onbevangen.
Hebben vaak nog weinig inzicht van de hebzucht en macht van sommige mensen en hoe zij lobbyen bij degenen die besluiten nemen. De manipulatie van het nieuws speelt hierbij een grote rol.

Is het voorgaande gedeelte over geregisseerde nieuwsbeïnvloeding allemaal moeilijk te geloven?
Bekijk dan eens de onderstaande verhelderende ‘papagaai’-video over de Sinclair Broadcast Group:

https://www.youtube.com/watch?v=hWLjYJ4BzvI

George Orwell, een Engelse schrijver, schreef het boek ‘1984’ over een maatschappij onder een totalitaire staat. Hieronder enkele citaten uit het interessante boek:

“The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.”
Mensen zijn het eenvoudigst te vernietigen door hun geschiedenis uit te wissen of te ontkennen.

“Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”
Het herschrijven of vervormen van de geschiedenis is blijkbaar nodig, om voor belanghebbenden de gewenste toekomst te kunnen bepalen.

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”
Alles wordt omgedraaid, de leugen regeert.
HerzSt (Jesaja 5:20) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;…..

Is er een medicijn voor de huidige wereld?
Door de verzonnen kreten te blijven gebruiken en te blijven herhalen is er een tegenstelling in de maatschappij ontstaan, een opsplitsing in groepen. Dit wordt ook wel polarisatie genoemd.
Maar deze opsplitsing geeft conflicten.
Leer de verzonnen kreten en leugens herkennen, want er zijn mensen op de achtergrond die er belang bij hebben:

HerzSt (Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen,….

Er is hier ook een gezegde over:
‘Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.’
Als twee partijen ruzie hebben, kan een derde partij daarvan profiteren.
Maar wat nu, als de derde partij bewust deze ruzie heeft veroorzaakt?

De vrijmetselarij zijn geheime organisaties of geheime genootschappen. Deze houden zich bezig met geheime en duistere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, en waarbij niets is ‘wat het lijkt’:

HerzSt (Efeziërs 5:11-13) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. 13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht

Als eerste is onze Christelijke strijd tegen Satan en zijn demonen, maar ook tegen de geheime agenda en de machtsinvloed van Satans kinderen.
Paulus omschreef die machtsinvloed eens met de volgende woorden:

HerzSt (Efeziërs 6: 12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Val nooit in de strik van afvalligheid, of denk nooit dat het Christelijke geloof niet zo belangrijk meer is:

HerzSt (1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Er is zeker een medicijn voor de huidige wereld, waarbij alle mensen echt gelukkig kunnen worden.
Het medicijn voor al de huidige wantoestanden is Gods woord toepassen. Succes verzekerd.

Is de invloed van Social Media dan beter?
Christelijke jongeren staan onder de invloed van nieuws uit Social Media, meningen en informatie uit een wereld, waar zij nog weinig ervaring mee hebben:

HerzSt (Efeziërs 4:14) 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,…

Applicaties als Facebook veranderen de maatschappij door het toepassen van censuur.
Grote Internet bedrijven zoals Facebook/Instagram en Google/Youtube werken met algoritmes, dat zijn formules en afspraken voor wat er getoond wordt in de zoekresultaten, in welke volgorde zoals bij Google en wat er gecensureerd wordt, dus wat zij commercieel of politiek niet willen of niet juist vinden. Het is in ieder geval niet de meeste neutrale weergave en zij nemen door hun manipulatie de vrijheid van ander nieuws af.
Jongeren krijgen zo geen zuivere blik meer op de wereldaangelegenheden, maar een vervormde blik.
Ook gaat Facebook wereldwijd de ‘vijandigheid tegen de Islam’ bestrijden:
https://news-for-friends.de/facebook-geht-jetzt-weltweit-gegen-islam-feindlichkeit-vor/

Maar waarom krijgt de genocide van Christenen dan geen aandacht?
http://endoftheamericandream.com/archives/why-does-the-mainstream-media-purposely-ignore-the-mass-killings-of-christians-that-happen-all-over-the-globe

Wat brengt de naaste toekomst?
Wat zegt de Schrift hoe we moeten omgaan met deze wereld met zijn geld en rijkdom, waar Christenen geen deel van mogen zijn?

HerzSt (Jakobus 4:4) 4Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

We zitten niet zo ver meer af van wat in de Bijbel de grote verdrukking wordt genoemd. (Matt.24:21)
De geplande uitrol van een Nieuwe-Wereld-Orde met een centraal bestuur.
(Zie het opmerkelijke project met de naam NEOM in Saoedi-Arabië: https://www.dojc.nl/?p=5199)

Een nieuw (of neo-) communistisch systeem waar enkele rijken de macht hebben.
Waarbij alle mensen gedwongen worden een gezamenlijk betaalmiddel te accepteren door de voorzegde valse profeet (de antichrist):

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Zal een RFID-chip  het merkteken worden?

Het merkteken in ontvangst nemen is voor God echter niet vrijblijvend:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Het merkteken in ontvangst nemen in de eindtijd betekent dan ook tevens het beest aanbidden, dat is afgoderij bedrijven.
Het nastreven van geld en rijkdom blijkt een manier van Satan om ons te verzoeken of te misleiden:

HerzSt (Mattheüs 6:13) 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze…..

(Zie hiervoor ook: https://www.dojc.nl/?p=4910 2. Jongeren; Geld en hoe hier mee om te gaan)

Ouders, tref voorbereidingen en DISCUSSIEER met uw kinderen:

Kinderen
Vertel altijd je ouders waar je problemen mee hebt. Zoals een jongere ooit opmerkte:
‘Ik heb er nog steeds spijt van dat ik mijn ouders toen niet heb verteld van mijn teleurstelling.’

Ouders
Hou de band met uw kinderen altijd open, zodat de drempel om dingen te vertellen laag is.
Luister aandachtig wanneer ze gekwetst, genegeerd of vernederd zijn.
Als uw kind de moed heeft gevonden om het te vertellen, maak uw kind dan geen verwijten.
Leer uw kinderen hoe ze anderen kunnen vergeven.
( Zie hiervoor: https://www.dojc.nl/?p=4417 4. De beloofde Messias)

Bespreek het (goede) idealisme van jongeren, maar leg uit dat sommige mensen bewust misleiden.
Vertel uw kind hoe het voelt om vernederd te worden, hoeveel pijn dat doet en hoe moeilijk het is om anderen te vergeven. Zelfs om onze vijanden te vergeven. (Lukas 6:27-31)
Leg uit dat we in de voorzegde tijd leven, die moeilijk zal zijn (2 Tim. 3:1-4) maar ook, dat er helaas geen mensen zonder fouten zijn.
Discussieer met uw kinderen wat ze het beste kunnen doen, om vooral in Jezus woorden te blijven geloven en daar trouw aan te blijven.

Tot slot:

Hosea beschrijft hoe de overspelige wereld er nu uitziet, een wereld die zich van onze God (YHWH) heeft afgekeerd:

HerzSt (Hosea 5:4) 4 Hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren, want de geest van hoererij is in hun midden, en de HEERE kennen zij niet.

Christelijke jongeren, blijf wakker:

HerzSt (1 Korinthe 1:5) 5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis,

Het is jammer dat het zo moet, maar wees kritisch bij de dingen die je leest, die jou worden verteld of worden gepresenteerd. Als Christelijke jongere moet je altijd scherp blijven voor misleiding:

HerzSt (Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Laat je niet meesleuren met gemanipuleerde berichtgeving!
Wordt geen deel van deze wereld die spoedig voorbij gaat.
Denk aan de beloofde eeuwige zegeningen voor de Christelijke erfgenamen. (Galaten 3:29)

Tot zover dit gedeelte hoe jongeren zich kunnen beschermen tegen misleiding door het toepassen van Christelijke beginselen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *