1. Vredevorst

Vredevorst-deel 1.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

Christenen over de hele wereld worden geleerd vreedzaam te zijn.
Voor veel Christenen in deze wereld is de vrede echter gewelddadig verstoord.
In het Midden-Oosten en in grote delen van Afrika worden Christenen verschrikkelijk vervolgd, gemarteld en gedood, voornamelijk door moslims.
Er zijn helaas politici, die de grove misdaden tegen Christenen bagatelliseren en verdraaien:
https://berliner-express.com/2019/04/maas-christen-muessen-mit-anschlaegen-leben/

Het is wel duidelijk dat de Islam van de gemanipuleerde media, het onderwijs en de politiek de exclusieve slachtofferrol toegewezen heeft gekregen en voor Christenen is er weinig aandacht.
Hoe is het mogelijk dat politici, die zich Christenen noemen, hun mond houden na de Islamitische terreur in Sri-Lanka. Dat zulke politici niet hun stem laten horen als hun broeders en zusters wereldwijd gemarteld en gedood worden. Waar nog jonge Christelijke vrouwen worden misbruikt.
Het zijn dezelfde politici, die hun mond hielden toen zogenaamde gematigde moslim-groeperingen gesteund werden met miljoenen euro’s van onwetende burgers. Van deze groeperingen hadden Christenen in landen zoals Irak en Syrië vervolgens zwaar te lijden.
Wat zijn dat toch voor Christenen?

Zulke politici zullen vervolgens antwoorden: ‘Maar we moeten toch naastenliefde betonen?’.
Nooit mag goeddoen aan naasten tot gevolg hebben, dat Christenen tekort wordt gedaan:

HerzSt (1 Timotheüs 5:8) 8 Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
HerzSt (Galaten 6:10) 10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Bedenk ook dit; Welke Christen maakt voor de nacht zijn deur niet op slot of welke Christen vindt het goed dat er in zijn huis ingebroken wordt?

HerzSt (Lukas 12:39) 39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

Als het voorkomen van inbraak in deze dagen wel herkend wordt, waarom dan niet de bescherming van – en noodzakelijke hulp aan – onze Christelijke broeders en zusters wereldwijd?

HerzSt (Mattheüs 25:31-32,35-41) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt…..35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Deze politici, dat soort dat zich Christenen noemt, zijn een deel van de wereld en handelen in overeenstemming daar mee. Zoals ze spreken met hun zalvende, maar verwerpelijke woorden;
‘We willen tolerant zijn, maatregelen zijn nog niet nodig en we zullen voor hen bidden.’
Ze lijken aan de buitenkant rechtvaardig, maar zijn in hun hart vol huichelarij en wetteloosheid. (Mattheüs 23:28)
Christenen mogen zich onder geen enkel excuus met zulke goddeloze politiek verbinden en daarmee een deel van die wereld worden. (Joh. 17:14-16) Een deel van die wereld worden is een grove zonde, door de indirecte instemming met het geweld en onrecht tegen Christenen:

HerzSt (1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Het thema van dit artikel is; De vrede op aarde is aan het verdwijnen. Hoe kunnen Christenen de vrede behouden?

We leven in een kwetsbare en onzekere tijd.
Veel mensen hebben ervaren dat het lang niet altijd meer veilig is om de straat op te gaan en dat je vervolgens op je hoede moet zijn. Ook ervaren velen dat ze alleen maar voorzichtige opmerkingen kunnen maken, of nog veiliger, geen opmerkingen maken. Volgens een onderzoeker zijn mensen wereldwijd verdrietiger, bozer en angstiger dan voorheen:
https://www.shtfplan.com/headline-news/the-world-is-sadder-and-angrier-than-ever_04292019

De onbezorgde vrijheid en de vanzelfsprekende hulp is aan het verdwijnen.
Het heeft zeker met de agressieve leefwijze van diverse mensen in deze wereld te maken, met hun drugs, misdaad en geweld.
Daar komt bij dat door sociale bezigheden en allerlei afspraken er bij veel mensen thuis bijna geen gezinsgebeuren meer is, zoals gezamenlijk eten en van ieder zijn bezigheden bespreken.
Wat veel mensen in de wereld missen is vrede, innerlijke vrede.
Vrede is een aangename toestand van rust en van behaaglijke zekerheid.
Daar passen geen verstoringen of strijd bij, maar harmonie.

HerzSt (Spreuken 3:13,17) 13 Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt,….17 Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.

Zoals we al eerder aangehaald hebben, niet iedereen is vredelievend.
Sommige naasten willen helaas geen vrede, maar zijn uit op strijd:

HerzSt (Jeremia 9:8) 8 Hun tong is een moordende pijl, bedrog spreekt hij. Met zijn mond spreekt men van vrede met zijn naaste, maar in zijn binnenste legt men hem een hinderlaag.
HerzSt (Spreuken 12:20) 20 Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.

Een Christen begrijpt dat hij Gods woord moet toepassen om vrede in zijn hart te krijgen:

HerzSt (Psalmen 37:37) 37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn.

De profetieën over de Vredevorst in de Schrift


Een vrucht in de lijn van David zal Koning worden en degenen van Davids nageslacht, die geloof stellen in deze Vorst, die mogen meeregeren:

HerzSt (Psalm 132:11-12) 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. 12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten.

De vrucht in de lijn van David wordt in Jeremia ‘Spruit’ genoemd:

HerzSt (Jeremia 23:5-6) 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

In bovenstaande Schriftplaats staat het woord ‘tsemach’ voor ‘Spruit’, wat ontspruiten of uitlopen betekent. Een nieuwe loot.
De Spruit of Loot zou voortkomen uit Isaï. Isaï was de vader van koning David:

HerzSt (Jesaja 11:1-5) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

In het toekomstige tijdperk, op de nieuwe aarde, zal de Spruit er als een vlag of vaandel aanwezig zijn. Waar alle volken naar toe zullen stromen om inzicht en kennis te ontvangen:

HerzSt ( Jesaja 11:9-10) 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen…

De Spruit zal als Koning regeren in rechtvaardigheid, samen met de andere vorsten, de heiligen:

HerzSt (Jesaja 32: 1-3) 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. 2 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. 3 Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.

Deze ‘rechtvaardige’ Spruit, op wie de Geest van God rust kan niemand anders zijn dan Jezus. Jezus is de Wortel en het nageslacht in de lijn van David:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

In Micha staat waar de Vredevorst geboren zou worden:

HerzSt (Micha 5:1-4) 1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. 2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. 3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. 4 Hij zal Vrede zijn…..

De Vredevorst zal op het jong van een ezelin in Jeruzalem verschijnen:

HerzSt (Zacharia 9:9-10) 9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. (zie ook Mattheüs 21:1-11 en Johannes 12:12-19)

Persoonlijke vrede is reeds mogelijk in het huidige tijdperk

Christenen hebben met de doop hun zondige leefwijze afgewassen en ervaren nu vrede in hun leven:

HerzSt (1 Johannes 4:10) 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Iedere Christen heeft zijn eigen problemen of verdriet.
Sommigen hebben een dierbare verloren zoals een kind. Anderen zijn beschadigd in hun jeugd of hebben een traumatische ervaring gehad.
Dit zei Jezus eens over het genezen van verdriet:

HerzSt (Lukas 4:18) 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,

En dat het betrouwbare woorden van Jezus zijn blijkt wel uit de opwekking uit de dood van de dochter van Jaïrus:

HerzSt (Markus 5:35-36,41-42) 35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig? 36 En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen….41 En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op. 42 En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf.

Het toewensen van vrede; ‘vrede zij U’ of ‘ga heen in vrede’

Laat u niet beroven van de vrede en vertrouw volledig op Jezus woorden.
Geloof in Jezus woorden is werkelijk de sleutel tot vrede.

In verschillende Schriftplaatsen is deze sleutel tot vrede te herkennen, zoals de genezen vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had:

HerzSt (Markus 5:34) 34 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Of de zondige vrouw in de stad, die met een albasten fles zalf de voeten van Jezus zalfde:

HerzSt (Lukas 7:50) 50 Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Vrede toewensen voor Zijn discipelen was een onderdeel van de begroeting door Jezus:

HerzSt (Johannes 20:19,21,26) 19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!… 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u…. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.

Vrede toewensen was zelfs een eerste vereiste voor het bezoeken van een huis:

HerzSt (Lukas 10:5-6) 5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! 6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.

Tot slot:

Innerlijke vrede zal het leven van een Christen verrijken:

HerzSt (Psalm 4:9) 9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

De Vredevorst Jezus is Gods woordvoerder. (Johannes 1:1)
Om die reden zijn Jezus woorden de absolute waarheid, het zijn rechtvaardige woorden.
Geloof in Jezus woorden is dan ook geloven in rechtvaardigheid.
De vrucht van de rechtvaardigheid zal vrede tot in de eeuwigheid bewerkstelligen:

HerzSt (Jesaja 32:17) 17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid. 18 Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;

In het volgende artikel zullen we Jezus unieke onderwijs over innerlijke vrede verder uitwerken en het tijdperk beschrijven van de Vredevorst op de nieuwe aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *