2. Vredevorst

Vredevorst-deel 2.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige deel hebben we gezien dat politici – die zich Christen noemen – een bedenkelijk en werelds gedrag vertonen naar de vervolgde Christenen in de wereld toe. We zagen dat Christenen de vrede kunnen behouden door niet bevreesd te zijn en te geloven in Jezus woorden.
Verder werd de aankondiging van de beloofde Vredevorst in het Oude Testament besproken.

In Jezus dagen waren het niet de Joodse leiders, maar het was het Joodse volk dat begreep dat de lang verwachte Koning was gekomen.
Zij waren verrukt over de Boodschapper van vrede uit de hemel:

HerzSt (Lukas 19:38) 38 En zij (het volk) zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.

Zij beseften heel helder, dat Jezus naar hen toe kwam in de Naam van God. (YHWH)
Een groot deel van het Joodse volk was alert op de komst van de Messias, maar niet allemaal:

HerzSt (Lukas 19:42) 42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

Maar zijn de huidige discipelen van Jezus ook nu alert en zijn alle Christenen in afwachting van Jezus 2e komst? Alle Christenen geloven gelukkig wel allemaal in Jezus woorden, maar slechts weinigen zien uit naar de wederkomst of parousia van de Christus.
Er zijn daarom slechts weinig Christenen, die het Christendom ervaren zoals het is bedoeld.

HerzSt (Lukas 13:24) 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,…

Het thema van dit artikel is; Het unieke onderwijs van Jezus over innerlijke vrede en het tijdperk van de Vredevorst op de nieuwe aarde.

De grote Christelijke instituten hebben veel Christenen afgevangen met hun leerstellingen.
( Zie ook: 2. Gemeenschap https://www.dojc.nl/?p=6043 )
De Christelijke levenswijze moet daarom terug naar de wortels, naar een persoonlijke beleving.
Naar de huiskring toe, zoals bij de eerste Christelijke gemeenten, als kleinschalige studiegroepen.

HerzSt (1 Korinthe 14:26) 26 Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.

Christenen moeten zelf de Schrift lezen en zelf nadenken wat er met Gods woord wordt bedoeld.
Als je bemerkt dat je verkeerde leringen of gebruiken hebt geleerd, ga ze dan veranderen.
Moedig je anderen niet meer aan om Jezus te leren kennen, ga dat dan weer doen.
De grote Christelijke instituten hebben de Christenen een onpersoonlijke en anonieme beleving opgedrongen met allerlei eigen leerstellingen en bedenkelijke verzinsels zoals de kinderdoop.
Of ze verklaren dat je bij hun organisatie aangesloten moet zijn om gered te kunnen worden.

Veel Christenen weten weinig van de inhoud van de Schrift of van het pure Christendom en verlaten zich op meningen en kennis van mensen van deze wereld.
Ze zijn gaan geloven in de theorieën van de wetenschap zoals evolutie of zoeken wijsheid bij zelfverklaarde Messiassen, profeten en goeroes.
Daarmee begeven Christenen zich op het pad van afgodische gebruiken.
Dat is tevens de hoofdreden voor de geprofeteerde Christelijke afval. (2Thessalonicenzen 2:3)

Op dit moment volgt er wereldwijd – met instemming van veel wereldse leiders – opnieuw een aanslag op het Christelijke geloof. Een overname door de Islam, de Islam die Jezus niet eens als Zoon van God erkent, Zijn offer niet erkent, laat staan Zijn Koningschap erkent als Vredevorst.
Het is deze strijd die wordt aangemoedigd door de media en wereldse politici, waar Jezus over sprak. Een strijd die angst, druk en verdeeldheid zal geven binnen de Christelijke huisgezinnen:

HerzSt (Lukas 12:51-53) 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.
HerzSt (Mattheüs 10:34) 34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

De vrede op aarde verdwijnt

Een van de 4 ruiters in Openbaring, een ruiter op een rood paard, krijgt de macht om de vrede van de aarde weg te nemen:

HerzSt (Openbaring 6:4) 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

Deze ruiter op het rode paard staat symbool voor de oorlogen tussen de natiën en de oorlog tussen religies. (10. De grote oorlog te Har–Mágedon https://www.dojc.nl/?p=3737)

We leven nu dus in de fase, dat de ruiter op het rode paard met zijn zwaard aan het rijden is.
Eenieder kan zelf zien, hoe de vrede van de wereld op dit moment wordt weggenomen.
Hoe de spanningen oplopen tussen de VS als wereldmacht met China en Rusland.
Hoeveel geweld er wereldwijd wordt gebruikt in naam van de Islam:

HerzSt (Lukas 21:9) 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.

Een aantal Christenen, die niet willen buigen voor afgoderij en getuigenis willen blijven geven over Jezus en over Gods woord zullen in deze oorlog helaas letterlijk worden afgeslacht:

HerzSt (Openbaring 6:9-11) 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.
HerzSt (Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand….

De voorgaande Schriftplaatsen klinken beangstigend, maar hetgeen er gaat gebeuren is niet aan ons.
We moeten er van bewust zijn wat er gaat gebeuren en daarom moet het niet verzwegen worden.
Jezus noemt deze periode de grote verdrukking. (Mattheüs 24:21)
Bedenk altijd dat Christenen niet hoeven te vrezen voor hun dood.
Jezus heeft ons verzekerd dat degenen die getrouw blijven ondubbelzinnig hun beloning zullen ontvangen, dat ze tot in eeuwigheid erfgenamen zullen zijn van Gods Koninkrijk:

HerzSt (Mattheüs 16:25) 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Jezus onderwijs over vrede

Christenen, die in de Schrift lezen, bemerken dat Jezus liefdevol, barmhartig, verkwikkend, inschikkelijk en benaderbaar is. Dat komt door de vrede en liefde die in Hem is.
Dezelfde liefde en vrede ziet Jezus graag in ons terug:

HerzSt (Mattheüs 5:9) 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

We moeten niet opgewonden raken of boos worden door het nieuws. We weten dat al deze verschrikkelijke dingen moeten gebeuren. Wijsheid en inzicht geven vrede, angst neemt de vrede weg:

HerzSt (Johannes 14:27) 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Jezus benadrukte telkens weer om als Christenen elkaar lief te hebben en om ook onze naaste lief te hebben:

HerzSt (Markus 12:30-31) 30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Zelfs om onze grootste vijanden ondanks alle vervolging lief te hebben en er voor te bidden:

HerzSt (Mattheüs 5:44) 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Jezus vraagt dat aan ons in de hoop, dat sommigen vijanden een oor zullen hebben voor de leven gevende Christelijke boodschap.
De Schrift schrijft, dat er in de laatste dagen ook een oorlog zal zijn in de hemel:

HerzSt (Openbaring 12:7) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Satan en zijn engelen zullen uit de hemel worden geworpen. (Openbaring 12:9 )
Nu de Christelijke afval zich heeft voltrokken, wordt – volgens ons onderzoek – een engel als beschermer voor de wereldwijde Christelijke gemeenschappen teruggetrokken:

HerzSt (2 Thessaloniscenzen 2:7-8) 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

De wetteloze of antichrist zal een geest te geven aan het beeld of afbeelding van het beest, dat is het gedrocht (Satan) dat aanbeden moet worden om te kunnen kopen/verkopen. (Op. 13:15-17)
Satan zal op aarde de oorlog tegen de Christenen opvoeren in zijn grote woede:

Willibr (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.
HerzSt (Openbaring 19:11) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

Het Lam zal de Christenen ondersteunen samen met de geroepenen = de grote schare, de uitverkorenen = 144.000 heiligen en de getrouwen = de profeten.
Deze grote massale aanval op Jezus discipelen (het lichaam van Christus – 1 Korinthe 12:12,27) is, wat Jezus betreft, namelijk een aanval op Jezus zelf:

HerzSt (Openbaring 19:19) 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

Jezus zal de erfgenamen dus met zekerheid beschermen, daaraan hoeven wij nooit te twijfelen.
Ze zullen worden opgenomen in de hemel, maar ieder in zijn volgorde.
(Zie: 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337)
Maar wat brengt de toekomst voor de erfgenamen? (Galaten 3:26-29)

De Spruit, de Vredevorst

Zoals voorzegd in het Oude Testament (Zie: 1. Vredevorst https://www.dojc.nl/?p=7081) zal de Vredevorst Koning zijn in Gods koninkrijk:

HerzSt (Jeremia 33:15) 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
HerzSt (Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.
HerzSt (Ezechiël 37:24-27) 24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.

De Spruit of Vredevorst zal de nieuwe tempel bouwen:

HerzSt (Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De mensen zullen de nieuwe tempel, die door de Spruit (Jezus) is gebouwd, gaan bezoeken en willen onderwezen worden en God (YHWH) aanbidden:

HerzSt (Jesaja 2:2-4) 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

De nieuwe aarde zal een plaats van gerechtigheid en vrede worden voor de erfgenamen:

HerzSt (Jesaja 66:22-23) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
HerzSt (Psalmen 72:7-8) 7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.
HerzSt (Jesaja 54:13-14) 13 Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. 14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

De heiligen zullen met de Koning Christus meeregeren:

HerzSt (Daniël 7:21-22) 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.
HerzSt (Openbaring 5:10) 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

De Schrift is helder, in het tijdperk op de nieuwe aarde zal er geen plek meer zijn voor onberouwvolle, goddeloze mensen.
Er zal niet alleen vrede zijn voor de erfgenamen, maar ook voor degenen die na 1000 jaar een tweede kans ontvangen. Deze laatste groep zal hun levenswijze grondig moeten aanpassen.
In de Schrift staat, dat Jezus deze groep zal hoeden met een ijzeren staf:

HerzSt (Openbaring 2: 26) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
<Over het hoeden met een ijzeren staf zullen we terugkomen in een later artikel>

Helaas zullen niet allen dankbaar zijn voor die tweede kans.
(Zie: 5. Toekomst https://www.dojc.nl/?p=5500)
Er zal geen plaats meer zijn voor onwilligen, de nieuwe aarde zal niet nog eens vernietigd worden.

Tot slot:

Christenen zijn bevoorrecht, omdat de God van vrede onze Koning Christus uit de doden heeft opgewekt.
Op basis van Jezus vergoten bloed en Zijn offer ontvangen Zijn getrouwe discipelen ook leven:

HerzSt (Hebreeën 13:20) 20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,

We hebben de verzekering dat Jezus Zijn getrouwe discipelen nooit verloren zal laten gaan:

HerzSt (Johannes 10:27-28) 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

In het volgende artikel zullen we verder uitwerken hoe we nu al vrede en vergeving in ons hart kunnen inbouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *