3. Vredevorst

Vredevorst-deel 3.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het unieke onderwijs van Jezus over innerlijke vrede en het tijdperk van de Vredevorst op de nieuwe aarde.
En over Jezus onderwijs, om zelfs onze vijanden in vrede lief te hebben en voor hen te bidden.
We hebben het ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde. (Zacharia 6:13)

In welke periode kreeg Jesaja het visioen over de Vredevorst?
Een kort historisch overzicht;

Het visioen van de Vredevorst

Het boek Jesaja is geschreven omstreeks 750-700 voor Christus.
Na de dood van koning Salomo werd de Joodse natie gesplitst en ontstonden er twee koninkrijken, het zuidelijke 2 stammen rijk Juda (of Judea) en het noordelijke 10 stammen rijk Israël.


Het noordelijke tienstammenrijk Israël, met zijn goddeloze koningen, werd ingenomen door Assyrië:

HerzSt (2 Koningen 17:6-8,12) 6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. 7 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, 8 en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd….. 12 Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de HEERE tegen hen gezegd had: U mag dit niet doen.

Het thema van dit artikel is; Nu al vrede en vergeving in ons hart inbouwen.

Jesaja heeft zijn visioen over Juda geschreven in een tijd van opstand en afgoderij van Juda en Jeruzalem, de stad waar Gods tempel van aanbidding stond:

HerzSt (Jesaja 1:1-2) 1 Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda. 2 Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen.
HerzSt (2 Kronieken 28:2-4) 2 maar hij (Achaz) ging in de wegen van de koningen van Israël. Bovendien maakte hij gegoten beelden voor de Baäls. 3 Hij was het die reukoffers in rook liet opgaan in het dal Ben-Hinnom. Hij verbrandde zijn zonen in het vuur, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. 4 Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten en op de heuvels, en onder elke bladerrijke boom.

Met name Achaz, koning van Juda, wordt in de Schrift beschreven als een slechte koning, naar het voorbeeld van de slechte koningen van Israël. Hij liet zijn zonen door het vuur gaan, d.w.z. offeren aan Molech. (Zie ook: 2 Koningen 16:2-4, 10-11)
Door de hulp in te roepen van Assyrië voor een oorlog met de buurlanden werd Juda afhankelijk van Assyrië en daarmee een vazalstaat van Assyrië. (2 Koningen 16:5-8)

HerzSt (Jesaja 1:4) 4 Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.

De afval en afgoderij onder het Joodse volk was in Jesaja’s dagen groot:

HerzSt (Jesaja 2:6) 6 Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen ineen.

Welke parallel is er te maken van het visioen met de huidige tijd

Ook nu is Gods Christelijke volk afvallig geworden:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:3) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid,….

  • Vergelijk: 2 Thessalonicenzen 2:3 met Jesaja 1:4 en 2:6

Het Joodse volk met zijn leiders werden in het visioen vergeleken met Sodom en Gomorra:

HerzSt (Jesaja 1:10) 10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!

Jeruzalem was een overspelige stad geworden ten opzichte van hun God (YHWH) en zijn inwoners hadden een heel slechte moraal:

HerzSt (Jesaja 1:21) 21 Hoe is de trouwe stad (Jeruzalem) tot een hoer geworden! Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu – moordenaars!

En ook nu is de afgoderij en goddeloosheid onder het volk van God groot:

HerzSt (Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper,…

  • Vergelijk: Romeinen 1:25 met Jesaja 1:10 en 1:21

Slechts een klein aantal bewoners in Jeruzalem zou worden opgeschreven in het boek des levens:

HerzSt (Jesaja 4:3) 3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

Dat zal ook de situatie zijn in het laatst der dagen:

HerzSt (Openbaring 3:5) 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

  • Vergelijk: Openbaring 3:5 met Jesaja 4:3

De afval onder Christenen is nu zo groot, dat God zijn beschermende engel al heeft teruggetrokken en dat de Antichrist op het wereldtoneel zal verschijnen.
(2 Thessalonicenzen 2:6-10)
Het is nu de hoogste tijd om ons te wapenen voor de aanval van de Antichrist, om de vrede en rust in ons hart te behouden.
In het eerstvolgende artikel zullen we daar verder op ingaan.

Volgens het visioen zal een einde komen aan de goddeloosheid gedurende de dag van God (YHWH):

HerzSt (Jesaja 2:11-12) 11 De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 12 Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;

Jesaja kreeg in het visioen ook de geboorte van de Spruit (Jezus) doorgegeven:

HerzSt (Jesaja 7:14) 14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. (Zie ook: Mattheüs 1:23; Immanuel vertaald betekent – God met ons)

Het volk zou – volgens het visioen van Jesaja – een groot licht zien:

HerzSt (Jesaja 9:1) 1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Zie ook: Mattheüs 4:16)

Op die dag van de HEER (YHWH) zal de SPRUIT (Jezus) een glorieus sieraad zijn:

HerzSt (Jesaja 4:2) 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.

In het laatste der dagen zal Jeruzalem weer als een tegenbeeldige hoge berg verheven worden, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEER uit Jeruzalem (Jesaja 2:1-3).
De Israëlieten waren in die dagen al door Jesaja bekendgemaakt dat er een Vredevorst zou komen, zoals aangehaald in de kop van het artikel (Jesaja 9:5):

HerzSt (Handelingen 10:36) 36 Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.

Na Jezus geboorte loofden de engelen God; Vrede onder de mensen met wie God tevreden is:

Willibr. (Lukas 2:13-14) 13 Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: 14 ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’

Vrede door verzoening voor onze zonden door Jezus bloed

Door Jezus krijgen de gelovigen echter nu al vrede, vrede met God. Het is Gods rechtvaardigheid dat door Jezus vergoten bloed zondige Christenen met God worden verzoend.
Degenen die geloof stellen in Jezus bloed worden door God als rechtvaardig beschouwd:

HerzSt (Romeinen 5:1) 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Degenen die Jezus navolgen zaaien gerechtigheid in vrede:

HerzSt (Jakobus 3:18) 18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
HerzSt (Romeinen 12:18) 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

Alle mensen – zonder uitzondering – kunnen van God weten, door de buitengewone en ondoorgrondelijke schepping:

HerzSt (Romeinen 1:19-20) 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Of zoals Jezus het ooit zei:

HerzSt (Lukas 12:27) 27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

De dwazen van deze wereld, vooral ‘de mensen van aanzien’, menen dat ze God met hun leugens kunnen minachten (Romeinen 1:25).
God heeft hen losgelaten en hen overgegeven aan schandelijke seksuele begeerten:

HerzSt (Romeinen 1:26-27) 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

Deze mensen, deze afval, heeft zich overgegeven aan een levensstijl van werkelijk verdorven  gedrag:

HerzSt (Romeinen 1:29-31) 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.

Deze goddeloze mensen weten echter diep in hun hart, dat ze bewust slecht doen:

HerzSt (Romeinen 1:32) 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

Zelfs mensen, die nooit onderwezen zijn in de Schrift, weten toch van Gods wetten:

HerzSt (Romeinen 2:14-15) 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Vrede en vergeving in ons hart inbouwen

Door Jezus is er niet alleen vrede met God, maar ook vrede tussen alle Christenen, zowel Joden als heidenen, die in Jezus geloven:

HerzSt (Efeziërs 2:14,18) 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, (tussen heidenen en Joden)…..18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
HerzSt (Johannes 10:16) 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Christenen worden dringend gevraagd hun best doen om vrede in hun leven na te jagen:

HerzSt (Hebreeën 12:14) 14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
HerzSt (Romeinen 8:6) 6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

Geef een liefdevol en rechtvaardig voorbeeld naar uw broeders en zusters toe, die in nood zijn.
Heb een oog voor andere mensen, uw naasten:

HerzSt (Jakobus 2:15-16) 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?

Al uw bekenden, familieleden, vrienden en kennissen moeten weten dat u Jezus liefhebt en moeten weten dat Jezus werkelijk de enige weg is naar vrede:

HerzSt (Romeinen 10:15) 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! (Zie ook: Jesaja 52:7)
HerzSt (Johannes 14:6) 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Tot slot:

In het laatst der dagen zullen wereldse leiders zeggen dat er vrede is:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:3) 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Wordt niet misleid, alleen de gerechtigheid en vrede in Gods Koninkrijk kan echte vrede brengen:

HerzSt (Romeinen 14:17) 17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
HerzSt (Jesaja 11:6-10) 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Blijf in de komende verdrukking van Christenen standvastig in het geloof in Jezus woorden, in Gods vrede: (Zie: https://www.gatestoneinstitute.org/14281/genocide-of-christians )

HerzSt (Filippenzen 4:7) 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

In het volgende artikel zullen we verder ingaan op de strijd die door Christenen gevoerd moet worden om de vrede in ons hart te behouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *