4. Vredevorst

Vredevorst-deel 4.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we besproken dat de vrede van de aarde al is weggenomen en we hebben het visioen van Jesaja over de Vredevorst vergeleken met de huidige tijd, de afval in die dagen en de afval nu. Ook hebben we gesproken over de ‘innerlijke vrede’ die we hebben door verzoening voor onze zonden door Jezus bloed.

De Christelijke strijd om de vrede in ons hart te behouden is een strijd op twee fronten.
De strijd van vervolging door de wereld. En de strijd veroorzaakt door het geldsysteem.

Het thema van dit artikel is; De strijd die door Christenen gevoerd moet worden om de vrede in ons hart te behouden.

De strijd van vervolging door de wereld en door andere religies

HerzSt (Johannes 15:18-20) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen;

Een boek dat aanzet tot wereldwijde vervolging van Christenen is de Koran.
Dat is niet wat de gewone Moslims willen, maar orthodoxe gelovigen van het boek zetten andere Moslims aan tot de vervolging en dwingen hen te doen wat in het boek staat opgetekend.
(Zie hiervoor ook: 3. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=6833)
Christenen daarentegen worden geleerd om zelfs onze grootste vijanden ondanks alle vervolging lief te hebben en er voor te bidden (Mattheüs 5:44).
Maar altijd weer worden door woordkunstenaars en onwetenden de verhalen uit de Bijbel ter vergelijking met de Koran erbij genomen, om aan te tonen dat de Bijbel ook aanzet tot geweld.
Schriftplaatsen over de Israëlieten die door God geleid werden naar het beloofde land.
Met zijn bewoners, de Kanaänieten, vol van afgoderij, geweld en kinderoffers.
Maar nooit wordt verwezen naar Jezus woorden, die fysiek geweld als oplossing verwerpelijk vindt.
Zelfs als een Christen wegens het geloof gevangen wordt genomen, mag hij niet naar het zwaard grijpen:

Willibr. (Openbaring 13:10) 10 Wie bestemd is voor gevangenschap, hij gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, hij zal omkomen door het zwaard..….
Willibr. (Mattheüs 26:52) 52 Toen sprak Jezus tot hem: “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Om Moslims de boodschap van Jezus te laten horen is een lastige opgave, toch doen Christenen dat.

De strijd van laster en vervolging

Christenen zullen (of zijn al) het mikpunt worden van afgunst en laster en worden om die reden als minderwaardig beschouwd:

HerzSt (1 Korinthe 4:13) 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

Christenen moeten alle woede-uitbarstingen en slechtheid – die zo algemeen is in deze wereld – wegdoen en grote moeite doen om elkaar te vergeven en elkaar vriendelijk behandelen:

HerzSt (Efeze 4:31-32) 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

In de laatste dagen zal de Christelijke liefde verkoelen door de toename van zonden in de wereld:

Willibr. (Mattheüs 24:12-13) 12 Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen. 13 Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden.

De moeilijke strijd die door Christenen gevoerd moet worden

Onze Christelijke strijd is primair tegen Satan en tegen zijn demonen.
De strijd is niet tegen mensen persoonlijk gericht, maar wel tegen de geheime agenda en de machtsinvloed van Satan en van Satans kinderen:

HerzSt (Efeze 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

In Ezechiël wordt gesproken over een boodschap aan de koning van Tyrus, maar in werkelijkheid wordt er over Satan geschreven:

HerzSt (Ezechiël 28:12-16) 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: uw sieraad robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

Een cherub is een engel van een hoge orde die heilige taken voor het aanzien van God vervult en zich hiermee van de andere engelen onderscheidt. Satan is een cherub, een engel met vleugels.

‘vers 16: Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen’
Het nastreven van rijkdom met de bijbehorende handel blijkt zijn oorsprong te hebben bij Satan.
Daar is hij blijkbaar heer en meester in, met handelspartners die met geweld zijn gaan meedoen.

Sommige mensen hebben zich geïnfecteerd met Satans gedachtegoed van onrechtvaardige handel, ze zijn hiermee kinderen van Satan geworden:

HerzSt (1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,….
HerzSt (Mattheüs 13:38-39) 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel;….

Satan is het meesterbrein achter het oneerlijke geldsysteem van centrale banken, waar sommigen van zijn kinderen door het fiat-geld schatrijk zijn worden. Geld vermenigvuldigen zonder onderliggende waarde en ook nog rente ontvangen op dit uitgeleende fiat-geld.
Centrale banken worden daarom (op de achtergrond) geleid door Satans kinderen, mensen zonder natuurlijke liefde en barmhartigheid: (Romeinen 1:31)

HerzSt (Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

Aan de onrechtvaardigheid, daar zijn de kinderen van Satan aan te herkennen. (1 Johannes 3:10)

Dit doet ons denken aan Jezus verwijdering van de handelaren en geldwisselaars uit de tempel, zoals wij – naar Jezus voorbeeld – nu ook onszelf hiervan moeten onthouden omdat we Gods tempel zijn:

HerzSt (Mattheüs 21:12,13) 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.
HerzSt (1 Korinthe 3:16) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Satan met zijn engelen uit de hemel geslingerd

In het boek Openbaring staat iets opmerkelijks:

HerzSt (Openbaring 12:3-4,7-8) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde….7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Een vuurrode draak (Satan) werd uit de hemel geworpen door Michaël en zijn engelen, maar de draak veegde een derde deel van de sterren naar de aarde.
Sterren beelden soms engelen af, net zoals Jezus zichzelf een Morgenster noemt:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 ….Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Hier lijkt dus te staan, dat Satan mogelijk een derde deel van de engelen als medestanders heeft.
Hoeveel engelen zijn er dan? Om een indruk te geven van de aantallen van engelen:

HerzSt (Mattheüs 26:53) 53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? (Een legioen bestond uit circa 5000 – 6000 man)
HerzSt (Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,

De grote strijd wordt veroorzaakt door Satans kinderen met het geldsysteem

De strijd door het geldsysteem zal verreweg de moeilijkste strijd zijn.
Het nastreven van geld en rijkdom blijkt een manier van Satan om ons te verzoeken of te misleiden:

HerzSt (Mattheüs 6:19-21) 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
HerzSt (Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

‘Geldzuchtig of hebzuchtig zijn’ wordt in de Schrift gelijkgesteld met afgoderij:

HerzSt (Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Maar Satan zal via het geldsysteem nog een veel moeilijkere strijd opwerpen, de strijd van afgoderij en vervolging door de Antichrist van het laatste uur.
De verwoestende gruwel in de eindtijd, waar Jezus over sprak in Mattheüs 24:15, is het opdringen van het merkteken dat je moet hebben om te kunnen kopen of verkopen.
(Zie hiervoor ook: 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367 )
Dat is nogal wat, niets eens meer het benodigde voedsel kunnen kopen.

Zoals we bespraken in ‘Deel 3’ is het nu de hoogste tijd om ons te wapenen voor de aanval van de Antichrist, om gedurende die moeilijke dagen de vrede in ons hart te behouden. (2 Thess. 2:6-10)

Wat weten we inmiddels allemaal van de valse profeet, DE antichrist van het laatste uur?
Wanneer we ons beperken tot het Nieuwe Testament:

 • Hij zal zich verheffen boven God en zal zich als God voordoen (2 Thess. 2:4)
 • Hij zal komen als was het Satan, met kracht, tekenen en leugens (2 Thess. 2:9)
 • Hij zal een misleider zijn in onrecht, voor ‘de afval’ die hem gelooft (2 Thess. 2:10)
 • Hij zal zowel Jezus als de Vader (YHWH) loochenen (1 Joh. 2:22)
 • Hij zal zeggen dat Jezus niet in het vlees gekomen is (1 Joh. 4:1-3)(2 Joh. 1:7)
 • Hij zal een valse Messias zijn met de leugens van Satan (Op. 13:11)
 • Hij zal alle autoriteit uitoefenen van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)
 • Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om te misleiden (Op. 13:13)
 • Hij zal velen door tekenen misleiden en zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor ‘het beest’ / ‘de huidige wereldmacht’ (Op. 13:14)
 • Hij zal dat beeld of afbeelding levensvatbaar maken en allen (laten) doden die het beeld of ‘afbeelding van het beest’ = ‘de afbeelding van de huidige wereldmacht’ niet aanbidden (Op. 13:15)
 • Hij zal iedereen dwingen een merkteken te nemen (Op. 3:16)
 • Hij zal er voor zorgen dat alleen mensen met het merkteken kunnen kopen of verkopen (Op. 13:17)

Volgens ons onderzoek in Openbaring bestaat dit globale geldsysteem uit de 8e wereldmacht, het rijk ‘dat was en niet is’, uit een financieel rijk, met de 10 (= volledigheid) ongekroonde koningen van de centrale banken. Het is geen klassiek koninkrijk of wereldmacht, maar het is toch een wereldmacht:
(Zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd beest https://www.dojc.nl/?p=62)

HerzSt (Openbaring 17:7-8,11) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest (geldeconomie) dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan….11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

Het in de laatstgenoemde Schriftplaats genoemde beest is het scharlakenrode beest, wat de vrouw draagt. Het scharlakenrode beest vertegenwoordigd hierin de centrale banken.
De vrouw, de hoer, staat voor de financiële instituten en gewone banken.
Deze 8e wereldmacht, de centrale banken, is onafhankelijk en bepaalt zelf de financiële regels en heeft de wereld economisch in zijn greep. Bijna alle centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-Bank, de geheime bank in Bazel, die – bij wijze van spreken – de globale geldwereld bestuurt.

Deze hoer, de financiële instituten en gewone banken, wordt aangeduid als de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. (Op. 17:5)
Neem nu de Deutsche Bank. De koers van de Deutsche Bank gaat alsmaar omlaag, van 25 euro in 2015 naar ongeveer 6 euro nu in juni 2019.
https://usawatchdog.com/if-deutsche-bank-breaks-6-40-world-in-trouble-charles-nenner/
Als – volgens de gerespecteerde Charles Nenner – de koers van Deutsche Bank gaat dalen tot onder de 6,40 dollar (5,64 euro) zal de bank zeer waarschijnlijk onderuit gaan en zullen daardoor andere banken meegesleurd worden.
Wanneer Deutsche Bank onderuit gaat, zullen de derivaten (hefboomconstructies met recht tot koop of verkoop) een groot probleem zijn, want het gaat om extreme bedragen. (20 x BBP van Duitsland)

Nu zijn we langzamerhand aangekomen aan het einde van het traject van de centrale banken om de geldkraan los te zetten (Quantitative Easing) en de rente te verlagen.
Het zal niet goed aflopen met de hoer, die alle mensen met financiële trucs van geld heeft voorzien. Volgens de Schrift zal het geldsysteem zoals we dat nu kennen onderuit gaan:

HerzSt (Openbaring 17:15-16) 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

Opmerkelijk; De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, degenen die de hoer hebben voorzien van goedkoop fiat geld, zullen haar grondig vernietigen als het mis gaat.
Ook voor de 10 ongekroonde koningen en hun belanghebbenden op de achtergrond, de kinderen van Satan, is er uiteindelijk geen overwinning. Deze 10 ongekroonde koningen zullen door het Lam overwonnen worden:

Willibr.(Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.’

Maar voor die strijd tegen het Lam komt, zullen eerst alle mensen gedwongen worden een gezamenlijk betaalmiddel te accepteren door de voorzegde valse profeet (de Antichrist):

HerzSt (Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Kopen of verkopen kan alleen als iemand toegewijd is aan ‘het beeld’ van de huidige wereldmacht, ‘de afbeelding’ of gedrocht (=Satan) dat levend is gemaakt en zelfs kan spreken (Op. 13:15).
Dat is de Satanische Nieuwe Wereld Orde met zijn merkteken om te kunnen kopen of verkopen, met de valse profeet of Antichrist als leider.
Het merkteken in ontvangst nemen is voor God zeker niet vrijblijvend. Het is het gedrocht of Satan aanbidden en dat is afgoderij bedrijven:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..
HerzSt (Openbaring 16:2) 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden….

Alle geldtransacties worden door middel van het merkteken weer geregistreerd, ook geldtransacties met crypto-currency via blockchain technologie (digitaal geld).
De superrijke families – kinderen van Satan op de achtergrond – die een fortuin verdiend hebben met het huidige geldsysteem van centrale banken, kunnen hun inkomsten en macht hiermee voortzetten.

De wapenrusting van Christenen

Christenen mogen geen geweld gebruiken, maar door onze woorden vijandige bolwerken afbreken.
Onze wapens zijn daarom geestelijke wapens:

HerzSt (2 Korinthe 10:3-4) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

Paulus vergelijkt de Christelijke strijd met een wedloop, met als voorbeeld de verdraagzaamheid van de Christus voor zondaars:

HerzSt (Hebreeën 12:1-3) 1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand 3 Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.
HerzSt (2 Timotheüs 2:5) 5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.

In Efeziërs wordt beschreven hoe we ons kunnen beschermen tegen de verleidingen van Satan:

HerzSt (Efeziërs 6:11,14-18) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel….14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Jezus gaf de apostelen een opdracht voor een symbolisch zwaard, wat de apostelen in eerste instantie niet begrepen en vervolgens met echte zwaarden aan kwamen zetten:

HerzSt (Lukas 22:35-36,38) 35 En Hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen Ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden: Aan niets. 36 Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen….38 Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei tegen hen: Het is genoeg. (Zie voor naar het zwaard grijpen: Mattheüs 26:51-52)

Tot slot:

Christenen worden aangemoedigd voor de goede strijd van vrede in het geloof in Christus:

HerzSt (1 Timotheüs 6:12) 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
HerzSt (Hebreeën 4:12) 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Vrede najagen is een basiskenmerk van iedere Christen:

HerzSt (1 Petrus 3:10-11) 10 Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; 11 die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.

In het volgende artikel zullen we bespreken hoe sommige ongelovigen nog tot de God van vrede worden aangetrokken en hoe de vrede op de nieuwe aarde tot stand zal worden gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *