5. Vredevorst

Vredevorst-deel 5.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

Het Joodse volk is Gods volk allang niet meer. Ze hebben de beloofde Messias niet geaccepteerd toen Jezus aan hen verscheen.
Volgens Paulus vormen Christenen (uit de Joden en heidenen) nu Gods volk:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
HerzSt (Romeinen 9:24-26) 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

Thema; Wie is de Vredevorst en hoe is de Goddelijke relatie samengesteld, kinderen van God zijn of kinderen van Satan zijn en hoe sommige ongelovigen nog tot de God van vrede worden aangetrokken.

Het Joodse volk heeft de beloofde Vredevorst destijds niet onderscheiden

De Christenen uit de Joden en heidenen hebben Gods Zoon geloofd.
Het Joodse volk zal in de eindtijd realiseren, dat ze de beloofde Vredevorst niet herkend hebben:

HerzSt (Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Zie ook Johannes 19:36 en Zacharia 12:10)
HerzSt (Lukas 19:42) 42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

Wie is de Vredevorst?

Jezus had zijn begin of oorsprong in de hemel, heel lang geleden:

HerzSt (Micha 5:1) 1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
HerzSt (Hebreeën 1:5) 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?
HerzSt (Johannes 17:24) 24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Jezus is volgens Hebreeën 1:5 verwekt, maar de engelen zijn geschapen.
De Zoon van God, de Woordvoerder, heeft de gehele schepping in samenspraak met Zijn Vader geschapen:

HerzSt (Johannes 1:1-3,10) 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is…..10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
HerzSt (Efeze 3:9) 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,
HerzSt (Kolossenzen 1:16) 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.
HerzSt (Hebreeën 1:2) 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Engelen worden in de Schrift als Gods zonen aangeduid (Genesis 6:2), maar Jezus is de enige werkelijke verwekte en dus pure Zoon van God (Hebr. 1:5). Jezus is ook niet geschapen maar geboren. Jezus is als eerstgeborene  dus van puur Goddelijke oorsprong.
Hij is voor de mensen het zichtbare Beeld (of afbeelding) van de onzichtbare God YHWH:

HerzSt (Kolossenzen 1:15) 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
HerzSt (Hebreeën 1:6) 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden.

De engelen worden gemaand Jezus te aanbidden.
Feitelijk is Jezus hiermee aan God gelijk. Toch heeft Jezus zich nooit gelijk gesteld aan God (YHWH), maar de Vader steeds verhoogd (‘Uw naam worde geheiligd’ Lukas 11:2).
De Geest van YHWH is volgens de Schrift de bron van alle wijsheid en kennis. (Ex. 35:31)
Jezus gaf zijn instemming om als een vrucht ingeplant te worden bij Maria (Lukas 1:26-38) en bood zichzelf daarmee als slaaf aan:

HerzSt (Filippenzen 2:6-7) 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
HerzSt (Johannes 5:18) 18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.

Jezus wordt in de meeste Bijbelvertalingen als ‘God’ omschreven

Monotheïsme betekent, dat er slechts één ware of almachtige God is.
In Jesaja 9:5 staat over Jezus geschreven: Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Ook in Hebreeën (en Psalm 45) wordt de Vredekoning Jezus beschreven als ‘God’.
De aanduiding ‘God’ moet dus niet verward worden met de almachtige God YHWH:

HerzSt (Hebreeën 1:8-9) 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God (YHWH) U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Zie ook Psalm 45:3,7-8)

Dit komt door het gebruik in de Griekse Geschriften van het woord Theos.
Of Jezus als ‘God’ of als ‘een god’ moet worden onderscheiden, daar is nog steeds discussie over. Volgens ons onderzoek is ‘een god’ wel erg simpel geredeneerd.
Zeker is dat Jezus niet de almachtige God YHWH is.
Hieronder enkele voorbeelden (van Jezus als Theos, in het Grieks θεός ) uit de Schrift:

HerzSt (Romeinen 9:5) 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
HerzSt (1 Johannes 5:20) 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Zie als ondersteuning ook: https://www.biblehub.com/greek/theos_2316.htm
Als we de diverse vertalingen nalopen zien we, dat van de 311 maal dat Theos voorkomt er slechts 1 x wordt afgeweken en God (Theos) met een kleine letter ‘g’ wordt geschreven.
Het betreft de aanduiding als Satan als god van deze wereld:

HerzSt (2 Korinthe 4:4) 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

In het scheppingsverhaal, in het boek Genesis, wordt voor God regelmatig de aanduiding Elohim gebruikt. Elohim is een meervoudsvorm en heeft volgens verschillende onderzoekers  een veel omvangrijkere betekenis dan alleen het woord ‘God’ zelf. Het is de Hebreeuwse manier om in de meervoudsvorm Gods eigenschappen weer te geven. Door God weer te geven met Zijn eigenschappen als de oneindige God of als de almachtige God.

Opmerkelijk in de Schrift is de reactie van (de ongelovige) Thomas en van de apostelen:

HerzSt (Johannes 20:28) 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
HerzSt (Mattheüs 28:17-18) 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Jezus corrigeerde zowel Thomas als de apostelen beiden niet.
Jezus is niet alleen een menselijke afbeelding van God, maar doet in samenspraak ook volmaakt precies wat Zijn Vader wil.
Dat is ook de reden dat Jezus zei: Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien:

HerzSt (Johannes 14:8-10) 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
HerzSt (Kolossenzen 2:9) 9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

Jezus is in de Vader en de Vader is in Jezus.
Het is een unieke en buitengewone (Goddelijke) relatie tussen de Vader en de Zoon.
Zoals de samenwerking van de Vader met de Zoon tijdens de schepping:

HerzSt (Genesis 1:26) 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

De Goddelijke relatie tussen de Vader en de Zoon moet in ieder geval niet begrepen worden als een  relatie zoals bij mensen tussen een vader en zijn verwekte zoon.
Hoe is dat dan bij een volmaakte God met Zijn volmaakte Zoon?
Er is bij God YHWH bij het verwekken van Zijn Zoon geen sprake van een man-vrouw relatie.
Wat we wel zeker weten is dat de Vader YHWH en de Zoon verschillende personen of persoonlijkheden zijn. Enkele voorbeelden:

HerzSt (Mattheüs 26:39) 39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.
HerzSt (Markus 15:34) 34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
HerzSt (Johannes 6:38) 38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.

Jezus vormt met Zijn Vader een nauwe band van eenheid, een eenheid van denken en handelen:

HerzSt (Johannes 10:28-30) 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30 Ik en de Vader zijn Één.

Niemand kan de schapen uit de hand van Jezus of uit de hand van de Vader rukken.
Omdat de Vader en de Zoon volledig afgestemd zijn en één zijn in het beschermen van de schapen.
Er is zoals eerder gezegd volgens de Bijbel maar 1 almachtige God, dat is God de Vader YHWH:

HerzSt (Deuteronomium 4:35) 35 Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen!  (Zie ook Deut. 6:4, 32:39, Jes. 45:5, Markus 12:29)
HerzSt (Jakobus 2:19) 19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Sommige zaken zijn voor mensen niet te bevatten of te begrijpen. Dat het universum oneindig is, of dat God YHWH is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar ook de Goddelijke relatie.
De bijzondere relatie tussen de Vader en de Zoon is veel omvattender als een gewone relatie. Hoe het precies werkt?  De Schrift geeft in ieder geval geen grondig antwoord.
Jezus hield van goed te begrijpen uitspraken en heldere voorbeelden. Uitspraken die passen in het denkpatroon en beeldvorming van mensen. Jezus wilde duidelijkheid, geen verwarring.
Over Zijn Goddelijkheid als Zoon ging Jezus niet dieper.
Wat we wel kunnen begrijpen is dat Jezus offer van zeer grote waarde is geweest, een gewoon mens had dit offer met volmaakt bloed onmogelijk kunnen brengen.
We zullen het zeker nog gaan horen hoe de Goddelijke relatie is samengesteld tussen de Vader en de Zoon.
Wat we wel weten is, dat de hele schepping voor de Vredevorst als Erfgenaam (Hebr.1:2) is bedoeld: ‘alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.’ (Kol. 1:16)

De boekrol met de 7 zegels; een beknopte samenvatting

Het hemelse visioen kan globaal worden verdeeld in drie gedeelten, naar een getrapte climax toe.
Het Lam opent de boekrol met de 7 zegels (Openbaring 6:1-17, 8:1-5):

Op.  8:6       Het openen van de <zevende> zegel omvat het blazen van de zeven bazuinen
Op. 16:1      Het blazen van de <zevende> bazuin omvat het uitgieten van de zeven schalen van toorn
Op. 16:17    Na het uitgieten van de <zevende> schaal van toorn:   ‘Het is geschied!’

In het artikel  2. Vredevorst       https://www.dojc.nl/?p=7131  werd het tweede zegel  geopend en krijgt een ruiter op een rood paard de macht om de vrede van de aarde weg te nemen. (Op. 6:4)
In deze fase bevinden we ons nu.
Het openen van de derde zegel betekent hongersnoden. (Op.6:6)

Volgens de Schrift staan we nu dus vlak voor hongersnoden.
Volgens Jezus komen er niet alleen hongersnoden, maar ook aardbevingen, onlusten, besmettelijke ziektes en grote tekenen vanuit de hemel:

HerzSt (Markus 13:8) 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.
HerzSt (Lukas 21:11) 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Er zullen volgens Lukas 21 binnenkort grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.
Zijn dit de tekenen waar we Jesaja hfdstk 24 over lezen? Waarbij het lijkt alsof God een vreemde planeet zal gebruiken in de eindtijd, die in een baan in de buurt van de aarde terechtkomt en de aarde aan het wankelen brengt?

HerzSt (Jesaja 24: 17-20) 17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! 18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.

Kinderen van God zijn of kinderen van Satan zijn?

Satan was een moordenaar van het begin af. Hij was volgens Jezus medeplichtig aan de moord van de rechtvaardige Abel door Kaïn (Gen. 4:8)(Matt. 23:33-35):

HerzSt (Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Wanneer kinderen of volwassenen toch in de val van de duivel lopen, is onderwijs met zachtmoedigheid de enige manier om die personen te bereiken met de waarheid:

HerzSt (2 Timotheüs 2:24-26) 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

De zondaar die zich bekeert

De bewoners in de hemel zullen blij zijn over iedere zondaar die zich bekeert:

HerzSt (Lukas 15:3-7) 3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Bekeerde Christenen willen nog zoveel mogelijk mensen bereiken die onder Satans invloed staan, om hen te redden:

HerzSt (Efeze 2:2) 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

Tot slot:

Bewaar de vrede in uw hart om getuigenis te geven in de allerlaatste dagen, gedurende de 2 getuigen profetie, samen met Gods profeten: (Op. 11:1-14)

HerzSt (Johannes 14:27) 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
HerzSt (Mattheüs 24:13-14) 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen

De laatste wereldwijde prediking zal tevens de laatste kans zijn voor de ongelovigen.
Ga met kracht vertellen over Gods koninkrijk, met Jezus als Koning en Vredevorst:

HerzSt (Mattheüs 13:43) 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

In het volgende en laatste artikel zullen we het hebben over Christenen die vervolgd worden en twijfel hebben, het hoeden met een ijzeren staf en mensen die een tweede kans krijgen op de nieuwe aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *