6. Vredevorst

Vredevorst-deel-6.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over wie de Vredevorst is en hoe de Goddelijke relatie is samengesteld. We hebben ook gesproken over Gods gramschap met het openen van de boekrol met de 7 zegels en hoe sommige ongelovigen nog tot de God van vrede zullen worden aangetrokken.

Voor Christenen is de wereld helemaal aan het doordraaien. Wat voorheen de standaard was, een stabiel gezin waar kinderen in Christelijke liefde en respect kunnen opgroeien, dat moet nu plaats maken voor andere inzichten met geen of weinig respect voor het ongeboren kind.

Thema; Christenen die vervolgd worden en twijfel hebben, het hoeden met een ijzeren staf en mensen die een tweede kans krijgen op de nieuwe aarde.

Vervolging van Christenen en twijfel hebben

Vervolging is belastend. Soms worden we vervolgd door minachtende gladpraters die leugens over Christenen vertellen. Want sommigen zullen liegen over ons waardoor we weer door anderen genegeerd wordt, alleen omdat we Christenen zijn:

HerzSt (Mattheüs 5:11-12) 11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Deze laster, deze pijn, is niet makkelijk los te laten. Jezus vraagt ons deze pijn toch los te laten en verheugd te zijn om als Christen vervolgd te worden.
We hebben de verzekering, dat door de vervolging te dragen, ons loon in de hemel groot zal zijn.
En wij kunnen dit verduren omdat we de Zoon van God boven eenieder liefhebben. (Matt. 10:37)
Vrede kan ook zomaar veranderen in haat bij personen in uw directe nabijheid, omdat u een Christen bent. Personen van wie u het niet verwacht kunnen ons – volgens Jezus – naar het leven gaan staan:

HerzSt (Mattheüs 10:21-22) 21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Christenen kunnen onder druk gaan twijfelen en het kan even teveel worden. Maar geen enkele verdrukking en geen enkele vervolging kan Christenen vertwijfeld of zonder hoop maken:

HerzSt (2 Korinthe 4: 8-9) 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.

Ondanks alle verdrukking willen Christenen als ranken verbonden blijven met de ware wijnstok en op die basis mogen we vragen wat we maar willen in Jezus naam:

HerzSt (Johannes 15:4-7) 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Christenen moeten in de laatste dagen gereinigd worden, ze moeten bewijzen getrouw te blijven:

HerzSt (Daniël 11:35) 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.
HerzSt (Daniël 12:10) 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

De apostel Johannes zei het eens zo:

HerzSt (Johannes 15:2) 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

Alleen Christenen met een zwak geloof zullen struikelen:

HerzSt (Markus 4:16-17) 16 En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, 17 en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.

Hoeden met een ijzeren staf

Wat wordt bedoeld met; Hoeden met een ijzeren staf?

HerzSt (Openbaring 12:5) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf….

Deze Zoon, dit mannelijke Kind, staat voor het Nieuwe Jeruzalem, het nieuwe hemelse verblijf waar Jezus en de heiligen in worden opgenomen.  (Zie ook Op. 2:26-27)
(Zie: eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw https://www.dojc.nl/?p=1848)
In Openbaring 12:5 wordt met een staf een scepter bedoeld, als een attribuut van een Koning om gezag en heerschappij mee aan te duiden:

HerzSt (Hebreeën 1:8) 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. (Zie ook Psalm 45:7)

Hoeden betekent: beschermen, bewaken, er op passen.
Zoals schapen door een herder worden gehoed.
Jezus wordt in de Schrift de goede of grote Herder genoemd:

HerzSt (Johannes 10:11) 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
HerzSt (Hebreeën 13:20) 20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,

Schapen en geiten werden in Jezus dagen met een houten stok of staf gehoed.
Met een tik van de staf werd het vee gecorrigeerd, dat was voor de Joden een bekend thema.
Hoeden met een ijzeren staf is volgens ons daarom bedoeld als beeldspraak, als symboliek.
Dat doet normaal gesproken geen enkele herder. Dit hoeden is daarom ook iets totaal anders.
Het kan beter verduidelijkt worden in het volgende gedeelte:

HerzSt (Mattheüs 25:32-33,46) 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand….46 En dezen (aan Zijn linkerhand) zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Het hoeden met een ijzeren staf is daarom een oordeel uitspreken over de goddeloze mensen:

HerzSt (Openbaring 19:14-16) 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

Jezus zal met ‘het zwaard van zijn mond’ het oordeel uitspreken:

HerzSt (Openbaring 2:16) 16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

Ook symbolisch met de ijzeren staf of ‘roede van Zijn mond’ zal Jezus het oordeel uitspreken:

HerzSt (Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

De goddelozen zullen beslist sterven. Het tafereel wordt symbolisch voorgesteld als het treden van druiven in de wijnpers, met mensenbloed als het sap:

HerzSt (Openbaring 14:19-20) 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. 20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën. (Zie ook Jesaja 63:1-4)
HerzSt (Joël 3:13 -15) 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.

Ook wordt het hoeden van de goddelozen vergeleken met het verbrijzelen of verpulveren van kruiken van een pottenbakker:

HerzSt (Openbaring 2:18, 26-27) 18 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira:…. 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
HerzSt (Psalm 2:7-9) 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. (Zie ook Jeremia 19:11)

Het uitvoeren van dit uitgesproken doodvonnis hoeven Jezus en Zijn engelen niet zelf te doen.
De rechtvaardigen worden opgenomen in de hemel met een geestelijk lichaam.
Het is het natuurgeweld dat op de laatste dag de onrechtvaardigen vernietigd. (Op. 6:12-14)
Jezus spreekt dan ook over het ‘voorbijgaan’ van de huidige hemel en aarde:

HerzSt (Mattheüs 24:35) 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als drager van een ‘nieuwe’ mantel of gewaad. Het enige wat verwisseld wordt is de buitenlaag of bovenlaag:

HerzSt (Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.
HerzSt (Psalm 102:26-27) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.

Hoe dat veranderen of verwisselen in zijn werk gaat staat geschreven in 2 Petrus.
De hemelen en de aarde zijn voor het vuur opgespaard tot de dag van het oordeel:

HerzSt (2 Petrus 3:7,10) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.….10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

De ‘nieuwe’ aarde zal dus geen gereinigde of opgeknapte aarde zijn, maar een ongebruikte, gloednieuwe aarde, met een compleet nieuwe schepping.
(Zie voor ‘de nieuwe aarde’ ook: 3. Toekomst https://www.dojc.nl/?p=5395 )

Wat gebeurt er met mensen die een tweede kans krijgen?

Ons is opgedragen om gedurende het wereldwijde predikingswerk, de 2 getuigen profetie, alle ongelovigen te benaderen want er is zeer veel aan gelegen. (Op. 11:3-13)(Matt. 24:14)
Het is voor hen de laatste kans en het is dus levensreddend werk.
Ga er in je eigen omgeving mee beginnen zodat de volgende woorden gezegd kunnen worden:

HerzSt (Romeinen 10:18) 18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.

De lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars (Op. 21:8) zullen bij Jezus wederkomst compleet worden uitgewist:

HerzSt (Johannes 12:48) 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
HerzSt (Mattheüs 13:40-42) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Er zal niet alleen vrede zijn voor de erfgenamen, maar ook voor degenen die na 1000 jaar een tweede kans ontvangen. Zij die al gestorven zijn voor de parousia of wederkomst van Jezus, maar niet de kans hebben gehad God (YHWH) en Jezus echt te leren kennen.
Er is door God een dag bepaald – de laatste dag – waarin het oordeel in 1 keer wordt afgewikkeld en waarbij de boeken worden geopend:
(Zie hiervoor ook: 4. Toekomst https://www.dojc.nl/?p=5439)

HerzSt (Openbaring 20:11-12) 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. (Zie ook:Mattheüs 16:27)
Willibrord (Johannes 5:28-29) 28 Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. 29 Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.

De rechtvaardige overledenen;
Tijdens de dag van het oordeel zullen de doden in Christus (Gal. 3:26-28) de stem van de Zoon horen (die met vreugde zal klinken) en ze zullen een opstanding ten leven krijgen met een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:44), net zoals de nog levende Christenen dat krijgen.

De onrechtvaardige overledenen;
Niet alleen de rechtvaardigen, echter ‘allen’ in de graven zullen op die dag van het oordeel de stem van de Zoon horen. (Johannes 5:28)
Bij de opstanding ten oordeel zal er geen opstanding met een ‘geestelijk lichaam’ worden gegeven, bij die opstanding zal alleen het oordeel worden meegedeeld.
Deze geesten in Hades zullen tijdelijk worden ‘gewekt’ en mogen na een ‘goed’ oordeel weer verder ‘slapen’. (Slapen zie: 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 https://www.dojc.nl/?p=3194)
Voor de geesten met een slecht oordeel is het dan afgelopen en deze zullen ophouden te bestaan en worden gewist (Op. 21:8).
Onderstaande Schriftplaats (Openbaring 20:5) is gedeeltelijk een tussengevoegde zin en wordt daarom ook wel eens tussen haakjes geplaatst:

HerzSt (Openbaring 20:5) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren…..

Deze (tweede) opstanding is bedoeld voor de ‘overige van de doden’ met een goed oordeel, die na 1000 jaar een lichamelijke opstanding ontvangen op de nieuwe aarde.
Deze laatste groep zal hun levenswijze op de nieuwe aarde grondig moeten aanpassen.
Zij mogen het Nieuwe Jeruzalem, dat dan inmiddels naar de aarde is afgedaald (Op. 21:2-3), slechts onder voorwaarden betreden.
Alleen degenen die geschreven staan in de boekrol des levens van het Lam mogen in het Nieuwe Jeruzalem komen, alleen zij mogen van de bladeren nemen tot genezing.
Daar op de nieuwe aarde, met hun tweede kans, is er voor onberouwvolle goddeloze mensen verder geen redding meer mogelijk. Hun einde zal komen door ouderdom of ziekte:

HerzSt (Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
HerzSt (Openbaring 22:2,14) 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken….14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

De laatste aanval van de opstandigen op de nieuwe aarde

Zoals eerder aangehaald, zullen helaas niet allen die tweede kans benutten:

HerzSt (Jesaja 65:17,20) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart….20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Jesaja 65:20 is helder, wie dan een zondaar is, zal op de nieuwe aarde vervloekt zijn.
Er doet zich nog éénmaal een grote strijd voor.
Na de duizend jaar zal Satan voor een korte periode worden losgelaten en zal hij nog velen misleiden en het zal hem gedeeltelijk lukken:

HerzSt (Openbaring 20:7-8) 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

Gog en Magog zijn aanduidingen voor tegenstanders van Gods volk op de nieuwe aarde.
(Zie hiervoor 9. De visioenen van Ezechiël https://www.dojc.nl/?p=3554)
Vele personen – die dan in het boek des levens staan – zullen helaas alsnog gewist worden uit het boek des levens. Zij zijn degenen, die zijn vervallen in goddeloosheid.
Deze goddelozen hebben kwade gedachten in hun hart en willen het nieuwe land Israël van Gods volk beroven, een volk dat zorgeloos en zonder grendels en poorten woont:

HerzSt (Ezechiël 38:10-12) 10 Zo zegt de Heere HEERE (YHWH): Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. 11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, 12 om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

YHWH zal niet meer toestaan dat Zijn volk wordt aangevallen en zal Zijn volk wonderbaarlijk redden door de Olijfberg in tweeën te splijten. (Zacharia 14:3-5)

Houten wapens

Op de nieuwe aarde zal het gebruik van metalen oorlogstuig niet meer zijn toegestaan.
Om die reden zullen de wapens (grotendeels) van hout zijn gemaakt.
Zeven jaar kan er vuur gestookt worden van de wapens van de laatste aanval:

HerzSt (Ezechiël 39:8-10) 8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb. 9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken, 10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE.

Na deze laatste opstand en aanval zal Satan compleet worden uitgewist:

HerzSt (Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn….

Tot slot:

Het gezin waar kinderen in veiligheid opgroeien, wat in de huidige wereld door velen is vervangen door een andere levenswijze, zal weer in ere hersteld worden op de nieuwe aarde. (Gen. 2:24)
Gods koninkrijk zal onder de leiding van de Vredevorst in volle glorie zijn zegeningen demonstreren.
Op de nieuwe aarde zullen geweld en vernietiging van de aarde niet meer geaccepteerd worden.
Alle mensen zullen de aarde moeten gebruiken in overeenstemming met de Koninkrijks-regering.
Tussen de God van vrede en de Vredevorst zal vredesberaad plaatsvinden. (Zacharia 6:13)
Niemand zal de oorlog nog leren en alle volken zullen in vrede met elkaar leven:

HerzSt (Micha 4: 3-5) 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. (Zie ook Jesaja 2:2-4)

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *